DÉ EEMLANDEü De betooging op Ehrenbreitstein GOEBBELS SPREEKT VOOR DE S.A. 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste L. J. LUVOX 200N Maandag 27 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 49 400.000 bezoekers MIJNWERKERSSTAKING DREIGT IN ENGELAND DE DOOD VAN'N FRANSCH GELEERDE Tel. 2788 EERST EEN SCHADE VERGOEDING TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 2830 en 1093 KAMP 41 8 uur 29 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per poit per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN T STJ* T r elke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds-advertentHin voor u€ helft van dan prl|i - Klalna Advertenllên „KEITJES' bl) voorultbatnhng 1—5 regain 50 cent elke raoel maej 10 cent drlemnnl olnataen I I.—. Ben-tlcnummer «tra I 0.0S De Saarkwestie is volgens Hitler de eenige territoriale kwestie die Duitschland nog van Frank: rijk scheidt De vrijheid van godsdienst Ehrenbreitstein, 2G Aug. (V.D.) Reeds vroeg heerschto alhier een ontzag gelijke drukte. Duizenden en duizenden wa ren samengestroomd om de groote Saarbe- tooging bij te wonen, die hedenmorgen om half elf aanving met een katholieke vcld- godsdienstoefening, gevolgd door een evan gelische godsdienstoefening, waarbij de de diensten leidende priester en predikant passende toespraken hielden. Volgons offi- éieelo schattingen waren tegen den mid dag in Ehrenbreitstein omstreeks 400.000 personen bijeengekomen. Intusschen was Hitler in Keulen gearri veerd, waar hij, alvorens zich naar Ehren breitstein te begeven, een bezoek bracht aan de tentoonstelling „Deutsche Saar". De rijkskanselier werd hier verwelkomd met een redevoering van den landsleider van het Duitsch Front, Pirro, waarna rijksmi nister Goebbels een redevoering uitsprak ter opening van de tentoonstelling. In felle bewoordingen herdacht Goebbels het leed, dat de Rijnlanders voor het vaderland heb ben moeten dulden tijdens de bezetting en de schande, dat nog voor enkele weken door nietswaardigen do naam van Hindenburg in het Saargebied, onder dc oogen van het Duitsche volk, vernederd en bezoedeld is. In het verdere verloop van zijn rede be pleitte Goebbels hartstochtelijk dat het Saargebied altijd Duitsch geweest is en Duitsch blijven moet, waarna hij de ten toonstelling voor geopend verklaarde.Gouw leider Grohé sprak een slotwoord, waarna Hitler het tentoongestelde bezichtigde. Even over drieën ving te Ehrenbreitstein de groote betooging aan, met een gezang van een 2000 man sterk mannenkoor. Rede van Adolf Hitler. Ehrenbreitstein, 26 Aug. (V.D.) Hitler werd bij aankomst te Ehrenbreit stein met luid gejubel begroet. Deputaties van verschillende steden uit het Saarge bied overhandigden hem de oorkonde, waar bij hij tot eereburger werd verheven. Nadat Staatsraad dr. Simon en de Rijks-Saarcom- missaris Bürekel een kort woord van wel kom hadden gesproken beklom Hitier het spreekgestoelte. Hitier gaf een uitvoerig overzicht van de voorgeschiedenis van de Saarkwestie en be toogde met nadruk, hoe de Saarbcvolking tot één geheel vergroeid was met het Duit sche volk, waarvan de betooging van thans een der uiterlijke kenteekenen was. Ook nu weer blijkt de groote eenheid van het Duit sche volk, en blijkt, hoe het als één geheel achter zijn leiding staat. Dc nationaal so cialistische beweging strijdt voor dc Duit sche boeren, de Duitsche arbeiders, den Duitschen middenstand, voor het geheelo Duitsche volk in al zijn geledingen. On danks alle moeilijkheden zijn de successen van deze politiek reusachtig. Niemand, die niet vooringenomen is, kan ontkennen, dat sedert 30 Januari in Duitschland ontzag lijke veranderingen tot stand zijn gekomen. Zij, die in het buitenland Duitschland thans beklagen om het huidige regime, zijn dezelfden, dio veertien jaar lang de positie van het Duitsche volk hebben uit gebuit. Thans merken zij, dat Duitschland zijn eigen weg gaat en dat het Duitsche volk hun medelijden niet noodig heeft. De buitenlandsche pers. Met sarcasme bespreekt Hitier vervol gens de meening van de buitenlandsche pers over de jongste volksstemming. Na tuurlijk zijn er groote moeilijkheden, maar naarmate de nood stijgt, des te grootcr zal de vastberadenheid zijn waarmee de strijd tot de overwinning wordt voortgezet. Zij. die hopen Duitschland door economische terreur-maatregelen murw te kunnen ma- ken, kennen de Duitschers slecht. Indien men dergelijke pogingen blijft voortzotten zal Duitschland zoozeer leeren op zichzelf aangewezen te blijven, dat men spoedig de nutteloosheid van dergelijke pogingen zal inzien. De vrijheid van godsdienst. Evenals men zich op economisch gebied Hoeft geholpen, is thans duidelijk gewor den wat men in anderhalf jaar op cul tuur-politiek heeft bereikt. Ook op dit ge bied treft het nationaal-sociélismc verwij ten, dat het zich van het christendom ver wijdert. Ilitler antwoordt hierop: „Neen, niet wij, doch onze vooYgangers hebben zich ervan verwijderd. Wij hebben slechts een duidelijke afscheiding gemaakt tusschen dc politiek, die zich met aardsche dingen beeft bezig te houden, en de religie, die zich met de kerk moet bemoeien. De vrij heid van godsdienst is niet aangetast en zal ook niet aangetast worden. Er zal een tijd komen, dat ook kerkelijk ingestelde personen zullen inzien, wat Duitschland HITLER. op dit gebied voor daan beeft". gehecle wereld ge- De Saarkwestie de éénige territoriale kwestie die ons van Frankrijk scheldt. Hit Ier verklaart verder, dat dc weg naar de 38 miliiocn aanhangers moeilijker was dan de weg naar de 42 millioen, die nog afgelegd moet worden. Allés wat gedaan wordt geschiedt voor het Duitsche volk en het Duitsche rijk. De wereld zal dat erken nen wanneer op 13 Januari de Saarbevol- king haar stem voor Duitschland uit brengt. Zij zal haar stern voor Duitschland uitbrengen. Nog altijd is het Saarprobleem het grootste probleem voor Duitschland. „Wij zijn bereid" zegt Ilitler „met de wereld tot een oprechten vrede te komen. Deze S a a r-k westie is cle eenige territoriale kwestie, die ons Duitschers nog van F r a n k r ij k scheidt. Na haar oplossing zal er geen enkel redelijk motief meer beslaan waarom deze twéó groote naties zich in de toe komst niet met elkaar zouden verzoenen. Misschien zal ook bij onzo vroe gere tegenstanders eens het inzicht groeien, dat de taak, die wij ver richten hebben, zóó groot is, dat wij haar gemeenschappelijk moeten vervullen in plaats van elkaar te beoorlogen. De toekomst-problemen zijn te groot om ze alleen op te los sen. Daarom moeten wij ze gemeen schappelijk oplossen". Al trachten internationale ophitsers steeds weer vijandigheid tusschen dc beide groote volken te kweeken, Hitler heeft vertrouwen in het gezond verstand, dat tenslotte moet zegevieren, zoodat hij hoopt dat 13 Januari een oplossing zal brengen, dio ook ten aan zien van het Saargebied tot volledige ver zoening leidt. De Duitsche successen In zijn beschouwing over dc bmncnland- echc politiek verklaart Ilitler verder, dat men er in anderhalf jaar tijd in geslaagd was, 4'/s millioen wcrkloozcn van dc straat tc holen. Het aantal zelfmoorden is ver minderd, de misdaad afgenomen. Een der belangrijkste succesfcn, die dc Duitsche buitenlandsche politiek heeft behaald, is dc vaststelling van den datum voor do volksstemming in het Saargebied. Tot het volk in dit gebied zegt Hitier: „Duitschland bosohouwt u als een integraal deel van ons vaderland. Wij hebben deelgenomen aan uw strijd. Gij zijt eensgezind gebleven in uw wii om tot het vaderland terug te kee- ren, met uitzondering van enkele verra ders. Uw houding was dikwijls een voor beeld voor zestig millioen Duitschers." Uitvoerig besprak Hitler voorts dc taak van het Rijk na den terugkeer van het Saargebied tot Duitschland. Politiek zal de verzoening tusschen dc partijen bewerk stelligd moeten worden. Economisch zal de crisis overwonnen moeten worden. Op 13 Januari 1935 moet 99 procent van de Saarbcvolking voor Duitschland stem men, welk percentage over tien jaar tot 100 moet zijn gegroeid. Hitier besloot zijn rede met dc woorden: „Het is onze wensch, dat de klok ken, die op 11 Januari 1935 zullen luiden om te verkondigen, dat het Saargebied vereendgd is* met Duitschland, tegelijkertijd ook den vrede zullen inluiden.' De rede van den leider en Rijkskanselier werd langdurig cn luid toegejuicht cn ge volgd door het zingen van het Duitsch land- en Horst Wessellied. v. PAPEN KON DE SAARBETOOGING NIET BIJWONEN Saarbruecke n, 26 Augustus (V.D.). Dc buitengewone gezant van Duitschland in Oostenrijk, de vroegere vice-kanselier v. Papen, die tlnns op zijn landgoed Waller- fangen in het Saargebied vertoeft, cn Zon dag tijdens de Saarbetooging op den Ehren breitstein eveneens het woord zou voeren, is weer lijdende aan een oude kwaal en was Zondag verhinderd de bctooging bij te Londen, 25 Augustus (R.). In verband met de mislukking van de onderhandelin gen over een loonsverhooging heeft de mijnwerkersfedératie voor het Zuiden en Wales, welke 130.000 mijnwerkers vertegen woordigt, besloten de arbeidscontracten mot een opzeggingstermijn van een maand met ingang van 1 September a.s. to ver breken. Naar verluidt, zou ingevolge dit besluit een staking voor het geheelo kolenbekken dreigen. Legerproeven met gifgas de schuld Het Fransche ministerie van oorlog heeft de resultaten gepubliceerd van het onder zoek, dat is ingesteld naar den dood van den geleerde Gaillard, die verleden week tijdens proefnemingen rnet gifgas is gestor ven. Gaillard was bezig om met assistentie van logcr-scheikundigen phosgeen-gas over te hevelen, toen een straaltje vloeibaar phosgcen op zijn kleeding viel. Achteruitstappende, trok Gaillard te spoedig zijn gasmasker af en zonk ineen. Elf uur later is hij in het hospitaal over leden. „Wij kunnen de 10% van ons volk niet als verloren beschouwen Rijksminister Goebbels heeft voor het eerst na langen tijd weer een rede voor dc S.A. van Berlijn gehouden. De menschen hebben geloofd, aldus Goebbels, dat niet de verraderlijke actie van bepaalde individuen de S.A. in zijn geheel geïdentificeerd moest worden. Ik sta hier voor u en moet deze opvatting op do scherpste wijze tegenspre ken. Wat wij voor den Leider cn in den dienst van dc nat.-soe. beweging gedaan hebben, dat weet ik beter dan iemand anders. Do terreur beslaat niet meer. Ik weet, kameraden, dat wij zware tijden door gemaakt hebben. Dat de sabotage niet door gezet kon worden, is slechts te danken aan uw trouw en volgzaamheid. Do gcruchtcn- kweckerij in den staat kan eens en 'voor goed als aScdaan beschouwd worden. Dc bewering dat de. Leider zich ooit van zijn S.A. zou scheiden, is valsch. Zooals de S.A. geworden is, zat hij voort gaan on als zij soms ook hier of daar eens verkeerd heeft gehandeld, dan meen ik, mijne hoeren, dat er slechts in uw geest is gehandeld, wan neer dat is voorkomen. Laat mij niemand in de rede vallen door te zeggen dat dc S.A. overbodig is geworden. Bijna 10 pet. van ons volk is nog niet, voor ons gewonnen. Wij kunnen deze 10 pet. niet definitief als ver loren beschouwen Ik weet dat het ons in de IS maanden die wij aan het bewind zijn, nog niet gelukt is alle vragen op tc lossen. Maar niemand kan ons het verwijt maken, dat wij in dien tijd niet gedaan hebben wat gedaan moest wor den. Wat nog onafgedaan bleef, wordt voor dc toekomst voorbehouden. Misschien zullen een aantal dingen zelfs niet door onze gene ratie opgelost worden. Dat is niet het be slissende. Beslissend is dat wij het groote doel niet uit het oog verliezen. Welaan dan, laat ons arbeiden en marchecren in den ouden geest. Toont weder trotsch uw bruine hemd in de straten van de hoofdstad. Zij die het wilden bezoedelen zijn onschadelijk gemaakt. Wat de Leider doet, is goed Dc Leider heeft het Rijk. Dat is beter. De Leider heeft het volk. Dat is het beste. LOTERIJ VOOR DE VORMING VAN EEN REPUBLIKEINSCH LEGER. Londen, 24 Aug. (Reuter). De posterijen hebben vele duizenden lotcrijloten van den Ierschen Vrijstaat bij aankomst in de ver schillende steden van Engeland in beslag genomen. De opbrengst van deze loterij zou moeten dienen voor de oprichting van een republikcinsche leger, dat een pendant zou moeten vormen tot het leger der blauw honden. 6 et per K.M. TeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 i 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Anders krijgt de Sovjet geen crediet Washington, 25 Aug. (Reuter). De confiscatie der goederen van buitenlanders is het voornaamste struikelblok bij de Rus- sisch-Amerikaanscho onderhandelingen. De Ver. Staten eischen behoorlijkq vergoedin gen voor de Amerikaansche burgers en in stellingen tot een totaal bedrag van naar schatting S 400.000.000, wier goederen naar wordt verklaard krachtens de Russische nationalisatiewct van 1918 in beslag zijn genomen. Cordell Huil heeft naar men weet liet Russische tegenvoorstel verworpen. Indien de onderhandelingen mislukken, zal Rusland niet de groote credieten kun nen verkrijgen, waarop het hoopt, want deze zijn afhankelijk van de bevredigende regeling der schuldenquaestie. EEN „KOFFERMOORD" IN AMERIKA. Nieuwe wraakmcthoce van het gangsterdom? New York, 25 Aug. (R.) In een gang van het huis van generaal Stotesbury. een bekenden advocaat, die gedurende den oor log belangrijke militaire cn burgerlijke posten bekleedde, is een kleino koffer ge vonden, waarin het lijk geperst zat van een man, die reeds geruimen tijd overleden was. Beide bcenen waren van het lijk afge sneden. Do ontdekking van de koffer werd gedaan door den huisbewaarder. Ilct huis is name lijk onbewoond, daar Stotesbury op het oogenblik met vacantie is. Het lijk is geidentificeerd als dat van Mc Mahon een vroegeren veroordeelde, die in de afgeloopcn twintig jaar reeds zesmaal is gearresteerd. De koffer is blijkbaar gedurende den nacht in de gang van Stotesbury's woning achtergelaten. GEVAARLIJKE VLIEGTUIG- MANOEUVRES. Eij opening van nieuw voetbal veld. Bonn, 25 Augustus (R.). Bij de opening van een nieuw voetbalveld alhier was be sloten om den bal voor den wedstrijd, dio bij deze gelegenheid zou worden gespeeld, vanuit een vliegtuig to laten neervallen. De bal werd door den piloot nauwkeurig op het terrein geworpen en de wedstrijd be gon. Het vliegtuig echter geraakte verward in de liooge afrasting van een tennisveld, stortte omlaag en werd volkomen vernield. De piloot, die tevens de voorzitter was van do voetbal-club, bleek ernstig, hoewel niet levensgevaarlijk gekwetst te zijn en werd terstond naar een ziekenhuis ver voerd. OVER BOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN. Londen, 25 Aug. (V D) De opvarende van het motorschip Oostzee II, Boomsma, uit Groningen, is over boord gevallen cn in de Theems verdronken. EEN ONMENSCEELIJX VADER! Parijs. 24 Aug. Eon inwoner van het plaatsje Moutier bij Nancy wilde zijn ze venjarig zoontje wegens een gering ver grijp straffen door hem in een koffer op te sluiten en hem daarin den nacht te laten doorbrengen. Toen dc vader des morgens den koffer opende, bleek liet knaapje te zijn gestikt. Dc man is gearresteerd. SPOORWEGONGELUK BIJ IMJANPO. Een en twintig dooden. M o e k d e n 2 4 Aug. Inzake een spoor wégongeluk bij Imjanpo wordt medege deeld, dat daarbij 21 personen gedood cn 53, deels zwaar, gewond zijn. EEN LID VAN DE DILLItlGER- BENDE OP STRAAT DOODGESCHOTEN. New York, 24 Aug. Naar uit St. paul in Minnesota wordt gemeld, is daar een ze kere Homer Vanmeter, een lid van de Dil- linger-bende door de politie, die hem bij een wandeling ontdekte, midden op straat doodgeschoten. Toen dc politie hom toeriep te blijven staan, antwoordde hij met twee' revolverschoten. De politic was hom dit maal echter voor cn liet een waren kogel regen op hem neerdalen. Dc man werd let terlijk doorzeefd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCUÈ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGERS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel P.lcnopole. BINNENLAND. S.D.A.P. bestaat 40 jaar. (Derde Blad, pag. 1). Ncderl. rondvlucht ten eir.de. (Dcrdo Blad, pag. l)w Overleden M. Ilage, resident van Bali en Lombok. (Derde Blad, pag. 1). SPORT. Nationale zwemwedstrijden van A. Z. en P. C. (Tweede Blad, pag. 1). Voorpostengevecht van Quick cn II. V. C. op Birkhoven. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Do Bilt. Hoogste barometerstand 771.9 tc Saerna. Laagste barometerstand 745.1 tc Veslma- nör. Verwachting: Zwakko tot matige later mogelijk verder toenemende Oostelijke tot Zuidelijke wind, aanvankelijk nog helder tot licht of half bewolkt. Waarschijnlijk'droog, bchoudtns dauw, iets warmer. Weinig verandering le ver wachten. Uit dc Zaterdag reeds genoemde stijgin gen van den barometer over Scandifiavië, ontwikkelde zich een stevig hoogedrukge- biod met standen boven 770 m.M. Intusschen werden de depressies in liet Westen actiever en thans bevindt zich ten Westen der Brit- sche eilanden een uitgebreid cn vrij diep minimum, dat zich vooral naar het Noor den schijnt uit te breiden. Over het Middel- landschc zegebied ligt een vlakke lage druk. De licerschcnde drukvcrdceling brengt (en onzent in Frankrijk cn Duitschland zwak ken tot matigen wind uit Oostelijke richtin gen cn helder weer. Over Scandinavië is het vrijwel windstil; slechts aan de Noorscho kust valt hier en daar regen, overigens is het weer er goed. Over de Britschc eilanden is het weer verslechterd. 0,vcr Ierland waait het vrij krachtig uit hel Zuiden, ter wijl daar in Valentia 12 m.M., in Blackrod 5 m.M. regen viel. Over het algemeen is de lucht er zwaar bewolkt. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het thans in het Westen gelegen regenfront naar onzo omgeving zal doordringen. Ten onzent kan behalve wellicht eenige toename van de windsterkte op nog slechts weinig verande ring worden gerekend. i.'FTESTRAAI 49-51 TELEFOON 190 Gaal u al voor hel najaar zorgen? In onze STOFFEN AFDEELING, hebben wij reeds verschillende nieuwe Hlnaen ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1