DË EEMLANDEIÏ 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Nieuws Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 28 Augustus 1934 Uitgave: WALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 50 „INVOER TOT MINIMUM BEPERKT" NIEUWE DUITSCHE MAATREGELEN DE LEIPZIGER MESSE Nieuwe rede van Goebbeis Polen en Duitschland Tel. 1783 ,Rebelsche" geestelijken gearresteerd Familieraad van de Habsburgers TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 27 min. HERFST-NIEUWS AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nnmmers f 0.05. fOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PBI I? PPR anVFRTFNTIFH 1—4 rtgtb I 1.05 met inbegrip »u cm bewijsnummw rmuo ucn wncnicnuoi e|k< nge| mta (025 Lie/d.dighdd.-.dv.rt.iitita voord* helft vso dm prl)x - Kleine AdverteotUn „KEIT]ES" bi) voorultbeuHng 1—S «gei» 50 cent elke tegel meet 10 cent. driemaal olaatem I t.Bcwllcoummer extra I 0.05 rAlle beschikbare krachten voor de productieve grondstoffen aan 't werk Leipzig,.27 Aug. Gisteren heeft dr. Schaclit op den persavond van de Leipzi- gcr Herbtsmesse een rede gehouden over de noodzakelijke eisckcn der Duitsche eco nomie. Spr. zette o.m. uiteen: Onze moeilijkheden van thans vinden hun .oorzaak in het gedaalde niveau van den wereldhandel cn in de deviezen-moei*, lijkheden. Men k^n een volk zijn buitcn- landsche handel niet ontnemen zonder den totalen wereldhandel te schaden. Duitsch- land heeft zijn handteekening nooit ver loochend. Als eerlijk debiteur heeft het in tegendeel wanhopige moeite gedaan om zijn verplichtingen na te komen. Met het oog op de noodzakelijk geworden maatre gelen ons zelf te helpen, vonden de buiten- landsche crediteuren het echter noodig Duitschland steeds weer opnieuw met moei lijkheden te overstelpen. Zoo dwong men Duitschland o.a. bijna ondragelijke transito verplichtingen op. Daardoor zijn nieuwe moeilijkheden ontstaan. De dreigementen betreffende een absolute clearing helpen niet. Zulke maatregelen hebben veeleer tot resultaat, den achteruitgaanden wereld handel volkomen to ruïneeren. Onder zulke omstandigheden is het onbegrijpelijk, dat men de Duitsche regeering overstelpt met verwijten enN Duitschland de schuld wil geven van de transfer-moeilijkheden. Ze ker, de nationaal-socialistische regeering heeft het stuur energiek omgeworpen. Deze politiek is de wereld te nutte gekomen Het buitenland is echter noch geneigd de ter betaling van den Duit6chen invoer nood zakelijke uitvoer van industrieproducten a te nemen, noch heeft het buitenland in de schuldenkwestie tegemoetkoming getoond. DR. SCHACHT. Toen ik in Maart van dit jaar de ontwik keling der dingen inzag, zijn wij ertoe overgegaan om hun invoer van grondstof fen systematisch te beperken. Deze maat regelen hebben nog geen voldoende vorde ringen gebracht, daar ook nog contracten moesten afgewikkeld worden. Dit lag oor daaraan dat hetalings- en transferovereen komsten met betrekking tot de bij de Rijks bank bestaande speciale rekeningen, door verschillende omstandigheden illusoir go- maakt werden. De stortingen op deze speciale rekeningen hebben er niet alleen toe geleid dat onze gedwongen op invoer beperking gerichte politiek gedwarsboomd werd, maar aan den anderen kant, dat ook noodzakelijke invoergrondstoffen niet kon den worden ingevoerd. Deze ontwikkeling kan noch in overeenstemming gebracht worden met de overeenkomsten, noch naar den geest, noch naar den tekst. Wat de de valuatie betreft, wij hebben er nooit twijfel over laten bestaan, dat wij niet bereid zijn gebruik te maken van een waardevermin dering der valuta. Dit zou een verhooging van onze buitenlandsche schulden betee- kenen. Door een devaluatie kan het schul denprobleem niet worden opgelost. Daarbij komt nog, dat onze buitenlandsche handel voor een groot deel afhangt van de ver edeling van buitenlandsche grondstoffen. Alle verschillende recepten, die gepropa geerd worden, zijn voor ons onbruikbaar. Dr. Schacht zeide in het verdere verloop van zijn rede nog dat nieuwe maatregelen voor de deur staan om den Duitschen in voer in overeenstemming te hrengen met dén mogelijken uitvoer. Dr. Schacht svaar- bchuwde in dit verband ook de Duitscha importeurs ervoor verplichtingen aan te gaan, die een import boven bet allernood zakelijkste minimum zouden beteekenen. Aan het slot van zijn rede verklaarde Schacht nadrukkelijk, dat Duitschland de productie van binnenland >chc grondstoffen met de meeète energie zou nastreven. Iloe de vverkloozen aan hel werk gezet worden in Duitschland, dat komt op hetzelfde neer. liet gaat er in de eerste plaats om alle beschik bare krachten voor de productie van grondstoffen aan het werk te stellen. De quota voor dc invoer contingenten cn de deviezen-toewij zing daarvoor, zullen tot het mini mum moeten worden teruggebracht. Duitschland is in een gedwongen positie gedreven, waar het zich met alle biiddclcn tegen zal moeten verzetten. Ook wees dr. Schacht nog op compensa tie-affaires in in-.en uitvoer met de vreem de landen, welke ook in den vervolge met energie bevorderd zullen worden. Stappen der Ned. regeering. 's-G ravenhage, 27 Aug. In verband met dc Zondag j.l. door minisler dr. Schacht te Leipzig ge houden rede, waarin aanzienlijke beperkingen van den invoer in Duitschland worden aangekondigd, onderneemt de Regeering de noo- dige slappen om zich van den om vang der te treffen maatregelen te vergewissen cn zoo noodig, dc be langen van den Nederlandschen export te beschermen. Aantal Nederlandsche deelnemers gestegen tot 550 Men schrijft ons uit Leipzig, d.d. 26 Augustus: Onder een naar omstandigheden vrij goe de belangstelling is hier lieden de herfst- beurs geopend. Van de buitenlandsche be zoekers staat Nederland aan de spits, met een aantal van 550 tegen 465 een jaar ge leden. Dit is- het tot heden bekende cijfer, hetwelk in de komende dagen ongetwijfeld nog eenigszins zal stijgen. Hierna volgen Zwitserland, Groot Brittannië en Frank rijk, terwijl o.a. ook uit België, Luxemburg, Noorwegen en Denemarken het bezoek tal rijker is. In het geheel worden meer dan 4000 personen uit het buitenland verwacht, hetgeen in vergelijking met een jaar terug een vermeerdering betcekent van ongeveer 10%. Toen was het de' laag6te stand sedert den oorlog, zoodat men in dit opzicht weer over het ergste heen is. Of ook het aantal uit Duitschland zelf, waarvoor de statistiek van da vorige herfstbeure een aantal van ruim 95.000 vermeldt, nu hooger zal wor den, valt op het oogenblik nog niet te zeg gen. Wel zijn er belangrijk meer Duitsche ex posanten, die van 4107 in Augustus 1933 tot 4508 voor deze Najaars-Mes6e zijn toe genomen. Daarentegen zijn al6 gevolg van de heerschende belemmeringen de buiten landsche deelnemer^ van 273 tot 188 ge daald. Men moet teruggaan tot den herfst van 1918 om een ongeveer overeenkomsti- gen 6tand aan te treffen. In liet geheel ne men 17 vreemde staten aan deze Mpssp deel, maar hoofdzakelijk zijn het de in dustrieën uit Tsjecho-Slowakije en Oosten rijk. Uit ons land 6lecht6 3 exposanten. Dat in Duitschland krachtig wordt ge streefd naar een vermeerdering van den uitvoer, blijkt uit een nauwe samenwer king lusschcn de Leipziger Messe en de Hanzesteden Hamburg en Bremen Als uit vloeisel hiervan is vandaag alhier een „xAusfuhrvérmittlungsstelle Hansen titcher Exporteure" geopend door Leipzigs hoog- sten magistraat dr. Gocrdeler, in tegen woordigheid van den heer Krogmann, re- geerend burgemeester van Hamburg en den heer Bernhard, senator uit Bremen. De bijzondere aandacht trekken de groo- te groep voor de bouwbedrijven en de af- deeling voor nieuwe vindingen. Deze laat ste is geheel gereorganiseerd en uitgebreid. Zij neemt thans de ruime Hal 4 tot vrij wel de laatste plaats- toe in beslag en bij bezichtiging blijkt, dat verschillende uit vindingen of verbeteringen ook welkom kunnen zijn in andere landen. IN DE DOLOMIETEN DOOD GESCHOTEN. Bozen, .27 Aug. Bij het Karer-meer in de Dolomieten is een aldaar met vacantio verblijvende vrouw uit Messina, doodge schoten, toen zij met haar echtgenoot een wandeling door bet bosch maakte. Plotse ling dook een man op, die twee schoten op de vrouw^ loste. Zij werd zwaar gewond naar een in dc nabijheid gelegen villa ge bracht, waar zij kort daarna overleed. Dc motieven voor dc daad zijn nog volkomen onbeken'i Alleen de lafaards wenschen een leven dat uit genot bestaat Berlijn, 2ö Aug. (V.D.). Voor he leiders van do P. O. heeft Goebbeis heden een redevoering uitgesproken op het Tempol- hofe'r Fold. Spr. zette uiteen, dat men in dertijd was uitgegaan van de overweging, dat bet volk steeds zoo denkt als zijn beste minderheid denkt en dat, wanneer men de beste minderheid van een volk weet te winnen 'men ook bet volk verovert. Men achtte bet hoogmoed, wanneer wij beweer den, aldus Goebbeis, dat wij het volk had den. Toch is dat juist gebleken. Wij heb- Dr. Goebbeis ben de idee, de vastheid van een organi satie gegeven cn in langen strijd een min derheid opgevoed van bewust willende na- tionaal-eocialisten. Wij hebben geen dicta tuur willen oprichten, die op geweren en kanonnen steunt, wij wilden het Duitsche volk. De taken, die ons ter oplossing gesteld waren, waren moeilijk en groot en slechts de fantasten en overmatige optimisten heb ben geloofd, dat het nat. socialisme slechts aan de macht behoefde te komen om in een handomdraaien alles in Duitschland in orde te brengen. Ik weet, dat veel van wat wij ons voorgenomen hadden nog niet vervuld is, want de problemen, die op ons af kwamen, waren zoo ontmoedigend groot, en omvangrijk, dat wij slechts ecnige eruit konden grijpen om ze lot een oplossing te brengen. Veel moest blijven liggen, daar wij ten slotte ook maar mcnschcn zijn, en daar wij maar één leven kunnen geven. Maar wij hebben gedaan, wat moest wor den gedaan. Nog 6teeds geloovcn wij, dat er niets is, dat mensehen niet tot oplossing kunnen brengen, wanneer zij het tot oplos sing willen brengen. Alleen de lafaards wenschen een leven, dat uit genot bestaat. Vol goeden moed willen wij den komenden herfst en winter in marcheeren. In Neuirenberg zullen wij de laatste kracht balen en dan gaan wij aan het werk der moeilijke 'maanden. Zweert uwen leider opnieuw trouw. Het rijk zal bestaan als wij bestaan, het rijk zal alle oorlogen en gevaren overwinnen, wanneer wij moedig onzen weg voortzetten, wanneer wij achter onzen leider staan, zooals hij achter ons staat. Géén geheime clausule Warschau, 26 Aug. (V. D.) Het offi cieele Poolsche telegraafagentschap is ge machtigd het bericht van de Echo de Paris uit Berlijn categorisch te dementeeren. Vol gens dit bericht zouden Poolsch-Duitsche onderhandelingen zijn aangevangen over een handelsverdrag, dat een geheime clausule zou bevatten over Polen's neutraliteit in ge val van een gewapend conflict van Duitsch land met c-en derde mogendheid. Al derge lijke berichten over geheime clausules van niet-bestaande handelsverdragen zijn uit de lucht gegrepen. EEN KWART VAN NEW-YORKS INWONERS WORDT ONDERSTEUND! New York, 27 Aug. (Reuter). In de stad New-York is een kwart van de inwo ners ingeschreven op de lijst van onder steunden. Men vreest, dat voor het einde van dit jaar 500 000 families ondersteund worden. Passagiers verzekerd 6 cL per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze G 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Uitdagende antwoorden op een scherpe enquête Berlijn, 26 Augustus (V.D.). Volgeii3 authentieke berichten zijn „r,ebelsche" gees telijken der evangelische kerk door de ge heime politie gearresteerd. Den geestelijken van wie bekend is, dat zij opponeeren tegen de leiding van de offi- cieele Duitsche protestanteche kerk door Rijksbisschop Ludwig Müller zijn drie vra gen gesteld. Deze vragen waren: Hoe is Uw houding tegenover Rijksbis schop Müller? Hoe is Uw houding tegenover de natio naal-socialistische regeering? en Hoe beoordeelt U het Arische principe? Verklaard wordt, dat dc antwoorden una niem uitdagend zijn geweest, dat Müller het vertrouwen niet waardig wordt geacht, dat diens dictatoriale positie niet constitu tioneel wordt genoemd en dat zijn nationale synode illegaal wordt beschouwd. Heeft Otto in Hongarije aanhangers verloren? De houding van de Kleine Entente Parijs, 27 Aug. (Reuter). De Excelsior publiceert bijzonderheden over den familie raad der Habsburgers in Mariazell, welke is gehouden onder voorzitterschap van aartshertog Eugenius. Volgens het blad is beraadslaagd over het huwelijk van aarts hertog Otto (liefst met een Italiaansche prinses), het terugkrijgen van het familie vermogen der Habsburgers in Oostenrijk en de mogelijkheid van een herstel der mo narchie. Aartshertog Otto heeft in Hongaarsche logitimistische kringen aanhangers verlo ren, daar hij in den laatstcn tijd te Oosten rijk georiënteerd is geweest. In Boedapest denkt men thans aan den zoon van aartshertog Jo seph die tijdens den wereldoorlog bevel heeft gevoerd over de Hon gaarsche troepen. Een dergelijke candidatuur zal door de kleine En tente worden toegelaten. In Wecnen zouden de kansen van Aarts hertog Otto van dag tot dag stijgen. Bonds president Miklas zou zijn functie gaarne ten gunste van aartshertog Eugenius als rijks bestuurder willen laten varen. Dit zou dan een soort overgangsstadium vormen ton gunste van de troonsbestijging der Habsburgers. De Habsburgers genieten den actieven steun van ex-koning Alfonso van Spanje, die in alle Weenschc kringen propaganda voert voor een herstel der Habsburgers. EEN MAMMOUTH-BIEFSTUKJE. Vleesch van tienduizend Jaar geleden genuttigd. Stockholm, 27 Aug. (V.D.). Tijdens een diner dat alhier gegeven is naar aan leiding van het terugkeeren van een we tenschappelijke expeditie uit Noord-Siberië, is eer» vleeschschotel opgediend, bereid uit het vleesch van een mammouth, die de expeditie, welke onder leiding stond van Prof. Lindbergh bij Taiga in liet ijs inge vroren had gevonden. Het vleesch van het dier was voortreffelijk geconserveerd en de expeditie zond een deel ervan naar Stockholm. Een nauwkeurig onderzoek werd ingesteld, waaruit bleek, dat het vleesch nog zeer goed bruikbaar was, waarop tijdens het banket een daaruit be reide 6chotel aan de gas:en werd voorge zet. Het prae-hislorischfi gerecht schijnt den lieercn voortreffelijk te hebben ge smaakt. iDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCMM GECONTROLEERDE OPLAAO VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. BUITENLAND. Nieuwe Duitsche invoerbeperkingen? (Eerste Blad, pag. 1). Familieraad van dc Habsburgers. (Eerste Blad, pag. 1). „Rebelsche" geestelijken gearresteerd. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Een meisje te Amsterdam vermist, stand. (Tweede Blad, pag. 1)". Het «utobusdrama te Emmen. Begra-i fenis der slachtoffers. (Tweede Blad, pag. 1)» Sportvlieger Van der Leeuw verongelukt. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 774.4 te Haparanda. Laagste barometerstand: 738.0 te Vestmanör. Verwachting: 'Zwakke tot matige wind, aanvankelijk nog uit Oostelijke richtingen, toenemende bewolking, toenemende kans op regen of onweer, later koeler. Minder gunstige vooruitzichten. Do depressie in het Westen heeft zich in do afgeloopen 24 uur nog vrij actief be toond en zich zoowel naar haar Noord- als Oostzijde uitgebreid. Dientengevolge ging het over de Britschc eilanden hier en daar wat harder waaien, terwijl het weer vooral in het Westen regenachtig werd (Valcntia 12 m.M.). Over Scandinavië ver sterkte zich de hooge drukking vooral over Lapland. Het weer blijft daar mooi en kalm. Daarentegen ging over Oost-Duitsch- land do barometer dalen, tengevolge waar van de wind, langs de Oostzeekust wat toe nam en hier cn daar over Midden-Duitsch- land cn Zwitserland vielen zware buien, plaatselijk vergezeld van onweer. lil Frankrijk is het weer nog goed. Hier en daar 's morgens wat nevelig. Be halve over de Britsche eilanden is alge meen de temperatuur gestegen. Voor onze omgeving mag een tijdelijke verslechtering worden verwacht. Eensdeels is de kans groot, dat het Duit sche regenfront zijn invloed tot ten on zent uit zal strekken. Andersdeels nadert ook over West-Frankrijk en West-Engeland een regenstoring. Toenemende bewolking met regen of onweer en later eenige afkoe ling zijn waarschijnlijk. LAItGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 In een onzer étalages toonen wij NIEUWE HERFST STOFFEN a f 1-45 per meter.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1