Aherstoort UIT MOOI 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. B0VÉE L J. LUYCX ZOON DE ËEMLANDEIi Zaterdag 1 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 54 Buitenland Volledige centralisatie van in- en uitvoer ZWARE REGENS IN ENGELAND De positie der Heimwehr versterkt Oostenrijksche démarche tegen Zuid-Slavië? DE BRAND TE CAMPANA THANS BEPERKT DE PAPAVER Utrechtscheweg 85 Amersfoort JBoiteolandsch Overzicht Tel. 1788 LEYTAX Medische SOVJET PROTESTEERT TE TOKIO DE BASKEN VERGADEREN ZONDAG TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 Belangrijkste Weerbericht 8 uur 19 min. HERFST NIEUWS AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 pet maand 0.75. per week (roei gratis verzekering tegen ongelokkeni f 0.l7l/p. Binnenland franco per post ptr 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—1 regels f I.05 met inbegrip van een bewijsnummei cJke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds-advertcntlCn voor da helft van den prijs. - Kleine Advertcntltn „KEITJES" bl) vooruitbetaling l5 regels 50 cent elkt reoel meer 10 cent driemaal olaatseo f I.— Bewlicnummer extra f 0.05 Een oud plan van Schacht, dat nu wordt doorgezet B e r 1 ij n, 31 Aug. (V. D.) Naar van wel ingelichte zijde verluidt, zijn binnenkort in grijpende economische maatregelen van de Duitsche regcering te verwachten, welke ten doel hebben tc trachten de moeilijkheden, welke den a.s. winter worden verwacht, te hoven te komen. Het ligt n.l. in de bedoe ling, te komen tot een volledige centrali satio van den in- en uitvoer De instelling van deze centralisatie heteekent do uitvoering van een reeds in het voorjaar van 1932 door dr. Schacht ontworpen plan, dat hij destijds heeft voorgelegd aan dc leden van het rijks verbond der Duitsche industrie. Dc Duit sche industrie heeft zich toen fel tegen het plan gekeerd en ook dr. Luther, die in dien tijd president van de rijksbank was, heeft zich er tegen verzet. Thans nu dr. Schacht volledige bevoegdheden heeft tot het nemen van dergelijke maatregelen, is geen verzet van do industrie tc verwachten. Haar hou ding is geheel passief, ook uit vrees voor de gevolgen van eon mislukking van de economische maatregelen, die dr. Schacht thans meent te moeten nemen. Voorts wordt gemeld, dat spoedig de nationalisatie van allo goudvoorraden in het land is te verwachten. Deze nationali satie zal van vèrstrekkenden aard zijn en heeft ten doel gelden beschikbaar te stel len voor de werkverschaffing. Reeds is een begin van uitvoering aan dit plan gegeven, daar gedurende de laatste weken in het ge heel geen goud meer beschikbaar wordt ge steld voor industrieéle doeleinden. Londen, 30 Aug. (V.D.) Gisteren is in vele deelen van Engeland meer regen g° vallen, dan tot dusverre in den geheclen zomer was voorgekomen. Vooral in het Noorden van Londen is in korten tijd een duim water gevallen. In vele streken is door het inslaan van den bliksem schade veroorzaakt De telefoonverbinding tusschr-n Londen en Glasgow en vele steden in liet Noorden werd verbroken. Hanno Königsbrunn benoemd tot inspecteur:generaal der weer:organisaties We en en, 30 Aug. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld dat Bondskanselier Dr Schuscbnigg, na machtiging door den Mi nisterraad, den oud-generaal-majoor Han no Koenigsbrunn heeft benoemd tot inspec tour generaal der vrijwillige afweercorpsun en de afweer-organisaties. In deze functie is hij.bela6t met het toezicht op de theo retische en practische opleiding, de bewa pening en dc behandeling der organisato rische vraagstukken van de afwecr-organi saties en dc daaruit gevormde weer-corp- sen. De inspecteur-generaal zal zijn bu reaux krijgen in de Bond6kanselarij op de Ballbausplatz. Deze benoeming is in politieke kringen met groote belangstelling ontvangen. Men had n.l. aanvankelijk slechts een benoe ming tot staatssecretaris verwacht. Men leidt uit de huidige benoeming af, dat men den vertegenwoordiger der afwcer-corpsen een bijzonder positie in het kabinet wilde geven door bem te benoemen tot inspecteur generaal en zijn bureaux in het hoofdge bouw der Bondskanselarij op de Ballbaus platz te vestigen. Men acht hierdoor de po sitie der Heimwehrcn in het kabinet op nieuw versterkt TER DOOD VEROORDEELD Dortmund, 30 Aug. Wegens moord op een S.A.-man zijn alhier ter dood veroor deeld Hans Voigt en Friedricb Rapier. De Pruisische minister-president heeft geen go- bruik gemaakt van zijn recht tot gratie.. ONTBINDING VAN DEN OPPER- OOSTENRIJKSCHEN JUNGLANDBUND Ween en, 30 Aug. De veilighêidsdirec- teur voor Opper-Ooslenrijk heeft volgens een officieele mededeeling ook bevel gege ven tot ontbinding van den Opper-Oosten- rijkschen Junglandbund, die zijn zetel had in Wels. EETBARE PADDENSTOELEN? Telkens weer krijg ik bezoek van aspi- rant-natuurhistorici, die een vondst gedaan hebben. Van alles en nog wat wordt me ge loond en.... gevraagd. Heel vaak zijn het paddenstoelen, die, dank zij de flinke regen buien. welke we zoo af en toe kregen, den bodem vochtig genoeg gemaakt hebben om, in verband met de zonnewarmte, de mycelia te fructificeercn, zoodat, hoewel nog niet zoo overloopend druk. toch hier en daar de hoeden boven de aarde worden gestuwd. Ik wil er hier in verband met die vondsten nog eens ernstig op wijzen, dat bij het zoe ken van eetbare paddenstoelen men wel bedenke, dat lang alle hout geen timmer hout is en er waarschuwend op wijzen: be denk steeds, dat het gevaarlijk goedje is en dat men bij twijfel zich onthoude Boven dien mag men mij altijd probeeren lastig te vallen met zijn vondsten opdat ik ze even Iceure. Dit behoeft echter niet met de bekende cantharellen of hanekammetjes. Ze zijn er op het oogenblik niet veel, schijnt het, hun beste tijd, de maand Juli, was te droog. We! is waar is er een dubbelganger, de zooge naamde „valsche cantharel" en die heette voor enkele jaren nog gevaarlijk, doch men is daarop teruggekomen. Wel is waar zijn ze niet smakelijk cn erg taai, maar vergiftig zijn zc niet. Ze zijn altijd wat later dan de echte soorten en dus is er kans, dat ze nu gaan verschijnen. Ze zijn dunner van vlcesch. slapper van constitutie en vooral aan de onderzijde meer oranje gekleurd. Toch is het wel gebeurd dat iemand mij een tasch vol liet zien, geplukt in de mcening, dat hij nu een heerliik maaltje had verzameld Ik moest die illusie wreed verstoren en hem de smakelijkheid noemen „als die van gras of boomblaren". Alweer: bij twijfel, laat U ze even zien. Al mag ik zelf helaas nog niet probeeren om ze te vinden, ik kan ook zelfs op mijn ruststoel u nog wel inlichten. Ook boleeten zijn niet altijd eetbaar. Daar zijn ook onsmakelijke bij en één soort is zoo bitter, dat een enkel exemplaar een heel maal van lekkere Eekhoorntjesbrooden, waarop ze erg lijken, kan. bederven. Voor zichtigheid dus weer aanbevolen! A JOMAN. We en en, 30 Aug. (V.D.) In politieke kringen doen geruchten de ronde, dat de Oostenrijksche regeering voornemens zou zijn, bij den Volkenbond ccn klacht legen Joego-Slavië in te dienen, aangezien dit land zou dulden, dat de Oostenrijksche vluchtelingen in Joego-Slavië aldaar for maties zouden vormen. Tot nog toe kon omtrent deze demarche en de juistheid der geruchten geen beves tiging worden verkregen. Een voorstel om 200.000 peso's steun te verleenen aan onmiddellijke slachtoffers Buenos Aires. 31 Aug. (Reuter). Men is er thans vrijwel in geslaagd den brand te Campana te beperken tot enkele terrei nen. Inmiddels is echter gevaar ontstaan voor het in brand vliegen van een nieuwe olietank, die tien millioen liter benzine be- vat. Men schat de waarde van de verbran du olie op 18 millioen peso's, de verdere schade wordt berekend op ruim 60 mil Üoen peso's. In den loop van den dag zijn gisteren ruim 200 personen, dio verwondin gen van lichtcren aard hadden bekomen, verbonden. Go nationaal democraten hebben in de kamer een voorste! ingediend om 200.000 peso's uit te trekken voor het brengen van onmiddellijke hulp aan de gezinnen der slachtoffers van den brand. HET SPECIAALHUIS VOOR WOL EN HANDWERKEN Dames garnituur Directoire en Camisole, goed model. Aan materiaal 1.722. Prima wol PATRONEN GRATIS duitsch-zweedscee clearing Stockholm, 30 Aug. (Reuter). Er is een Duitsch Zwcedsche clearingoverennkornst tot stand gekomen voor dc betlaing der handelsschulden en den dienst der in Zwe den geplaatste Duitsche leeningen De lameuz-3 textielstaking dio vandaag ingaat De staking, die vandaag in Amerika in gaat., schijnt de grootsto tc worden in de jongste aan stakingen zoo rijke historie van de Vereenigdc Staten. Men heeft allerwcge nog gehoopt op een ingrijpen van Roos© velt, maar öls men zijn houding nagaat te genover de algemcene staking in San Fran cisco, begrijpt men, dat zijn inmenging is uitgebleven De diepste oorzaak van d>zc stakingsbe weging wij hebben tiet al meer uiteen gezet is- artikel 7a von do Industrial Rc covcry Act, meer speciaal deze zinsnede „Alle arbeiders cn emplové's hebben het recht zich te orgatiisecren cn door verte genwoordigers volgens hun eigen keuze collectieve onderhandelingen te voeren." ..Geen employé, arbeider of arbeid zoeken de mag a's voorwaarde voor zijn aanstelling de eioch gesteld word m. dat bij zich bij eeni- gerlei bedrijfsvakvereeniging moet aanslui ten, of dat hij van een vrije vakvereeniging geen lid mag zijn. Voorts raag niet ver langd worden, dat hij georganiseerd is, ol aan eenigv arbeidersorganisatie zijn dien sten verleent. De Amerikaanscho vakvcrcenigingen za gen liier hun Magna Charta in. Tot dusver waren dc vrije vakorganisaties in hun ar beid ten zeerste belemmerd door de „gela" beroepsorganisaties, die onder invloed van Je ondernemers stonden. De ondernemers weerden uit hun bedrijven zooveel mogelijk de leden \an vrije organisaties. Na invoo- ring van het aangehaalde artikel namen juist deze vrije organisaties een machtige vlucht. Zij wonnen meer dan een millioen leden, en begonnen met veel élan zich tc werpen op het doel: een groote, alles om vattende arbeiders-organisatie te scheppen in staat om ten allen tijde met de onderne mers als gesloten liohaam te onderhande len en de individueel© bedrijfsorganisaties uit te schakelen. Dit doel is ook in de eischen uitgedrukt, die de textielorganisa- ties thans gesteld hebben. De ondernemers hebben zich van stonde aa.i tegen deze ver,-strekkende uitlegging van art Ta verzet. Zij wilden van een on- dermijning der individueclc bedrijfsorgani saties niets welen en daardoor kwam het tot dc vele stakingen van het verstreken jaar. Du Regeering hoeft zich in dezo ma terie nog nimmer fot een positief stelling nemen opgewerat. Zij trachtte tusschen do partijen door te lavceren, met het gevolg dat zij het gien van beide naar den zin maakte De ernstigste explosio van den den laalsten lijd was dc algomcene staking in San Francisco, die ock een politieke bc- teekunis kreeg en de algemcene opinie in 't geweer riep. Er begonr.enn zich meer cn mee-- tweo fronten tc openbaren, welker te genstelling trekken vertoonde van den klassenstrijd. Dc vakorganisaties stootten de cummnni6tiscbc agitators uit hun gele deren, om hun zuiver economische doelein den te accenfuecrcn en zich zoodoende nog tc verzekeren van wat er over was van de gunst der algemcene opinie. Dj nieuwe staking heeft plaats op het breedste front. Zij is berekend op even- tuecle uitbreiding. Zelfs de American Fede ration f Labor maakt zich, naar het schijnt, tot een machtstrijd gereed. De po litiek van Roosevelt jegens dc arbeiders sympathiek gezind, oogst in slee van dank dc heftigste aanvallen van dc zijde dor organisaties. De voorzitter van dc zooeven genoemde Federatie, William Green, geeft toe, dat de bedrijvigheid in alle industrieën sinds de invoering van dc N.I.R.A. is toege nomen, maar sedert Mei is het aantal werkloozen weer gestegen, in Augustus zelfs in onrustbarend tempo. Dc verwach tingen der arbeiders zijn volgens Green niet in vervulling gegaan. liet wordt ein delijk tijd, aldus Green, dat ook dc in uit zicht gestelde loonsverhogingen eindelijk afkomen. Men weet. dat am do zijde van de ban ken, de industrie en den handel de kritiek op dc N.I.R.A. nog scherper is. Dc Kolnischc Zeitung herinnert eraan, dat Roosevelt in zijn boek „De Blik voor uit" betoogd heeft, dat de Amerikanen naar experimenten verlangen Hij heeft dc mili taire leuze, dat het. beter is iels verkeerds dan heele-maal niets te doen op econo misch terrein overgebracht.* Na twee jaar experiment dreigt thans dc storm over het opbouwwerk, dat door de N.I.R.A. is be oogd. ITet kan wel niet anders of de rampspoe dige gebeurtenissen, die zich ginds aankon digen. zullen ook In Europa hun reactie doen gevoelen. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Zondag hebben dienst de doktoren: Koli, Langegracht 11. Tel. 55. Hendriks, Berkenweg 25. Tel. 138-5. Linschoten, Soes*erweg 329. Tel. 112, Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 10 uur v.m. Zondag cn de geheole week 's nachts heeft dienst de apotheok van do firma Ittmann (v. d. Zoo de Jong), Langestr, 9. Tel. 164, Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevrouw Daams, Puntenburgerlaan 21a. Mej. v. d. Grient, Brcestraat 8B. De overvallen op den Chined schen Oosterspoorweg Tokio, 30 Aug. (Reuter) De vertegen woordiger der Sovjet Russische ambassade te Tokio heeft bij het Japansche ministerie van Buitcnlandsrho zaken geprotesteerd te gen de bewering van den vertegenwoordi ger van het .Japansche ministerie van Oor log, dat de Sovjet-Unie en do Komitern de hand zouden hebben gehad in dc laatste overvallen op den Chineeschen Oosterspoor- Als de regeering ingrijpt leggen alle gemeenteraadsleden hun functies neer: San Sebastian, 30 Augustus, (heuter) De Baskische nationalistische afgevaar digden hebben de regeering te Medrid er van in kennis gesteld, dat cic bijemk. rost der parlementaire autonomisjtcn op 2 Sep tember a.s. te Zumarraga zal plaat® vinden. Madrid. In dien do regeling er in zal slagen de Zondag tc Zumurrfiga houden bijeenkomst der parlementaire a-jton' mis ten te verhinderen, zullen de gemeente raadsleden uit het gebeelc Baskenland hun functies den volgenden dag nl,cerjeggen. ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN VERWACHT. New-York, 1 Sept. (V. D.) In verband met het feit, dat naar schatting- omstreeks twee millioen textielarbeiders heden in staking zullen gaan bestaat er gVoote vrees, dat het tot ernstige ongeregeldheden zal komen wanneer pogingen ondernomen zul len worden om do' fabrieken toch aan den gang tc houden. Temeer daar uit Macon in Georgia wordt gemeld dat ambtenaren al daar, die trachtten opgewonden arbeiders tc kalmeeren, met stokken zijn afgeranseld Vijf arrestaties werden verricht. Berichten uit het Zuiden melden, dat men daar vast besloten is tot het bittere einde door te vechten. Berichten uit Nieuw-Engcland, Boston cn Chicago melden, dat men den toe stand aldaar hoogst- ernstig acht. ECONOMISCHE SAMENWERKING IN HET NOCRDEN Osloe, 1 Sept. (Router). Op uitnoodiging van de Zweedsche regeering zullen de mi nisters van buitcnlandschc zaken van Noor wegen, Denemarken, Finland en Zweden op 6 en 7 Sept. bijeenkomen, lor bespre king van de mogelijkheid van economische samenwerking tusschen deze vier landen. STAAT VAN BELEG IN NEW ORLEANS New-York, 1 Sept. (Reuter). Te New-Or leans werd dc staat van beleg afgekondigd. Deze maatregel, welke reeds gedeeltelijk geldt werd genomen ter bescherming van de. speciale communie van Louisiana welk een onderzoek instelt nanr het beheer der stad. Naar aanleiding van geruchten, van ernstige corruptie. Bovendien zijn de poli tieke gemoederen verhit in verband met de a.s. verkiezingen voor het congres en het best-uur van den staat. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Een nieuwe aanslag op den Chineeschen Ooster-Spoorwcg. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Financieele overeenkomst met Duitschi land (Eerste Blad, pag. 2). Overleden het Tweede Kamerlid Schaper. (Eerste Blad, pag. 2). Dc Koningin in Noorwegen. (Tweede Blad, pag. 2). De Koninginnedag in Ncderlandsch Indië. Rede van don Gouverneur-generaal bij het openbaar gehoor ten Paleize. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het IC. N. M. I. tc Do Bilt. Hoogste barometerstand 771.0 te Vardö. Laagste barometerstand 7-48.9 to Weenon Verwachting: Zwakko lot matige O. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken waarschijnlijk regen, zachter des nachts, later weinig verandering in temperatuur. Gaat de nachUemperatuur stijgen? De nabij IJsland gelegen hooge depressie vuldo nog een weinig op. Dc hoogo druk boven Noord-Scandinavië verloor terrein, terwijl die in het Zuid-Westen van weinig bcteekcni6 bleef. Intu6schen vertoonde zich n ons waarnemingsgebied weer belangrijke veranderingen. Over Zuid-Frankrijk ont wikkelde zich een vrij diepe depressie, ter wijl over Düitschland de barometer even eens daalde. Het weer bleef overal regen achtig met uitzondering van Noord-Scan dinaviö, waar het nog droog en zonnig is. - Zware regens vielen oyer Zwitserland (Zu rich 54 m M Zuid-Duitschland (München 2), Weenen .38 rn.M en Zuid-Frankrijk Biarritz-en Rochefort li m.M.) Ten onzent was het plaatselijk buiig, vooral in het Noorden. Over het algemeen is do tcinpo- •atuur weer iets gedaald. Op 'zeer vele stat ions was zij ver beneden de normale waar de. Dc vooruitzichten zijn slecht wat de re gen betreft. Waarschijnlijk zal do Duitsche depressie zich naar onzo omgeving uitbrei den. Bij de aanvoer van lucht uit Oostelijke tot Noordelijke richting en weer toenemen de bewolking zal de1 nachttemperatuur waarschijnlijk vrij veel stijgen. «NC-ESTRAAI 49 51 TELEFOON 190 FLUWEEL 70 c.M. breed. Alic Kleuren 1 1.45 per meter. CCK BETERE KWALITEITEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1