Mussolini's contact met Caldara DË ËËMLANDEU Buitenland 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Weerbericht L. J. LÜYÖX ZOON Dinsdag 4 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 33e Jaargang No. 56 NOODWEER IN BOVEN- ITALIE RIJKSBISSCHOP MULLER IN 'T ONGELIJK BRAND IN HET PALEIS VAN POE-YI DE SOVJET EN DE VOLKENBOND Tel. 1788 EEN PROOI DER VLAMMEN BECK ALS AMBASSADEUR NAAR MOSKOU? TAX8 TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 14 min. AMERSFÖ0M5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p«f 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17Vt» Binnenland franco per post ptr 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van l~"* ^9^* 1 i*03 met inbegrip van een bewijsnummef i ellci rtgej mta f0.25. Llefdadlgbelds-advertentlte voor d« helft van den prijs - Kleine Advertentlên „KEITJES" bi) voorultbetahng 1—5 regels 50 cent elke reoeJ meer 10 cent driemaal otaatscs f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Sneeuwvalstormen en wolkbreus ken. De druivenoogst ges deeltelijk vernietigd Milaan, 3 Sept. (V.D.) In Opper-Italië Is de temperatuur plotseling zeer sterk ge daald. In de Alpen van Bergamo, Biella en Trentino, is tot op 1SOO Meter hoogte sneeuw gevallen. Tengevolge van het hoogo water is het niveau van het Como-mcer zoo sterk geste gen, dat het voornaamste plein van Como overstroomd is. Op den Oostelijken oever is de spoorlijn onder water gezet, zoodat het verkeer alleen door overstappen in motor- booten mogelijk is. Door de laatste hagelbuien in het wijn gebied van Monserato zijn 110 gemeenten getroffen. De aangerichte materieele schade bedraagt meer dan 15 millioen Lire. In do Opper-Italiaansche hergen is de eerste sneeuw gevallen. liet Stilfser Joch i9 bedekt met oen laag verschc sneeuw van dertig centimeter dikte In de bergen bij Triest ligt reeds vanaf 1800 meter sneeuw. In do lager gelegen gebieden van Noord- Italië woeden stormen en wolkbreuken die grootc schade aanrichten. De wijnbouw- streken hebben groote schade geleden. Niet minder dan 400 duizend centenaren wijn druiven zijn in de laatste dagen in dit ge bied volkomen vernield. Berlijn, 3 Sept. (V.D.). Jlet hoogge rechtshof van Berlijn heeft het optreden van rijksbisschop Muller legen zijn oppo nenten onwettig verklaard door zijn von nis ten gunste van ds. Buohhoilz, den pre dikant van het Tempelhofdistrict te Ber lijn Dr. Buchhollz was door bet corisisto- rium van de Brandenburger kerkprovincie afgezet op grond van het decreet van bis- tcliop Muller van 3 Febr. j.l. In dit decreet nam dr. Muller de macht, om autocratisch predikanten van de eene plaats naar de andere over te plaatsen en voorloopig met verlof te zenden of te schorsen. Dit decreet berustte op een ander decreet van 26 Jan.. waarin de primaat zichzelf alle volmach ten had toegekend van de Pruisische kerk synode en alle voorzieningen van de Prui sische kerksynode, waarmode deze maat regelen wel in overeenstemming waren, had opgeheven. Het gerecht heeft than6 bevel gegeven tot ui'botaling van het ach terstallige salaris van ds Buchholtz en tot voortzetting van de uitkeering van zijn volle salaris, terwijtevens werd bevolen, dat hij in het bezit moest worden gelaten van zijn woning en dat de kosten \an het proces moeten worden betaald. liet hof was tot de conclusie gekomen, dat zijn ontslag ongeld'g was. aangezien het decreet van dr. Muller van 2G Januari geen rechts kracht bezat. Er bestaat geen legale recht vaardiging voor de toepassing van het Führerprincipe op de kerk in een ongeli- miteerden of onpassenden vorm. VREDESCONGRES TE LOCARNQ Locarno, 2 Sept (Reuter.) Heden is liet dertigste universeele vredescongres in plechtige zitting in liet voormalig gouver nementspaleis in tegenwoordigheid van den burgemeester geopend. Alle sprekers vestigden de aandacht op den ernst van het oogenblik en op de noodzakelijkheid, dat de volkeren zelf bun zaak, welke niet anders kan zijn dun de vrede, ter hand nemen. Bij acclamatie werd Molta tot ecre-pre- sident gekozen, terwijl als fungeerend voor zitter de vroegere voorzitter van den ge meenteraad van Genève, Carticr, werd ge kozen. BARTHOU NAAR ROME EN ATHENE. Parijs, 3 Sept. (Reuter.) Volgens een bericht uit Athene wordt in Grieksche po litieke kringen de mogelijkheid overwogen, dat Barthou na zijn bezoek aan Rome ook naar Athene zou komen Men wijst er op. La dat de plaatsvervangend Grieksche minis ter van buitenlandsche zaken bij zijn laat ste verblijf te Parijs Barthou heeft uitge- noodigd in Athene te komen Voigens een bericht uit Rome spreekt men in Tsjecho Slowaaksche krihgon er van, dat dr. Benesj zeer waarschijnlijk k-.rt na Barthou voor besprekingen met Musso lini naar Rome zal komen. JAPANSCHE PROTESTNOTA AAN CHINA. Tokio, 1 Sept. (V.D.) De Japansche re geering heeft door haar gezant in Peking de Chinecschc regeering een nota doen overhandigen, waarin zij protesteert tegen de anli-Japansche ongeregeldheden in Wcihaiwei. Op grond van den wapenstil- standsovereenkomst dringt zij er bij de Chinccscho regccring op aan de anti Ja pansche organisaties te ontbinden en haar activiteit to beletten. Wanneer dit niet ge schiedt, zal de Japansche regeering ge dwongen zijn oorlogsschepen naar Weihai- wei tc zenden, teneinde zelf voor orde en rust tc zorgen. liet gebouw verloren? Peking, 3 Sept. (V.D Volgens een ba- richt uit Tsjangtsjoen is brand uitgebroken in het paleis van keizer Poe-Yi van Mands- joekwo. De particuliere vertrekken van den keizer en zijn familie zijn nog niet door hel vuur aangetast, doch de vlammen grijpen zóó fel om zich heen, dat men vreest, dat het geheele paleis verwoest zal worden De brandweer wordt geholpen door vrij willigers cn troepen. De minister van jus titie en hooggeplaatste ambtenaren van rle geheime staatspolitie verblijven op de plaats van den brand om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak Brandstichting de oorzaak? Tokio, 3 Sept. (V.D.). De brand, die is uitgebroken in het paleis van Poe-Yi, heeft hier groot opzien gebaard. De pers ver moedt, dat er brandstichting in het spel is cn cischt een onverwijld streng onder zoek naar de oorzaak. VERBODEN BOVEN NEURENBERG TE VLIEGEN. Berlijn, 3 Sept. Het Rijksministcne voor de luchtvaart deelt mede, dat het boven de stad Neurenberg met een straal van 20 ki lometer met als middelpunt het Centraal Station van Neurenberg van 4 lot 9 Sep tember verboden zal zijn te vliegen. De kansen staan gunstig Reuter meldt uit Londen: Volgens nict-officieele mededcelingen hebben do drio groote mogendheden op haar stappen in de hoofdsteden der Vol- kcnb-ndslcden met betrekking tot Rus- lands toetreding tot den bond bemoedigen de antwoorden gekregen. Reuter meent te welen, dat de sovjetunie thans, tengevolge van de stappen van Groot-Brittannié, Frankrijk en Italië, de beste kansen heeft, in den Volkenbond te worden opgenomen. Parijs, 3 Sept. (V.D.). De voornaamste mogendheden zijn tot. volledige overeen stemming gekomen inzake de procedure ter toelating van Sovjet Rusland in den Volkenbond. Bern, 3 Sept. (V.D.). In een conferentie tusechen de Bondsraadscommissie voor bui tenlandsche aangelegenheden en do Zwit- sersche delegatie bij deh Volkenbond is vandaag de kwestie besproken van het toe laten van Rusland tot den Volkenbond en het toekennen van een raadszetel aan dat land. Het resultaat van deze bespreking is. dat de Zwit6ersche Volkenbonds.delcgatic bij den Bondsraad zal voorstellen, niet toe te stemmen in de toelating van Rusland. i UITGEBROKEN GEDETINEERDEN. New-York, 2 Sept. (Reuter.) Omtrent de poging tot uitbreken van de 365 jeug dige gedetineerden van de gevangenis op Randalls Island wordt nader gemeld, dat sommigen de 17 meter hooge muren van de gevangenis poogden over te klimmen, anderen sprongen in de gevaarlijke East River, met het doel een naburig eiland zwemmend te bereiken, weer anderen maakten zich meester van een sleepboot, welke aan de kade van de gevangenis gemeerd lag. De politie zette onmiddellijk de achter volging in. waarbij zij gebruik maakte van traangasbommen en over de hoofden schoot van lien, die vluchtten. De zwemmers werden door bootjes opge pikt, zoodat op vijf no. alle govluchlon weer zijn gepakt. Omtrent de stappen van Mussolini bij de socialisten schrijft de correspondent van de Daily Telegraph te Milaan nog o.m. het volgende: De verklaring van deze stappen, die men mij heeft gegeven, is ten eerste, dat de cor poratieve staat, waarvan Mussolini de hoogste controle heeft, moeilijk te hantec- ren proporties heeft aangenomen en geleid moet worden met efficiënte medewerkers, die bij kan vertrouwen en die do arbeiders ook vertrouwen, ten tweede, dat de stij ging aer werkloosheid (30 000 in de vorige maan!) en de hard achteruitgaande export- handel van ItaJië wederom loonsverlagin gen en drastische arbcidsbeperkingcn nood zakelijk maken. Een loetreder, der socialisten, die eens zoozeer op den voorgrond traden en zoo populair waren, zou de vijandige gezind beid kunnen ontwapenen. De correspondent heeft vernomen, dat de duco kortgeleden drie van zijn oude socia listische kameraden heeft doen ontbieden. Do belangrijkste was, zooals bekend, Cal dara, die socialistisch burgemeester van Milaan was gedurende en onmiddellijk m den oorlog en die veel gedaan heeft voor do aroeidersklasse van Milaan. Tusechen Mussolini en Caldara waren conflicten gereden, toen Caldara weigerde zijn goedkeuring te hechten aan het Ita- liaansche deelnemen aan den oorlog. Mussolini he-3ft Caldara nu tijdens een onderhoud, dat eenige weken geleden plaats vond, voorgesteld, de strijdbijl te be graven en zich aan !e sluiten bij de fascis tische partij. De correspondent verneemt, dat Caldara hierop geantwoord heeft zich niet meer met politiek te bemoeien, maar dat de andere socialisten beloofd hebben erover le zullen denkon. Mussolini zou daarop hebben gezegd: „Ik geef jullie drie maanden om je bij de partij aan te sluiten". Aldus was de t-land van zaken na het eerste onderhou 1. De correspondent is van meening, dat sindsdien nog andere bijeenkomsten hebben plaats gevonden en hij heelt berichten ont vangen, die erop zouden wijzen, dat Cal dara hot voorstel van Mussolini thans over weegt en dat er over zijn medewerking on derhandeld wordt Het schijnt, dat Mussolini hem een be langrijke functip heeft aangeboden in den corpora tie ven staat waarin hij de belan gen der arbeiders zou vertegenwoordigen. Wanneer Ci'dara besluit, toe te treden, zullen uiteraard andere 60ciali6tcn volgen °n een fascistisch insigne aanvaarden. Caldara is thans de meest op den voor grond tredende figuur, die overgebleven is van de oude garde waarvan Miic-solini zelf voor den oorlog lid was, toen hij te Milaan het socialistische orgaan. Avanti uitgaf De meoningon te Milaan zijn verdeeld. Degenen, die zich herinneren, dat hun stad nooit zoo goed verzorgd was als toen Cal dara burgemeester was, geloovcn* dat hij veel zou doen voor do arbeidersklasse en dat het nutteloos- is de verzenen tegen de prikkels te 6laan, omdat de socialisten nooit weer in staat zullen zijn een eigen onafhankelijke partij te krijgen. liet prestige en de eerlijkheid van Cal dara zouden zoowel voor de arbeiders als voor de werkgevers een hulp vormen. An deren echter verklaren, dat Caldara niet zal toegeven aan de verlangens van den duce De leiders van industrieele organisaties in den corporatieven staat zullen te Milaan morgen bijeen komen, teneinde wegen en middelen te bespreken om da werkloosheid te verminderen door afschaffing van over werk, door instelling van twee of meer ploegen per dag in allo fabrieken en door vermindering van werktijd en beperkingen van arbeid voor vrouwen en jeugdigen. Te Milaan weet men, dat de industrieele centra in het Noorden deze wijzigingen niet zonder protest zouden aanvaarden. Caldara zou de eenige zijn, die Mussolini zou kunnen he'p?n dit zonder wrijving tot stand te brengen. Er doen vele geruchten de ronde over de besprekingen, die Mussolini zou hebben ge had met Caldara en zijn vrienden. Een le zing is, dat toen zij zijn groote kamer in het Palazzo Vmezia te Rome binnentraden, zij zeiden: „Go^denmorgen Excellentie" en dat de duco antwoordde: „Niet Excellentie, maar kameraad Ik ben evenzeer een socia list als elk van jullie. Maar terwijl jullie alleen praten, heb ik onze ideeén langs an dere lijnen uitgevoerd". Een andere lezing zegt. dat Caldara ge zegd heeft: „Ik wil mij aansluiten bij uw partij, wanneer u de vrijheid herstelt*'. Hierop zou Mussolini hebben geantwoord: „Ik wil u collectieve vrijheid geven, maar geen persoonlijke vrijheid". Rome, 2 Sept. (Reuter). In welingelichte kringen wordt ontkend, dat er onderhande lingen hebben plaats gehad tusschen dc re- cering cn socialistische kringen te Milaan, inzake de opneming van den vroegeren so cialistenleider Caldara in de standen-orga nisatie? Passagiers verzekerd 6 cL per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Campana geheel verloren Buenos Aires, 1 Sept. (V.D.) Beves tigd wordt, dat de stad Campana thans, na de tweede groote uitbarsting binnen ëén weck, geheel aan de vlammen ten prooi is. Nog slechts enkele ambcraren der poste rijen, agenten en matrozen zijn voorloopig achter gebleven. Toen heden nog verschei dene petroleum» cservoirs in de lucht vlo gen werd de hitte dermate ondragelijk, dat zelfs do brandweer haar pogingen moest opgeven cn niets meer kon uitrichten ter bestrijding van het vuur. Men heeft thans alle beschikbare voertuigen gcrequireerd om de 15000 zielen tellende bevolking in veiligheid te brengen. Buiten de stad staat een groote speciale trein le wachten om de politio en andere ambtenaren, die zich tot liet laatste oogenblik in de brandende stad ophouden, weg (e voeren. De schade wordt thans geschat op veel meer dan 12 millioen gulden Het aantal dooden is nog niet bekend, men schat het op minstens 20 cn dat der gewonden op ruim 100, Buenos Aires, 3 Sept. (V.D.). Do reus achtige brand, die langer dan een weck in Campana heeft gewoed en bijna de geheele stad heeft verwoest, is thans geblu6cht. Hervorming van het Poolsche kabinet Warschau, 3 September (V.D.). In ver band met den „linksehen koers" die door den eersten minister Kozlowski is ingezet, ion in Warschau geruchten dc ronde, be treffende een spoedige reconstructie van het Poolsche Kabinet. Men acht het vol- ons deze geruchten waarschijnlijk, dat de eerste minister Kozlowski zal aftreden en dat zijn plaats zal worden ingenomen door den tegenwoordigen minister van bin- nenland,sche zaken Koscialkowski, die on der de zoogenaamde populisten en socialis ten groot en aanhang heeft. Verder zou dc minister van buitenlandsche zaken Beek benoemd worden tot ambassadeur in Mos kou, terwijl Kozlowski in de plaats zou ko men van den minister van onderwijs Jedr- zejewski. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. BUITENLAND. Noodweer in Boven-Italie. (Eerste Blad, pag. 1.)' Brand in het palcis van Poe-Yi. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. De niarinedag to Schevenlngen. (Tweede Blad, pag. 2). Auto tc water tc Schalkwijk. Een doode. (Tweede Blad, pag. 1). UIT DEN OMTREK. De brand in de Cunerakerk te Rhencn. (Tweedo Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Ieder weggebruiker moet dit weten. (Eerste Blad, pag. 3). DE BRANDSTICHTING IN DEN RIJKSDAG. New-York, 3 Sept. (Reuter.) De Amo- rikaarische niet officicelo commissie van onderzoek naar de actie der nazi's in Juli is haar werkzaamheden begonnen. Zij verhoorde den ontvluchten S.A.-man Ernst Kruzs, die uit Duitschland is gevlucht en verklaarde te hebben deelgenomen aan de brandstichting in den rijksdag onder dc bevelen vavn Roelim. HET OECONOMISCH HERSTEL ONDER DE NEW DEAL. Het tweede rapport van Eichbcrg. De secretaris van den uitvoerenden raad en directeur van den nationalen crisisraud heeft Roosevelt zijn tweede rapport uitge bracht over de vorderingen van het occo- nomisch herstel onder de New Deal. Dit rapport behandelt het werk van de ver schillende instanties, die de landbouwmoci- lijkheden onder hun beheer hebben. In zijn rapport verklaart Richberg, dat het voor een volledig succes van het landbouwher- stelprogramma noodzakelijk is, dat er een grootere herleving in de industrieele pro ductie en een uitgebreider werkgelegen heid tot stand gebracht wordt. Tot dus verre heeft men steeds den nadruk gelegd op het belang van den landbouwer als af nemer voor de industrie, terwijl toch ook de industrie als afneemster voor den land bouw van zeer groot belang is. Richberg wijst erop, dat een groot deel van de stij ging der prijzen voor landbouwproducten to danken is aan de droogte cn dat hoogerc prijzen nog niet beteckencn, dat het inko men der landbouwers overeenkomstig stijgt. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In< stituut te De But. Iloogsto barometerstand 770.5 te Var dó. Laagste barometerstand 739.4 to Seydis- fjord. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richting, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Vrij gunstige vooruitzichten. De kern van de depressie heeft zich Noordwaarts naar IJsland bewogen. Voor al aan de Zuki- cn Oostzijde van het lage drukgebied is de luchtdruk gestegen. Er strekt zich thans een langgerekt liooge- druk-gobied van Noord-Scandinavië via dc Oostzee, Duitschland en Zwitserland tot Zuid-Frankrijk uiL Ovc-ral in dit hooge druk gebied is het rustig, vrij goed weer met hier en daar ochtendnevel. Slechts in Oost-Duitschland en Oostenrijk laat de de pressie over centraal Europa zich nog gol den door cenigcn regenval. Over dc Brit- sche eilanden is het weer nog zwaar be- wolkt en plaatselijk regenachtig, tcrw ijl het in het Noorden nog vrij hard waait. Ook is er dc temperatuur wat gedaald. Voor ons- iaml zijn de vooruitzichten vrij gun stig. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 130 HERFST NIEUWS. Het najaar brengt ditmaal veel bont op de mantels. Wij hebben een mooie en voor- deelige sorteering BONTKRAGEN. Ook in vossenvellen voor mantelgarneering THOMaST MOONEY'S MOEDER OVERLEDEN. San Francisco, 3 Sept. (Reuter.) Dc moeder van Thomas Mooney, den arbei dersleider, die tot levenslange gevangenis straf is veroordeeld wegens een bomaan slag. is heden op 85-jarigcn leeftijd over leden. Zij is bekend door de herhaalde po gingen haar zoon weer vrij te krijgen, waarvoor zij o.a. een tocht door Europa heeft gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1