DÊ EEMLANDEIÏ Buitenland oef"* 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Nieuws Buitenlandse!! Overzicht Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Donderdag 6 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 58 VOOR DEN VREDE IN DE WERELD DE TOELATING DER SOVJET-UNIE DE WINSTEN DER OORLOGSINDUSTRIEELEN DE WERKLOOSHEID NEEMT TOE SINCLAIR'S POPULARITEIT Tel. 1788 BELGIE'S BETREKKINGEN MET FRANKRIJK TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 7 min. AMERSF00R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75,. per - week (ma gratia verzekering tegen ongelukken' f 0.171/* Binnenland franco per poat par 3 «aanden II-, Afzonderlijke nummert 10.05. fOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. J13 PRIJS OER AOVERTENTIEN 1—4 regel* l.05 met inbegrip van een bewijsnummei 11 11 1 elke regel mee» f0.25 Llefdadlgheida-advertentien voor da helft van den pr!)» - Kleine Advertentiên „KE!T)ES' bi) voorultbetahag 1—5 regelt 50 cent elk» re cel mee» 10 cent. driemaal olaatsen I.—Bcwllanummer extra f 0.05 Een groot congres te Locarno Zondag werd het dertigste wereldcongres, dat op initiatief van het internationale vre desbureau te Genève van 2—6 September te Locarno gehouden wordt, met een ptech tigo openingsbijeenkomst in het oude gou vernement6paleis (Vecchio Palazzo Cover- nativo) geopend. Behalve de bijna 150 congressisten namen vele inwoners van Locarno en het kanton Tessino aan deze plechtigheid deel De groo te vergaderzaal was geheel bezet De leiding van deze bijeenkomst was opgedragen aan den burgemeester van Locarno G. B. Bus ca! die namens het comité voor organisatie welkomstwoord sprak Daarop werd het woord gevoerd door Ion president van de Tessinische regeering, G Collo, die in liet bizonder wees op de vre o -^gezindheid van het Zwitserse he volk Senator Henri La Fontaine, voorzitter het internationale vredesbureau, wees op het treurige feit van den bewnpeningswed strijd der staten en de mogelijkheid van e«n toekomstigen oorlog met zijn ongekende verschrikkingen Tenslotte werd nog het woord gevoerd door Saveanoe, Roemeensch Kamerpresr dent Paf)ana.stasioe, Grieksch oud minister president en den Tsjeoho Slokaakschen eant te Bern. Behalve de afgevaardigden van ongeveer vijftien landen was opk prof. Quidde aanwezig, wiens 'tegenwoordigheid deed herinneren aan de in Duitsehland on derdrukte vredesbeweging. Des avonds werden de congressisten op buitengewoon hartelijke en gulle wijze door de gemeente van Locarno ontvangen op een eoirée in het oude kasteel van Locarno, da' voor deze gelegenheid was geïllumineerd Het Milaneesch Poelronieriquartet brach muziek van Schubert, Mozart on Smetana ten gehoore. Maandagmorgen werd do eerste plenaire zitting van hel congres gehouden in het oude regceringsgebouw. Do vijf volgende commissies werden samengesteld 1 Ontwapening (voorzitter Chr. Ilaeber lin); 2. Locarnoverdragen (mr. Busca en Favre); 3. do Balkanconferenlies en net Balkanpact (A. La Fontaine); 4. aclualitei ten Imr. Pella); 5. herziening van bet Vol kenbondspact (M. Popovitsj.) Des middags werden de vergaderingen der commissies gehouden. Dinsdagmiddag om drie uur is de tweede plenaire zitting gehouden, waarin do rapporten der com missies in behandeling werden genomen De tijdsomstandigheden in aanmerking geno men, is het congres goed bezocht. De ge beurteniseen in Duitsehland en Oostenrijk vormden vooral in do actualiteiten-commis sie een punt van geanimeerde bespreking, Dat pacifisten van naam en verdiienste on danks de vredesbetuigingen der Duitsche r geering reeds langer dan een jaar w or den gevanzen gehouden en onkelen hunner aan do gevolgen bezweken zijn, hoeft in alle kringen der pacifistische beweging die pe verontwaardiging gewekt, welke in de resoluties van het congres tot uiting komen zal. België zal zich bij de stemming waarschijnlijk onthouden Brussel, Sept. V.D.) Do ministerraad is vanmiddag gedurende een'gc uren bijeen geweest onder voorzitterschap van minis ter president graaf do Brogucvillo In het officieele communiqué, dat na afloop van den ministerraad is gepubliceerd, wordt verklaard, dat de minister van bui- tenlandschc zaken, Jaspar, rapport heeft uitgebracht over zijn tc Parijs met minister president Doumerguo cn de ministers van builcnlandschc zaken en handel. Barthou en Larnoureux, gevoerde besprekingen Hit welingelichte kringen verluidt, dat voorts een gedachtenwisseling hoeft plaats gevonden over de kwestie de? toelating var» sovjet-Rusland tot den Volkenbond. Het is nog niet bekend, of de houding der Belgische vertegen woord igers te Genève, voor zoover deze kwestie betreft, is gesti puleerd. Het zou tamelijk zeker zijn. dat België zich bij de stemming over de toelating van sovjet-Rusland zal onthouden. DE LEIDING VAN HET LEGER DES HEILS. L o n d e n. 4 Sept (Reuter). Officieel wordt namens het Leger des Hei Ie gemeld- de cijfers van de stemming voor de verkiezing van den nieuwen generaal worden niet be kend gemaakt. Daar dc generaal op 73-jari- gen leeftijd moet aftreden, kan de niouw- gekozen leider, Evangeline Booth, slec*t6 vier jaar in functie blijven Zij gaat nu naar Amerika om afscheid te nemen en keert tegen 10 November in Engeland terug. Londen, 5 Sept. (V. D.) Generaal Evan geline Booth heeft een verklaring afgeleg 1 omtrent de politiek, die zij zal volgen als leider van het Leger des Heils. Zij deelde daarbij o.m. mede, dat zij van plan was on derdaan der Ver. St. te blijven. In de poli tiek van het Leger zullen gocn fundamen teele wijzigingen worden aangebracht; ook zullen geen wijzigingen worden aanvaard met betrekking tot de uniformen der man nen of vrouwen. Amerikaansche onthullingen W a s h i n g t o n, 4 Aug. (V. D.) Vandaag heeft de sub commissie van den 6enaat een begin gemaakt met haar onderzoek naar de Arnprikaansche wapenindustrie. Vandaag zijn verhoord de president en twee directeuren van de Electric Boat Com pany, de eenige Amerikaansche particu'ie re maatschappij, .velke duikbooten bouwt Zij erkenden met de Engelsche firma Vie ker« Armstrone er Cv te Londen een groot contract te hebben gesloten Hun patenten zullen o m worden gebruikt voor den bouw van .'apansrhe duikbooten Voorts verklaar den zij, dat zij sir Basi! Zahnrof bijna een milliocn dollars aan commissie hadden uit betaald voor orders der Spaansche regee- ring. Washington. 5 Sept (Reuter) Rij het nderzoek der sub-corn missie uit den senaat deelde de president der Electric Bont Coin any mede. dal zijn firma een bepaald per centage ontving van de door Vickers m Europa geleverde duikbooten en van alle over de geheele wereld geleverde duikboo ten. Vickers en Electric Boat hadden de we reld feitelijk onderling verdeeld met het oog op de levering van duikbooten. De voor zitter der commissie wees op de reusachtige winsten, welke op d5' oorlogstuig waren ge maakt en dat men onverschillig voor het belang van het vaderland of de belangen van de landsverdediging, aan alle vrecni de staten, zelfs aan Japan, oorlogsschepen had verjaggerd, alleen om zijn eigen zak te spekken. Parijs, 5 Sept. {V.D.) Do Fransche mi nister van arbeid, Marquet, heeft een brief gezonden aan ministerpresident Dóumergue. waarin hij dezén opmerkzaam maakt op den toestand der arbeiders. Than» ontvangen meer arbeiders dan voor heen ondersteuning. Men vreest,, dat de werkloosheid in den volgenden winter nog zal toenemen. In Augustus 1934 waren in de provincie 44 pet meer wcrkloozen dan in 1932. In de voorsteden van Parijs was de werkloos beid sedert 1932 met 14 pet toegenomen. n het schrijven licht de minister toe, dat het dringend noodig is, dat de plan nen voor de werkverschaffing worden ten uitvoer gelegd. Hij wil de democratie redden zonder heftige revolutie Men weet, dat Upton Sinclair, de beken de Amerikaansche schrijver, door de demo craten in den staat California candidaat is gesteld voor de verkiezingen \an November voor het gouvernementschap. Hij behaalde daarbij 310,952 stemmen, ongeveer 125.000 meer dan zijn voornaamste tegencandidaat George Creel Sinclair heeft aan dit succes bijna een jaar lang hard gewerkt. Na een onvermoei de campagne van bijna 30 Jaren als socia listisch schrijver legen het kapitalisme in het algemeen cn de Amerikaansche \orrncn daarvan in het bizondér, verliet Sinclair in September 1933 dc socialistische partij, om via de democraten de practische poli tiek te voeren, waar hij als lid der socialis tische partij voorloopig in geen geva' toe gekomen zou zijn Hij Sprak het openlijk uit- 'n oude partij zou hij gebruiken voor 'n nieuwe taak en met haar (zoo oeluofde hij) zou er een eind gemaakt worden aan de armoede in Californië. Heel «ie staat glim lachte bij dat gebaar in do richting van Utopia Doch nu glimlacht men niet meer Aanvankelijk kon Sinclair slechts in enkele kleine blaadjes zijr beschouwingen lerug inden, doch nu nemen twee van de meest liberale biaden zijn redevoeringen zonder voorbehoud op At stemmen ze met Sin clair's beschouwingen niet in. ze erkennen openlijk de waarde van zijn redevoeringen voor den lezerskring als zeer gezocht nieuws Men kan dit niet alleen als oen gevolg beschouwen van de intense reclame campagne, van de verbreiding van I 800.000 van dr brochure ..ik, gouverneur van Ca'ifornië'' en van de oprichting der 800 Sinclair Clubs Er moet hij de lezers en hoorders ook plotseling een verhoogde val baarheid zijn gekomen voor Sinclair's de- mpcralisch verkleede socialistische beschou wineen. Sinclairs program stelt economische eilanden in. waar de wcrkloozen bankroete en stilgezette fabriek'-n in eigen beheer zou dor krijgen en zoo in eigen onderhoud zou len voorzien Zoo zullen er ook voor land bouw geschikte terreinen nnn de werkloo zon worden gegeven. IIet:noodige geld voor XpTiritiiffp 'zou door den, staal iÉ&rschaft worden. De staat zou ovel meer geld be HChikkpn door zware belastingen op inko men door hooge successierechten, belastin gen op ongebruikt land Alleen kleine hui zen en boerderijen zouden vrij zijn. Ouden van dagen, blinden, invalieden en weduwen met onverzorgde kinderen zou den vaste toelagen krijgen Volgens Sinclair is hel zijn doel ..de de mpcratie le redden zonder heftige revolu tie" doch het winststelsel zou moeten ver d wij nen. Passagiers verzekerd GROOTE FASCISTISCHE BETOOGING TE LONDEN Londen, 5 Sept. (Reuter). In vcrbanl met het feit, dat Zondag a.s. in Hyde Park een grootc fascisten-demonstralie zal wor den gehr uden, heeft de politie reeds thans uitgebreide ordemaatregelen uitgewerkt. Alle verloven zijn ingetrokken In het mid den van Londen zullen ongeveer 6000 poli icagenlen worden samengetrokken Het is waarschijnlijk, dat hc-l autogirotoestel van Scotland Yard de bttooging vanuit de lucht zal controlecren. 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs vap onze 6 7 pers wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Jaspar heeft te Parijs blijkbaar vooral economische aangelegens heden besproken Brussel, 3 Sept. (V.D) De Belgische minister van buitenlandsche zaken Jaspar is na zijn Pnrijscho reis niet onmiddellijk naar Brussel teruggekeerd, maar hij zal pas morgen hier aankomen om deel tc nemen aan den ministerraad Bij die gelegenlieiid zal Jaspar verslag ulbrerigon over zijn besprekingen te Pa rijs. In overeenstemming met dc te Parijs verstrekte medpdeelingen legt men er hier in niet officieele kringen den nadruk op, dat het belangrijkste onderwerp van gesprek de economische betrekkingen tus- «cjien België en Frankrijk geweest zijn. Men uil zich niet over dc politieke kwes ties, die naar men aanneemt, eveneens besproken zijn Ten aanzien van de economische kwes ties verklaren kringen, die in nauw con tact staan met de regeering, dat Jaspar opnieuw de moeilijkheden Ier sprake heeft gebracht die Belgische arbeidskrachten in Frankrijk reeds sedert geruimen tijd in den weg zijn ge'egd. Verder heeft bij, naar men zegt. den nadruk gelegd op de nood zakelijkheid van een intensiever handels verkeer tusschen do belde landen. Ver klnard wordt, dat Jaspar beeft gepleit voor bet «luiten van een nieuw, meer om vallend handelsverdrag met Frankrijk, met het motief, dat het onlangs tot stand aekomr-n contingonleeringsaccoord slechts op enkele punten verzachtingen heeft on n gébracht. Van de Fransche zijde aldus wordt te Brussel gezegd heeft men te verstaan gegeven, dat m-rn bereid is tot het sluiten van pen nieuw verdrag. DIT BLAD HEEF! EEN DAGELIJ A 5 CMS GECONTROI.EERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR OE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker rijde van hotel Monopote. BUITENLAND. Rede van Hitler te Neurenberg. (Dcrdo Blad, pag. 1). Interventie van Roosevelt in de textiel staking. (Dcrdo Blad, pag. 1). Schuschnigg tegen de socialisten. (Derde blad, pag. 1). BINNENLAND. De begrafenis van J. H. A. Schaper te Groningen. Tweede Blad, pag. 1). Het middenstandscongres te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 2). IMMIGRANTEN BINNENGESMOKKELD Jeruzalem, 3 Sept (Reuter) Volgens een door het Joodsche telegraaf agentschap uit Jaffa ontvangen telegram zijn de retnler en de kapitein van het Grieksche s.s Ionian veroordeeld tot respectievelijk zes maan don gevangenisstraf en een boete van 100 en drie maanden gevangenisstraf en een n«.p.te van .£50, aangezien zij op onwettige wijze Joodsche immigranten in Palestina .hadden binnengesmokkeld Voorts veroordeelde de Britsche mag is traat te Jaffa drie Joden tot een boete van £50. daar zij hulp hadden verleend bij he' aan land gaan van zestien Joodsche immi rranten die waren betrapt, toen zij hel chip verlieten. Naar de politie beweert, zouden nog veie ndere illegale- immigranten erin geslaagd zijn vanaf de Ionian het land binnen te ko men. De nieuwo constitutie van China. Een bijna reac tionaire grondwet. Blijkens een bericht uit Nanking zal China binnen korten tijd gelukkig worden gemaakt met oen nieuwe permanente grondwet. Reeds in Februari werd oen des betreffend ontwerp gepubliceerd, dat in dc hoofdstad echter slechts weinig geestdrift ermocht tc wekken; algemeen werd ver klaard, dat het to gecompliceerd was om in de praktijk tc kunnen worden omgezet; bovendien hield liet geen rekening met den workclijken politieken toestand in het land. In verband daarmee werkte dc Wet gevende Raad een tweede ontwerp uit, dat onder allé omstandigheden zal worden ge handhaafd, al zal liet zoowel in de kringen der Kocomintang-politici als bij de voor een deel onafhankclijko provinciale machtheb bers op verzet stuiten; het ontwerp is ge dicteerd door den man, wiens opvatting op het oogenblik voor China toonaangevend is: Tsjang Kai Tsjek. Het constitutie-ontwerp is in zijn defini- tievcn vorm bijkans reactionair; het betec- kent een volkomen breken met het stelsel an raden en commissies, dat de nationa listen indertijd van sovjet-Rusland hebben overgenomen en de terugkeer tot den regee- ingsvorm, die onder China's tweeden en sterksten republikeinschen leider, wijlen ean-Sji-Kai, werd ontwikkeld. Onder dc nieuwe grondwet zal de geheele uitvoerende macht cn bestuursautoriteit in den persoon an een president worden vereenigd, wiens volmachten aanmerkelijk grooter zullen zijn dan b.v. die van den president der Ver- eonigde Staten. Dc president is de hoogste autoriteit: hij kar» oorlog verklaren, vredesonderhandelin gen voeren cn verdragen sluiten, officieren en ambtenaren benoemen of ontslaan, am nestie cn gratie vciTcenen, wetten afkondi gen cn decreten uitvaardigen. Voorts is hij opperbevelhebber van olie Chineescho land zee- cn luchtstrijdkrachten. Niette min wordt de wettelijke sanctioneering zijner maatregelen vercischt, terwijl de wet ten cn decreten moeten worden gecontra signeerd door den voorzitter van den com- petenten Raad, in werkelijkheid echter be zit dc president, vooral in tijden van nood, volkomen dictatoriale volmachten. Voor de goedkeuring der maatregelen van den president is de wetgevende yoean be vocgd. Det uitvoerende yoean zal zijn tegenwoordige karakter behouden, hetwelk overeenkomt met dat van een kabinet, zij het met cenige beperkingen. Zijn voorzitter, waarschijnlijk do leider der sterkste poli tieke partij, wiens positie tot dusver kon worden vergeleken met die van den Engel- schen premier, zal ook in den vervolge het verantwoordelijke hoofd van het kabinet blijven. Met het justitieel beheer wordt dc justitie-yoean belast, welks voorzitter en onder-voorzitter door het nationale congres worden gekozen; dezelfde corporatie moet de-leiders aanwijzen van een bizondere con- trólc-yoean, wier taak zal bestaan in 't voortdurend nagaan, of de burgerlijke amb tenaren geschikt zijn voor de posten, die zij bekleeden. Bovendien wordt een contróle- dopartement in het leven geroepen, dat on afhankelijk is van de overige regecrings- departcmenten cn dat alle inkomsten en uitgaven der autoriteiten moet controleeren cn boeken. liet belangrijksto punt van bet grond wetsontwerp bestaat volgens een telegram der United Press in een verregaande cen tralisatie der regeeringsmncht te Nanking. Dc tot dusver meer of minder zelfstandige provincies worden in bestuursdistricten ver anderd, die onder rechtstreeksche contrólc van de centrale, regeering staan. Door een volkomen scheiding van leger cn politiek wordt voorts getracht de macht der gou verneurs en maarschalken te breken; hier sturen eveneens op aan de bepalingen, vol gens welke allo militaire fondsen uitslui tend ter beschikking van de rcgcering staan cn troepenverschuivingen alleen mo gen plaats vinden met haar goedkeuring. Door het opperbevel over alle strijdkrach ten op te dragen aan den president, hebben dc ontwerpers der nieuwe grondwet weten te bewerken, dat voor dezen post tegen woordig slechts één candidaat in aanmer king komt, Tsjang Kai Tsjek, dc genera lissimus, want do stabiliteit der regeering wordt zoodoende van het persoonlijke aan zien en de autoriteit, die de president in 't leger bezit, afhankelijk gemaakt. Zelfs Tsjang-Kai-Tsjek zal het veel tijd cn moeite kosten om de grondwet lot oen stuk werke lijkheid te maken in China, waar nog steeds grooto trocpcnofdcclingen geen loyaliteit tegenover den staat kennen, doch slechts hun generaals of toechoens gehoorzamen. De nieuwe grondwet wordt beheerscht door het beginsel, dat de regeering haar volmacht van hot volk verkrijgt cn voor het volk maar niet met het volk regeert. Een nationaal congres, bestaande uit ver tegenwoordigers der provincies en distric ten, zal te Nanking elke twee jaar bijeen komen om de regeering zijn vertrouwen uit te spreken of een nieuwe regeering te be noemen. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.4 to VardÖ. Laagsto barometerstand 760.2 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Oostelijke tot Zuidelijko richtingen, half of zwaar bewolkt, waarschijnlijk droog, behoudens dauw, warm overdag. Nog kans op enkele dagen mooi weer. De hooge druk breidde zich vooral naar do Noordzee uit, terwijl nabij IJsland de depressie geheel opvulde. Over de Golf van Biscayo daalde de luchtdruk en over het Zuiden van dc Britsche eilanden, waar de wind dientengevolge toenam. Overal is bet verder rustig weer, hier cn daar wat ne velig. Alleen in Zuid-Zweden is regen van betcekonis gevallen. Do temperatuur is over de Britsche eilanden iets gestegen, over Duitsehland loopen de veranderingen uiteen. In het overige gebied werd het wat kouder. Er is.ten onzent nog weinig verandering in den heerschcndcn weers- toestand tc wachten. Waarschijnlijk zal do wind uit Oostelijke tot Zuidelijko rich ting gaan waaien, doch do lucht boven Duitsehland en Frankrijk ia nog te voch tig om sterke afneming van bewolking te verwachten. Zoodocndo Is ook geen sterke temporatuursstijging waarschijnlijk, alhoe wel de maxima wel boven 20° Celsius zul len zijn. Wanneer dc dalingen van den luchtdruk over de Britsche eilanden Noordwaarts zullen trekken, hetgeen wel to verwachten is, blijft bet mooie weer nog wel cenige dagen aanhouden. LANGESTRAA1 49 bi TELEFOON 190 In lederen handschoenen brengen wij de NIEUWSTE GENRES In alle prijzen. RUSSISCH-FINSCH NIET-AANV ALS- VERDRAG VERLENGD. H e 1 s i n g f o r s, 3 Sept. (V.D De pre sident heeft besloten een wetsvoorstel in te dienen bij het parlement ter ratificatie van h< t protocol van April j 1 betreffende verlenging van het Russisch-Finscho non agressiepact, benevens van het Russisch- Finsche pact. dat in Mei gesloten is met betrekking tot het Ladoga-mecr.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1