Enkele honderden slachtoffers DË ËEMLANDEü St** 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Nieuws Weerbericht L J. LUYCX ZOON Maandag 10 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 61 De ondergang der Morro Castle ALGEMEENE STAKING IN SPANJE Tel. 1788 Tel. 1788 JAPANSCH DIPLOMAAT WIL HUWEN DE PLAATSVERVANGER VAN HITLER TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 8 uur 3 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/r Binnenland franco per post oer 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTfiRC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1,05 mct ,Db«9riP v*11 CCD bewijsnummet elke regel meer f0.25. Llefdadlgheids-advertentMn voord# helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elk» reoe) meer 10 cent driemaal olaatsen f I.—. Bcwilcnummer extra f 0.05 De passagiers wilden zich niet in de reddingsbooten begeven New Jersey, 9 September (Reuter). Omtrent den brand op liet Amerikaansche passagiersschip „Morro Castle'' kan nog liet volgende worden gemeld. Het eerste bericht omtrent den brand kwam van de New York Rad'o Corporation, die een draadloos bericht van het schip opving, dat het, op 20 mijl ten Zuiden van het lichtschip „Scotlandin brand was geraakt. Aile reddingsboolen langs de kust van Ne v-Jersey schoten onmiddellijk te hulp, evenals verschillende schepen, die in de buurt waren, zooals bet Engelschc mail echip „Monarch of Bermuda', het stoom- 6cliip „Luckenbach", de „Cily of Savan nah" en de „President Cleveland". Toen deze bij de „Morro Castle" aankwamen, stond het schip van voor- tot achtersteven in lichterlaaie. Zaterdagmorgen om half tien waren reeds 150 k 200 personen aan land gebracht. De „Monarch of Bermuda" meldde kort daarop, dat het 65 overlevenden aan boord had genomen. Om uur zond een vlieg tuig, dat boven de „Morro Castle'' cirkelde een draadloos- bericht, dat wederom twee redding6booten met passagiers het schip verlieten. Onder de passagiers van de Mono Castle bevonden zich circi 100 leden eener Ncw- Yorksche zangvareeniging. Op dc passa gierslijst komt ook voer de naam van don Duitschen consul te Malansas op Cuba, Clëmens Landman met vrouw en dochter. Onder de gereddden bevindt zich Scnora Renee Capote, de dochter van den eersten vice-president van Cuba. Dc „City of Savannah" is Ic New-York aangekomen met 60 overlevenden, Kén hun ner verhaalde van het heldhaftige gedrag van een stewardess, die weigerde in de reddingsboot, te gaan, zoolang er nog pas sagiers aan boord waren, en aldus den heldendood stierf. Vele der geredden had den nagenoeg geen Vloeren aan. De gewon den werden in allerijl naar de gasthuizen gebracht. Door de visscbersboot „Doris" werden een vrouw en zeven mannen uit het water gehaald, maar toen het schip de kust had bereikt, waren allen overleden. Toen de vrouw aan boord van dc Doris werd geheschen, drukte zij krampachtig haar zuigeling in de armen. Bemerkend dat het kind dood was, wierp zij het over boord en stierf eenige oogènblikken latei- zelf Een der laatstcn rlie het brandende sohip verlieten en te New-Jersey aan land werd gebracht, verhaalde, hoe na het ontdekken van den brand alles werd gedaan om het vuur te blussoheri, maar toen dit onmoge lijk bleek, werd bevel gegeven de sloepen aan stuurboord te strijken, daar dc wind de vlammen naar bakboord joeg. Do oorzaak nog niet vastgesteld. Dc Ward-schecpvaartmaalschappij maakt bekend, dat zij voor het sluiten van het of ficieel© onderzoek naar dc oorzaken van den brand over dc schuldvraag nog geen medodeelingen kan doen. Tegelijkertijd werd medegedeeld, dal dc waarnemend gezagvoerder, Warms-, zich nog met eenige mannen aan boord van het brandende stoomschip bevond. Omtrent den brand op de Morro Castle wordt gemeld, dat de eerste leden van dc bemanning, die te Asbury aan land zijn gebracht, het bericht, dat de brand door het inslaan van den bliksem veroorzaakt zou zijn, hebben tegen gesproken. Volgens hen is hij ontstaan in de bibliotheek het schip vervoerde plczierreizigers van Havana naar New York waardoor hij ook zoo snel om zich heen kon grijpen, iyfv Een steward van de Morro Caslle heeft aan een verslaggever van de New York Post meegedeeld, dat het groote aantal dooden veroorzaakt is door dc weigering van vele passagiers, om in de reddingboo ten te gaan. Leden van de bemanning heb ben deze bewering tegenover een corres pondent van Reuter bevestigd. Zij zeggen, dat dc passagiers het hoofd geheel kwijt raakten en weigerden zich door de beman ning iri de reddingbootcn te laten helpen. - Velen schenen bang om door de vlammen heen naar do reddingsboolen Ic gaan. Veel passagiers waren in nachtgewaad. Wij inhesion snel handelen, zeiden dc malro- Bzon, en wij zijn met de reddingbootcn nog ■maai- juist bijtijds weggevaren. Anders ■waren wij verbrand. Volgens een draadloos bericht van het kustvaartuig Tampa zijn er 360 menschen passagiers en bemanning levend van het schip gekomen. .Uit Allenburst (New Jersey) wordt ge meld, dat er Zaterdag in dc vroegte ver scheidene lijkon zijn aangespoeld. Volgens Reuter is do kapitein van dc Morro Castle door hartverlamming getrof fen en gestorven vóór het schip in brand geraakte. Dc eerste officier nam het bevel over het schip over. Ken le Springlnke (New Jersey) aan wal gcbrachto geredde verklaarde, dat er niet een bepaalde paniek aan boord is uitge broken. Ilij geloofde, dat van do passa giers. die hun hullen boven dc bibliotheek hadden, niemand is gered. Hij beschouwde het als een wonder, dat de reddingboot, waarin hij was gezeten, die elk oogenblik dreigde om te slaan op de zeer bewogen zee. nog de kust heeft bereikt. F.en man en een vrouw, passagiers van de Morro Caslle. zijn van het brandende schip naar de kust gezwommen, cl ie zij bij Seagirt bereikten. Zij hadden elk rei) red dingboei aan en vochten zes uur lang te gen de golven Toen zij aan land kwamen, vielen zij in zwijm en werden in bcdenke- I ij kon toestand naar het ziekenhuis ge bracht Volgens een telegram van Reuter uit New York worden er nog 200 passagiers en loden van de beman ning van dc Morro Caslle vermist. Kr zijn 365 van de 55S mcnscbcn, die er aan boord waren gered. Slechts enkele geredden hebben brandwonden opgéloopen, maar ve len vcrkceren in een toestand van volslagen uitputting na dc zware beproeving, die zij hebben door staan. Verschillende schenen hebben veertig lij ken aangebracht en aan de kust zijn twin tig lijken aangespoeld Toen de brand tennaastebij was gedoofd, is de Morro Castle door slecpboolcn met een snelheid van twee knoopeu per uur naar de kust gesleept. Ongetwijfeld moeten er zich binnen in het schip n>g verkoolde lijken bevinden van mensc-vm, die niet hebben kunnen ontsnappen. Enkele reddingbooten zijn. volgens Reu ter door de vlammen vernietigd, vóór zij in zee waren neergelaten. De menschen in de booten vielen in zee of sprongen in het wilde water. Aan den steiger, waar de Morro Castle werd verwacht, speelden z:ch tragische hartbrekende fooneelen af. Mannen, vrou wen cn kinderen stonden er in stortregens te wachten op tijding van hun verwanten die aan boord van het ongelukkige schip waren. De Morro Castle is een dubbclschroef- 6loomschip van 11.520 ton bruto en 6i49 ton netto. Het schip werd in 1930 bij do New port News Shipbuilding Comp. te Newport News gebouwd en behoort toe aan de Agwi Navigation Company (Now York Cuba Mail St. Comp.) le New York. New-York, 9 Sept. (Reuter). Er zijn reeds 181 lijken van de Morrn Castle opg©- vischt, terwijl nog verschillende verkoolde lijken zich ui het schip bevinden. liet aantal geredden valt nog niet nauw keurig vast le stellen. Na de opgave der eigenaars van het schip, dat dit getal 333 bedraagt, is nog geen nadere officieel© mcdcdceling gedaan. Tot nu toe zijn 12S passagiers en 140 leden dor bemanning, dus in het geheel 16$ overlevenden te Ncw- York cn New-Jersey aangekomen. De beambten der Ward-lijn verwerpen do gedachte, dat de brand door den blik som ontstaan zou zijn. Zij achten het vrijwel zeker, dat een pao sagicr in de bibliotheek, door het achteloos wogwerpen van een brandende sigaret, den brand heeft doen ontstaan. Dc overlevenden roemen om strijd den heldenmoed van den plaatsvervangende» kapitein Warms, die, gedurende 10 uren op zijn post bleef, rustig bevelen gevende, opdat zooveel mogelijk personen zouden worden gered. New York, 10 Sopt. (Reuier). Volgens do laatste berichten was de Morro Castle toegerust met de nieuwste vindingen op het gebied van brandbestrijding. liet schip had geen brandbare lading en dc kustwacht die aan boord kwam, verklaarde, dat in de ruimen geen spoor van vuur was le be speuren. De meeste geredden tc Nevv-Yer- sey zijn leden van de- bemanning. Zij ver klaren herhaalde malen passagiers te heb ben geroepen naar het bovendek te komen, doch tenslotte moesten zij met weinig pas sagiers vertrekken met dc hooien, aange zien dc davids begonnen te branden. Som mige passagiers verklaren, dat zij maar weinig matrozen bij de passagiers hadden "■©zien. Dc bemanning berklaardc dit, met ie zeggen, dat de weg tot dc passagiershui- ten voor hen afgesloten was door do a lam men. Volgens dc laatste cijfers zijn van de 55S opvarenden 12S vermist, terwijl men van 114 zeker weet, dat zij zijn omgekomen Volgens de Wardlinc, aan wie het schip toe behoort, zijn 228 passagiers gered, 17 «lood geïndentificecrd en 73 vermist. Van do be manning zijn minstens 140 gered. Later werd gemeld, dat 162 passagiers cn matro zen zijn omgekomen. Dc autoriteiten heb ben een nauwkeurig onderzoek gelast. N c w* York 10 Sept. (Reuter). Het s.s. Morro Castle, dat nog steeds, brandt, ligt thans nog slechts 60 M. van het strand bij Ashburry Park aan den grond. De boven ste dekken zijn volkomen uitgebrand, lie den zullen dc federale autoriteiten een aan vang maken niet het officicclc onderzoek. Het is den officieren van het schip streng verboden dc pers mededeelingen over den brand to doen. De bladen geven uiting aan huil verwonering over het feit, dat tusschcn het uitbreken van d,en brand en het alar- mceren van de passagiers minstens een uur is verloopcn. Daar het Zondag nog niet mogelijk was de lagere dekken te betreden, hcerscht nog volkomen onzekerheid over het aantal dooden, temeer daar van vele personen nog niet kon worden vastgesteld of zij omgekomen of gered zijn. Gisteravond laat deelde dc Wardlinc de volgende cijfers mede: Overlevenden: passagiers 221. manschappen 171. officieren 9: dooden: 45. vermisten: pas sagiers 52, manschappen 59. New-York. 10 Sept. (Reuter). Omtrent den brand van dc Morro i Castle wordt nog medegedeeld, dat het schip nog steeds brandend op het strand 'is getrokken. De gewone geruchten omtrent sabotage en dc weggeworpen brandende j sigaret, doen de rondo, doch niets is definitief. Volgens het verhaal van een ooggetuige knielde een groep passagiers te midden der vlammen op hot dek neer, om den zogen to ontvangen van 'om jeugdig pries ter. alvorens zich in ze© i© worpen cn te pogen zwemmende het land tc bereiken. Waarschijnlijk afkondiging van den slaat van beleg M a d r i d-, 8 SeplcmDe"}'; 'V.D.). Dr sociaal democratische \akvcrecnigingcn zouden voornemens zijn in samenwerking met de 1 communisten een algemeen©, staking te proclameercu. Aangezien de regeering voor ongeregeldheden vreest, zijn uitgebreide v oorzorgsm aa t rege 1 e n gel ro f f e n Madrid, S Sept. Reuter. De Socialist! sche Vakverecnigingcn zijn in samenwer king met do communisten van plan een algemoene staking af te kondigen. In ver band hiermede heeft do vcreeniging van werkgevers tc Madrid bekend gemaakt, dar. alle arbeiders, die aan deze staking deed nemen, ontslagen zullen worden. Madrid, S Sept. Reuter. Om zes uur hedenmorgen ontving het personeel van tram en métro en de taxi-chauffeurs van bun vakvercenigingen opdracht het werk neer te leggen, waaraan zij voldeden. Ook do typografen ontvingen deze opdracht cn men geiooft, dat de dagbladen niet zullen verschijnen, waarschijnlijk zal de regeèring ion staat van beleg afkondigen M a d r i d, S Sepi. (Reuter). Naar aanlei ding van dc geruchten eener algemoene sta king (e Madrid zeid- de minister van bin- nenlandsche zaken, dat allo maatregelen waren genomen om eventueel aan den toe stand het hoofd te kunnen bieden. Madrid, S Sept. (Reuter) De staking le Madrid is een protest tegen de vergade ring van Calalaansche landeigenaren, wel ke heden to Madrid zal worden gehouden om te protcsteercn tegen dc agrarische po litiek van de regcering. Bloedige onlusten gevreesd, Madrid, 8 Sept. (Reuter). Dc stakings order wordt goed nageleefd. De couranten zijn niet verschenen en de bevolking maakt (juoue voor de bakkerswinkels. Politie en militairen patrouilleeren door de straten, gewapend met karabijnen, pisio'en en ma chinegeweren. Samenscholingen zijn verbo den cn een groot aantal personen worden op straat op wapenen gefouilleerd. Aange zien dc gemoederen verhit zijn, vreest men bloedige onlusten. GROOTHERTOGIN MARIE DIENT EEN EISCH IN Belgrado, 7 Sept. (Reuter). Ten be hoeve van groothertogin Marie, een tante van prinses Marina van Griekenland, wier verloving met prins George van Engeland verleden week bekend gemaakt werd, is opnieuw een cisch ingediend tot vrijgave van een museum-collectie gouden munten, waarvan de waarde geschat wordt op 150.000. Do munten zijn thans onder berusting van den Jocgo-Slavischcn minister van financiën. Een beslissing inzake de vordering kan spoedig verwacht worden. Groothertogin Marie is tegenwoordig gehuwd met admi raai Joanides, een Gricksch onderdaan, wo nende »e Rome. Passagiers verzekerd G cL per K.M. Vroagt prijs vao onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. De autoriteiten leggen hem moeilijkheden in den weg Tokio, 7 Sept. (Reuter). Een jong Japansch diplomaat, Toshiu Ivatsubc, atta ché bij het Japanschc gezantschap tc Lon den, is bereid zijn carrière prijs te geven, teneinde het meisje zijner keuze, een vrcem delingc, te kunnen trouwen. I>e verloving van den jongen diplomaat met miss Dallias Green, een Schotscho zangeres, ondervindt namelijk van offi cicelo zijde tegenkanting. Dc chef van de personeels afdeeling van het Japanschc gezantschap verklaardo h© den in oen onderhoud, dat de Japansche bepalingen in dit opzicht gelijk zijn aan die van andere landen en dat de toestem ming van den minister van buitonlandsche zaken noodig is, alvorens een lid van de legatie kan huwen. Het bericht, dat Hirota, de Japanschc minister van buitonlandsche zaken het. huwelijk tusschcn Kalsube en miss Green heeft verboden, is van alle grond ont bloot, zeide deze functionnaris. De zaak is op het oogenblik nog hangende Niettemin tracht de gezant, met het oog op do onlangs door het ministerie vaD buitonlandsche zaken uitgegeven circulaire waarin er op gewezen wordt, dat huwelij ken met vreemdelingen min Ier wenschclijk zijn, den heer Katsube ertoe te bi wegen van zijn voornemens af tc zien. Inlusschen heeft liet jonge paar, tenein de de persvertegenwoordigers te ontloopcn. zijn hotel verlaten. De moeder van Katsube, lie wetüiiwe is, heeft, hoewel zij oorspronkelijk op het huwelijk legen was, na een ontmoeting met miss Green haar toestemming hiertoe g© geven. Blijkbaar houden zij veel van elkaar, zeide zij, cn daarom geef ik van harte mijn toestemming. Mr. Ka'subc zelf heeft medegedeeld, dal bij den Japanschen diplomatieke» dienst vaarwel zal zeggen, als minister Hiicta zijn toestemming voor het huwelijk weigert. Berlijn, 8 Sept (V.D.). Men acht het thans onwaarschijnlijk, dat Ilitler nog tij dens den partijdag te Neurenberg mededee- lingen zal doen omtrent aanstelling van zijn plaatsvervanger(s). liet schijnt, dat de ge dachte aan instelling van een triumviraat, bestaande uit Hess, Goering cn generaal Voir Blomberg, thans weer op den achter grond is geraakt Daarbij wordt erop ge wezen, dat de wet, waarin bepaald werd, dat dc leider zijn plaatsvervanger zou be noemen, geen mogelijkheid biedt tot het benoemen van plaatsvervangers, zoodat wanneer mon een triumviraat zou wen- schcn in te stellen, eerst deze wet zou moeten worden gewijzigd. Intusschcn is men van meening, dat dit laatste onwaar schijnlijk is cn dat slechts één plaatsver vanger zal worden aangesteld, die Ilitler in al zijn functies zal kunnen vervangen. Dc candidaluur van Rudolf Hess blijft men dan ook hot meest voor dc hand liggend vinden. CONFLICT MET DE DUITSCHE KERK- LEIDING. Het Duitsche Christelijke Persbureau te Berlijn (Evangelischer Pressverband) on der leiding van prof. dr. A. Hindcrer, is in een dermate groot conflict met de kerk leiding geraakt, dat alle betrekkingen ver broken verklaard worden. Dc organen van liet bureau zijn voortaan niet meer offi cieel of officieus. En de kerkleiding heeft een eigen persbureau onder leiding van ds. Christiansen opgericht. liet werk van prof. dr. Hinderen blijft inmiddels, daar het van een particuliere vcreeniging uil- gaat, bestaan cn zal krachtens zijn prach- tigen opbouw cn uitbouw ook thans onge twijfeld groote betcckenis behouden. AARDSCHOKKEN IN ALGIERS. Algiers, 8 Sept. (Reuter).- Tc AffrevUle hebben aardschokken plaats gehad, welke aanzienlijke schade aanrichtten. Twee per sonen werden gedoed. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KAMP 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Achter do coulissen der particuliere wa penindustrie. (Eerste Blad, pag. 2). De scheepsramp van do „Morro, Castle'*. (Eersto Blad, pag. 1). BINNENLAND. Groote hagelsohode te Haamstede. (Dordo blad, pag. 1). De Ilaarlemsche moordenaar bekent. (Derde blad, pag. 1). STADSNIEUWS. 40-jarig bestaan van dc S.D.A.P. (Eersto Blad, pag. 3). Tentoonstelling van werken van Willem Witscn. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. De Europeesche athletiokkarapiocnschap- pen tc Turijn. (Tweede Blad, pag. 1). De Beker-wedstrijd A.P.W.C.Neerlandia eindigt in een draw (2—2). (Tweede Blad, pag. 2). Quick plaatst zich door een 60 overwin ning op S.C.A. (Amsterdam) in de tweede ronde voor den K.N.V.B.-bckcr. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K/N.M.I. te Dc Bilt: Hoogsto barometerstand: 76S.4 te Hel* singfors. Laagste barometerstand: 714.4 te Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, licht tot half be wolkt, droog weer, iets warmer overdag. Stijging van temperatuur te verwachten. Een uit het Zuid-Westen opkomend hoo- ge-drukgebied heeft Westen winden met af koeling gebracht, hier tc lande met zwaar onweer gepaard gaande, waarbij op do moeste plaatsen dc regen matig bleef. In Duitschland cn Zwitserland is hedennacht zvvaro regen gevallen. Zurich meldt 45, Frankfurt 29, Hannover 23 rn.M. en dc re gen duurt in dc opvullende secundaire over Duitschland nog voort. Een diepe de pressie ten Westen van Ierland schijnt Noordwaarts tc trekken cn in verband met de verdero ontwikkeling van do boogo drukking, ook boven liet Oostzcegobicd, is weer opklaring cn stijging van tempera tuur te wachten. Frankrijk heeft windstil en zonnig weer. In Ierland waait het storm achtig uit Zuid met weinig regen. Enge land heeft opklarend weer. In Oost-Duitsch land en om do Oostzee houdt dc warmte aan. Noorwegen had ook veel regen, die hier cn daar nog voortduurt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De najaarscollectie in onze STOFFENAFDEELING is vrijwel compleet. Er is bijzoncfe.- ren zorg aan besteed.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1