HET GROENE KRUIS. DE ËEMLANDEïl INTERVIEW MET SCHUSCHNIGG 4000 EXEMPLAREN „GEEFMIJEENBOVEETJE" Licht op 7 uur 55 min. L. J. ÜJYCX ZOON Dinsdag 11 September 1934 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 33e Jaargang No. 62 OVEREENSTEMMING MET DUITSCHLAND BEPLEIT DE MORRO CASTLE BRANDT NOG Tel. 1788 OVERAL KIJKEN „OMEGA" PIANO'S SCHOUWBURG „AMIC1TIA AMERSFOORT ABONNEMENTSVOORSTELLINGEN TEL. 1830 TEL. 1093 AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maaod 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per pott per 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nummers f 0.05. fOSTKEKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meet f0.25 Llefdadlghelds-advertentün voor da helft van den prljx Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke repel mee» 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. BewUsnummer extra I 0.05 Berlijn moet echter elke poging tot beïnvloeding der Oostenrijksche politiek achterwege laten De correspondent van dc Time6 te Wee- jien heeft een onderhoud gehad met bonds kanselier Schuschnigg, die hem in de bondêkanselarij heeft ontvangen. Dc cor respondent vangt het verslag van zijn in terview aan met een beschrijving van de 6trenge bewaking, die thans bij de honds- kanselarij uitgeoefend wordt en deelt ver volgens mede, dat hij Sohuschnigg twee vragen gesteld heeft: „Wat gaat er in Oos tenrijk gebeuren? Kan de tegenwoordige Oostenrijksche regeering blijven bestaan?" De bondskanselier zette in zijn antwoord uiteen, dat orde en rust en een kalme ont wikkeling verzeik 3rd kunnen worden en dat de Oostenrijksche regeering en Oostenrijk zullen kunnen blijven bestaan, wanneer dit niet verhinderd wordt door aanvallen van buiten .Dit laatste vormt den bcslis- senden factor. Zoolang de tegenstanders steun krijgen van buiten en Oostenrijk geen steun krijgt van de andere mogendheden, zal de wor steling er een zijn tussohen David en Go liath. Do kosten van de handhaving van troepen, noodzakelijk ter verdediging te gen van buiten geïnspireerde aanvallen, vormen een ernstigen druk op dc financiën van een land als Oostenrijk. Sedert de gebeurtenissen van Juli is er een zekere verbetering ingetreden; de bc- leedigingon en' draadloozo aanvallen op de regeering zijn opgehouden. Men moet ech ter afwachten, af de Oostenrijksche legio narissen over de grenzen werkelijk uiteen zijn gegaan, dan wel of zij slechts in an dere eenheden zijn ondergebracht, terwijl tevens- moet worden afgewacht of de orga- niseerende centra werkelijk zijn afgeschaft dan wel alleen van kwartier gewisseld hebben. Van het Oostenrijksche standpunt gezien, is een practischo overeenstemming met Duitschland mogelijk. De afschaffing van de heffing van duizend mark van Duitsche bezoekers aan Oostenrijk is thans niet van primair belang. Het Oostenrijksche toeris tenverkeer heeft zhh ondanks dezen slag merkwaardig goed gehouden. Dc essen- tieele voorwaarde is echter het stopzetten van alle pogingen om invloed uit te oefe nen op don toestand in Oostenrijk. Wan neer Oostenrijk eens mocht besluiten tot het houden van verkiezingen, dan zal het dit op een zelf bepaalden tijd doen. De eisch tot het houden van verkiezingen vol gens het parlementair systeem, welke ge uit wordt door kringen, voor wie het par lementaire systeem heeft afgedaan, is on redelijk. Op de vraag: „In welken vorm kan in ternationale samenwerking het nuttigst worden toegepast in dit stadium om hulp te brengen ter oplotsing van de Oos tenrijksche moeilijkheden?" antwoordde Schuschnigg: De voorstellen, die in dit verband op de conferentie van Stresa naar voren gebracht zijn, wijzen naar onze meening den juisten weg ter vergrooting van den ruil van ma- terieele en geestelijke waarden en aldus ter vergrooting van consumptie en produc tie, ter vermindering der werkloosheid en tot herstel van de cultureele banden tus sohen de Europeesche volkeren. Naar onze meening vormt dit een van de meest be langrijke voorwaarden voor een duurzame pacificatie. Wij zoeken geen eenzijdige han- delsfacilitcitcn ten gunste van Oostenrijk, want expansie van ons economisch terrein zal onze export en onze productie vergvoo- ten en onze koopkracht met betrekking tot het buitenland st'muleeren. De ontwikke ling van onze handelsbalans in het afge- loopen jaar toont dit di idelijk aan, daar de besnoeiing van onze invoeren, die nood zakelijk geworden was door de daling van onzen uitvoer, thans gevolgd is door een herstel van onzen export, dat gepaard gaat met een stijging van den import, vooral van grondstoffen. Dit heeft bijgedragen tot het verminderen der werkloosheid bij onze belangrijkste industrieën met 43.200, verge leken met het vorig jaar, tot het in even wicht brengen der begrooting, tot het ver minderen der passiviteit in de handelsba lans en tot het volledig handhaven van onze schuldendienst zonder noodzaak van de reserves der nationale bank gebruik te maken. Op een vraag betreffende de liquidatie der anti-Oostcnrijksche organisaties in Duitschland en de benoeming van Von Pa pen tot gezant te Wccnen antwoordde dc bondskanselier: Dc voorwaarde voor verderen vooruit gang van economisch herstel is uiteraard de handhaving van vrede en orde in het binnenland. De overweldigende meerder heid der bevolking is deze meening toe gedaan en alleen hierdoor zijn de revólu- tiepogingen van Februari en Juli zonder succes gebleven. D? bevolking heeft, niet de minste sympathie met deze ondernemingen SCHUSCHNIGG. van overwegend, buitcnlandsche agitato ren; ook de nationral-socialistische revolte was geen product van eigen bodem. Dit felle ingrijpen van buiten maakt uiteraard Oostenrijk tot voa-werp van een begrijpe lijke en bijzondere belangstelling in het buitenland, want hot vormt een krasse te genstelling met ieder internationaal ge bruik. Wij verwachten dan ook bepaald, dat dit ingrijpen zal ophouden, dat de or ganisaties, welke gericht zijn tegen het be staan van Oostenrijk en die in het builen land op de been worden gehouden, worden ontbonden en dat aldus een element van onrust in M.dden Europa wordt weggeno men Alleen op deze voorwaarde, voor zoo ver het Duitsche nationaal-socialisme en zijn Oostenrijksche aanhangers betreft, kan de zeer welkome missie van den nieuwen Duitschcn gez.ant In Weenen, Von Papon, met succes wórden bokreond in den zin van een herstel van normale betrekkingen. Het verstoren van deze betrekkingen is niet van ons uitgegaan, want van den aanvang af zijn wij in het defensief geweest Op de vraag, of hij dc beweringen van Wocnschc dagbladen betreffende dc activi teit van nation-ial-socialistisclie organisato ren en vluchtelingen in Zuid-Slavië ernstig achtte, antwoordde Schuschnigg: Wat deze genoemde nalionaal-socialis- t is olie hoofdkwartieren in Zuid-Slavië be treft, |k heb met groote-belangstelling de persberichten en de verschillende antwoor den daarop gevolgd De toestand is deze: men moet met aandacht de onjuisto be richten omtrent anh Oostenrijksche activi teit, die uit verschillende landen komen, volgen, omdat °r tenslotte een kern van waarheid in ieder bericht zit en wanneer zulke berichten ook door het Oostenrijk sche publiek worden gelezen, zij een nut tige gelegenheid kunnen geven voor een internationale gedachtcnwisseling. Het is niet onze schute, dat wij met aandacht alles moeten voigen, wat. rondom ons ge schiedt en wij juichen hst ten zeerste toe, wanneer de ongerustheid, die' na onze er varingen der laatste maanden slechts al te zeer gerechtvaardigd lijkt, kan worden op geheven door duidelijke verklaringen In ieder geval zullen, wij zorgen iedere ver dere onderbreking van het herstel van den cconomischen toestand door partijpolitieke ondernemingen legen den staat te verhin deren, niet alien dcor gebruik van de krachten van dm staat, maar ook door het voortzetten van de campagne van binnen- landschc pacificatie Hot ré&ime is niet tegen de ar beiders gericht, zCgt Dollfuss' opvolger. De correspond 3D t van de Times stelJe vervolgens de vraag: „Wat is tn groote trekken de binnenlandscho politiek van Oostenrijk en in hooverre denkt gij, dat de verzoening van d e dcelcn der bevolking, welko vijandig staan legenover of afzijdig van de regeenng, afhankelijk is van het staken van builenlandsch ingrijpen en bui- tenlandsche propaganda? Is het juist te zeggen, dat Oostenrijk fascistisch ia ge worden? Of heeft de gedachte van bonds kanselier Dollfuss inzake een specifiek Oostenrijksch systeem, aangepast aan Oos tenrijksche behoeften, dat verscheidenheid en vrijheid van gedochte niet zou uitslui ten, nog de volle goedkeuring der rogee- ring?" Schuschnigg antwoordde: wijlen bonds- kanceiier dr. Dollfuss heeft na de onder drukking van de Fcbruai i-révolte op een allen twijfel buitensluitende wijze en hierbij wijs ik op de herhaalde verklarin gen van den vice-kanselier prins Starhem berg meegedeeld, dat bij de onderdruk king van den Marxislischcn opstand onze gedachten in het minst niet uitgingen naar de oprichting van een tegen dc arbeiders klasse gericht regime. De 6indsdicn inge zette constitutioneele hervorming, die in overeenstemming is rnet de historische ont wikkeling van den staat, toont duidelijk, dat de arbeiders, dat alle klasse der be volking verzekerd zullen worden van een meer directe en meer effectieve vertegen woordiging van hun belangen dan in het verleden liet belang van den corporatievcn bouw, als don nieuwen democratischen vorm, is daarmede geenszins uitgeput, want het was de bedoeling van dr. Doll fuss en wij vielen ons de uitvoerders van zijn politiek testament den beroeps- corporn'ies een status van zelfbestuur te geven en aldus bet volk veel belangrijker De jaar-collecte van Het Groene Kruis Geschiedt hier morgen weer huis-aan-huis. Als men op Uw kleeding U 'n speld speldt, Wéét dan, dat als tegen-actie... geld geldt! -ff -Jf i* If organische rechten tc geven, dan het en kele recht van verkiezing van een partij- pariement. Onze ontwikkeling sedert 1918 heeft getoond, dat in een zuiver formeole democratie dc strijd der partijen niet leidt tot een vruchtbare samenwerking voor bet welzijn van het geheel, maar tot een kloof in het volk en in het staatsleven. Een om- kecring van deze foutieve methode is on voorwaardelijk noodzakelijk, maar kan naar onze meening niet tot stand worden gebracht door gedwongen unificatie op het program van een cnkelë partij, 'door het uniform-maken en door Let op óén niveau- brengen van alles, aangezien intellectueel en economisch leven do creatieve kracht van het individu en van het persoonlijke initiatief niet kan missen. Zijn verschei denheid van type is in het bijzonder een levensvoorwaarde voor het Duitsche volk. aangezien dit de basis vormt voor zijn cul tureele vermogens en zijn cultureel belang Niet dit op te heffen, maar het in harmo nie te brengen met de belangen van het geheel, is de taak. waarvoor wij ons ge plaatst vinden cn die wij ons geroepen voe len tot oplossing te brengen door een her vorming van on9 openbare leven volgens het corporatieve systeem. De ramp zou aan kwaad willigheid te wijten zijn N e w-Y o r k 10 Sept. (V. D.) Onder don derend geraas heeft een ontploffing plaats gehad op de nog steeds brandende „Moito Castte", die bij eb ongeveer drie meter in liet zand verzonken ligt. Uit den achtersten schoorsteen schoot een fontein van von ken de lucht in. Men vermoedt, dat het groo'.ste deel van het dek is ingestort. Nieuwe ontplolfing. Asbury Park, 10 Sept.(Reuter). Een half uur na de eerste ontploffing heeft een tweede explosie plaats gehad op de bran dende „Morro Castle", waardoor met ont zettend lawaai een wolk van asch en rook de lucht in werd gestuwd. Vrees voor verdere explosies. New-York, 10 Sept. (V.D.) Met het oog op de ontploffing, die vanmorgen heeft plaats gehad op het wrak van de „Morro Castle" en uit vreës, dat nog meer explo sies zullen plaats vinden, heeft de brand weer opdracht gekregen, het leggen van slangen in het schip te staken. Ook de wacht, die het geheele schip wilde doorzoe ken, mag niet op het wrak komen voordat het vuur geheel is gebluschl. Dc vlammen slaan thans ook uit den boeg. In de nabijheid van het schip zijn van daag weer twee lijken aangespoeld. Brandstichting oorzaak van de ramp? New York, 10 Sept. (V. D.) In dc stampvolle zaal der Ncw-Yorksche douane autoriteiten is onder voorzitterschap van den adjunct-directeur der koopvaardij-in- 6pectie, Dickerson Hooves, het onderzoek der federate autoriteiten naar de oorzaak van de ramp van de „Morro Castle" begon nen. Als eerste getuige werd gehoord de waarnemende kapitein Warms. Toen hij sprak over den dood van zijn vriend, kapi tein Wilmott, kon hij zijn aandoening niet moester blijven. Hij verklaarde, dat Will- mott Vrijdagavond plotseling aan een acuto storing in fle spijsvertering is overleden. Bij het vertrek was Willmott geheel ge zond geweest. Warms verklaarde verder te ver moeden, dat brandstichting de oor zaak van do ramp is geweest. Hij grondde dit vermoeden op het feit, dat op de vorige reis ook reeds een poging tot brandstichting is gedaan. Hij was te 2.45 des uachts op de hoogte gesteld van den brand. De wacht meldde toen, dat hij vlammen en rook had waar- Passagiors verzekerd 6 cL per K.M. Tel. 1788 Vraagt prij's van onze 6 7 pers. wagens- Vaste standplaats naast het Tramstation. naar een haard oi haardkachel dus vooral ook bij 'nr:i 'jrjj LA.NGjGSrr/7. OOTrt.280 Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts 1 425.— Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG, Arntestraat LEEST DE GROOTE ADVERTENTIE IN DIT NUMMER DIT BLAD HEET! EEN DAGELIJKSCK» GECONTliOt,EERDE OPLAAG VAN genomen in dc ventilatoren aan bakboord zijde. Warms had daarop onmiddellijk den tweeden officier opgedragen de noodige maatregelen te nemen. Even later meldde de wacht in de salon, dat er brand was in de bibliotheek. liet vuur was hier ontstaan in een kast, waarvan de deuren open sprongen. In de kast is gasoline waarge nomen. Nog vóór drie uur heeft Warms groot alarm laten slaan. De manschappen werden aan dek geroepen en de stewards en salonwachts kregen opdracht, de passa giers te wekken. Warms verklaarde, dat de oorzaak niet kan gelegen zijn in het inslaan van den bliksem. Allerlei geruchten. New York, 10 Sept. (Reuter). In een artikel, getiteld: 163 vermoorden, schrijft de New York Daily News, dat twee ont ploffingen aan boord van de Morro Castle den brand vooraf gingen. Volgens berichten uit Havanna onder zoekt de Cubaansche politie de geruchten, volgens welke stakers van de Wardline- dokken, waar bij ongeregeldheden in ver band met dc staking twee bootwerkers werden gedood, zich aan boord van de Morro Castle hebben hegeven, teneinde on rust onder do bemanning te verwekken en het schip te vernielen. De doodenlijsL New York, 10 Sept. Volgens de laatste berichten zijn thans 77 dooden van do „Morro Castle" geïdentificeerd. Vermist worden nog 29 passagiers cn 31 leden der bemanning. Wanordelijkheden onder de passagiers. New Y o r k, 10 September. Bij hel voort gezette onderzoek naar de oorzaak van de brand komen tal van bizonderheden aan het licht waaruit blijkt dat aan boord on der de passagiers een groote wanorde heerschte voor liet vuur werd ontdekt. Een der officieren zeidc zes of zeven dronken jonge vrouwen te hebben opgemerkt terwijl een matroos Arthur Baglcy geheeten aan een vertegenwoordiger van de New York Evening Po6t heeft verklaard dat vol gens hem de brand zou zijn veroorzaakt doordat dronken passagiers branden Je sigaretten wegwierpen. De tweede officier Hackney verklaarde dat de booten werden gestreken voor de kapitein hiertoe order had gegeven. De bemanning scheen groote haast te hebben. Uit vele verkla ringen bleek dat de passagiers zich alles behalve ordelijk hadden gedragen. TA VI TAXI Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verzekerd Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL M0N0P0LE Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. De brandcatastrophe op de Morro Castle. (Eerste Blad, pag. 1). Opening van de Volkenbondsvergadering. (Eerste Blad, pag. 2). BINNLNLAND. Mr. Wcndelaar over liberale politiok. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Dc resultaten van de Veiligheidsteam (Eerste Blad, pag. 2). Ieder weggebruiker moet, dit wotcn. (Eersto Blad, pag. 2). Ontspanning voor den winter. (Eerste Blad, pag. 3). Fraai zomerweer zal ver moedelijk aanhouden. De hoogo drukking is sterk toegenomen cn heeft zich vooral over Scandinavië uit gebreid. De diepe depressie in het Westen trok naar IJsland en brengt daar Oostcr- storm; ten Westen van de Britsche eilan den Westerstorm. Op het vaste land is het weer bijna overal fraai geworden. Al leen in West-Duitschland komt vrij sterke mist voor. die echter voor de zon wel zal wijken. Ook in Zwitserland is dc bewol king zwaar en viel nog veel regen. Aan dc Noorsche kust waaien matige tot krachtige Zuidelijke en Westelijke winden, die in het Noorden nog regen brengen. Over do Iersche cn Schotschc Wesfkust waait het stormachtig uit Zuid, maar valt weinig regen. Raar de kern van de hooge druk king naar het Oostzeegebicd trekt cn zich nog versterkt, terwijl in dc Middcllandsche Zee de drukking laag bleef, is een Oostcn- wind-periodo met fraai nazomcrweer te wachten. Medegedeeld doer het K.N.M.I. Ie De Bilt: Hoogste barometerstand: 770.1 tc Riga. Laagste barometerstand: 735 te Vast- manoer. Verwachting: Zwakke tot matige Noor delijke tot Oostelijke wind. nevelig tot licht bewolkt, droog weer, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAA1 49-51 TELEFOON 190 I3e najaarscollectie in onze STOFFEN AFDEELING is vrijwel compleet. Er is bijzonde ren zorg aan besteed. HEVIGE REGENVAL IN ZWITSERLAND. Treinverkeer bemoeilijkt. Luzcrn, 10 Sept. (Reuter). Tengevolge var. den hevigen regenval zijn Zondag avond de toegangslijnen tot de II. Gott- hard-spoorbaan tussohen Luzern, Zurich cn Goldau op verschillende plaatsen door val lend gesteente bedolven. Een lokaaltrein Luzern—Goldau is op een neergevallen steenmassa gereden, met het gevolg, dat een locomotief, een bagagewagen cn een personenwagen ontspoorden. Eenige-perso nen kregen lichte verwondingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1