„GEEFMIJEENBOVEETJE" DE EEMLANDEü ZITTING VAN DE ASSEMBLEE Belangrijkste Nieuws nirrnmrrra Weerbericht Licht L J. LÜYCX ZOOK 4000 EXEMPLAREN Donderdag 13 September 1834 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 64 SCHUSCHNIGG SPREEIÏT DE RUSSEN MAKEN BEZWAAR DORP IN VLAMMEN Particuliere handel in wapenen TeS. 1788 Tel. 2788 BYRD IN 'T BARRE POOLGEBIED TAXB TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 U KOOPT EEN HAARD: 7 uur 52 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post p«r 3 maandeo f J,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 519 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentRn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertcntltn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. Bewilonommer extra f 0.05 Motla herdenkt Dollfuss en Scialoja Genéve, 12 Sept. (V.D.) Bij dc opening van dc zitting der Assemblee begon de Zwitscrsche bondsraad Motta met het wij den van ccnige woorden aan de nagedach tenis van Dr. Dollfuss en den vroegc.ren Jtaliaanschcn gedelegeerde bij den Volken bond, Scialoja. Deze woorden werden met instemming begroet. De Italiannsche hoofd* gedelegeerde dankte daarop voor de aan Scialoja gewijdo woorden, waarna dc Oos tenrijksche gedelegeerde dankte voor dc herdenking van den overleden bondskan selier. De vergadering verhief zich van haar zetels ter eere der beide dooden. De algemeene debatten werden daarna geopend door den Argentijnschcn gedele geerde Cantilo. MOTTA. Vervolgens besteeg de Oostenrijksche bondskanselier Schuschnigg het spreekge stoelte. Hij sprak allereerst over de politiek en den arbeid van zijn voorganger, Dr. Doll fuss, en dankte de vergadering voor liet eerbetoon aan dezen man, dien hij schilder de als gloeiend Oostenrijksch patriot cn als goed Europeaan. Het zou aldus vervolg de Schuschnigg niet verwonderlijk zijn op zich zelf, wanneer de wereld, die met zoovele zorgen belast is, zich in dezen tijd weinig om het kleine Oostenrijk zou be kommeren. Maar de beteekenis van Oosten rijk laat zich niet afmeten naar de grootte en het bevolkingscijfer. Oostenrijk is een brandpunt van de Europeesche gedachte en het snijpunt van de groote stroomingen, die van het Oosten naar het Westen, van het Noorden naar het Zuiden en omgekeerd zich hebben bewogen. Schuschnigg wilde niet vaststellen, of het juist geweest is liet tegenwoordig Oostenrijk te scheppen. Maar wel wilde hij constatecren, dat Oostenrijk in zijn tegenwoordigen toestand moet blij ven gehandhaafd cn dan niet slechts in zijn eigen belang. Zijn regeering is even als de overleden bondskanselier vastbeslo ten do onafhankelijkheid te verdedigen. Op de vraag of Oostenrijk, dat met zijn eigen hulpmiddelen kan bereiken en of de bin- ncnlandschc ontwikkeling op den duur handhaving der orde garandeert, kan hij antwoorden: Oostenrijk is levensvatbaar, wanneer men het veroorlooft te leven. Schuschnigg ging daarna in op de grondwetswijziging in Oostenrijk cn be streed, dat hier sprake is van een dictatuur. De economische crisis heeft ook bijgedragen tot versterking van het radicalisme en een rustige grondwetsherziening bemoeilijkt. Het nieuwe Oostenrijk moet althans in do gelegenheid gesteld worden, zijn grenzen te verdedigen. Oostenrijk heeft niet dc mid delen gehad om te verhinderen, dat poli tieke bewegingen, die oorsprong buiten zijn grenzen hadden, een reactie hebben uitge oefend. De nieuwe Oostenrijksche grondwet kan geenszins reactionnair genoemd worden. De opstanden in Februari en Juli zijn met illegale wapenen gevoerd, over welker her komst hij niet zou spreken. In Juli was dan de kanselier en de schepper van het nieuwe Oostenrijk ten offer gevallen aan een arg listige cn van tevoren beraamde misdaad, die niet brutaliteit zonder weerga is uit gevoerd. De Oostenrijksche regeering hecfl zich tegenover haar binnenlandsche tegen standers nooit laten leiden door wraakge voel. De partijen in Oostenrijk bchooren tot het verleden en pogingen om ze weer op te richten, zijn reactionnair. De gedachte der autarkie wees Schusch nigg van dc hand. Zijn land streeft er reeds sedert jaren naar zijn economischer» invloed uit te breiden en zich nieuwe mark ten voor zijn productie tc verschaffen. De onderhandelingen, die gevoerd zijn mei twee nabuurslalcn, hebben gelukkig tot goede resultaten gevoerd, dank zij den cner- gieken arbeid van den chef der Italiaan- scho regeering, die zoo nauw mogelijk heeft samengewerkt met Dollfuss on den Ilongaarsclicn minister-president. Na er nogmaals op gewezen te hebben, dat Oostenrijk niet slechts voor zijn eigen be staan strijdt, maar tegelijkertijd de juist begrepen belangen van al zijn buren dient, verzocht do bondskanselier, dat de volken- bondsvergadering do nooden van Oosten rijk zal begrijpen en hulp zal verlcencn. Als laatste- spreker op deze zitting trad de lersche gedelegeerde dc Valera op, die dc doelmatigheid van Rusland's toelating tot den Volkenbond bestreed. Vertraging in hun toetreding tot den Volkenbond Genéve, 12 Sept. (V.D.) In de kwes tie van Buslands toetreding tot den Vol kenbond hebben zich nieuwe moeilijkheden voorgedaan, doordat de Russen bezwaren hebben ingebracht tegen den voorloopigen tekst der uitnoodiging. Nieuwe onderhan delingen zijn daardoor noodig geworden, zoodat vertraging is ingetreden. Kowno, 12 Sept. (V. D.) Het in het Noorden van Liltaucn gelegen plaatsje Lucke bij Telsgc staat sedert Dinsdag in brand. Het dorp, dat 1200 inwoners telt, bestaat slechts uit houten huizen. Ondanks liet energiek ingrijpen van alle naburige brandweercorpsen was liet plaatsje van morgen voor drie kwart verwoest. Ook de synagoge is in vlammen opgegaan. Eerst vandaag is men cr in geslaagd, paal cn perk aan dc verwoesting te stollen.. Dc oor zaak van den brand is nog niet bekend. DEMOCRATISCHE SUCCESSEN. De verkiezingen in Maine. New York, 12 Sept. (V. D.) Bij dc ver iaezingen in Maine is de democraat Louis Brann met een meerderheid van ruim 33000 stemmen uit den strijd tc voorschijn gekomen. Behalve het veroveren van het gouverneurschap, hebben dc democraten thans eveneens bereikt, dat twee van de drie zetels in het Huis van Afgevaardigden door democraten zullen worden bezet. Dc derde zetel zal toevallen aan den rcpubli- keinschen senator Hale, die volgens de laatste uitslagen leidt met slechts S30 stem men. DE BRAND OP DE SANTA RITA. Balboa, (Panama) 11 Sept. (Reuter). Na een ernstig onderzopk is het onmoge lijk gebleken de oorzaak van den brand aan boord van dc Santa Rita vast te stel len. Volgen* den kapitein woedde het vuur geheel onder in het ruim, hetgeen oo zelf ontbranding zou wijzen. HET OOSTZEEPACT. Genéve, 12 Sept. (Reuter). Dc vertegen woordiger van Litauen bij den Volkenbond verklaarde heden aan Barthou, dat van middag dc vertegenwoordigers van Est land, Letland en Litauen liet Oostzeepnet zullen onderteekenen ,dat 20 Aug. werd geparafeerd. GROOT HOTEL AFGEBRAND. Bern, 12 Sept. (V.D.). Het vooral veel door Briische toe: ié tun bezochte hotel Re- gina te Beatcnbcrg is in den nacht op Dins dag volkomen in de asch gelegd. Ten tijde van den brand bevonden zich S9 gasten in het gebouw, die allen op tijd in veiligheid konden worden gebracht. GENEESKRACHTIGE ERON ONTDEKT. Constant in opel, 12 Sept. (V.D.). Tn do omgeving van Karamousal i* een bron ontdekt, waaraan men wonderbaarlijke ge neeskracht toekent. De medici, welke dc resultaten ervan waargenomen hebben, noemen deze ..sensationeel". Terwijl een groot aantal ziekten met succes behandeld zijn met dit elixer, komt de geneeskracht ervan pas goed tot zijn recht in gevallen van tuberculose cn huidziekten. Bewoners van de naburige streek, die aan verge vorder ie tuberculose leden, zou den volkomen genezen zijn door het ge bruik van bet water. Chemici zullen een zorgvuldige analyse ervan maken, tT^ir.dc na te gaan wat de oorzaak i* van dc merk waardige therapeutische kracht van de bron. HERFSTMAAND. Wanneer we bij het beplanten van tuinen het materiaal met zorg kiezen, zullen we tel kens in den tuin iets vinden dat dc aandacht vraagt. Zoo zijn hel in deze maand tal van besdragende heesters welke onzen tuin sie ren cn cr een geheel apart karakter aan ge ven. Vele dezer bessen zijn levendig rood gekleurd, in verschillende nuances, maar ook vinden we er kleuren onder als oranje, geel, wit, blauw en zwart; met lal van tusschcn- tintcn. Vooral in combinatie met het blad dat reeds een herfsttint aan gaat nemen, zijn deze bessen mooi, Behalve als sieraad voor den tuin hebben ze nog andere waarde voor ons. Ze zijn n.l. het middel om tal van vo gels naar onzen tuin te lokken en wat een leven cn bedrijvigheid geeft de aanwezig heid van vogels in onzen tuin te zien. Bo vendien helpen vele dezer vogels ons weer bij de bestrijding van tal van dierlijke para sieten waarvan onze planten gewoonlijk veel tc lijden hebben. Zoo is cr alle reden ora bij het beplanten van onze tuinen vooral de besdragende houtgewassen niet te vergeten. Goede besdragers zijn de lijsterbes, Sor- busch aucuparia, die nu prijkt met groote shcerraen vuurroode, soms ook oranjeroodc bessen. Gewoonlijk planten wc deze als kroonboompje aan. Op dezelfde wijze ge bruiken wc veel doornsoorlen o.a. Crategus coccinea, C. prunifofia, C. Carieri, C. mono- gyna, C. oxijacantha, c.a., alle met roode bessen. Bijzonder mooi is de vuurdoorn, Py- racantha, waarvan dc soort coccinea met vuurroode en Lalandii met oranjebessen prijkt. Deze zijn meer dan zware struiken en laatstgenoemde is ook als leiplant te ge bruiken. Het geslacht Cotoneaster heeft bij zonder veel keuze in mooie besdragers in kleuren van rood tot oranje. Minder mooi zijn die met zwarte bessen. De zuurdoorn of Beroeris telt ook ver schillende goede besdragers, b.v. B. aggre- tata met groote trossen rose-roode, B. vul garis met vuurroode bessen. Mooie blauwe bessen heeft Calicarpa Giraldiana en ook Mahonia aquifolium draagt nu blauwe bes sen, die met dauw overtrokken zijn en op kleine druiventrosjes gelijken. Witte bes sen levert ons de sneeuwbes of Symphori- carpus racemosa. Noemen we hier verder nog de geslachten Pcrnettva, Skymmia, Ilex of hulst, Hyppophaea of duindoorn en tal van Rozcnsoorten die met gekleurde bessen prijken. De onthullingen te Washington worden voortgezet Washington, 12 Septeintcr (V.D.). Uit dc verdere verhooren voor de commissie van onderzoek naar de gebruiken in dc wa penindustrie is gebleken, dat gebruik werd gemaakt van lcger-vliegers cn dat de in dustrie haar vliegtuigtypen in hei verre Oosten cn in Europa liet demonstrcorcn. Eenige jaren geleden zou zelfs geprobeerd zijn van liet ministerie van oorlog toestem ming tc krijgen oen Amerikaansch vlicg- kampschip voor dit doel naar Zuid-Ameri ka te zenden om het hoofd te bieden aan de Britschc mededinging. Toen bij het vcrlioor verder werd ver klaard, dat dc chef van den generalcn staf Glas Arthur tijdons het bezoek aan Turkije in 1932 Arnerikaansche wapenuitvoeren naar Turkije heeft begunstigd, riep dc voor zitter der commissie, senator Nyc, uit: Het lijkt wel, alsof het ministerie van oorlog cn marine door dc regeering -werd betaald om verkoopsorganisaties voor par ticuliere ondernemingen tc vormen. Naar men weet, heeft dc Ilerald Trinbune reeds gemeld, dat een Californischo hiaat schappij aan China 22 ultra-moderne jacht vliegtuigen heeft verkocht. Het zijn eendek kers, die een groot er actieradius hebben clan dc Arnerikaansche toestellen. Deze toe stellen zouden 450 K.G. bommen kunnen vervoeren. Zij zijn met machinegeweren be wapend. Zij zouden bij volle belasting 3200 K.M. kunnen afleggen. Na vruchtclooze pogingen te hebben ge daan deze toestellen aan dc regeering der Verccnigdc Staten tc verkoopen, zou dc maatschappij er toe zijn overgegaan dit nieuwe type in het buitenland tc plaatsen Washington, 12 Sept. (V. D.) De com missie van onderzoek naar de gebruiken der wapenindustrie heeft vandaag dc zaken van het chemische concern Dupont behandeld. Daarbij bleek, dat Dupont van 1914 tot 1918 voor 1215 milliocn dollars opdrachten had uitgevoerd voor oorlogsdoeleinden. Dupont koerde in 1916 100 in 1917 15 en in 1918 26 dividend uit. TER DOOD VEROORDEELD. D a r j e c 1 i n g, 12 Sept. (Reuter). Drie Bengalen, die beschuldigd werden een po ging te hebben gedaan om op 8 Mei j.l. den gouverneur van Bengalen Anderson tc ver moorden, zijn ter dood veroordeeld. Passagiers verzekerd 6 et per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pors. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Zijn herstel vordert langzaam Klei n-A m e r i k a (Zuidpoolgebied), 11 Sopt. (Reuter) Bijna alle leden van de ex peditie van vicc-admiraal Byrd, die zich op het oogenblik in bet Zuidpoolgebied be vindt, hebben een verkoudheid opgeloopen. Aangezien men steeds heeft aangenomen, dat het Poolgebied vrij van bacillen is, stond men voor een raadsel, doch later i* dr. Louis II. Potaka tot de conclusie geko men, dat de bacillen zich moeten hebben bevonden in een kist met kleereo. BYRD. Slechts twee leden der expeditie werden zoo ziek, dat zij geen dienst konden doen, doch ook zij hebben thans hun werkzaam heden hervat. Dr. Thomas C. Poulter, die admiraal Byrd terugvond, nadat deze langen tijd in alle eenzaamheid op een vooruitgeschoven post had doorgebracht, maakt melding van een eigenaardige verandering in do stem van den leider, sedert de hulpexpeditio hem bereikte. Byrd, die zulk een langen tijd alleen was geweest, 6prak aanvankelijk op onnoodig luiden toon en bet duurde langer dan een week, alvorens hij onwillekeurig zijn nor male stem herkreeg. Ilct herstel van admiraal Byrd vordert langzaam en iederen dag wordt zijn won deling iels langer. Dc temperatuur op de plaats, waar dc expeditie verblijf houdt, is voortdurend la ger dan 75 graden onder nul, hetgeen nu niet bepaald een temperatuur is, bevorder lijk voor een spoedig herstel. COMMUNISTISCHE INVAL IN KWANGSL Tokio, 11 Sept. (V.D.). Volgens een con sulaire mcdedeeling uit Hankou hebben 20.000 mon communistische troepen, die uit Kiangsi waren verdreven, thans een inval hebben gedaan in de provincie Ivwangsi, nadat zij door Ilocnan waren getrokken. De stad Tsjoein-Tsjo is reeds in handen der roode troepen gevallen. ANTI-SOVJETPROPAGANDA. Arrestaties wegens staatsvijan- dige actie in de sovjetunie. Moskou, 12 Sept. (V. D.) Volgens een ïnedcdecling van het sovjet-Russisch tclc- graafagentschap heeft de executieve voor dc ij7crindustric den leider van dc tractoren- fabriek tc Pavlograd, Koctorcnko, uit zijn functie ontheven en doen arresteeren. Hij wordt beschuldigd te hebben deelgenomen aan staatsvijandige actie van verschillende directeuren van kolchozen cn van begunsti ging van anti-sovjetpropaganda in de Oekraïne. Dc verschillende in deze zaak ver dachte personen zijn door dc vroegere Gcpcoe gearresteerd. Zij zullen door de ge wone rechtbanken worden berecht. EEN BRUTALE INBRAAK. Ween en, 11 Sept. (V.D) Zaterdag j.l. zijn een aantal inbrekers een riool binnen gedrongen, dat zij ongeveer twee kilometer volgden, tot zij uitkwamen in de kelder van een boekwinkel, die slechts vijf huizen verwijderd lag van een juwelierswinkel, welken zij met een bezoek wilden vereeren. Successievelijk braken zij door de muren van den boekwinkel, van een parapluic- winkel, van een manufacturenwinkel, een fotografiehandel en nog een parapluiewin- kel, tot zij eindelijk in clen juwelierswinkel waren aangeland. Hier slaagden zij er niet in dc safe te forcccren, zoodat zij er zich mee tevreden stelden tc verdwijnen met den volledigcn inhoud van dc étalage. ID/T blad heeft ebn dagelij kscmm gecontroleerde oplaag van Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verzekerd Naar buiten C cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL MONOPOLE Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. Do praktijken der particuliere wapen-* industrie. (Eerste Blad, pag. 1). Het stakingsconflict in do Ver. Stalen. (Eersto Blad, pag. 2). Schuschnigg 6preckt in do Volkenbonds vergadering. (Eerste Blad, pag. 1). De kerkelijke strijcl in Duitschland. (Eersto Blad, pag. 1). (Eerste Blad, pag. 2), BINNENLAND. Militaire mutaties. (Tweede Blad, pag. 2). Orgeldag te 's-Gravenhage. (Tweede Blad, pag. 2). liet aantal werkloozen in Nederland. (Tweede Blad, pag. 2). Ontploffing in electrischo ccntralo te Maassluis. (Tweede Blad, pag. 1). Do K.L.M.-Douglas te Rotterdam aange komen. (Tweede Blad, pag. 1.) UIT DEN OMTREK. Gemeenteraad van Soest. (Derde blad, pag. STADSNIEUWS. De tentoonstelling in dc Markthal. (Eersto Blad, pag. 3). Dan moet U vooral op de blnnenconstructie letten. Wil verkoopen haarden met speciale ^genschappen. Laat U eens voorlichten door tjlmobstjb. s ojfcl.280 Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut tc de Bilt. Hoogste barometerstand 776.G te Siirna. Laagste barometerstand 742.8 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige Noord- Oostelijke tot Zuid-Oostelijke wind, helder tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog warm weer. Bestendiging van 't mooie weer verwacht. Dc hooge druk heeft zich vooral over Scandinavië versterkt en is aan zijn Zuid- Oostzijde een weinig in beteekenis afgeno men. Nabij IJsland bleef de dcprcssictoe- stand zich handhaven. Regenbuien passee- ren door daalgebicdcn, gevolgd door stijging van den luchtdruk. Behalve over IJsland, waar liet hier cn daar krachtig waait cn over Noord-Scanumavic, waar nogal veel regen viel, is het over het gchccle waarne mingsgebied rustig, zonnig cn overdag warm weer. De vooruitzichten voor liet aan houden van het mooie nazomcrwecr zijn gunstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 19C Onze MANTELSTOFFEN zijn MOOI en NIET DUUR Patroon gratis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1