DE TROONREDE DE EEMLANDEli De opening der Staten-Generaal „OEEFMIJEEN BOVEETJE" L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per ma»nd" v°°' Amersfoort 2.10. pa maand I 0.75. pa Dinsdag 18 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 68 Talloozen wederom naar de residentie De plechtigheid in de Ridderzaal UIT DE STAATSCOURANT TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 „OMEGA" PIANO'S Tel. 1788 AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17 Binnenland franco per post pa 3 maanden I J.-. Afzonderlijke nnmmers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIK flFR AnVFRTFNTIFN vafl t-4reg«l» t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummet UCn HUTCniCI1"cn dke rtgel roecT f0,25. Liefdndlghelda-advertcnttto voord# helft van den prija Kleine Advert entltn „KEITJES" by vooruitbetaling 1—5 re gele 50 cent elka re oei meer 10 cent driemaal olaataen I I.—. Bewllonutnmer extra I 0.05 De kleurrijke en indrukwekkende Koninklijke stoet, door dichte drommen gadegeslagen 's-G ravenhag e, 18 Sept. In den traditioneelen stoet heeft de Koningin zich hedenmiddag ver gezeld van Prinses Juliana naar het Binnenhof begeven, ter ope ning van de gewone zitting der Staten-Generaal. Om dit steeds aantrekkelijk schouwspel bij te wonen, waren weder talloozen uit alle oorden des lands naar de residentie getrokken zoodat reeds in den vroegen mor gen de straten een levendigen aan blik vertoonden. De stad was in vlaggentooi; niet alleen van de openbare gebouwen van rijk en gemeente wapperde* de driekleur, maar ook vele particulieren wonin gen en winkels speciaal in de bin nenstad hadden de vlag uitgestoken Iu liet Noordeinde stond reeds eonigc uren voor het vertrek van den stoet een dichte menigte te wachten, die de Konin gin en do Prinses, toen zij per auto van het Huis ten Bosch kwamen aanrijden, hartelijk toejuichten. Bovendien werd daar het wachten vergoed door den aanblik van de toebereidselen voor het vertrek van den stoet. Allereerst zag men do eerc-wacbt aan rukken, die voor het palcis werd opgesteld en die dit jaar bestond uit een compagnie van het regiment Jagers van 1Ü0 man, on der bevel van een kapitein met het regi mentsvaandel. De Koninklijke Militaire Kapel en de beschikbare hoornblazers van het regiment maakten deel uit van deze eere-wacht, welke zich opstelde ter weers zijden van het voorplein, tegen de beide zuilengangen van het paleis, om daar do Koningin bij haar vertrek de militaire cer- bewijzeii to brengen. Bij deze eere-wacht bevond zich do commandant van het regi ment Jagers, luitenant-kolonel M. F. J. Phaff, met zijn adjudant. Ongeveer een half uur voor het vertrek van den stoet zag men de detachementen cavalerie aankomen, die als ccrc-cscorte den stoet zouden openen en sluiten en ver volgens do officieren der Landmacht van het Militaire Huis der Koningin, allen le paard, wien onmiddellijk achter het Ko ninklijk Static-rijtuig een plaats in den stoet was aangewezen. Het vertrek van den stoet. Ter opening van den stoet, die onder de algemeone leiding stond van B. F. C. ba ron Bentinck, cerste-stalmcester van de Koningin, was een detachement aangewe zen van het tweede regiment Huzaren, sterk 55 ruiters, onder bevel van een rit meester, met den regiments-standaard en bet muziekkorps der Huzaren, dat gedu- renden den tocht marschmuzick speelde. Met dit detachement reden de regiments commandant, kolonel A. Diemont cn zijn adjudant mede. Onmiddellijk daarop volgden in gala livrei een rijknecht-majoor cn twee rij knechts to paard. Daarachter kwam de eerste der niet twee paarden bespannen gala-koetsen, waariij de Kamerheer-cere moniemeester der Koningin, R. A. baron van Hardenbrock van I-lardenbroek geze ten was Naast elk portier ging een lakei. Hierop volgden twee gala-koetsen, weder om met een lakei naast elk portier, waar in 8 Kamerhccrcn, volgens hun rang ge zeten waren. In do eerste dezer koetsen, de tweede in den stoet, waren gezeten do Kamerheer in gewonen dienst Jhr. mr. C. Dedel en de Kamcrheeren i.b.d. mr. H. F. Lantshcer, J. M. II. F. J. baron de Weichs de Wenne en mr. E. L. M. II. baron Speyart van Woerden. In de volgende, der de galakoets hadden plaats genomen de Kamerheer i.b.d. mr. J. C. baron Baud, dienstdoende ter beschikking van Prinses Juliana, de kamerheer in gewonen dienst C. S. Sixma baron van Heemstra, particu lier secretaris van de Koningin, do kamer hcêr i.bd. mr A. baion van llecck'en n xaa Keil en dc ^kamerheer in gewonen dienst, gcneraal-majoor b.d. Jhr. A. G. Sickinghc. In twee galarijtuigen volgden de Groot officieren volgens rang van benoeming. Het eerste daarvan, liet vierde gala-rij tuig in den stoet, bood plaats aan de hee- ren E. II. Juckcma van Burmania, baron Rcngers, oud-hofmaarschalk van wijlen do Koningin-Moeder, mr. W. J. baron van Lynden, opper-kamerheer en Jhr. V. E. A. Boreel van Oldcnaller, oppcr-hofmaar- schalk van de Koningin. In dc volgende vijfde galakoets waren gezeten dc heeren Jhr. mr. dr. A. G. Schimmelpcnninck, Jhr. C. L. van Suchle- lcn van do Iiaare, luitenant-generaal b.d. cn G. Ch. baron Snouckacrt van Schau- burg. Dc zesde galakoets verleende plaats aan de Grootmeesteres mevrouw do douairière van Lynden van Sandenburg, geb. barones van Nagcll van Ampscn en de dienstdoen de dame du palais mevrouw C. F. de Brauw, geb Jkvr. van Recncn. In een zevende galakoets volgde dc op- pcr-ceremoniemeester gencraal-majoor b.d. J. H. F. Graaf Du Monceau. Naast elk portier van deze vier galakoet sen gingen twee lakeien. Nadat de zeven galakoetsen waren weg gereden, reed do gouden koets voor, met acht paarden bespannen. Op dit oogenblik werd door bet uitste ken van vaantjes het sein gegeven voor het lossen van het eerste der minuutscho- ten, welke van het verlaten van het Pa leis, omstreeks 1 uur, tot den terugkeer aldaar, werden afgegeven uit de in het Malieveld opgestelde batterij der eerste artilleriebrigade, bestaande uit vier vuur monden. Onder het dreunen van het eerste schol presenteerde do eerewacht het geweer en zette de Koninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus in, terwijl de Koningin en dc Prinses, getooid met het breede lint van het Grootkruis van de Orde van den Ne- darlandschcn Leeuw, in dc gouden koels stapten, die zich vervolgens onder liet ge jubel der menigte statig in beweging zet te. Naast elk van de acht paarden, waar mede dc koets bespannen was, ging een koetsier, aan elke zij do van de koets lie pen vier lakeien. Ter rechterzijde van de statiekocts reeds dc chef van het Militaire Huis van de Koningin, de vice-admiraal b.d. F. Bauduin. ter linkerzijde de Gouver neur der Koninklijke residentie, luitenant- generaal Jhr. W. Rocll, commandant van het Veldleger. Achter dc gouden koets reden te paar.1, twee aan twee, de officieren der Land macht van het Militaire Huis der Konin gin, de ouderen voor, t.w. dc adjudanten i.b.d. luitenant-generaal b.d. Jhr. E. J. M. Wittert, luitenant generaal b.d. II. C. J. Ter Beek, generaal-majoor b.d. II. G. Ram- bonnet, gencraal-majoor J. J. G. baron van Voorts tot Voorts, Rcs. kolonel \V. Froger, res. luitenant-kolonel W. G. van Hoogjn- huyze, de adjudanten in gewonen dienst generaal-majoor tit van het NI. Leger D. Q. C. F. de Jonge van der Halen, kolonel Jhr. W. Laman Trip, part. secretaris van wijlen Z.K.II. den Prins, luitenant-kolonel Jhr. W. C. M. de Jonge van Ellcmcct. ka pitein II. J. Phaff en de ordonnans-officie ren ritmeester Jhr. C. E. J. M. Verheijen, ecrste-luitenant R. Romer cn eorste-luite. nant Jhr. G. II. A. van Kinschot. Voortdurend hartelijk toegejuicht dooi de mcnschenmcnigto aan weerszijden van den door militairen afgezetten weg daarbij stonden op het Lange Voorhout ccnige honderden leden van de Oranje- Garde opgesteld onder commando van den heer J. Buytink, garde-commandant van Amsterdam, om de Koningin met talrijke \laggen een eerbiedigen groet te brengen iced de stoet door de Heulstraat, het Schelppad van het Lange Voorhout over den Korte Vijverberg naar bet Binnenhof. Op het Binnenhof. Daar stond aan dc Ridderzaal een eere- wacht opgesteld, bestaande uit een afdee- ling van de Koloniale Reserve, met vaan del en bet muziekkorps van het Ve regi ment Infanterie, bij welke eere wacht zich de commandant van de Koloniale reserve, de luitenant-kolonel van bet NI. Leger, J. P. Wissema, met zijn adjudant bevond. Ook was op bet Binnenhof een eere- wacht geplaatst van de Oranje-Garde, ge vormd door deputaties van de verschillen de afdeelingcn tot een totaal sterkte van 150 gardisten, onder bevel van den lande- lijken commandant, den heer E. Raams, waarbij tweo trompetters cn zes tamboers van de afd. Delft. Onder de tonen van het Wilhelmus, ge speeld door het muziekkorps van bet Ve Rcg. Infanterie, bestegen de Koningin cn dc Prinses de treden, leidende naar den ingang der Ridderzaal, welker peristyle overhuifd was met een rood fluweeïen baldakijn met gouden franje's, terwijl de cerewacht de militaire honneurs bracht en dc vaandeldrager zijn vaandel deed bui gen. Op bet bordes werd de Koningin begroet door de officieren der Zeemacht van Haar Militaire Huis en wel: de adjudanten i.bd. do vicc-admiraals b.d. C. C. Zcgers Rijscr, J. J. Rambonnct en Jhr. G. L. Schorer, de schout-bij-nacht b.d. Jhr. J. C. F. von Müh- len en de adjudanten in gewonen dienst kapitein-luitenant ter zee N. A. Rost van Tonningen cn luitenant-ter zee der lste kl. J. Cnllcnfels, adjudant van wijlen Z.K.H. den Prins. In do Ridderzaal. Bij het binnenkomen in do Ridderzaal worden de vorstelijke personen ontvangen door dc gemengde commissie van in- en uitgeleide uit dc beide Kamers der Staten- Generaal, welke, voorafgegaan door den Kamerheer-Ceremoniemeester, dc acht ka merhccrcn, de Grootofficieren cn den Óp per-ceremoniemeester, de Koningin en de Prinses naar de voor haar bestemde zo tels geleide, onmiddellijk gevolgd door de Grootmeesteres, de dienstdoende dame du palais, den chef van liet Militairo Huis, den Gouverneur der Koninklijke Residen tie, den eerste-slalmeestcr en dc officieren van liet Militaire Huis der Koningin, die in den stoet waren meegereden, alsmede die welke de Koningin onder dc peristyle hadden begroet. Do Koningin nam plaats op den troon, links van Haar nam Prinses Juliana plaats, terwijl de leden van Haar gevolg de plaatsen achter cn terzijde van den troon innamen, hun in het officiccle pro gram aangewezen. Onmiddellijk daarna ving de Koningin de voorlezing aan van rlc Troonrede, wel ke evenals verleden jaar per radio werd uitgezonden. Terug naar het Paleis. Nadat dc plechtigheid in de zaal was beëindigd werd ruim half twee, met het zelfde eerbetoon door de cerewacht, dc te rugtocht naar het paleis in het Koord einde langs een omweg ondernomen. Oudergewoonte hadden zich bij hot ver trek van den stoet van de Ridderzaal do leden van bet Corps Diplomatique met hun dames, die de openingspliclitigheid in do zaal hadden bijgewoond, nabij do mid delste poort van bet Binnenhof opgesteld om de vorstelijke personen hij het voor bijtrekken een groet te brengen. Op den terugweg juichte en wuifde de menigto de vorstelijke personen opnieuw geestdriftig toe. Na Haar aankomst ten paleizc, waarbij dezelfde eerbewijzen werden gebracht als bij liet vertrek, hebben de Koningin cn dc Prinses zich eenige oogenblikkcn op het voorbalcon vertoond, onder enthousiaste huldebetuigingen van het publiek. Bij K..B. is met ingang van 1 November 1934 aan den bouwkundig ambtenaar le kl. in vasten dienst bij den Rijksgebouwen dienst, J. Bronsdijk, ter standplaats 's-Gra- venhage op zijn verzoek eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend. Bij K.B. is benoemd tot Ridder in dc Orde van Oranjc-Nassau P. II. van Kempen, le Echt, voorzitter van de afdceling Lim burg van dc Maatschappij voor Diergenees kunde. Bij K.B. is bepaald, dat lor zake van zijn gedrag bij do krijgsverrichtingen in Atjcli cn Ondcrhoorighedcn in liet tweede half jaar 1933 bij afzonderlijke dagorders zoowel in Indië als in Nederland eervol zal worden vermeld dc Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nedcrlandsch-Indische Leger II. Agerbeek. Bij K.B. is toegekend dc aan dc Orde van Oranje Nassau verbonden core medaille in goud aan: mejuffrouw M. Staal, hoofdver pleegster eerste klasse in bet Algemeen Provinciaal, Stads- cn Academisch Zieken huis te Groningen. Bij K.B. is benoemd tot Ridder in dc Orde van Oranje Nassau J. C. van der Loos, pas toor te Uitgeest. Bij beschikking "van den Minister van Economische Zaken is, met ingang van 1 October 1934, wederom benoemd tot leeraar aan de Rijkslandhouwwintcrschool te Win terswijk, W. Lamniers aldaar. Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verzekerd Naar buiten G cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL M0N0P0LE Hoofdkantoor KAMP 41. Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 42R. Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG, Arnh.straa! Nog zwaardere druk op het bedrijfsleven verwacht. Verdere ver laging der rijksuitgaven noodig. Dc allerwcge herleefde drang naar bewapening en onze nationale verdediging. Krachtig optreden tegen hen die het gezag der over heid ondergraven. VEREENIGDE VERGADERING VAN DE BELDE KAMERS DER STATEN. GENERAAL OP DINSDAG 18 SEPT. 1934, TOT OPENING VAN DE GEWONE ZITTING DER STATEN-GENERAAL. De lieer W. L. Baron d c V o van Steen wijk, die het voorzitterschap be kleedt, opent, nadat dc leden der Staten- Generaal zich in do Ridderzaal vcreenigd hebben ,des namiddags tc half ccn uur de vergadering en doet den griffier van de Kerste Kamer voorlezing van een Konink lijk Besluit van 10 September 1934, No. 11 houdende zijn benoeming tot voorzitter van dc Eerste Kamer gedurende dc zitting wel ke lieden aanvangt. De Voorzitter benoemt een commis sie, dio Hare Majesteit in liet gebouw zal ontvangen en uitleiden. Deze commissie bestaat uit do leden Janssen (Eerste Kamer), Boon (Tweede Kamer) ,Van der Hoeven (Eerste Kamer). Smecngc (Eerste Kamer), Diepcnborsl (Eerste Kamer), Fleskcns (Tweede Kamer) Schouten (Tweede Kamer), Krijger (Twee dc Kamer), Van Voorst tot Voorst (Twee de Kamer), J. W. J. baren de Vos van Stecnwijk (Eerste Kamer), Bakker Norl (Tweede Kamer), Goseling (Tweede Kamer), Teuling- (Tweede Kamer), Rutgers (Twee de Kamer) en Wendelaar (Tweede Kamer) De ministers, hoofden van ministerieele departementen, cn de leden van den Raad van State vereenigen zich des namiddags tc een uur mede in dc Ridderzaal. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Ilare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, kort daarna in de Ridderzaal aan gekomen. wordt door de commissie in de vergadering binnengeleid, neemt plaats op den troon en houdt, terwijl ter linkerzijde van Hare Majesteit H.K.II. Prinses Juliana plaats nam, de volgende rede: Leden der Staten-Generaal, In deze tijden van zware beproeving, zoo voor het Vaderland als voor Mijn Huis, Mij wederom in Uw midden bevindend, is het Mij ecne behoefte allereerst uiting tc geven aan Mijn warmen dank voor dc treffende bewijzen van genegenheid en verknocht heid, die Ik gedurende de laatste maanden uit alle kringen van ons Volk heb mogen ontvangen. Meer nog dan een jaar geleden ondervin den ook wij de gevolgen van dc geestelijke en economische ontreddering, waaronder de gehecle wereld heeft te lijden. Dc toestand van het bedrijfsleven zoo hier te lande als in Nedcrlandsch-Indië is zeer zorgwekkend. Alle bedrijfstakken ondergaan den druk der tijden; vele er van zijn zelfs zeer zwaar getroffen. De verhou dingen in de landen waarmee wij econo misch het nauwst verbonden zijn doen voorts de vrees opkomen, dat nog zwaar dere druk te verwachten is. Voortbrenging, handel en verkeer zoeken tastend den weg in de wanorde van dc tal rijke en vaak meest onverwachte verschui vingen op economisch gebied. Onder deze snel wisselende omstandighe den moet in het Rcgeeringsbclcid kracht gepaard gaan met behoedzaamheid cn voorzichtige aanpassing. Onveranderd handhaaft dc Rcgecring hare overtuiging, dat moet worden gezorgd voor gezonde publieke financiën. Daar ver hooging van de reeds zoo zwaar drukken de belastingen zonder gevaar voor ineen storting niet mogelijk wordt geacht, zullen de uitgaven, teneinde binnen de grenzen der beschikbare middelen tc blijven, nog verder verlaagd moeten worden. Voorstel len om daartoe le geraken zijn in bewer king. Nu in het afgeloopon jaar het resultaat van onze politiok inzake do handelsverdra gen niet geheel bevredigend is geweest cn dc vooruitzichten dienaangaande eer slech ter dan beter zijn, zal met handhaving zooveel mogelijk van onzen export steeds grooterc aandacht moeten worden geschon ken aan behoud cn verruiming van den afzet in het binnenland. De aan liet bedrijfsleven opgelegde cn wellicht nog op te leggen crisisregelingcn zullen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt cn niet langer dan onvermijdelijk noodig worden gehandhaafd. Op verlaging van heffingen, uit deze regelingen voortge komen, blijft do aandacht der Rcgecring onophoudelijk gevestigd. Voor Nedcrlandsch-Indic zal bij voortdu ring worden gestreefd naar bevordering van den uitvoer on naar aanpassing van dc productie bij dc mogelijkheden van af zet. Ook do industrialisatie van dit deel van het Rijk zal, waar mogelijk, geleide lijk worden bevorderd. Het is verheugend, dat in het afgesloten zittingsjaar verschil lende maatregelen getroffen konden wor den, die Nederland in nauwere economi sche aanraking brachten met Nedcr landsch-Indië en Suriname; in die richting zal worden voortgegaan. Voor Curasao, waar de financieele cn cconomischo toestand dc tijdsomstandig heden in aanmerking genomen vrij gun stig kan worden genoemd, bleek de moge lijkheid van soortgelijke maatregelen nog niet aanwezig to zijn. Met grootc bezorgdheid voor de toekomst der mcnschheid moet worden vastgesteld, dat bijna allerwegen dc drang naar sterke bewapening herleefd is. De Rcgecring zal doen wat binnen haar vermogen ligt om mede te werken aan dc beteugeling van dat streven. Zij is echter tevens verplicht met dit verschijnsel rekening te houden bij de uitvoering van hare aanvankclijko voor nemens met betrekking tot do nationale verdediging. Dc talrijke cn zware tegenslagen op eco nomisch gebied, gepaard aan verschillende gebeurtenissen op ander terrein, roepen licht geestelijke verwarring tc voorschijn. Des te meer is het noodzakelijk, dut de Regeering zoo hier tc lande al3 in do overzeescho gewesten ernstig aandacht blijve schenken aan handhaving van de zedelijke volkskracht en aan versterking van de eendracht des volks, opdat het vast beraden stand houdc tc midden der beproe vingen. Wie zich toeleggen op het zaaien van wantrouwen cn verdenking, wio het gezag der Overheid ondergraven, zijn werkzaam tot verderf van het land en zullen met be slistheid worden wederstaat. Veel zal in het komende zittingsjaar wederom van Uwe werkkracht worden ge vorderd. In de onwrikbare overtuiging, dat het geloof in Gods Almacht ons Volk den noodigen levensmoed geven kan en met do bede, dat liet Hem behagen moge Zijn zegen te schenken op Uwen in eendrachtige toe wijding aan het Vaderland tc volbrengen arbeid, verklaar Ik dc gewone zitting der Staten-Generaal geopend. II. M-.de Koningin, vergezeld van H.K.H. Prinses Juliana, cn voorafgegaan door de commis-sie. verlaat do vergaderzaal. Dc voorzitter sluit, nadat de commissie in de zaal is teruggekeerd, de vcrecnigdo vergadering. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON ISO Ziet onze etalage van moderne BONTKRAGEN Betere kragen worclen gratis opgezet. Passagiers verzekerd 6 et per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1