DE EÊMLANDEQ Buitenland Plantenkw. „Horse Weide" Buitenlandseh 4000 EXEMPLAREN GEEF MU EEN BOVEETJT Belangrijkste Nieuws Licht op L. J. LUYGX ZOON Donderdag20 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 70 RIJKSBISSCHOP MULLER DREIGT SAMENZWEERDERS TER DOOD GEBRACHT „Gelijke rechten voor Duitschland" DE MANIPULATIES IN DE WAPENINDUSTRIE EENZAAM Als ge U zoo voelt, zal een prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg en plantenlevering weet U? «KAMP IOiü AMERSFOORT Tel. 1788 DE CANADEESCHE SPOORWEGEN TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING 7 uur 34 min. AMERSF00M5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f" 3 "»a"">dc voor Amersfoort 2.10, pee maand f 0.75. per w"k ("Ml gratia verzekering tegen ongelnkken) f 0.17'/, 1 nd (ranco per po« per 3 maanden f 1-. Afronderli|ke nnmmeri (0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 Dpi 10 nPB SnVPHTFMTIPH van 1-4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer mua UtH HUTtll 1CW ICN e|kereflt)mc(t (0,25. Litfdodigi^ldradvertenllin voord. helft vaa den prils. Kleine Advertentlln „KEITJES" bg vooruitbetaling 1—J regela 50 cent elk» teoel meer 10 cent driemaal plaatsen f I.—. Betvtlcnummer extra I 0.05 ,yie aanvallen tegen de Profesr tantsche kerk moeten eindigen" Hanncrver, 10 Sept. (V.D.) Rijksbiv- schop Müller heeft hier een rede gehou den, waarin hij o.a. zeide: „Toen ik voor het eerst den „Fülirer" ontmoette en zijn karakter begreep, heb ik tot mijzelf gezegd, dat ik aan de zijde van dien man hoor, zoolang ik leef." Sprekende over de Jodenkwestie zeide de rijksbisschop zich te koeren tegen diege nen, die beweren, dat Christus toch ook Jood geweest is. Het Christendom is niet uit het Jodendom voortgekomen. De onrust en de aanvallen tegen do Pro- testantsche kerk moeten eindigen. Indien dat niet het geval is, zal ieder welen, dat er andere middelen bestaan tot herstel van !de orde. RIJKSBISSCHOP MÜLLER. Hitler heeft zijnerzijds verklaard, dat hij niet de minste poging zal doen om te wrikken aan de zelfstandigheid der Evan gelische kerk. Als de kerk zich echter niet zelf weet te herstellen en onrust onder het volk en in den staat brengt, dan zal de etaat er voor moeten zorgen, dat de on rust eindigt. De rijksbisschop verzette zich verder te- ■gen buitcnlandsche berichten betreffende de gebeurtenissen in de kerk. Het ergste der geruchten, die de ronde doen, is het verwijt, dat do Duitschers Christus van den troon willen stooten. Velen, die het jiationaal-sociaJisme l nog niet kennen, denken waarschijnlijk aan de beschuldigin gen onder vroegere parlementaire vijan den, als zouden wij Wodan of Thor of een anderen oud-Germaanschcn god willen ver heffen. Zeer zeker zijn er ook in het na- tionaal-socialisnie velen, die den weg naar de kerk niet hebben gevonden. Maar daar aan hebben de Evangelischcn schuld. Nie mand denkt er aan, Christus van den troon te stooten. De Duitsche Christenen willen, dat de eenige ware Christus weer herleeft en gepredikt wordt. „Zoolang God mij op mijn post laat", aldus vervolgde de rijksbisschop, „zal ik slechts het cene doel hebben, Christus in Duitschland weer tot een levenswaarheid te maken. Ik beloof er voor te zullen zor gen, dat de Duitsche Evangelische kerk wordt gebouwd op het Evangelie. Wat wij willen is een Evangelische kerk, vrij van do invloeden van Rome". Guatemala, 19 Sept. Gistermiddag om vier uur zijn 12 personen, die betrokken waren hij de radicalistische samenzwering, die op 11 September ontdekt was, terecht gesteld. Het hoogste gerechtshof had hen ter dood veroordeeld. Zij hadden aanslagen be raamd op hooge regeeringsambtcnaren, w.o. ook president Obico. Bovendien zouden ban ken en particuliere huizen worden geplun derd. De politie, die verscheidene maanden de samenzweerders in het oog had gehou den, had in de woning van den raddraaier wapenen, munitie en bommen gevonden. De terechtgesteldcn zijn grootendeels voorma lige politici. DE BABY EN DE POLITIEK! Lenin, Stalin,1 '"Athene, 19 Sopt. (Reuter. De aartsbis schop van Athene heeft ouders verboden hun kinderen politieke namen te geven. Dit is gedaan, omdat pasgeboren babies namen kregen als Lenin, Stalin, Bolshe- vikia, Sovjetia, Democratia, Vassilia monarchie) enz. De aartsbisschop heeft aan alle priesters verzocht, kinderen, die dergelijke namen dragen, niet te doopen. De eisch opnieuw door Von Neurath gesteld München, 19 Sept. (V. D.) Op de slui tingszitting van liet internationale wegen congres heeft de minister van buitcnland sche zaken Von Neurath een rede gehou den, waarin hij onder meer zeide, dat de Duitsche regccring het land niet van het buitenland wil isoiceren. In liet programma der buitenlandschc politiek staan twee eischen op den voorgrond, die van do rechtsgelijkheid op hewapeningsgebicd en die van de regeling der Saarkwestic volgens de geldende verdragsbepalingen. Het ver wijt, dat Duitschland door de proclamatie van vreedzame bedoelingen slechts een „adempauze" wil scheppen, om daarna tot agressieve plannen over te gaan, noemde de minister kwaadwilligen laster. Wij ge- looven aldus Von Neurath dat ingrij pende hervormingen noodig zijn om den Volkenbond tot ccn bruikbaar instrument te maken voor den vrede. Duitschland hoeft het Oostelijke Locarno afgewezen, omdat men van Duitschland verlangde het op zich nemen van vérstrek kende verplichtingen bij politieke gemeen schap met andere staten, terwijl gelijktijdig de aanspraak op rechtsgelijkheid werd be streden. In de als „paclomanie" betitelde methode ziet Von Neurath geen goed symptoom voor den geest, waarin de kwes ties cler Europeesche politiek veelvuldig worden behandeld. Argentijnsch protest Buenos Aires, IS Sept. (V.D.). Het ministerie van buitcnlandsche zaken heeft den Argentijnschcn ambassadeur te Was hington een nota doen toekomen met op dracht die te overhandigen aan de Ameii- kaansche regeering. In de nota wordt ge- eiselit een rectificatie van de onjuist be vonden mededeelingcn bij liet onderzoek naar de manipulaties in de particuliere wa penindustrie, voor zoover deze medcdcclin- gen en verklaringen Argentinië en Aigen- tijnsclic onderdanen betreffen. COMMUNISTEN UIT *DE GEVANGENIS ONTSNAPT Altdamm, IS Sept. (V.D.). Uit de ge vangenis te Altdamm is in den nacht op Dinsdag ontvlucht ccn vroegere leider der communisten, n.l. de 25-jarige Fricdrieh Wetzel. Met Wetzel zijn nog drie commu nisten gevlucht. Zij waren in de gevangenis opgesloten hangende een onderzoek naar hun politieke activiteit. De regeerings-pre- sident heeft een belooning van duizend R.M. uitgeloofd voor de opsporing van de vluchtelingen. SCHEUREN EN STEKKEN VAN VASTE PLANTEN. Nu de nachten koeler worden kunnen wc overgaan tot het scheuren van overblijven de viooltjes, o.a. viola cornuta. Oude plan ten worden uit den grond genomen en zoo danig verdeeld dat elk stuk voldoende wor tels heeft. Is de grond erg zanderig of be staat deze uit zware klei dan is het wen* schelijk hierdoor wat turfmolm te mengen. Overigens planten wc ze in onze kleine tuinen weer direct op de plaats waar we ze wenschen. Wanneer we in den voor zomer verzuimden om zwaar wordende rots en alpenplanten te scheuren kunnen we dit ook nu nog doen. Zorg daarbij vooral voor een goede grondbewerking en, waar dit noodig is, grondverbetering. Zoo scheuren we ook nu nog Aubrietia, laagblijvendc Veronica, Sedumsoorlcn, Thymsoorten, Saxi- fraga- of stecnbreeksoorlen, Phlox subulata, Ph. amoena, Ph. divaricata, Cerastium, Hut- chinsia e.a. Wie glas heeft kan ook van deze soorten een aantal in kleine potjes planten en in de bak plaatsen. Ze worden dan in den winter met glas bedekt en kun nen in het voorjaar op de gewenschte plaats worden uitgeplant. Deze in-pot gekweekte plantjes zullen dan direct gaan bloeien, om dat ze van het planten weinig hebben te lijden. In deze maand worden ook tal van vaste planten gestekt. Eigenlijk kunnen we vrijwel alle vaste planten, waarvan we kort gedrongen kopscheuten ter lengte van 65 c.M. kunnen snijden, stekken. Zoo stekken we o.a. Nepeta, Calega, Phloxsoorten. Hcli- anthemum of zonneroosie, Iberis of schcef- bloem, Allyssum saxatile, Anthemis, Dian- thuis- of Anjersoortcn, Astersoorten, Vero nica enz. De stekken worden onder een bladknoop afgesneden en stevig in zandige aarde geplaatst. We zetten de stekken onder glas en schermen cn sproeien naar behoefte om slap worden te voorkomen. We kunnen ze in den vollen grond van den bak plaatsen maar waar het om slechts weinig plantjes te doen is kan men beter een 7-tal stekken in een geraniumpot plaatsen cn deze in den bak ingraven. Óp dezelfde wijze stekken we nu planten als Calceolaria, Chrysanlhcum frutesccns of Margrieten. Gnaphalium, Gazania splcndens e.a. Deze laatste moeten echter vorstvrij worden over winterd, wat voor eerstgenoemde planten niet bepaald noodig is. GEEN ROOD EENHEIDSFRONT IN ZWITSERLAND. Bern, 18 Sept. (Reuter*. De socialisti sche partij, afdeeling Zurich, heeft beslo ten het communirtische voorstel inzake een eenheidsfront af tc wijzen. Passagiers verzekerd 6 ct per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Belangrijke bezuinigingsplannen Vancouver, 19 Sept. (V.D) De presi dent van de Canadian Pacific Railway, E. W. Beatty, heeft zoo juist een inspectie reis gemaakt dm een onderzoek in te stel len naar de mogelijkheid om beide Cana- dcesche spoorwegmaatschappijen, de Ca nadian Pacific (particulier bedrijf) en de Canadian National (staatsbedrijf) te ver eenigen, welke tezamen het beheer hebben over ongeveer 40.000 mijl spoorlijn en met een kapitaal van meer dan 3000 millioen dollar werken. In een opwekkende rede, die over geheel Canada gepubliceerd is, heeft hij een sche ma ontwikkeld, waarin hij een bezuiniging garandeert van 50 tot 75 millioen dollar. liet is niet zijn bedoeling, dat een maat schappij in de andere opgaat, maar dat er een aandcelcncontract gemaakt wordt, zon der dat het aandeelenbezit van de ecne maatschappij zeggenschap geeft in de an dere. De netto-winsten uit de gezamenlijk te exploiteeren bedrijven zullen in over eenkomstige deelcn verdeeld worden tus- schcn beide spoorwegmaatschappijen. Beide zullen hieruit haar dividenden en winst uitkeeren. Op het oogenblik, zegt Beatty, is het spoorwegwezen in Canada ongezond cn ziek cn er is geen reden om dit niet te veranderen, al waren we tot nog toe steeds in staat de doktersrekenin gen te betalen. Het nieuwe systeem zal echter geen nieuwe werkloosheid tengevolge hebben, verzekert Beatty en Canada's transport- handel zal ook niet overgeleverd worden aan de willekeur van een monopolist. Ik wil er even op wijzen zegt hij dat in de jaren 192331 de Canadian Na tional niet minder dan 456 millioen rente heeft moeten betalen, die de Canadeesche regeering aan obligatiehouders gegaran deerd heeft, terwijl er geen winst is ge maakt. Het volk betaalde dus die 456 mil lioen dollar als belasting aan groot-kapi talisten. De Canadian Pacific keerde echter in die jaren aan dividend en winst een bedrag van 401 millioen dollars uit, welk bedrag uitsluitend in het bedrijf verdiend werd. Hiermee toont Beatty het verschil tus- schen particulier cn staatsbedrijf aan. Beatty voegde er nog aan toe, dat het staatsbedrijf nog een oude schuld had van 2000 millioen dollar. Zijn plan was een contract voor langen duur tusschcn beide maatschappijen. Aan geen van heide maatschappijen zal eenig voordeel boven de ander worden toe gekend, want zo zullen voor gezamenlijke rekening merken en een goede exploitatie zal dus in heider belang zijn. Militaire rechtsgelijkheid der Duitschers. Door Von Neu rath opnieuw bepleit. Op dc laatste zitting van het internatio nale wegencongres in de Krollopera to Berlijn, die Woensdagmiddag werd gehou den, heeft de Duitsche minister van bui- lenlandschc zaken, Freihcrr von Neurath, de gelegenheid aangegrepen om de buitcn landsche politiek van Duitschland nog eens toe te lichten. Een betrekkelijk be knopt telegram heeft daarvan reeds gewag gemaakt. Nu ons inmiddels de Duitsche bladen hebben bereikt, heeft het zin bij Von Neurath's beschouwingen iets langer stil le staan. De minister stelde opnieuw den eisch, dat ten aanzien van dc bewapening Duitschland op dezelfde wijze zou moeten worden behandeld als dc overige staten ter wereld en hij verzette er zich eveneens te gen, dat de eventucele verwerkelijking de zer rechtsgelijkheid afhankelijk zou wor den gesteld van bizondcre voorafgaande prestaties der Duitschers cn van speciale waarborgen. Daar viel z.i. in het geheel niet over te praten, omdat zoo iets uit zou loopen op de behandeling van Duitschland als een staat van den tweeden rang. On juist achtte hij liet Duitschlands ver langen naar rechtsgelijkheid te inlerpre- tecren als een streven om een oorlog to ontketenen cn een haard van onrust in 't leven te roepen. Het omgekeerde was volgens hem juist het geval; een staat, die niet hij machte is zijn grenzen te verdedigen, is niet al leen geen zelfstandige en onafhankclijko staat, maar is, wanneer hij aan alle kan ten wordt omringd door sterk bewapendo staten, juist voor andere landen een aan sporing om een gevaarlijke politiek tc voe ren. Toen dc rijksrcgecring ccn jaar geleden het besluit nam met den Volkenbond to breken, geschiedde dit, naar Von Neurath opmerkte, niet, omdat, zij zich een grooter politieke bewegingsvrijheid wilde verschaf fen cn evenmin, omdat zij tegenstandster zou zijn van politieke samenwerking met andere stalen, doch louter cn alleen, om dat dc onontbeerlijke grondslagen nener dcr- geliikc samenwerking, de rechtsgelijkheid, ontbraken. Duitschland, zoo ging dc minister voort, staat geenszins alleen, wanneer het de opvatting is toegedaan, .dat dc positio \an den Volkenbond, doordat hij volkomen in gebreke bleef ten aanzien van 't vraag stuk der ontwapening, ilanig is geschokt. Ingrijpende hervormingen zouden volgens Von Neurath noodig zijn, wil cle Volken bond worden tot datgene, wat hij blijkens zijn handvest behoorde te zijn: een werke lijk bruikbaar vredpsinstrument. Door den terugkeer alleen van vroegere of door de toetreding alleen van nieuwe leden worden de fouten, die aan den Volkenbond kleven, geenszins opgeheven; dit geldt, naar Von Neurath verklaarde, evenzeer met betrek king tot het recente toetreden van de sov jetunie. Het standpunt, dat Duitschland inneemt ten aanzien van het vraagstuk der rechts gelijkheid, heeft eveneens zijn invloed doen geleien met betrekking tot een ander pro bleem, hetwelk de laatste weken meermalen een punt van discussie heeft uitgemaakt: het Franseh-sovjct-Russische ontwerp in zake een Oostelijk pact, of, zooals velen het zijn gaan noemen, het Noord-Oostpact. Wanneer, zoo betoogde Von Neurath, ook in dit geval de opvatting der Duitschers aanleiding heeft gcgcAen tot aanvallen op Duitschland en verdachtmakingen ten aan zien van Duitschlands vredesgezindheid, dan valt het wel moeilijk een dergelijke hou ding te beschouwen als het uitvloeisel van zakelijke, objectieve overwegingen. Von Neurath zette uiteen, dat men Duitschland had voorgesteld deel tc nemen aan een pactsysteem, waardoor een tiental staten zou worden verplicht elkander on middellijk met alle militaire krachten to steunen, zoodra een oorlog mocht uitbreken. Tegelijkertijd heeft men openlijk cn op een wijze, die aan duidelijkheid niets tc wen schen overlaat, te kennen gegeven, dat Duitschlands adhacsie met ccn dergelijk pactsysteem natuurlijk niet de erkenning van Duilschlands militaire rechtsgelijkheid mee zou brengen; hoogstens zou, zoodra het pactsysteern van kracht zou zijn geworden, overleg kunnen worden gepleegd, of en op welke wijze het mogelijk zou zijn de inter nationale behandeling van het bewapenings vraagstuk te hervatten. M.a.w., aldus do strekking van Von Neurath's uiteenzettin gen, men verlangde van Duitschland, het welk verplichtingen van vérstrekkende be- teekenis op zich zou moeten nemen, dat het zou toetreden tot een bizondcre politieke ge meenschap met andere mogendheden, ter wijl men tegelijkertijd ten aanzien van een vraagstuk, dat met liet doel van deze ge meenschap ten nauwste verband houdt, n.l. het vraagstuk van het bewapeningspcil, Duitschland cle rechtsgelijkheid zou willen onthouden. Konden, zoo vroeg Von Neurath zich ten besluite af, de betrokken regeerin gen in allen ernst aannemen, dat de Duit sche regeering in staat zou zijn in te gaan op voorstellen, waarin men zoo iets van haar vergde? Idjt blad heeft een dagelijkscmè gecontroleerde oplaag van 77 Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verzekerd Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL M0N0P0LE Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Geweldige brand in Bulgarije. (Derde Blad, pag. 1.7 Ilcarst kritiseert het verdrag van Ver sailles. (Derde Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Eerste vlucht van het Douglas-vllegtuig. (Tweede Blad, pag. 1.) Een radiorede van minister Oud aange kondigd. (Tweede Blad, pag. 1.) Grepen uit de rijksbegrooting. (Tweede Blad, pag. 2). Ncderland's kansen bij de Melbourne-race. (Tweede blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Bijeenkomst van de Unie Een School met den Bijbel. (Eerste Blad, pag. 2). Opvoering van „Boefje" in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 2). Een dricdaagschc „oorlog". (Ecrslo Blad, pag. 2). De koffiehuis- cn restauranthouders zijn teleurgesteld. (Eerste Blad Pag. 2.) Meest maligc Westelijke tot Noord- Westelijke wind, zwaar bewolkt met - - opklaringen, waarschijnlijk nog re- genbuien, aanvankelijk iets kouder, - later weinig verandering in tempe- ratuur. Hoogste Barometerstand 764.9 le Tou louse. Laagste Barometerstand 740.G te Scydls- fjord. Buiig weer te verwachten. De kern van het depressie-systeem heeft zich Oostwaarts verplaalst en bevindt zich tusschen IJsland en Noorwegen. Sccundai- ren strekken zich hoofdzakelijk naar de Zuid- en Oostzijde uil. Over ons land pas seert hedenmorgen ccn randstoring, die flinken regen brengt. De storing, welke gis teren overtrok, bevindt zich thans over Oost-Duitschland. Zij veroorzaakte aller- wegc zwaren neerslag. München had 31, Maastricht 17 m.M. Uit liet toenemen van den depressie-invloed is ook overal de tem peratuur gedaald met uitzondering van Scandinavië, waar het plaatselijk wat war mer werd. Over Zuid-Frankrijk en centraal Europa is het nog rustig weer. I11 het ove rige waarnemingsgebied waaien matige winden, die hier en daar krachtig worden, doch nergens stormt het. Over IJsland stijgt de barometer. Het is er nog koud, doch sneeuw komt er niet voor. In het Zuid-Westen bleek de luchtdruk onveran derd. Er mag buiig weer worden verwacht, met tijdelijke opklaringen cn een kouden nacht. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN STOFFEN in uni kleuren 130 c.m. breed vanaf f 1.45 tot f 4.75 per mater in groote verscheidenheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1