DE EEMLANDEU L. J. lüycx ZOON „GEEFMIJEENBOVEETJE" 4000 EXEMPLAREN Maandag 24 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 73 VERWOEDE STRIJD TEGEN HET VUUR VREES VOOR EEN DUITSCHEN AANVAL DE TEXTIELSTAKING OPGEHEVEN NA RUSLAND AMERIKA? STALIN EN MARCONI ZIEK Tel. 1788 yen* HOE DE TYPHOON HUIS HIELD DE GEVAREN VAN DE LUCHT TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 WE E R VE RW AC HTING 7 uur 24 min. AMERSFOORISCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Qia»n'lco 2.10. p« m,Md 10.75. p» wetk (m«t gratis vtrKkcrlng tegta ongtlnkkfal I 0.lV/r Blo ae a I and franco per post par 3 maandta Ik-. Afzonderli|ks nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRIJS OER ADVERTENTIEN vao M.05 a»et inbegrip vbo eeo bcwijsnummtf 1 elke regel mee» f 0.25 Ltefd»dlgheM»-advertenttêo voor d* helft van den prij». Kleine Advertentlto „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke re oei mee» 10 cent. driemaal olaaöeo I I.—. Bewticnamme» extra I 0.05 'Meer dan honderd Engelsche mijnwerkersalsmede red- dingsmanschappen, om leven ge komen „Een der grootste rampen sedert vele Jaren". Londen, 22 Sept. (Reuter). Thans zijn 16 verkoolde lijken uit de mijn aan de op pervlakte gebracht. Twee zwaar gewonden zijn gered, terwijl vijf mijn merkers onge deerd uit de mijn wisten te komen. Men is zeer ongerust omtrent liet lot van do ongo- veer 1G0 man, die nog in de mijn verblijven. Alle mogelij ko middelen worden gebruikt om het vuur te bestrijden cn te localiseeren. Deze ramp is een van do grootste sedert vele jaren. Vaders, echtgenootcn en kinde ren van de mijnwerkers, dio nog beneden zijn, belegeren dc mijn. Doktoren, verpleeg sters en ambulance-af deelingen zijn van alle kanten toegesneld, doch men kan zeer weinig doen, aangezien de brand nog steeds woedt. Uit Londen wordt d.d. 22 Sept. nog ge mold: Dc reddingsmanschappen betoonden een waren heldenmoed bij hun wanhopige po gingen om door te dringen tot dc plaatsen, waar hun kameraden door den dood wer den bedreigd. Met levensgevaar weerston den zij de vrijwel ondragelijke hitte, die op verschillende plaatsen lieerschtc, maar des ondanks duurde het toch nog wel minstens drie uren alvorens de eeiste slachtoffers, geheel verkoold cil Totaal onkenbaar, aan de oppervlakte konden worden gebracht. Aangevuurd door do wanhoopskreten cn het gedrang der in een paniek-stemming in dc nabijheid van dc mijn samengestroomde be volking werden de reddingspogingen tel kens weer met grooto opoffering cn een be wonderenswaardige hardnekkigheid voort gezet. Tegen 10 uur in den ochtend had men eindelijk een tiental slachtoffers gebor gen. Men is er echter nog niet in geslaagd vast tc stellen of zich nog levenden in dc mijn opgesloten bevinden. Alle pogingen, om contact tc krijgen, zijn tot dusverre nog niet geslaagd, hetzij doordat men door de uitslaando vlammen nog niet ver genoeg naar de plaats des onheils heeft kunnen doordringen, hetzij de ramp een omvang heeft aangenomen, welke men zich hier nog niet durft realiseercn. Tal van autoriteiten hebben zicli onmiddellijk naar do mijn be geven. Alles zal in het werk worden gesteld om zoo spoedig mogelijk zekerheid tc krij gen omtrent het lot der ingesloten arbei ders. Naar d.d. 22 Sept. door Reuter gemeld wordt uit Wrexham, zijn ecnige reddings manschappen, die in do mijn waren afge daald, om te pogen de ingesloten arbeiders te bereiken, dood of buiten bewustzijn naar boven gebracht. 'Het reddingswerk is uiterst gevaarlijk geworden, doordat groote brokken van het plafond van de voornaam ste mijngang, die door de ontploffing wa ren losgeraakt, nog voortdurend in grooten getale neervallen cn op deze wijze dc toe gangen versperren. liet vuur breidt zich nog steeds uit cn de reddingsmanschappen hebben dan ook geen hoop do ingesloten mijnwerkers nog lévend terug te vinden. Het aantal slacht offers is nog onzeker, maar men vermoedt, dat ongeveer honderd mijnwerkers den dood hebben gevonden. De explosie was zóó hevig, dat de schok ervan in heel het district Wrexham, op een grooten afstand van de mijn, werd gevoeld. Negen lijken geborgen. Wrexham, 22 September (Reuter). Er zijn wederom negen lijken naar boven ge bracht, o.a. twee lijken van roddingsman- schappen. Van de mijnwerkers, die in de diepste schacht werkten, heeft men nog geen enkelen kunnen bereiken. Een on doordringbare vlammenzee houdt hier alle reddingswerk tegen. Een nader telegram van Reuter behels de: Men maakt goeden voortgang met het blusschen van den mijnbrand. Dc reddings ploegen kunnen nu zonder gasmaskers werken, hetgeen do hulpverlccning aan merkelijk vergemakkelijkt. Men is van meening, dat er tusschen dc 100 en 120 ar beiders opgeslofen zijn. Indien men den brand binnen 12 uren geheel zou kunnen blusschen, achtte men het mogelijk nog een ©Ï>E Show Donderdag 27 Sept, a.s. houden wij in ons gebouw Oudo Gracht onze grote Mode-Show, waar o.a. de nieuwste creaties der bekende Pa rij se modelhnizen zullen worden getoond. Reeds thans kunnen kaarten fl. 1.50 (incl. Thé-complet) worden aangevraagd. Telefoon 11960. (fierzem UTRECHT deel van de opgesloten arbeiders levend terug te vinden. De slachtoffers, die men tot nu toe aan de oppervlakte heeft kunnen brengen, wa ren alleen mcnschen, die in de huurt van de schacht aan den arbeid waren. Van de mannen, die in de diepte opgesloten zitten, was nog niet één gered. Nader wordt bericht: Men is Zaterdagavond goed opgeschoten met de blussching van het vuur in dc schachten en men hoopt liet in den loop van don nacht onder bedwang to hebben, maar de rookontwikkeling is zoo sterk, dat het bijna niet mogelijk is, dat de 100 120 man, wicn de uitweg afgesneden is, nog in leven zullen zijn. Men rekent dan ook op 125 slachtoffers, hoewel de pogingen om tot do ingeslotemn door te dringen, met man cn macht den gehcclen nacht zullen worden voortgezet. Wrexham, 23 September (Reuter). Dc reddingsploegen hebben den gehcclen nacht door gewerkt om hun ingesloten ka meraden tc bereiken. Men hoeft evenwel geen nieuwe slachtoffers gevonden, liet vuur is thans beperkt De directeur van dc mijn. Sir Henry Wal ker, is hedenochtend in de mijn afgedaald om persoonlijk het reddingswerk te leiden. Parijs, 22 Sept. (Router). Pc Luitcnlanil- scho politieke concspondento van dc Oeuvre meldt aan liaar blad uit Genève, dat Barlhou en Litwinol liet op liet oogenblik in overeenstemming met hun beide regeo- ringen eens zijn o.m. over een verdrag van wederzijdsche garantie in geval van een Duilscben nam al. Beide politici zouden ech ter op het standpunt slaan, dal de kansen op verwerkelijking van een Oostpact nog niet zijn verdwenen. Polen heeft don tekst van zijn antwoord verscheidene malen ge wijzigd en men verwacht den dcfinitievcn tekst liet einde van do volgende week le Genève. Mocht het Poolschc antwoord al tc negatief uitvallen en blijken, dat Polen „op het Duitschc paard wedt", dan zouden Pa- lijs en Moskou misschien ter handhaving \an den vrede in Europa trachten een pact 'e sluiten niet de Ballisclic landen, dc Kleine Entenle en de Balkanstatcn, uitgaan de van het beginsel, dat het beter is zoo- veel mogelijk landen bijeen te brengen te- gen een te vrcczcn aanval. GENERAAL O'DUFFY TREEDT AF ALS BLAUWHEMDENLEIDER. Generaal O'Duffy is afgetreden als voor zitter van do Vcrecnigde Iereland partij cn leider van de organisatie der blauiwhem- den. Tot zijn opvolger, als leider van de blauwhcmden, is benoemd Cronin. Cosgrave, de voormalige president van den uitvoerenden raad van den Ierschcn vrijstaat, wordt voorzitter van do Ver- cenigde Ierlandpartij. Het aftreden van O'Duffy is volgens Reu ter een gevolg van do ernstige niecnings- vcrschillen tusschen den generaal cn an- dcre leden der partij, o.a. wat aangaat de inning der land-annuïteiten cn de hou ding der partij ten aanzien van Noord- Ierland. DE ONRUST IN SPANJE. Madrid, 22 Sept. (V.D.) Dc ambtenaren der posterijen in Barcelona zijn in staking gegaan met het gevolg, dat de postdienst aldaar volkomen is stopgezet. Een gelijke slaking in de hoofdstad werd voorkomen door de autoriteiten, welke tijdig op de hoogto waren gebracht van desbei reffendo olannen. De vakvereenigingen practisch erkend. Reuter meldde Zaterdagavond uit Washington, dat dc textiel» staking geëindigd is. De uitvoe* rende raad van de texticlarbci» dersorganisatie had medegedeeld, dat zij om 20.30 uur haar beslis» sing over voortzetting of eindi» ging van de staking zou bekend maken cn deze luidde in den zin van hervatting van den arbeid. Maandag wordt het werk hervat. Nader wordt gemeld: Do fedcratio heeft den arbeiders bevel ge geven de staking tc doen eindigen cu het werk Maandag tc hervatten. Gorman, de leider van de staking heeft, met goedkeuring van Green, den président van do Amerikaansche federatie van den arbeid en van do andere vakverccnigings- leiders een communiqué gepubliceerd, waarin gezegd word: Wij hebben nu alles verkregen, wat met deze staking te herei ken viel. Do onrechtvaardigheid van do N.R.A. is aangetoond cn do arbeidersklasse is bevrijd van den last, die op haar drukte. Het besluit, om dc staking te doen ein digen, is niet algcmccne stemmen door den uitvoerenden raad genomen. De voorwaarden lot bevatting van den arbeid zijn gebaseerd op do aanbevelingen in liet rapport van de bcmiddclingscom- missie. Gorman heeft verklaard, dat do arbeiders belangrijke wijzigingen in de code voor dc textielindustrie hebben verkregen, wat be treft dc arbeidsvoorwaarden en voorts prac tisch erkenning van dc vakvereniging. De I-'.S. uiigenoodigd tot den Volkenbond toe te treden Genève, 23 September. (V.D.) De president van den Raad van den Volkenbond, dc Zweedsche minister Sandler, heeft Zaters dagmiddag een radiorede gehou* den, waarin hij de Vercenigde Staten uitnoodigde toe tc tre» den tot den Volkenbond. Dit is de eerste maal, dat dc president van den Raad een di. recte uitnoodiging aan de Ver= ecnigdc Staten heeft gericht. Riga, 21 Sept. (V. D.) Sedert Woensdag loet hier een gerucht do ronde, dat klaar blijkclijk uit Warschau afkomstig is, vol gons hetwelk Stalin ernstig lijdende zou zijn aan angina pectoris. Uit Moskou kon tot dusverre geen bevestiging of ontkenning orkregen worden. Wel is bekend, dat Stalin zich de laatste paar weken niet in het open baar vertoond heeft. Fiume, 21 Sept. (V. D.) Gisteren is Guglielmo Marconi, de beroemde uitvinder op draadloos gebied, plotseling ziek gewor den. De aard van zijn ziekte is niet bekend gemaakt. Uit de naaste omgeving van Mar co.ni wordt echter medegedeeld, dat dc ziekte niet van ernst igen aard is. CORRUPTIE-AFFAIRE IN POLEN. Warschau, 21 Sept. (VJ).). Op bevel van den procureur-generaal zijn do land dag-afgevaardigden Idzikowski cn Michals- ki, die vroeger een hoogc post bekleedde bij het ministerie van financiën, gearres teerd. De laatste is tevens van zijn func ties ontheven. Verklaard wordt, dat beiden betrokken zijn bij een corruptie-affaire, ld zikowski is onlangs uit het regeeringsblok gestootcn. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Passagiers verzekerd 6 cL per K.BL Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 A 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. MODERNE LEER HANDSCHOENEN met groote kappen. Aparte genree. Volgens een Reuterbericht uit Tokio is de typhoon, die zoo grooto verwoestingen aan richtte, wel de meest ernstige ramp, die Japan getroffen heeft sinds 1923, vooral wat betreft dc ernstige verliezen en gewel dige schade, toegebracht aan do zoo bui tengewoon wclvarcndo streek van Osaka. In dit gebied heeft ook de rijstoogst zeer ernstig geleden, want vier milliocn sche pels rijst, die in dc regceringsdepóts lagen, zijn vernield. Dc stad Okayuma heeft naar Tokio om levensmiddelen geseind, aangezien haar zestig duizend inwoners, tengevolge van dc overstroomingen, die veroorzaakt werden door de ineenstorting van de dijken van dc Ashigawa, zonder voodsel zijn. Bijna 2000 dooden en 5500 ge wonden. Tokio, 23 September (V.D.). Do cijfers omtrent het aantal slachtoffers van do typhoon-ramp, voor zoover tot Zondagmid dag bekend, melden 1926 dooden, 5553 ge wonden en 180 vermisten. Daar het aantal slachtoffers met het uur schijnt tc stijgen, verwacht men, dat er nog meer slachtoffers zijn. Het onderzoek in de ruines naar mogelijke tcckencn van loven of naar meer slachtoffers, worden voortgezet. De typhoon had nu en dan een snelheid vkn 130 meter per secondo. Uit Osaka wor den hulptreinen gezonden om de slachtof fers levensmiddelen cn kleoding to ver strekken. Telegrammen van rouwbeklag zijn ont vangen van Koning George van Engeland, Koning Haakon van Noorwegen, president Roosevelt van dc Vereenigdc Stalen, presi dent Moscicki van Polen cn andere bui- tcnlandsche staatshoofden. Een aantal vliegers neer gei slort en gedood De Brusselsche correspondent der Maas bode seinde d.d. 22 dezer: Weer is een Belgisch militair vliegtuig verongelukt Ditmaal betreft het een machine van het kamp van Evero Brussel. Volgens de verklaring van ooggetuigen is in de lucht èèn der vleugels losgeraakt. De machine stortte neer en ging geheel in vlammen op. De motor drong twee meter diep in den grond. De piloot was op slag dood. De waarne mer sprong op 70 meter hoogto uit het vlieg tuig, doch daar zijn parachute zich niet opende, viel hij te pletter. Engelsche non-stop-vlucht mis lukt. Sir Alan Cobham is Zaterdagochtend uit Londen vertrokken voor een ononderbro ken vlucht naar Indië. In minder dan twee dagen hoopte hij zijn doel te bereiken. On derweg zou zijn machine door andere vlieg tuigen van benzine worden voorzien. Nader wordt gemeld, dat een vliegtuig, dat Cobham reeds een hoeveelheid benzine bracht, tusschen Aston en Clinton bran dend is neergestort. De verkoolde lijken van den bestuurder en van drie mecaniciens, die de ravitaillee- rings-manoeuvre uitvoerden, werden onder do overblijfselen van het vliegtuig te voor schijn gehaald. Het vliegtuig van Cobham werd Zater dag te 11.35 uur hoven Marseille gesigna leerd. Reuter meldt d.d. 22 Sopt. van Malta: Cobham's non stop-vlucht Engeland—In dië is mislukt. Cobham en Hclmore waren genoodzaakt, wegens een defect aan dc ben zineleiding, te landen. De landing ha-i oen vlot verloop. De vlie gers, zullen naar Engeland lerugkeercn. HITTERECORD IN FINLAND. Helsingfors, 22 Sept. (V.D.) Finland beleeft een warmtcperiode, waarbij de tem peratuur hooger is dan de gemiddelde zo- mertemperatuur. Sinds 18G6 heeft zich een dergelijk verschijnsel in Finland niet meer voorgedaan. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verxekerd Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL MONOPOLE Hoofdkantoor KAMP 41, BUITENLAND. Dc textielstaking in Amerika opgeheven. (Eerste blad pag. 1.) Een mijnramp In Engeland. (Eerste blad pag. 1.) BINNENLAND. De huldiging van Lodewljk van Deysscl. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De toestand onzer financiën noopt tot be- lastingvcrhooging. (Eerste Blad, pag. 3), SPORTNIEUWS. II. V. C. wint in Wocsp van Rapiditas met 21. (Tweede Blad, pag. 1). Amsvorde in Baarn mot 90 geklopt. (Tweede Blad, pag. 2V. Amersf. Boys verliest met 52 van Bode graven. (Tweede Blad, pag 2). QuickSopla eindigt in een draw. (22), (Twccdo Blad, pag. 2). A. P. W. C. en E. A. C. deel en dc punten (33). (Tweede Blad, pag. 1). Veldloop der A. A. V. (Tweedo Blad, pag. 2). Matige tot krachtige, later afro mende Zuidelijke tot Westelijke wind zwaar bewolkt mot tijdelijke opkla ring, aanvankelijk nog regenbuien, zelfde temperatuur. Hoogste barometerstand 763.8 te Toulouse. Laagste barometerstand 7i2.3 te Vestina- De secundaire depressie, die zich Zater dag over Ierland aankondigde, is vrij diep geworden, met regen en wind ons land ge passeerd en daarna naar Zweden getrok ken. Een voorname depressie bij IJsland vertoont een secundaire bij het Kanaal. Hoogc drukking van beleekenis is slechts bij de Azoren aanwezig. In verband met den helderen nacht is in Dultschland, Noord- Frankrijk cn België de ochtendtcmperatuur laag geworden. In Zuid-Frankrijk en Zuid- Duitschland is het nog windstil, maar gaat de wind toenemen en de bewolking is overal zwaar. Op dc Britscho eilanden waait het matig uit Zuid en West en valt vooral in het Oosten regen. In de Oostzee waait een Zuid-West er storm; in Zweden valt nog veel regen. Noorwegen heeft viij zonnig en zacht weer. Op IJsland daalde de temperatuur tot dicht bij het vriespunt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1