4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX Z00» DÉ EEMLANDEU Vrijdag 28 September 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a LITWINOF'S VOORSTEL .ff J FRANSCHE BEGROOTING SLUIT SPANJE'S MOEILIJKHEDEN Tel. 1788 v& MEXICO BEZOCHT DOOR AARDBEVINGEN DE GORDON BENNETT VLUCHT EEN CUNARD 535? OPGESLOTEN IN EEN IJSKELDER 33 e Jaargang No. 77 TAXI TAXI „GEEFMIJEENBOVEETJE" TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING 7 uur 17 min. BESPEELDE PIANO'S Firma R. VAN DEN BURG. FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per weck (°»«t gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17' Binnenland franco per po» per 3 maande* f 1-. Afzonderll|ke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 515 PRIK (ICR ADVERTFNTIEN L05 met ">t*grtp van een bewijsnummef elke regel meer f0 25 Liefdadlgheids-advertcottto voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES' bt) voorultbetahog 1—5 rcgcla 50 cent elke re oei mee» 10 cent driemaal olaatseo f I.—. Bewllcnamtner extra f 0.05 De betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië. Do kansen op overeenstemming worden niet bijster groot geacht. Terwijl Duitschland op liet Europceschc vasteland een buitengewoon geïsoleerde positie inneemt cn met tal van landen over hoop ligt, is do Fransche politiek der laatste jaren erin weten te slagen een grootc reeks .vriendschapsrelaties aan to knoopen. Alleen do betrekkingen met Italië laten nog veel tc wcnschen over, al kan niet wor den ontkend, dat de gemeenschappelijke Fransch-ltaliaanschc belangen ten aanzien van do Oostcnrijkschc kwestie Rome cn Parijs cenigszins nader tot elkaar hebben gebracht. Barthou, de l-'ranscho minister van buitenlandsche zaken, die, nicttcgen staande zijn leeftijd, bij voortduring een on gelooflijke bedrijvigheid aan den dag legt, is blijkbaar van oordeel, dat do bescheiden lliat.e. van toenadering, die zich tusschen Italië cn Frankrijk heeft voltrokken, voor uitbreiding vatbaar is. Vandaar dat hij over eenigon tijd een bezoek aan Rome zal brengen in de verwachting, dat liet onder houd, hetwelk hij mot Mussolini zal heb ben, bij zul dragen tot dc versteviging dor vriendschapsbetrekkingen. Tc Gcnèvc heb ben Italiaansche cn Fransche politici reeds meermalen contact met elkaar gezocht, maar dit voeling nemen heeft nog geens zins geleid tot een overeenstemming. Zoo kon het dan ook gebeuren, dat teil aanzien van dc waarborging der Uosicnrijkschc on afhankelijkheid de zienswijzen tusschen Rome cn itaiiê ten zeerste uiteen liepen, ge lijk wij reeds in een onzer vorige overzich ten hebben uiteengezet. Wanneer men af mag gaan op verschil lende berichten uit Rome, heeft Frankrijk ten aanzien van do bizonderc FranscJi-lta- liaansche vraagstukken nog geen grootc bereidheid getoond om op royale wijze over dc brug te komen. Wat dc kwestie van het Tuncsisch statuut voor Italianen betreft, schijnt Frankrijk slechts aan een verlen ging tot zes jaren zijn goedkeuring ie wij- Jen hechten, terwijl het maar een klein Strookje gebied aan dc Zuid-Lybisclic grens bereid is af te staan. Hierbij komt tot over maat van ramp, dat Frankrijk evenmin tegemoetkomendheid aan den dag legt met betrekking tot het vraagstuk der vloot- pariteit. Aangezien Barlhou over ongeveer een maand naar Rome zal vertrekken, is dus do tijd wel heel kort om in voorafgaande be sprekingen den grondslag tc leggen voor succes belovende besprekingen in dc Ita liaansche hoofdstad. Wel dén der neteligste problemen is de verhouding van Italië tot dc Kleine Enten te, dio veel to wcnschen overlaat. Dc be trekkingen tusschen Jocgo-SJavic cn Italië kunnen zelfs meermalen gespannen worden genoemd. Juist deze vraagstukken zijn het, die Barthou ie Rome aan de orde wil stel len. Ongetwijfeld hiermee in verband staat het bezoek, dat do koning van Joego-Slavië, Alexander, binnenkort aan Parijs zal bren gen. Van het resultaat der Jocgo-Slavisch- Fransche belrekkingen zal liet eveneens voor een groot gedeelte afhangen, of Frank rijk en Italië elkaar zullen „vinden". Gelijk wij reeds lieten uitkomen, optimisme tc dezen aanzien is niet op zijn plaats en liet zou zelfs wel kunnen gebeuren, dat, wan neer men van Fransche zijde de Jocgo-Sla- yen ter wille van een betere Fransch-Ita- liaansche verhouding zou willen nopen tot concessies, waarmee Belgrado zich niet kan vereenigen, de Joego-Slavcn Frankrijk den rug toekeeren, zooals trouwens reeds meer of minder door Polen is geschied, den nagenoeg cenigen „bondgenoot", waarover Duitschland momo ïtccl nog beschikt. En wanneer eenmaal Joego-Slavic met Frank rijk zou hebben gebroken, zou dc mogelijk heid niet zijn uitgesloten, dat ook de an dere leden der Kleine Entente, Roemenie en Tsj echo-Slow aki je, tc ecnigcr tijd de banden met Parijs loser maken. Het spreekt vanzelf, dat men in Duitsch land een dergelijkcn gang van zaken, waar door de Fransche hegemonie zou worden aangetast, ten zeerste zou toejuichen. Voor- ïoopig is deze „combinatie" echter nog geen brok werkelijkheid geworden; niettemin neemt men aan, dat, wanneer binnen enke le dagen Von Hassell, dc Duitscho ambas sadeur te Rome, naar zijn standplaats te rugkeert, hij aan Mussolini bizonderc voor stellen zijner regcering zal voorleggen, waarvan do strekking is de scherpe kanten af te slijpen van do onaangename verhou ding tusschen Berlijn cn Rome, die haar ontstaan heeft to danken aan het feit, dat Duitschland op een wijze, welke Italiè's gramschap opwekte, zich mengde in dc binnenlandsche aangelegenheden van Oos tenrijk, tot welks beschermer Italië, zij het "Uit motieven, die met belangeloosheid niets hebben uit tc staan, zich heeft opgeworpen. GENERAAL SMUTS NAAR ENGELAND. Kaapstad, 26 Sept. (V.D.) Generaal Smuts is vanochtend per vliegtuig naar En geland vertrokken. Geen succesrijk begin voor de Sovjets Gcnèvc, 27 Sept. Litwinof's voorstel om de ontwapen ingskwestic opnieuw in den Volkenbondsraad aan dc orde tc stellen, heeft tc Gcnèvc groot opzien gebaard cn reeds thans hoort men, dat men in sommige kringen alles in liet werk zal trachten tc stellen, om deze poging tc doen stranden. Als voornaamste argument voert men aan, dat Japan en Amerika bij ontwape ningskwesties eveneens betrokken zijn, doch te Gcnèvc geen vertegenwoordigers hebben. Bovendien gaat bet niet aan over het hoofd der ontwapeninsconfercntic heen door den Volkcnbondsraad besluiten op het gebied der ontwapening te laten nemen. Indien men niettemin erin slaagt liet Russische voorstel thans van de agenda af te voeren, zou Litwinof, naar het „Journal des Na tions" weet mede tc Ueclen, er in November of Januari in den Volkcnbondsraad op terug komen. Men vermoedt in interna tionalen kring, dat Litwinof zijn voorstel in nauwe verbinding met dc Fransche politiek zal brengen. LITWINOF. Parijs, 27 Sept. (Reuter). Na het hooren van Germain in de financieele commissie was dc indruk van de commissieleden, dat do begrooting van 1935 volkomen veilig en eerlijk is behoudens dc mogelijkheid van schommelingen voor het geval dc crisis ver ergert dan wel afneemt. De minister kon gemakkelijk aantoonen, dat dc landsverde diging geen verdere credicten zal meebren gen. I)it is dc eerste maal sedert dc econo mische crisis, dat dc begrooting werkelijk in evenwicht zal zijn. VERLENGING VAN DEN DIENSTTIJD MET DRIE WEXEN. Bern, 26 Sept. Dc Nationale Raad heeft de door den Stenden raad reeds aan genomen verlenging van den eersten dienst tijd, de z.g. recrutenschool, bij dë hoofd klassen, n.l. infanterie, cavalerie en artille rie, met ongeveer drie weken, goedge keurd. AUTOMATISCHE BRANDBLUS- SCIIINGSMIDDELEN. Milaan, 26 Sept. (V.D.) In aanwezig heid van autoriteiten en brandweerdeskun digen zijn te Milaan proeven genomen met een nieuw soort automatische brandblusch- middelen. Volgens dc ooggetuigen waren de resultaten verrassend. Bij het allereerste contact van de apparaten met dc vlammen stortte het blussehingsmiddcl automatisch in het vuur, dat oogenblikkelijk gedoofd werd. KOSTBARE OUDE MUNTEN GESTOLEN. Parijs, 26 Sept. (V.D.) In den nacht op Woensdag hebben inbrekers hun slag ge slagen in het antiquariaat van Boubey, den bekenden muntonhandelaar. Dc dieven heb ben honderden, voor oen aanzienlijk ge deelte zeer kostbare, munten medegenomen, o.a. zeldzame munten uit den tijd van Con stant ijn den Grootc en uit den tijd van Philippe IV. De inbrekers hebben alleen oude munten medegenomen. Tal van an dere kostbare kunstvoorwerpen hebben zij op hun plaatsen gelaten. Er zijn vingerafdrukken gefotografeerd. Men gelooft, dat dc daders hebben gehan deld in opdracht van een paar verwoede verzamelaars. DE VERDEDIGING VAN HET BELGISCHE GRONDGEBIED. Brussel, 26 Sept. (Reuter). Dc minister van verdediging, Devèze, heeft aan Le Soir verklaard, dat het parlement een uitgebreid programma voor het in orde brengen van het verdedigingsstelsel heeft goedgekeurd en daarvoor bizonderc credieten heeft ingewil ligd. Do minister gaf uiting aan het vaste voornemen de volledige territoriale verdedi ging te zullen verzekeren. Conflicten voor en na Madrid, 27 Sept. (Reuter). Dc afgezette alcalde cn wethouders van Bilbao, die in verband met oen actie tegen dc centrale regcering tijdens het Baskischë conflict wa ren gearresteerd cn opgesloten in do gevan genis tc Burgos, zijn voorloopig in vrijheid gesteld en naar Bilbao teruggekeerd. Zij 'werden door een reusachtige menigte vcr- Iwelkomd cn toegejuicht. Bij haar pogingen lom de menigte te verspreiden loste de po- I litie schoten in de lucht, waardoor een pa niek ontstond en zeven personen in het ge drang niet-ernstige verwondingen opliepen. Het conflict tusschen Calalonië cn Madrid. Madrid, 27 Sept. (Reuter). De minister raad heeft zich hedenmiddag bezig gehou den met de Catalaanschc nota aan de regce ring van Madrid. Dc ministerraad besloot een telegram tc zenden aan den president der Catalaanschc generaliteit, waarin gevraagd zal worden, of dc nota werkelijk opgesteld is in de in de dagbladen gepubliceerde termen. De eerste minister Samper verklaarde: „Officieel we len wij niets. Wij hebben do moreele over tuiging, dat dc publicaties van dc pers vol komen onjuist zijn. De ministerraad heeft maatregelen genomen, die gepubliceerd zul len worden, wanneer het officiecle antwoord van de generaliteit ontvangen zal zijn." Men veronderstelt, dat deze maatregelen den staat van beleg zullen betreffen. Passagier, verzekerd 6 et per K.M. T©le 1788 Vraag! prijs van onze 6 1 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Mexico City, 27 Sopt. (Reuter). Sedert 17 Sept. wordt de Mexicaansche stad Jalisco herhaaldelijk door aardbevingen geteisterd. Er zouden 50 dooden cn 400 gewonden zijn. Vele dorpen zijn vernield en alleen reeds in het mijnwerkersdorp Cualo stortten 112 huizen in, terwijl in Bencdcn-Californiö een wervelstorm grootc verwoestingen aan richtte; 20.000 menschen zijn zonder levens middelen. Warschau, 26 Sept. (V.D.) Van de Zondag j.l. te Warschau opgestegen 17 bal lonnen als deelnemers aan dc Gordon Bcn- nettvlucht zijn thans 14 ballonnen gedaald. Officiecle berichten ontbreken nog steeds van de Italiaansche ballon Dux, de Ame- rikaanschc ballon „U. S. Navy" en dc Fran sche hal Ion „Lorraine". Dc Poolsclic hal Ion „Kdsciuszko" is op 85 K.M. ten Zuid-Oosten van YVoronesj op ccn afstand van 1300 K.M. van Warschau neer gekomen. De Fransche ballon „Aiglc" daal de nabij Louga. De Duit'scho hal Ion „Deutschland" kwam in de nabijheid van Leningrad neer. Deze ballou legde in totaal 1050 K.M. af. Nog drie ballons vermist. Moskou, 27 Sept. (Reuter). Men ver keert hier in het onzekere omtrent het lot van drie ballons, die deelgenomen hebben aan de Gordon Bcnncttvlucht cn die sinds gisteren vermist worden. Londen, 26 Sopt. (Router). Van welin gelichte zijde wordt medegedeeld, dat do di recteur van dc Cünard White Star Line ter gelegenheid van het van stapclloopen van do 534 in tegenwoordigheid van den koning en dc koningin heeft aangekondigd, dat zoo spoedig mogelijk begonnen zal worden met den bouw van ccn schip van hetzelfde type. KERKGANGERS BIJNA „GEGAST". Auckland, 26 Sept. (V.D.) In een kerk le Christchurch (bij Auckland) viel het den dominee op, dat gedurende dc preek zijn auditorium merkwaardig stil was. Tot zijn schrik ontdekte hij, dat de hcelc gemeente in slaap gevallen was. Hij zelf echter voelde ook een groöto loomheid over zich komen. Hierdoor opmerkzaam gewor den, kwam hij tot de ontstellende ontdek king. dat «le kerk gedeeltelijk gevuld was met doodcJijk kool-monoxyde-gas. Het gas diende als verlichtingsbron van verschillende lampen in dc kerk, welke Joor een tot nog loc onbekende oorzaak waren uitgegaan, terwijl de gaskraan open gebleven was, zoodat het gevaarlijke gas de kerk binnenstroomde. Doordat, dc dominee liet noollottig resii.!- taat bijtijds bespeurd had, redde hij het le ven van zijn toehoorders. liet incident vond plaats in dc Moor- housc-kcrk tc Christchurch. FRANSCH MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. Reuter meldt uit Bordeaux, dat een mi litair vliegtuig, bemand met een officier en een onderofficier, door onbekende oorzaak nabij Etang dc Laeanau is neergestort. De beide inzittenden kwamen om het leven. ONBEWAAKTE OVERWEG EISCHT VELE DOODEN Bergamo, 27 Sfept. (Reuter) Tengevolge van een aanrijding op een onbewaaktcn overweg tusschen ccn goederentrein en ccn autobus werd de laatste geheel vernield. Zes inzittenden werden op slag gedood. Drie overleden kort na aankomst in liet zieken huis. Tien personen werden ernstig gewond. STIJGEND BEDRAG AAN SPAARGELDEN Sydney, 26 Sept. (V.D.) Het bedrag der bij do Australische spaarbanken ingelegde gelden ia in het afgcloopcn jaar gestegen met 1 pond sterling per hoofd der bevol king. Het totaal bedrag aan spaargeld be droeg op 30 Juni jl. 210.103.000 of gemid deld 31 pond 10 shilling per inwoner. Op 30 Juni 1933 was het totaal bedrag aan spaargelden 202,282.000, zoodat in het afge- loopcn jaar dit bedrag met 7.821.000 of 3,8 gestegen is. Pas na vier en een half uur bevrijd Melbourne, 26 Sept. (V.D.) Een i jarige ingenieur, Edward Pcrret is KA uur in een ijskelder opgesloten geweest en er wonder boven wonder levend uitgekomen. Porrctt ging den kelder binnen om de temperatuur to beproeven. Toen do tempe ratuur 6 graden onder nul was, hoorde hij plotseling een slag en zag tot zijn grooto ontsteltenis, dat de deur zich achter hem gesloten had. Hij zat in den kelder opgesloten! Er heerschte volkomen stille, slechts hoorde hij het monotone geklop van de koelmachi ne, die hem langzaam maar zeker deed doodvriezen. Mij was vrij dun gekleed; zijn cenige kans om in leven to bij ven, was lichaamsbewe ging. Mij nam een bus, smeet die tegen de deur en herhaalde dit vele malen. Vergeefs, het werd niet gehoord. „Het was ecliter mijn eenige kans", ver telde hij later. „Ik begon op de deur te klop pen en te slaan, tot ik er doodmoo van werd. Toen voelde ik do koude mijn lichaam overmeesteren. Tegelijkertijd begon dc koelmachine onzuivere lucht uit tc pompen. Mijn krochten begaven mij en ik had een gevoel, alsof ik flauw ging vallen." Ik hoopte maar steeds, dat men rnij uit mijn ijsclijko gevangenis zou bevrijden. Ik was op het punt in elkaar te zakken, toen de deur open ging en men mij den kelder uittrok." Door zijn lange afwezigheid was Perrctt's vrouw ongerust geworden. Ze telefoneerde den nachtwaker van de fabriek, die dade lijk met eenige helpers het gebouw door zochten. Orn half twee 's nachts werd Per- rctt gevonden, na vier en een half uur gevangen te hebben gezeten. Een dokter verleende de eerste hulp, want hij was ge heel door «le koude gevangen, terwijl ook zijn zenuwen ernstig geschokt waren. UITBREIDING DER BURGERLIJKE LUCHTVAART. Calcutta, 26 Sept. (V. D.) Dc wetge vende vergadering heeft een bedrag van 750.000 pond sterling gevoteerd voor do uit breiding der burgerlijke luchtvaart Het voornaamste doel hiervan is de totstand brenging van een goede luchtverbinding tus schen Calcutta, Bombay cn Lahore. DE NIEUWE LEDEN VAN DEN VOLKENBOND. Gcnèvc, 26 Sept. (V. D.) Naar verluidt, heeft de sovjet regeering erin toegestemd als lid van den Volkenbond een jaarlijkschc contributie te betalen van 150.000 pond ster ling. Do regcering van Afghanistan heeft toegestemd in de betaling van een contri butie van 2000 pond sterling. DE CHR. SOCIALE PARTIJ IN OOSTENRIJK OPGEHEVEN. We enen, 27 Sept. (D.N.B.). Het bestuui van de Christelijk Sociale Partij heeft van avond na een langdurige en bewogen zit ting, waarin ook bondskanselier Schussnigg het woord voerde besloten tot opheffing van de partij. Er werd een resolute pangenomen, waar in verklaard wordt, (".at de Chr. Sor. Partij zich volkomen heeft ingelijfd bij het Vader landsche Front, DIT BLAD HEET! EES DAGELIJ hSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming Wagens en Passagiers verzekerd Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONPLEIN LINKERZIJDE HOTEL M0N0P0LE Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. Litwinof's voorstel in den Volkenbond. (Eerste Blad, pag. 1), Barthou over do Saarkwcstie. (Derdo Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Minister Oud voor de microfoon. (Tweede Blad, pag. 2.) Congres van Horccaf. (Twecdo Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Bij het vertrek van Mej. Ilovcns Grevc als directrice der Leeszaal. (Eerste Blad, pag. 2.) Het gevaarlijke kruispunt met de licht signalen tc Woudenberg. (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). De beroepskeuze voor meisjes. (Eerete Blad, pag 2). Zwakke tot matige zuidelijke tot zuid oostelijke wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen neer slag, weinig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand: 771.6 te München. Laagste barometerstand: 741.7 tc Vcstmanör. 4 Mooi-weor-kansen gestegen. De hoogc drukking bleef toenemen en breidde zich vooral over Scandinavië uit, In verband daarmede bewoog zich do nieu we depressie hoofdzakelijk in noordelijke richting, zoodat zij wel in Ierland zwaren regen bracht, maar hier tc lande het fraaie weer nog niet bedreigt. Föhnachtigo win den hebben in Zuid-Frankrijk do tempera tuur tot ver boven normaal doen stijgen en ook op de Britschc eilanden werd het zeer zacht. In Schotland cn Ierland valt nog regen bij zuidelijken krachtigen wind. Ook in Noord-Scandinavië valt regen. In Zuid-Scandinavië nam dc bewolking af en komen plaatselijk temperaturen onder hot vriespunt voor, terwijl overdag dc tempe ratuur vrij hoog zal stijgen. Frankrijk, België, ons land, Zwitserland en Duitschland hebben fraai herfstweer met lichten ochtendnevel, vooral in Duitsch land. De kansen voor aanhouding van dit weer zijn gestegen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON ISO HET STOFFENHUIS Bekend om z'n LAGE PRIJZEN. U koopt bij ons GOEDKOOP cn ontvang' bovendien GRATIS een patroon van Pereboom, Uitgebreide collectie bespeelde piano's: Ibach Förster Adam enz. Vraagt onze prijslijsten aan. ARNH.STRAAT.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1