GEDENKT HET NATIONAAL CRISIS-COMITÉ! H.K.H. PRINSES JULIANA SPREEKT SLAGE WAT SLAGEN KAN Woensdag 3 Octobsr 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 81 HET WOORD VAN Jhr. RUYS DE BEERENBROUCK MET HULP VAN ALLEN EEN INDRUK AMERSFG0R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 °a'od" v°°' Am"5'oon 2 I°- P0 O-", per PRIJS OER ADVERTENTIEN t-4 «gei» I I.OS met inbegrip vu era bewiisnumniM Binnenland franco 'eïra °°atlulkcnl TAT^ "jH T"A V^4"T A VTrvT^PV die» regel meet f 0.25 Llefdadlgheldi-advtrtentHn voor d« POSTREKENING 47910 3 "oósTZ7f\r DE EEMLANDED - «KEITJES' Nl Ln.nb.i.H.g 1-5 e.g.,. 1NTERG 513 50 eenl elke eeoel meer 10 cent. driemaal oleateeo I I.—. Bewllonomnier extra I 0.05 Buys de Bserenbror.ck. Onze tijd kenmerkt zich door een geluk kig streven naar sociale voorzieningen, door een ijveren voor de oplossing van tal van belangrijke en dringende socialo v ragen. En al wordt door de hevigheid der heersehende econo mische crisis dat pogen niet weinig bemoeilijkt, het stemt tot verheuge nis, dat bij velen in den lande het in stinct in het sociale vraagstuk wordt verbreed en ver diept. Evenwijdig met dat sociale streven loont de sociale liefde van mcnsch tot mensch, die ons verplicht tot. de minder bedeelden to gaan en belangstelling tc toonon in zijn le vens- cn gezinsomstandigheden. Voor velen van ons is het een welkome gelegenheid onzen gezichtseinder tc verrui men en een medemensch te leeren kennen en begrijpen, wiens geestelijke en stoffelijke nooddruft voor ons een gesloten boek was. Maar wil leniging van die stoffelijke nooddruft mogelijk zijn, dan moet de voor raadschuur van stoffelijke hulpmiddelen worden gevuld. Aan den vooravond van het grootc inza- melingsvvcrk van het Nationaal Crisis Co mité en de plaatselijke crisis-comité's moge daarom een oproep klinken tot alle landge nootcn wier omstandigheden medewerking hunnerzijds toelaten. Op velerlei gebied worden ook van over heidswege maatregelen genomen om do ge volgen van de crisis zooveel mogelijk te on dervarigen. Toch zijn cr nog velen, die niet onder deze maatregelen vallen; evenmin kunnen zij gerekend worden tot lion, die door de bestaande organen van Maatschap- -pélijk Hulpbetoon of andere instellingen van weldadigheid gesteund worden. Daarom juist vormt het Nationaal Cri sis Comité een onmisbaren schakel in do al- gemeene stcunverleening. Zij, die door de crisisomstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt wat betreft voorziening in dagelijk- Bche behoeften, worden zooveel mogelijk ge holpen. Gedurende een drie-jarige werkzaam heid hebben het Nationaal Crisis Comité cn de ongeveer S00 plaatselijke comité's meer dan 5'/s milliocn gulden besteed, vfaarv'an 46 in geld cn 51 in natura. Om een voorbeeld tc geven: ÏOU.OOO zullen in drie jaar tijds beschikbaar gesteld zijn voor bet zoo nuttige kampwerk voor jeugdige crisis- werkloozcn. In broederen kring dan voorheen het ge val was, heeft zich een geest van verteede- ring en barmhartigheid geopenbaard. Te verwonderen is dit niet, nu zoovelen, oude ren jongeren, gebukt gaan onder de slagen van de niets en niemand ontziende wereld crisis. „Draagt elkanders lasten'' moge in deze dagen over ons Vaderland gehoord cn in toepassing worden gebracht. De menschcn toch zijn op elkander aan gewezen, omdat ieder een eigen plaats in den dienst van de anderen te vervullen heeft, de een in te seven, een ander in te ontvangen. Ieder op zijn tijd en ieder op zijn wijs, schenken en aanvaarden. 't Is omdat uit alles samen het cene groo- te geheel moet worden gevormd, liet herbo ren, het hermaakt mcnschdom in de eind- voltooiing door den Christus. Het onderhou den van het gebod der naastenliefde is het diepste kenmerk van het leerling zijn van den Christus. Het zullen geven van zich zelf en van zijn gaven, cn het blijde ontvangen van het gesehonkene is dientengevolge hel beste opbouwende element van het mcnsch dom tot de heerschappij van den vrede. Die opbouw beginne in eigen omgeving hij zette zich door tot alle verhoudingen; het gegeven goede voorbeeld werkt bevruch tend en opwekkend. Mogen dc giften, die in de komende week worden ingezameld, uitingen zijn van een geest van barmhartigheid ter ccre Gods ver richt, wier loon overeenkomstig den inzet der grooto eindvergelding voor al den wel doeners aan hulpbehoevenden rijk zal zijn. Hulpbehoevenden de leden van hot Na tionaal Comité en van de plaatselijke comi té's, zij weten hoe ontstellend groot in het gehcele land hun aantal is. ,Hct zijn dc huisvaders, wier achteruitgang jn zaken henzelf en hunne gezinnen naar beneden drukt. Het zijn de jongeren, voor wie een verderfelijk niets doen dc oorzaak dreigt te worden van een levensmislukking. .Wankelmoedigen dreigen in onze zorgelij ke dagen wel eens even onder den indruk tc komen, dat zelfs onze onverstoorbare volks aard de neiging vertoont den moed te laten zinken, als had zijn taaie spankracht gele den. 'Voor die wankelmoedigen is het goed er aan te. herinneren, dat in ons lancl het wa ter nooit hoog genoeg gestegen is, of het is gekeerd. Maar het zal slechts gekeerd worden, in dien met inspanning van alle krachten de ■Qoodige hulp geboden wordt. I Iet is mij een groot genoegen, dc; zen avond een woord van weiges meenden dank te kunnen richten in de eerste plaats tot al degenen, die zich beijverd hebben cn samenwer* ken om deze radiosuitzending voor het Nationaal Crisis Comité vruchts baar te maken. Vervolgens maak ik van deze ges legcnhcid gebruik, dat tc doen tot alle autoriteiten, ambtenaren, organis satics cn instellingen, die op een zoo lofwaardige manier met raad en daad hun medewerking aan het N.C.C. verlccncn. En dan in het bijzonder een woord van zeer waardcercnde dank aan hen, op wier werk het Crisis Comité voornamelijk steunt: aan de leden van dc plaatselijke comité's, want zij onderhouden cn zoeken het contact met de personen, die ernstig door dc crisis getroffen zijn. Leden van de plaatselijke comité's, al komen wij niet met U allen persoonlijk in aam raking, toch wordt Uw dikwijls ons uitputtelijkc toewijding hier op den hoogstcn prijs gesteld. Ook denk ik dankbaar aan allen, die hier te lande of in de overzecsche gewesten ons Comité geldelijk bijs staan, ten eerste aan diegene, die, ons danks misschien eigen moeilijke orm standigheden, een deel van hun vers diensten geregeld afzonderen. Wij hebben legioenen van onbekende ges vers, die ons soms op schitterende wijze steunen. Met groote waardeering nemen wij steeds kennis van hetgeen tot lenis ging van crisisnood in Oost en West plaats heeft. Het was voor het N.C. C. steeds een vreugde, ook aan dit werk in bijzondere gevallen eenigen steun te mogen verleencn. Nu staat opnieuw een winter voor de deur, en het Nationaal Crisis Co> mité ziet zich genoodzaakt, een bes roep te doen op dc landgenooten om opnieuw het geld daarvoor te vers schaffen. Weliswaar kan ons Comité, zoo al ooit, dan na een driejarig bes staan geen aanspraak meer maken op het aantrekkelijke van een onbe* kend cn nieuw streven; maar dat heeft er niets mee tc maken, dat de noodzakelijkheid, dat het N.C.C. bc* staat, bl ij f t. En toch evenzeer blijft het saamhorigheidsgevoel, dat maakt, dat wij elkanders lasten zov.= den willen dragen. De crisis is groot, maar grootcr zal Foto: ZIEGLER. onze hardnekkigheid zijn, waarmee wij haar weerstaan. Aan den pers soonlijken» crisisnood van de enke; lingen economisch en ook moreel zooveel mogelijk eenigszins tege; moet te komen, is het streven van het Nationaal Crisis Comité. Om dien naar vermogen te bestrijd den, daarvoor reikt het U dc behulp* zamc hand, in het bijzonder in de komende week. Het is een gelegens heid, een steentje bij te dragen voor den bouw van een betere toekomst. De rede van Minister Sloie* maker de Bruine Het Nationaal Crisis Comité is zijn arbeid begonnen in November 1931. Wij gaan dus thans bet vierde jaar in. Het doel was van den aan vang af liet leni gen zooveel moge lijk in samenwer king met bestaan de instellingen van individueclcn nood welke het gevolg is van crisisver schijnselen. Aan twee onderwerpen werd vooral aan- Slotemaker dc Bruine, daclit gewijd: A. Ilct verlccncn van aanvullenden en ophef feilden steun aan lien, die tengevol ge van crisisverschijnselen in moeilijkheden Ycrkceren cn in wier nood door instellingen van weldadigheid of andere in den lande werkende organisaties niet of niet in vol doende mate kan worden voorzien; B. I-Ict verleencn van aanvullenden steun, uitsluitend in natura, aan ondersteunde werkloozcn of bij een werkverschaffing te werkgestelde», in wier gezinnen ernstige achterstand aan kleeding, dekking cn schoei sel bestaat. _Met had dus het oog op allerlei kringen. Ik kan dit alleen maar toejuichen; want de nood wordt inderdaad gevoeld door een aantal groepen, niet alleen door één of twee; cn liet is goed, dat wij dan als volk aan die allen onze aandacht wijden. Dc zooevcn ge noemde B-steun, c]ic dus speciaal aan valide arbeiders ten goede komt, z.al worden bestreden uit een subsidie van mijn departement ten bedrage van £>50.000 cn een ongeveer gelijk bedrag, dat door de ge meenten wordt opgebracht. Naast deze 1.7 mill, is echter veel noodig voor andere groepen cn het daarvoor benoo- digde geld wordt verwacht van de luister aars van dit oogenblik. Daarbij wijs ik er op, dat steun hoe langer boe noodigcr wordt naarmate dc druk der omstandigheden lan ger duurt. En het lijkt mij een zeer gelukkig verschijnsel in ons volksleven, dat voor het Nationaal Crisis Comité een samenwerking gaande is van onderscheidene richtingen of groepen of standen of klassen of hoe men het noemen wil; dat wij telkens beter gaan beseffen hoezeer wij tezamen op liet geheel van ons volk optreden moeten. Terwijl aldus het Comité ons leert liet ge heel in het oog te vatten, vervalt het intus- schen niet in de fout Aan slechts in alge meenheden te denken. Het lét op een aan tal speciale behoeften. Ik noem enkel als voorbeeld en om te doen zien hoe breed men inderdaad werkt, den steun die gegeven wordt aan werkloozc kunstenaars. Het Co mité heeft zijn medewerking verleend bij het treffen eener blijvende oplossing van dit vraagstuk, door het scheppen van een vorm van sociale verzekering van Rijkswege. De bijdragen voor deze \-erzekering zullen door Rijk, gemeenten en belanghebbenden wor den Aei-strekt. De groote moeilijkheid was echter een oplossing te vinden voor steun- jvcrleeninfi; gedurende het z.g. aangezien de regeling niet in werking kan treden voordat door de aangesloten leden ge durende een vol jaar bijdragen zijn gestort. Ten einde nu den nood van dc kunstenaars in dit Avachtjaar te ovorbruggen Avas 100.000 vercischt. Het Comité beeft besloten voor 40.000 daarin bij te dragen, indien door Rijk, gemeenten en kunstenaars zelve dc overige 60.000 Avorden bijeengebracht. Daarnaast noem ik het kampwerk voor dc jeugd, Avaaraan het comité 50.000 schenkt. Men lette op deze tAvee gegevens. Dc kun stenaarskring vraagt de aandacht en ver krijgt die; onze Avcrklooze jeugd wordt in het oog gevat cn er wordt hulp geboden, daar Avaar men beproeft dc jeugdige werk loozcn moreel tc sterken. Nog Avecler een ander onderwerp noem ik. Er zijn groenten gedistribueerd, die anders wellicht niet tot voedsel zouden hebben ge strekt Om iets dergelijks te bereiken zijn meer geldelijke cn administratieve maatre gelen noodig dan men oppervlakkig denken zou. Maar dc maatregelen zijn getroffen. Niet alleen het Crisis Comité heeft hier Averk gedaan, ook anderen hebben geholpen, maai de zaak heeft dan toch haar weldadig ver loop gehad. Ik kan erbij voegen, dat mijn ambtgenoot van Economische Zaken en ik in overleg zijn omtrent een zekere uitbrei ding van deze maatregelen. Indien dat over leg tot een gunstig resultaat leidt, zal ook bier het Crisis Comité zeker Avel ten deele medewerken en zult gij, luisteraars, wel in de gelegenheid zijn om door uwe gaven ook dit Averk weder te doen gelukken. Ik noem dit een en ander om u te doen zien, hoe veelzijdig het werk \*an het Crisis Comité is en tot hoe velerlei arbeid gij UAve medeAverking verleent door het comité gel delijk te steunen. Ik mag dat niet zeggen zonder met dankbaarheid to vermelden dat in drie jaar tijds door het Centrale Comité cn de plaatselijke comité's meer dan 0V2 mill, is bijeengebracht. En dit alles moge u dringen om ook thans Avcder te helpen, op dat slage Avat slechts met_.aller medewer- slagen kan. Gisteravond hebben voor de Honderdduizenden zullen gisteravond met meer dan gowono aandacht cn zelfs met een zekere rcspectueuzc belangstelling geluisterd hebben naar Avat dc Ilollandscho radio uitzond: het uurtje gewijd aan de be langen van het Nationaal Crisis-Comité. Prinses Juliana, ccn minister en een oud minister voerden het Avoord over wat het Crisis-Comité gedaan heeft, doet, en van plan is te doen, teneinde tc pogen den eco- nomischcn strijd van vele landgenooten iets minder zwaar tc maken. Minister Slotcmaker dc Bruine voerde het eerst 't woord: ernstig, dringend, pogend door een diepere emotie dc zakclijklioid van zijn mededcolingen tc plaatsen tegen een dramatischcn achtergrond. Na zijn toe spraak liet liet Hollandsch vocaal kwartet liederen hooren, ontstaan in ccn anderen hangen tijd, maar een tijd waarin liet ge loof in dc goddelijke Avet gepaard ging met ccn inniger vcrtroiiAvcn, cn dc natio nale saamhoorighcid een argeloozcr cn na tuurlijker karakter had. Volgde een rede van den voorzitter Aan het Nat. Crisis-Comité jhr. mr. Ch. J. M. Ruys dc Bccrenbrouck, dio de naastenlief de het schoonste cn hoogste uitvloeisel noemde van de leeringen van Christus, en die het schenken van milde bijdragen tot een vaderlandslievend werk stempelde. Ilij sprak Avaardig, rustig, duidelijk, dc geboren aristocraat. Dc Christelijke Oratoriumverceniging uit Utrecht liet hierop onder leiding van An ton van der Horst ccnigc religieuze liede ren volgen. En toen kwam, slechts enkele minuten, kort, té kort Avclhaast. de hel dere Avarme, door-cn-door vrouwelijke stem Aan H.K.II. Prinses Juliana, herinnerend aan het melodieuze stemgeluid Aan haar Moeder, bijna CAen ernstig, maar jeugdi ger, en in minder klassiek-afgcrondc zin nen beloogcnd, maar toch nadrukkelijk, klemmend cn OA'crtuigd. „De crisis is groot, maar grootcr de hardnekkigheid, waarmee Avij haar Avcerstaan". Deze pas sage, waaruit een typische Oranje-gesteld heid tot ons komt, herinnerend aan den onverzettelijken wil van een Willem den ZAvijger, verdient klassiek te Avorden...! En dc „luisterende landgenooten" werden opgewekt, allen zonder onderscheid en hoofd voor hoofd, een steentje bij te dra gen tot het „gebouAv van een betere toe komst". Optimisme ondanks alles. Zullen Avij dat „steentje" inderdaad bij dragen? De omroepvereenigingen met hun gemeenschappelijke, schijnbaar niet al te netelige prijsvraag, hebben het ons gemak kelijk gemaakt. Ieder Avcct Avat hem te doen staat. Welnu, men handelc, onverwijld, zonder aarzeling cn gul! microfoon van de Nedcriandsche zenders Prinses Juliana, Jhr. Ruys de Beercnbrouck en Minister Slotemaker de Bruine het woord gevoerd Ier aanbeveling van het Nationaal Crisis Comilé. Op deze pagina vindt men dc drie redevoeringen afgedrukt. Een ieder leze en herleze deze ivoor: den, en zij zijn plicht indachtig!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1