HEHENKAMP Co. AMERSFOORT DÊ EEMLANDEli Bmiteelaodscli Overzicht wat: mooiste jas mm Winterjassen Bieeeelaed ..GEEFMIJ EEN BOVEETJE" Licht op L. J. LUYGX ZOON ABONNEMENTSPRIJS 3 </oo> Arotriloori 2.10 pc, a,aaod 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN vao ®'el «nt>«gr«p van «e° fcewtisnummtf Vrijdag 5 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Ca. Bu eau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 83 Vanaf 7.50 tot 49.00 Tel. 1788 SCHEEPSRAMP OP DE NOORDZEE Redding onmogelijk door de zware zee UIT DE STAATSCOURANT PIANO'S TEL. 1S3Q TEL. 1093 STANDPLAATS STATIONSPLEIN (RECHTERZIJDE HOTEL M0N0P0LE) Nieuws B RUITENBERG H ft WEE R VE RW AC HTIN G 6 uur 59 min. AMERSFQOMSCH DAGBLAD wttk w»k«rtng «gen ongtlakkto- I 0.17'/» 1 1- Afionrterlljke ig.mri t 005. fOSTKEKENIHG «7910 TEI.RFOON INTERC 513 elke regel mecf fö-25 Ltefdadlgheidi-advtrtentrtn TOOT d« helft vao deo prtja - Kleine Advertentie© „KEITJES bi) vooruttbetakng I5 regel* 50 cent elke neoel mee» 10 cent driemaal olaatseo f I.— Bewtirnummei extra t 0.03 Engeland en Perzi§ worden hot eens. -Het geschil inzake de Bahxeln-eilanden bijgelegd. Op een wijze, die hoelcmaal geen gerucht maakte, hebben do Engclscho staatslieden een geschil uit den weg weten to ruimen, dat, wanneer het door onhandigheden was verscherpt, den Engelschen belangen op een belangrijk punt in 't Britsche wereldrijk gioote schade had kunnen berokkenen. Do Perzische minister van buitenlandsche zaken, Kazemi, is namelijk, voordat hij van Gonève, waar hij dc vergaderingen van den Volkenbond bijwoonde, weer naar Teheran terugkeerde, naar Londen gereisd, waar hij een paar dagen heeft doorgebracht. Het is in hoofdzaak dc Amerikaansche pers, die nadere bizonderheden weet mede te deelen omtrent liet verblijf van Kazemi in do En- gelsche hoofdstad. Do besprekingen betroffen de Bahreln- eilanden, die aan do Zuid-Arabische kust van de Perzische Golf liggen en onder Engelsch protectoraat staan. Tegen dit laatste feit hebben do Perzen bij voortdu ring verzet aangeteekend; naar zij beweren, kunnen zij op do eilanden oudere rechten laten gelden dan de Engelschen. Aan hot geschil kon niet al to groot ge wicht worden toegeschreven, zoolang de economische betcckenis van de eilanden in hoofdzaak werd bepaald door de paarlen- visscherij, die er een bron van inkomsten vormt. Het noodlot heeft echter gewild, dat ruen verleden jaar op dc eilanden potro- leumbronncn heeft ontdekt; het spreekt van zelf, dat do bezitskwestic toen een volko men ander aspect kreeg. Do sultan van do Bahreinelanden droeg, na hiertoe geïnstrueerd te zijn door de Engclscho regeering, do exploitatie der olie bronnen op nan dc Standard Oil Company van California, die in zakenrolalic staat met do Anglo Persian Oil Company. Dc ejah-.von Perziê beklaagde zich over dezen gang van zaken zoowel bij de Engclscho cn Amerikaansche regecring als hij den Vol kenbond. Deze protesten mochten echter niet batch. eMn beschikte In Perzlé echter over wapenen, die meer effect porieerden. Plotseling dreigden do arbeiders der Anglo Persian Oil Company mot eon sta king, waarvan het gevolg zou zijn geweest, dat aan de schepen der Engelschc vloot geen voldoende petroleum meer zou kunnen wor den geleverd. Groot-Britannië bevond zich zoodoende door dc drcigondo werknecrlegging in een bizonder onaangename positie en stelde alles in het werk oni het onheil te voorko men. In elk geval achtte men t in de Engcl scho hoofdstad verre van raadzaam om, na dat het jaar tevoren een conflict met Perziö over dc Anglo Persian Oil Company in der minne was geschikt, het aanzijn te geven aan een nieuw geschil. Te eerder deinsde men hiervoor terug, daar de Perzische regeering zeer vriendschappelijke en nauwe betrekkingen heeft aangeknoopt met Tur kije, terwijl zij tevens, door een Innig con tact te zoeken met dc unie van sovjetrepu blieken, een politickcn koers heeft ingesla gen, dien men in Engeland liever niet extra in de hand wilde werken. Het is om deze reden, dat sir John Simon, de Engelschc minister van buitenlandsche zaken, zijn Perzischen ambtgenoot uitnoo- digde om na afloop der Assembléezil tingen to Genève naar Londen te komen cn daar het vraagstuk der Bahrcineilanden Ie be spreken. Het resultaat der onderhandelin gen is een spocifiek Engelsch compromis: Pc-rzië zag zich de soevereiniteit over dc wateren in dc Perzische Golf en dus waarschijnlijk ook de visscherijrechten toegewezen, terwijl voor do eilanden een ge meenschappelijk Engelsch-Perzisch beheer werd ingesteld, dat de Perzischo regeering het haar toekomende aandeel in de op brengst der potroleumbronnen waarborgt. Bij wijze van contraprestatie neemt zij op zich aan de anti-Engelsche propaganda een einde te maken en voor liet welzijn van dc arbeiders der Anglo Persian Oil Company te zorgen. Er is zelfs sprake van, dat do sjah van Perzië hot volgendo jaar door een be zoek aan Londen het thans bereikte accoord zal bezegelen. Hebt U de twee series van drie jassen gezien t Ze staon in onze etalages I Zeg ons welke U de mooi ste vindt en U dingt mede naar één van de 6 shawls welke wij voor de oplossers onzer keuze-prijsvraag 1934 bestemd heb ben! aJod van stof of ruig? Van blauwe vischgraatstof of grijze velour Wij stellen prijs op Uw oordeel en loven zelfs een belooning doorvoor uitl Wij exposeeren daarom op ELKE VRIJDAG, in onze etalage twee series jossom voor het eerst drie van 27.50 drie von 32.50 Vraagt in onze winkel een formulier en schrijft daarop Uw oordeel mol Uw naam en ad rest Hij. die de juiste keuze aangeeft, heeft kans om een der fraaie shawls te winnen welke wij onder de mededingers verloten I In onze advertentie van do volgende week staan do winnoors genoemd I IVij brengen een pracht sorteering T- ZIE ONZE ETAIAGI IS: DOE'MEE AAN ONZE WE DSTRIJD; itf3af.-v.-iV Binnen- cn buitenland 6 cL per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers wagens Voste standplaats naast het Tramstation Een onbekend gebleven (vermoe' delijk klein) stoomschip met man en muis vergaart EERMAN HEYERMANS. Plannen v.oor een tentoonstel ling. Het plan 13 gerezen in verhand met Heyermans' tienden sterfdag (22 Nov. a s.) naast tooncelvoorstelüngen en filmvertoo- nlngcn zoo mogolijk in den Amsterdanv schen Stadsschouwburg een tentoonstelling te organlsecren van manuscripten, werken met opdrachten, busten, portretten, fotos, caricatnrcn, tooneclaffiehes enz. Pe tentoonstelling zal plaats vindon van 10 tot 2.5 November. Als zij veel materiaal brengt zooals to verwachten is, zal op grond van deze verzameling een ohieelleve biografie worden geschreven, terwijl men ook denkt aan de uitgaaf van zijn verza melde werken. Op de Noordzee ten Noord Wcs» ten van het vuurschip Haaks, onjfe, veer 1!» zeemijl hiervan verwijderd, heeft gisteravond tijdens den hevigen I Zuid Wester storm een scheepsramp plaats gehad. Een onbekend stoom. schip is hier met man en muis ver. gaan nadat vergeefsch was getracht |van Den Helder uit hulp te vcrlec. nen. Omstreeks acht uur Donderdagavond werd op het vuurschip Haaks waargeno- mon, dat op genoemden afstand eon vuur pijl door eei\ in nood verkecrend schip werd afgegeven. Onmiddellijk werd het bericht van dit noodsein doorgegeven naar de kust wacht te Den Helder, waar onmiddellijk hulp werd gezonden. De motor reddingboot Dorus Bijkers van do Noord- en Zuid-llol- landschc reddings Mij. cn do sleepboot Utrecht van het bureau Wijsmuller vertrok ken onmiddellijk ter assistentie. I-Iet werd een zeer zware tocht, die helaas geen resul taat heeft opgeleverd. Toen de reddingboot door het Molengat naar buiten voer en te gen dc zeer hoogc zeeën worstelde oni do plaats des onhoils to bereiken, werden op het vuurschip Haaks van het in nood ver- keerend schip twee roodo lichten boven el kaar waargenomen, hetgeen bcleekent, dat het schip stuurloos was. Voortdurend wer den nog vuurpijlen afgeschoten. Dank zij het feit, dat de Doms Rijkers oen installa tie voor draadlooze telefonie aan boord heeft, kon schipper C. Bot voortdurend van den Helder uit op de hoogte worden ge- houden van de berichten die via hot vuur schip Haaks werden ontvangen. Gemeld werd, dat zich in de buurt van het-in--nood verkcerende schip een groote stoomboot bevond, die echter tengevolge van de hooge zeeën niet bij het schip kon komen, noch sloepen kon uitzetten. Onge veer een half uur voordat de Dorus Bijkers bijna tegelijk niet do sleepboot Utrecht, de plaats van de ramp aankwam, zag men een laatste vuurpijl afschieten en daar na verjwenen de roodolichten in de zee. Toen men na een half uur ter plaatse k>vam, was nie's meer van het In nood verkeerd hebbend schip te zien. Aangenomen ,mo?t worden, dat het onbekende vaartuig, ver moedelijk een klein zeeschip, met man on muis is vergaan. Eenigcn tijd werd nog op ilo plaats rondgevaren, doch toen men niets vond, iverd in overleg met den commissaris voor do Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Mij. te Den Helder besloten naar Den Hel der terug te koeren. Om kwart over twee vannacht word de terugtocht aanvaard en om half vijf hedenochtend liepen de Dorus Bijkers en de Utrecht de haven van Nicuwe- diep binnen. Schipper Bot, van de Doms Bijkers, die voor geen kleintje vervaard is, verklaarde na terugkeer, dat hij cn de vijf andere leden van de bemanning der reddingboot een zeer zwaren tocht hadden gehad cn tegen ongekend hoogc zeeën hebben moeten strij den. Ondanks dit, hadden zij echter door gezet om te trachten de in nood verkeeren den te redden. Dc bemanning betreurde dat haar tocht vergeefs was geweest. Volgens rapport van een later gepasseerd Dultsch stoomschip hoeft dit in dc omgeving van do plaats van do ramp veel wrakhout aangetroffen. Omtrent dc nationaliteit van het gezon ken schip is nog niets bekend. De laatste uren aan boord van hot onbe kende vaartuig, dat in den donkeren nacht met hulp op korten afstand rond dobbPrde, moeten verschrikkelijk zijn geweest. Van «S.05 Donderdagochtend af tot na midder nacht werden voortdurend vuurpijlen en flambouwen aangestoken. Het in nood ver- koerende schip was op niet meer dan 1 of 1 Vs rnijl afstand van het lichtschip Haaks. Voor zoover men aan boord van dit licht schip heeft kunnen waarnemen schijnt het gezonken schip op zijn zij to hebben rond gedreven De reddingboot Dorus Dijkers heeft den afstand van Den Helder naar de plaats des onheils, ongeveer 15 mijl, gezien de omstan digheden, zeer vlug afgelegd. De omstan digheden waren buitengewoon moeilijk. De Doms Rijkers moest bijna recht tegen den storm in en daar wind en tij tegen elkaar waren, was het water, zooals de zeeman zegt, zeer moeilijk. Het zicht was zeer slecht. Toen dc Doms Bijkers vlak bij het vuurschip was, kon de bemanning van dc reddingboot bijna voortdurend niets zien. Gevaren werden op kompas en de draad looze aanwijzingen van het vuurschip der kustwacht te Kijkduin én den loodscommis- saris te Den Helder. Voortdurend stonden deze drie posten draadloos met elkaar in verbinding en hieraan is het te danken, dat de Dorus Rijkers zoo vlug ter plaatse kon zijn. Een tijd nadat noodseinen waren gege ven is een Duitsch stoomschip van Ham burg op ongeveer één mijl afstand van het in nood verkeerende schip bijgedraaid. Groo te lichten worden bulten boord gehangen, en men scheen pogingen te hebben willen doen om hulp te vcrleenen, welke ook aan boord van het gestrande vaartuig moeten zijn opgemerkt. Dc zee was echter tc hoog. Hot Duiischo schip durfde niet dicht bij het in nood verkcerende schip tc komen en reddingssloepen konden niet verder worden uitgezonden. Dc bemanning van dc Dorus Bijkers, stuurman, schipper en machinist cn 3 op stappers, was na den zwaren tocht zeer ver moeid. In den loop van den ochtend zal schipper Bot rapport aan den loodscommissaris uit brengen. Den Helder, 5 Oct. Het Duitsche stoom schip Wildcnfels rapporteerde aan het loodswezen to Den Heldor, clat hot Belgi- scho stoomschip, Charles José, gezonken is 4 mijl Westelijk van hot lichtschip Haaks te 23 uur G. T. Het s.s. Wildcnfels heeft op 53 gr. tien min. N.B. on 4 gr. 33 min. O.L. een boot geborgen, waarin zich een man be vond. Een andere boot, waarin zich 9 leden der bemanning van het gezonken s.s. be vinden, wordt nog vermist. Het Duitsche s.s. Rhcln heeft een reddingboei gezien en ccni- gc deelen van het wrak. Om zes uur he denochtend werd het laatsto hulpgeroep ge hoord. Waarschijnlijk zijn 9 man omgeko men. Do kapitein gered. Den Holder, 5 Oct. Naar wij nader vernemen is de geredde van de Charles José dc kapitein van hot stoomschip. Deze schijnt tot het laatst too aan boord tc zijn gebleven en toen alleen in een klein red dingbootje fe zijn gegaan. Hij heeft het go- luk gehad dat deze boot werd opgepikt en hij is thans op weg naar Hamburg. DIT BLAD HL tri EEN DAGELIJ KSCMê CECONTnOI.EF.RDE OPLAAG VAN 4000 EXEMPLAREN I Benoemd met ingang van 15 Oct. tot bur gemeester van Opdam J. de Boer cn tot bur gemeester van Abcoude-Baambrugge cn Ab coude-Proostdij A. L. des Tombe. Op verzoek eervol ontslagen wegens ver- j anderfng van dienstvak do commiezen van I do Rijkspostspaarbank te Amsterdam mej. L. van Hardingsveld, mej. W. J. Iioogwinkel en M. W. A. Buna. Bij K.B. is benoemd tot notaris te Zuid- broek B. Kncgtcring, candidaat-notaris tc Etnrnen. Bij K.B is benoemd tot lid van den Voog dijraad o Arnhem mr. J. P. Coops, advocaat en procmeur wonende te I.aag Keppel. Door dc rechtbank tc Leeuwarden is tor vervulling van de vacature van kantonrech ter tc Bootsterzwaag dc volgende n'phabc lisch lij<» van aanbeveling opgemaakt: Mr. C J. G. Bredius, griffier bij het kan tongerecht te Hilversum: Mr. W. R. Rosingh, griffier bij het kanton gerecht te Zutphcn; Mr. S. B. Wolthers, griffier bij het kan longerecht tc Assen. Bij KB. is de heer E. C. J. Moonen, hur gemeestei der gemeente Waalwijk, benoemd ;ot lid \an dc Commissie van Advies voor dc Rijksschool voor Leerlooiers en Schoen makers mot daaraan verbonden Proefstation en Voorlichtingsdienst ten bate van de Le der- en Schoenindustrie te Waalwijk. Bij K.B. zijn benoemd tot Jceraar in vas ten dienst aan de R.H.B.S. tc Amersfoort dr. B. D. E. Kraft, A. van der Vrlng cn W. J. van Lee allen thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. Bij K B. Is wederom tijdelijk benoemd tot. leeraar aan dc R.II.B.S. le Sneek dr. T. van der Zee. P. MAATS, j In den ouderdom van 70 jaar is in het ziekenhuis aan den Coolsingel tc Rotterdam plotseling overleden de heer P. Maats, rus tend geneesheer te Alkmaar. De heer Maats was tot Januari 1933 geneesheer tc Nieuwe Niedorp en gemeente arts te Oude Xiedorp. Bij zijn afscheid was hij algemeen gehul digd als een uitstekend dokter cn een popu laire figuur. De overledene was ridder in do orde van Oranje-Nassau. Bechsteln - BlüTHNER IBACH enz. Vraagt prijslijsten van nieuwe en gebruikte instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandcl van 1837. Eatrouwbsre Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTEPOLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD. Naar bulten 6 cent p. K.M. Hoofdkantoor KAMP 41. BINNENLAND. Scheepsbrand op do Noordzee. (Eerste Blad, pag. 1.) De Eerste Kamer heeft hot ontwerp tot instelling van een vcrkccrsfonds z. h. s. aangenomen. (Tweede BJad, pag. 2.) De Amsterdamschc Baad vorwerpt do loonvoordracht. (Tweede. Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Veldwachter neusde in een vergeten kof fer. (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Propaganda-avond van den A. B. B. (Eerste Blad, pag. 3.) Uitvoering der R.-K. Verkenners. (Eerste Blad, pag.3.) ZN VOOR EE&SU <1 AS KLEEDING naar MAAT TELEFOON ?43 UTRFCHTSCHESTPaai ?6 Verwachting: Meest matige, tijdelijk .vellicht nog krachtige wind uit Wes- xïlijko richting, half tot zwaar be volkt, kans op enkele regenbuien, .vcinig verandering in temperatuur. Hoogst o barometerstand 766.5 te Hapa- randa. Laagste barometerstand 731.6 to Lerwick. Opklarend weer to verwachten. Dc baromctcrdalingen gingen in den nacht allerwcgc in stijging over. Het minimum, dat gistermorgen over Ierland lag en in den loop van den dag naar de Noordzee trok, is thans veel minder diep en is bozig op te vullen. In hot Noord-Oosten cn Zuid-Westen herstelde dc hoogo druk zich. Bij hot afne men der luchtdrukvcrschillon nomen ook de stormen overal af. In Scandinavië werd het veel warmer. In Engeland cn over het vaste land werd het lcoclcr. Het verschil in tem peratuur in do bovenlucht tusschon gister- moijtm bedraagt boven ons land 4° op 2000 Mé en 3/4° op 5000 M. Slechts enkoio stations bleven vrij van regen. Op sommige stations viel slechts veel hij buien met on- weersverschijnsclcn: Aberdeen 21, Den -Hel der 26, Skudcsnaes 46 m.M. regen. Het'is te voorzien, dot het buiige weer regelmatig beter zal worden cn dat do algemccnö nol- ging tot opklaring zal aanhouden. STORKV/AARSCHUWINGSDIENST. Geseind van Dc Bilt hedenmorgen om 9.50 uur aan alle posten: „Stormsein neer halen. Blijft op uw hoede". LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Hoewel wij een enorme voorraad hebben, ontvangen we dagelijks nieuwe zendingen in alle afdee- lingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1