ck/eêzaAleH EXPOSITIE BONTMANTELS „GEEFMIJ EEN BOVEETJE" KORT, DRIEKWART FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU Buitenlandsch Overzicht uit modi Amersfoort Medische Help l j. lüycx zoon 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Zaterdag 6 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bireau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 84 DE WINTERTIJD GAAT IN! Tel. 1788 Te!. 1788 „FOTOCINEHOUSE" ONBRANDBARE FILMS Betere straatverlichting te Soest 6 uur 57 min. TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING i BAMIS-MODEZAAK ARKHEMSCHEVEG 2S AMERSFOORÏSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 5 VOo, Amtrs/oo2.10. p*, m,0Dd 0.75. I™1 gr.tlj verzekering tegen ongelukken) I O.IVf, Binnenland franco per poet per J maanden f J.-. Afzonderlijke nummer. I 0.05. POSTREKENING *7910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN *78D 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnumxBCt i i gjijf regc] mecr f0.25 Llefdadlghclds-adveTtentJto voor dd helft van den prija - Kleine Advertentito „KEITJES' bij voorultbetaHng 1—5 regelt 50 cent elke reoel mee» 10 cent driemaal olaateen I I.—. Beolltnommei extra t 0X15 Hevigo boroering in Spanje. De vorming van 't kabinet-Lcr- rocx ontketent een revolutie. Sensationeele geruchten omtrent Oostenrijk. Spanje beleeft weer eens een revolutie: een algemeenc staking is uitgebroken in antwoord op do totstandkoming der regee- rinig-Lcrroux, waarin radicalen, agrariërs en Katholieke Volkspartij do meerderheid hebben cn waarvan men aan kan nemen, dat zij een anti-Marxistische politiek zal voeren. De oplossing der kabinetscrisis, in plaats van aan 't land de zoo hoog noodigc rust terug te geven, heeft 't aanzijn geschon ken aan een, in dubbelen zin, roode rebellie: rood, wijl socialisten en communisten zich verzetten tegen dc nieuwe machthebbers te Madrid cn rood, aangezien dc talrijke bot singen, die tot dusver hebben plaats gehad, reeds tientallen menschen het leven hebben gekost, terwijl het aantal gewonden uit den aard der zaak nog aanmerkelijk grobter 's. Zoowel dc politic als dc verzetplegors heb ben ernstige \orliczen geleden cn het bloed heeft reeds dc straten van vclo Spaanscho steden rood gekleurd. Uit den aard der zaak is do staat van beleg afgekondigd, waarloc te eerder aanleiding was, aangezien, naar verluidt, Asturic zich reeds in handen der opstandige arbeiders zou bevinden, terwijl tot overmaat van ramp ook nog Caialonie zich onafhankelijk dreigt, to verklaren, een voorbeeld, dat ook door dc Baskcn zou kun nen worden ge\olgd. Tot dusver heeft Lcr- roux, dc premier, nog al geruststellende ver klaringen afgelegd, doch dc toekomst zal leeren, of hij er in zal slagen de opstandige beweging meester te worden. Voor harde maatregelen zaï hij, wanncei de omstandig heden hein hiertoe nopen, naar hij heeft verklaard, niet terugdeinzen, zoodat te vree- zen is, dat het conflict pas zal worden opge lost, nadat ontzettend veel blood zal zijn vergoten. Dc reden, die Gil Robles, den leider der Katholieke Yolksactic, welke numeriek-ster- Kc partij dc rcgecring-Samper tot düs\cr had-gesteund, ertoe bracht, haar dien steun in den vervo.W tc onthouden, hield verband met zijn opvatting, dat eindelijk hot oogen- blik was aangebroken, dat eon Spnantche regeering eens een. effectief gezag uitoef in de. De aarzèlqnde politiek der voorafgaande kabinetten was z. i. dc oorzaak der uiterst onstabiele toestanden in Spanje. Er diende, naar hij te kennen gaf. het aanzijn te wor den gegeven aan con krachtig, kordaat be wind, dat op een parlementsmecrderheid steunt cn zoowel in staat als bereid is aan de eeuwige onrust, een einde tc maken. Als oorzaken dier onrust worden door dc regoe- ring-Lerroux zoowel do actie der socialisten en communisten als liet separatistisch stre ven der Catalanen en Busken beschouwd. Het zijn deze kringen dan ook, die bij dc thans uitgebroken revolutie dc voornaamste rol spelen; dc socialisten cn communisten zijn in 't geweer gekomen, omdat, zij hun positie bedreigd achten, nu er in Spanje weer een rechtsche, h. i. reactionaire wind waait, de autonomisten, omdat, dezen van dc regêering-Lcrroux verwachten, dat deze on der de leuze „handhaving der Spaanscho eenheid" alles zal doen om den Basken en Catalanen de onafhankelijkheid, waarop zij aansturen, te onthouden. De strijd tusschon officicelc regeering en oppositie zal ongetwijfeld uiterst fel zijn. De autoriteit van den staat zal voorloopig alleen kunnen worden gehandhaafd met ge weid. Zal de rcgecring-Lerroux de overwin ning behalen en het voortdurend in beroe ring verkeerende Spanje dc rust kunnen hergeven, die vreedzamer opbouwarbciti mogelijk maakt? Een groot vraagteeken is stellig op zijn plaats. STARHEMBERG. Terwijl in Spanje links cn rechts om de macht worstelen, komen ook uit Wecnen weer opzienbarende berichten, waarvan dc juistheid nog niet kan worden gecontro leerd, maar waaruit niettemin reeds blijkt, dat ook in Oostenrijk dc toestanden nog instabiel zijn. Hot schijnt, «lat de ernstige tegenstellingen, die nog steeds tusschen de Katholieke christclijk-socialen n do Heim- wehron bestaan, er tenslotte toe hooft ge leid. dat men Starhonthcrg, den leider van genoemde Hcimwehren, die tevens vice- kansclier is. zijn congé heeft, gegeven. Naar hot heet, is hij voor ccnigc maanden mot vacantie gegaan om in Karinlhic zich aan de genoegens van de jacht te. wijden ln vele kringen wordt het echter waarschijn lijker geacht, dat Schuschnigg, Dollfuss' opvolger als bondskanselier, Starhemberg naar huis heeft, gestuurd, omdat deze een sta-in-den-weg was. Schuschnigg toch zou volgons veler meening zich gaarne met dc Oostenrijkschc nazi's willen verzoenen, doch Starhernberg heeft zich hiertegen tot dusver met den moesten nadruk verzet. De. vraag, die thans lijst, is of Starhemberg en de burgerwachten in t algemeen, er genoegen mee zullen nomen, dat zij op zoo onvcrhoedsche wijze worden „uitgescha keld". IIoo dit zij, de geruchten omtrent een voor dc deur staande rebellie der Hcimwehren worden steeds talrijker cn wanneer men mag afgaan op sommige bo richten uit Wccnen, houdt incn ook reeds in do hoofdstad rekening niet dc even tualitcit ccncr militaire, legen de regeering gerichte, actie der Heimwchren. Wanneer niet alle teekenen bedriegen, zullen in dc naaste toekomst twee groepeeringen fel tegenover elkaar staan: dc monarchistisch fascistische groep, die Otto van Habshurg- on don troon wil plaatsen en dc fascistische groep, onder leiding van Schuschnigg, die een compromis tot stand wil brengen mot de minst onbesuisde .Oostenrijkschc nazi s. Hierbij komt nog, dat in Wccnsehc krin gen eveneens vrees wordt, gekoesterd voor een herleefde actie der revolutionair socia listen, die in een geheim partijverband blijkbaar een levendige hodrijvigheid ont plooien; ook do communisten moeten, na tuurlijk illogaal en ..ondergronds', een groote rocrigliéid aan den dag loggen: zoo zouden zij den Schutzbund in oen veel radi caler vorm hebben gereorganiseerd. Boven dien was dc laatste dagen eveneens sprake van een nieuwe omwenteling, die de nazi s van zins zouden zijn tc ontketenen, omdat bij hun besprekingen met Schuschnigg geen bevredigend resultaat werd bereikt tengevolge van hot feit, dat de Hcimwehren een vergelijk verijdelden. Een cn ander is stellig aanleiding voor dc vraag, ot Schusch nigg misschien Starhernberg thans aan den dijk heelt gezet, teneinde het aantal vijanden, waartegenover de regeering zich ziet geplaatst, althans met óén. wiens macht niet mag worden onderschat, Ie verminde ren. GIL ROBLES. VERWARMING SCHOOLLOKALEN. Soest. B. en W. vragen voor gasinstal latie voor verwarming van dc nieuwe loka len van dc openbare school in de Kerke buurt een bedrag van 68$. JUFFROUW DIE HAAR JASJE ZAG. Soest. Bijna twee maanden geleden deed een juffrouw uit Soesterberg bij de politie aangifte van diefstal van een do mesjasje, dat haar was ontvreemd tijdens een dansavond in een hotel aldaar. Dezei dagen zag dit meisjes tot haar verwonde ring in een Lunchroom te Utrecht een an dere juffrouw met haar jasje aan. Dc po litic te Utrecht, die van een en ander dooi de rechtmatige eigenares werd in kennis gesteld, hield de dicrcgge aan cn stelde haar ter beschikking van den Burgemees ter van Soest. Wij maken er onze lezers nog even op attent, (int heden* nacht de wintertijd ingaat. Men denke er dus aan vóór het naar bedgaan zijn uur werken een uur achteruit te zetten! SPREEUWENVLUCHTEN Op ccn van mijn, helaas nog veel tc zeld zame en zeker ook tc beperkte wandelinge tjes heb ik bij het hek van de ijsbaan aan de Rubensstraat gestaan weer vol bewondering voor het geheim, dat schuilt iu een vlucht spreeuwen Hebt ge die wel eens gadegesla gen. En zijt ge toen niet evengoed als ik tel kens weer in bewondering geraakt voor die eenheid van beweging, die gelijktijdigheid van zwenking zonder dat maar één vogel zelfs zich anders gedroeg dan de andere. Ea weer heb ik me afgevraagd; wat is daarvan toch de oorzaak? Gehoorzamen allen aan een bevel, is er ccn „leider"? Gaat er door heole 1 r-oo - -'-t? Zoo, dat het lijkt of allen door die geheim zinnige kracht worden bcinviocd? V/ie zal het zeggen! De vogels zeker niet En de grootste vogelkenners raden nog. In „de Le vende Natuur" vertelt Dr. Tijsse ergens van zijn ouden vriend Edmund Selous, een En- gelschman, die een interessant boekje heelt geschreven „Telepathy or What?" waarin hij het vraagstuk, dat hem al zooveel jaren bezighield, weer onder de oogen ziet, al zijn waarnemingen weer in herinnering brengt, zich in bespiegelingen verdiept en, .zooals uit den titel blijkt, aarzelend en toch ook weer niet heelemaal tot de conclusie komt, dat er tusschen die vogels een soort van te- lepatisch verband bestaat En Dr Thijssc zegt: „V/ij vragen ons diLwJils af, of er bij die naar allen aanschijn züo goed gediscipli neerde vogelbewegingen ook sprake is van leiders, van een commando, een signaal. Wanneer het ons niet lukt die te ontdekken, dan behoeft dat nog niet te beteekencn. dat ze er niet zouden zijn. Ook behoeft de vogel zijn leider niet te zien of te hooren, want hij kan hem ook voelen aan de lucht beweging, die veroorzaakt wordt door zijn vleugels. In een klein onderdeel van een se conde kaD hij dus zijn leider volgen cn de andere vogels elk hun voorganger of naast vlieger weer. zoodal een niet al te groote troep in minder dan een tiende van een se conde dat is voor ons zoo goed als ge lijktijdig van richting kan veranderen En daar steekt dan niets wonderlijks in. Hier mee wil ik echter r.og volstrekt niet bewe ren. dat zoo'n troep werkelijk een leider, nog minder een bevelhebber heeft. En hier moeten we het voorloopig maar mee doen. A JOMAN. TARIEVEN VOOR GAS. Soest. B. cn W. schrijven aan den Baad. Van den technische» ambtenaar hij hot gasbedrijf ontvingen wij oen rapport waar in geadviseerd wordt over te gaan tot dc vaststelling van een tarief voor gasverbruik ten behoeve van dc verwarming in scholen, kerken en vergaderlokalen cn van ccn ta rief voor verbruik uitsluitend voor indus- trioclc doeleinden. Deze regeling wordt voor gesteld zoowel in het belang van de groot verbruikers als in het belang van het gas bedrijf. Mot verwijzing naaY bovenaangehaald rapport en liet advies der Gascornmissie, die zich met een en ander kan vereenigen, stellen wij U voor tc besluiten: ter aanvulling van uw besluit d.d. 24 Juni 1931, dc navolgende tarieven voor gas verbruik vast tc stellen: 1. voor ben. die gedurende de maanden October tot. en met Mei gas voor verwar ming gebruiken in scholen, kerken of ver gaderlokalen en hiervoor gedurende dezo maanden tezamen minstens 20C0 M*. gas verbruiken, een taiiefrecbt van .f5.— pol maand cn iedere M3. verbruikt gas a 31/» cent per M3. 2. Voor beu, die gas uitsluitend voor in- dustricele doeleinden benutten en biervoor minstens 10.000 M.3 per jaar verbruiken ccn vastrecht van 60 per jaar bij vooruitbeta ling en iedere M3 verbruikt gas a 3'/* cent per M.a Zullende deze regeling gelden mot in gang van dc verbruiksmaand October 1931. Binnen- en buitonland G cL per K.M. Vraagt prijs van onro 6 7 pers. wagcus Vaste standplaats naast het Tramstation Zondag hebben dienst do doktoren Duyvis, Utrechtschcweg 145; Tel. 393. Lubsen, Snouckaertlaan 12; Tel. 280. Blees, Utrechtscheweg 122; Tel. 1733. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 11 uur v.m. Zondag cn de gehecle week 's nachts heelt dienst dc apotheek van do firma Ten Brink cn Yermolcn, Varkensmarkt 19a; Tel. 160. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mevr. Daams, Puntcnburgerlaan 21B. Mej. dc Leeuw, St. Anlridusstraat 5. Leusderweg 210 Tel. 1526 Wij geven bioscoop- voorstallingen aan huis Uitgebreide programma's Mei Philora" inairiumlamperi Soest. B. en W. schrijven aan den Raad: Aangezien de straatverlichting langs den Rijksweg tc Soest veel te wenschcn over laat cn bet als een algemeen belang be schouwd kan worden dat deze tlrukkc ver keersweg deugdelijk verlicht wórdt, heb hen wij inlichtingen ingewonnen met be trekking tot ccn betere verlichting voor een gedeelte van dozen weg en wel door middel van „Philora" natrium-lampen. Blijkens overgelegde correspondentie van de N.V. Provinciale Utrechitsche Electrici- (cits-Maatschappij zullen dc kosten van be doelde verlichting van den Rijksweg, gele gen tusschen dc grens van Baarn (hotel Trier) tot de halte Soestdijk per jaar be dragen 1006,70, verhoogd met ca. J 45, voor het uitwisselen der lampen en volgens nader verkregen inlichtingen met 396,90 voor huur van 42 Philora lampen tegen ccn prijs van 0,45 cent per lamp per hrand- uiir, met ccn gegarandeerde minimum- hrandtijd van 2100 uur per jaar. Bij be doelde Philora-verlichting zal de nuttige lichtstroom ongeveer 5 maal hooger zijn dan bij de thans bestaande verlichting door middel van eenzelfde aantal gewone lam pen van '75 Watt. Aangezien het ons wcnscliolijk voor komt dat in deze gemeente een aanvang wordt gemaakt met deze nieuwe wijze van verlichting, stellen wij U. voor te besluiten bovengenoemd wegvak van een verlichting door middel van „Philora" natrium-lampen tc. voorzien, waarvan dc kosten 1448,60 per jaar bedragen. In verband hiermede bieden wij U een besluit tot begrotingswijziging ter vaststel ling aan. DE KONIJNEN DOEN SCHADE. Soest. B. cn W. vragen een crcdict van f 110 voor gaasaf ras tering van de gemeen telijke kw'cckcrij op het Lzclsvcld naast het Natuurbad. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 Hoewel wij een enorme voorraad hebben, ontvangen we dagelijks nieuwe zendingen in alle afdee- Iingen. DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJ KSCMÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD. Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (RECHTERZIJDE HOTEL M0N0P0LE) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. De toestand in Spanje ernstig. (Derde Blad, pag. 1). Roemenie cn Titoelescoe. (Derde Blad, pag. 1). Een radiorede voering van Doumergue. (Derde Blad, pag. 2). BINNENLAND. Interview met don heer Albert Spanjaard over de handelsbesprekingen met Japan. (Tweede Blad, pag. 1.) Minister Stcenbcrghc over do clearing met Duitschland. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De heer Daalder over „De School der Toe komst cn wat haar in den weg staat." (Eerste Blad, pag. 3.) Zwakke tot. matige, later weer toe- nemende Westelijke tot Zuidelijke wind, aanvankelijk licht tot half be- wolking, aanvankelijk weinig of geen, v wolking, aanvankelijk weinig of geen later toenemende kans op regen, kans op nachtvorst, iets zachter overdag. Hoogste barometerstand: 772.4 te Tou louse. Laagste barometerstand: 718.5 to Reykja vik. Waarschijnlijk bestendiging van den opklaringstoestand. De barometerstijgingen hielden aan. Yooraï in het Zuiden en Westen steeg de luchtdruk veel. Terwijl do depressie naai de Poolzee verdwijnt, verplaatste dc hooge druk hij dc Azoron zich naar Zuid-Frank rijk cn ligt thans bij de Pyreneeën. Een nieuwe depressie vormde zich in het Westen cn ligt met een minimum beneden 740 in M. op 55° N.B. en 25° W.L. In Ierland zijn tengevolge van de vorming van rlit nieuwe gebied van lagen luchtdruk dc winden weer naar Zuid gekrompen en is opnieuw een regentoestand ingetreden. De neerslag bleef nog zeer verspreid. De grootste hoeveelheden vielen thans in Zwe den. Tenvijl het overal op het vasteland en Schotland nog kouder werd, steeg do tem peratuur in het Zuid-Westen. In dc Poolzee komen zeer hooge tempe raturen voor (Jan Maven 9° Celsius). Dc temperaturen in do bovenlucht namen bo ven 200 M. verder af. Op 5000 M. was bet hedenmorgen 29° Celsius, tegen giste ren 20°. Mot is te verwachten, dat de opklaringstoestand nog cenigcn tijd zal aanhouden, doch dat dc depressie in het Westen haar invloed ook tot onze omgeving zal gaan uitstrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1