DÊ ÊÊMLANDEU REPUBLIEK VAN EEN DAG „GEEFMIJEEN 80VEEIJE" 4000 EXEMPLAREN Maandag 8 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. ^Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 85 Catalonie scheidde zich af Tel. 1788 L. J. TRÖ D0 L LET SCHOOP EEN BELANGRIJKE REDE VAN DEN DUCE ONDERGANG VAN HET KAPITALISME TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 jJxteehiruf, 5 uur 58 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRI 1^ (1PR ADVERTENTIES fegels f l.05 met Inbegrip van een bewijsnuramff elke regel meer f0.25. Llefdadlgheldaadvertentlto voord# helft van den prijs. Kleine Advertentitn „KEITJES" bi) voorultbetahng 15 regelt 50 cent. elke teoel meer 10 cent, driemaal olaatsen f I.—. Bewllcnummer extra f 0.05 Zondagmorgen gaf de regeering zich echter weer ovc~ Aan Reuterberichlcn uit Madrid d.d. 6 Oct. is het volgende ontleend: Er schijnt verbetering in den toestand te komen. De winkels hebben bun deuren i weer geopend. De trams, die door troepen Morden begeleid, Meten een gedeeltelijken dienst te handhaven. Ook vandaag zijn in de Spaansche hoofdstad alleen de recht- schc bladen verschenen. Bij de andere kranlcnbedrijvcn duurt de staking nog .voort. De enkele ochtendbladen, die uitkwamen, bespreken uitvoerig de gebeurtenissen van Vrijdag. In bet algemeen is men van oor deel, dat de algemcene staking der socia listen, waaraan de syndicalisten niet mee deden, reeds mislukt is. In de volkswijken der hoofdstad hebben de stakers getracht de winkels weer tc doen sluiten. De politie greep terstond in. Het kwam opnieuw tot bloedige gevechten, waarbij dooden vielen en een tiental perso nen werd gewond. Een kind van 13 jaar werd door een verdwaalden kogel gedood; verscheiden andere kinderen, die in gezel schap hunner moeder op straat waren, wer den gewond. Mitrailleurs en infanterie-mortieren Mor den rond Pucrta del Sol op de terrassen Aan een aantal huizen in stelling gebracht. De regeering heeft in den looj) van den dag per radio oen oproep openhaar ge maakt, waarin aan ambtenaren, die heden het werk niet hervatten, ontslag wordt aan gezegd. Officieus wovdt intusschcn medegedeeld, dat de openbare diensten bijna normaal functionnceren. In een heden gehouden ministerraad bracht de minister van binncnlandschc za ken verslag, uit over den toestand, dien hij sinds gisteren verbeterd achtte. Besloten Mcrd, dat ecnige wetsvoorstellen Dinsdag aan het parlement zouden worden voorgelegd, waarvan de strekking is de be voegdheden van het gezag uit te breiden en de regeering krachtiger middelen van actie aan do hand to doen, teneinde een pacificatie der geesten tc bespoedigen. Nadat dc dag betrekkelijk rustig verloo- pen Mas, begon Zaterdagavond tegen 8 uur in het centrum van dc stad evenals in de buitenwijken een buitengewoon hevig pis- 1ool- en geweervuur. Politio en militairen beantwoordden de schoten der aanvallers, die tengevolge van de gebrekkige verlich ting zich gemakkelijk in dc stralen konden verbergen. In een oogenblik waren de straten als Iceggevaagd. I-Ict publiek zocht een toe vlucht in huizen en winkels. Er verluidt, dat talrijke personen gewond zijn. Dc gebeurtenissen dragen het karakter van een voorbereiden aanval van dc link- sche partijen. Deze schijnen vastbesloten thans niet alle kracht op tc treden en daar bij steun tc vinden bij anarchisten en syn dicalisten. Ook uit Noord-Spanjc komen berichten over het oplaaien van den opstand. Een socialistisch leider is daar doodgeschoten. De president der generale junta heeft Zaterdagavond de zelfstandig heid van de Catalaansche Republiek uitgeroepen en verklaard, dat Cata* lonic zich volledig afscheidt van het overige Spanje. Bovendien is in Catalonië een voorloopige Spaansche Centrale res geering gevormd, die de hervorming van Spanje tot een federatieve re* publiek tot stand wil brengen. De verbindingen met Catalonië zijn in den loop van den avond vers broken. Dc regeering van Madrid is in het ministerie van binncnlandsche zas ken bijeengekomen en tracht door middel van verreschrijvers contact te krijgen met Barcelona. Slaat van beleg in geheel Spanje. Over het uitroepen der Catalaansche on afhankelijkheid wordt nog gemeld: Zaterdagavond verscheen president Com- panvs op het balkon van het paleis der generaliteit en las hij onder de bijvalsbe tuigingen van dc 'menigte den volgenden oproep voor: „Catalanen! De monarchie, en haar vrien den hebben de regeering op zich genomen om de republiek te vernietigen. Alle goede rcpublikleinen zijn opgestaan om de ver nietiging der republiek te verhinderen. Ca- lalonië kan het geheele Spaansche volk, dat vecht voor zijn vrijheid, zijn solidariteit niet ontzeggen. Catalonie breekt alle be trekkingen met dc Spaansche regeerings- instantics af". Dc oproep besluit met de aanmaning, de strengste discipline tc be waren. Later op den avond werd door den pre sident de staat van beleg afgekondigd over geheel Spanje. Ilct gezag is daardoor over gegaan op do militaire autoriteiten. Catalonie was toen geheel van de rest van Spanje afgesloten. De daar gevormde regeering scheen onder leiding tc staan van den vroegeren Spaansclien minister president Azana. De ministerpresident Lcrroux deelde door middel van de radio mede, dat de rcvolu- tionnaire beweging met de uitroeping van den Catalaanschen staat haar hoogtepunt had bereikt. Do rcgccring, aldus Lcrroux, is vast besloten, het staatsgezag te herstel len met alle ter beschikking staande mid delen en fru/it to maken tegen het Cata laansche verraad. Uit de garnizoenen van Madrid zijn af- dcelingcn cavallcric, en machinegeweren onder weg. Te Madrid duurden dc schiet partijen voort. Op een der ministers werd bij het verlaten van zijn huis een homaan slag gepleegd. De minister bleef echter on gedeerd. Het totale aantal gewonden slaat nog niet vast. In den nacht van Zaterdag op Zondag werden oorlogsschepen naar Baicelona ge dirigeerd. Te middernacht riepen de Catalaansche autoriteiten alle Catalanen op, zich te ver weren tegen de federale troepen. Deze troe pen omsingelden het „ministerie" van bin ncnlandschc zaken en deelden dc regeering te Madrid mede, dat hij het aanbreken van den dag hot. gebouw zou worden bezel. Te Madrid eindigden de vijandelijkheden Zondagnacht te half twee. Verwacht werd evenwel, dat zij des morgens zouden her leven. Rcgcering te Barcelona geeft zich over. Madri d, 7 October. (Y.D.). Voor zoover de toestand op het oogcriblik is te overzien, moet ge; constateerd worden, dat liet de re. tleering.-Lerroux gelukt is, z.ich te handhaven tegen de opstandige bc. wegingen in Spanje. Terwijl dc toe. stand te Madrid nog niet duidelijk is, is dc separatistische opstand in Ca. talonië volkomen onderdrukt. Te 6.15 uur Zondagmorgen heeft de Catalaansche regeering zich over» LERROUX. gegeven aan de regceringstrocpcn onder bevel van generaal Batct. De geheele regeering, dc burgemeester van Barcelona, de leden van het ge. mcentebestuur cn de opperbevelhcb. ber der Catalaansche strijdkrachten zijn gearresteerd. Dc regecringsl roepen hadden in dc ochtendschemering een algcmcencn aanval ondernomen op het gebouw der- generali teit en liet gebouw met mortieren bescho ten.' waarna de Catalaansche regeering zich overgaf om onnut bloedvergieten tc vermijden. In verschillende wijken van Barcelona vonden in dc morgenuren nog levendige schietpartijen plaats lusschcn de legale troepen cn ~do gewapende opstandelingen. Verwacht wordt echter, dat dc geregelde troepen, die gesteund worden door mili taire vliegtuigen, 111 den loop van den dag het terrein meester zullen worden. Azana gearresteerd. Nader meldt men ons: Volgens een onbevestigd bericht is Anza- 11a met nog twee andoren gearresteerd toen hij zich to Barcelona Milde inschepen op een schip naar Frankrijk. Volgens een qpgave van dc ziekenhuizen zouden 50 a CO personen gedood. .130 a 200 personen gewond en 500 personen gearre steerd zijn. In Catalonië wordt volgens de officieele berichten nog steeds hier en daar gevochten. Tot nader orde zijn alle scholen gesloten Naar gemeld wordt is dc regeering de toe Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs vod onze 6 A 7 pars. wagens. Vaste standplaats naast hel Tramstation. stand meester. In Gcrona zijn 5 personen pc- dood. In het begin van den nacht is er ge scholen op de woning van Lerroux. Er werd ecliter niemand gelrolfen. Drie honderd dooden. Ilct aantal dooden in geheel Spanje sinds het begin van den opstand wordt geschal op 000, het aantal gewonden op 700. Nieuwe geveohtcn in Madrid. Zondagavond hebben Jong-Socialisten en Anarchisten in verschillende cleeten van Ma drid politic-patrouilles overvallen. Er ont stonden daarbij hevige Vuurgevechten, waar bij opnieuw dooden vielen. Ook in Catalo nie vonden botsingen plaats (nsschcn politic en opstandelingen. Geprobeerd werd in Ga- liciö een republiek uit te roepen. In dc haven van Barcelona werd aan boord van een schip krijgsraad gehouden, waarbij werd onderzocht of do leden van de vroegere Catalaansche regeering schuldig waren. Hoewel de doodstraf afgeschaft is, maken dc krijgsartikelen liet mogelijk dc raddraaiers met den dood to straiten. LANGESTRAAT 49-51 CS - TELEFOON 190 Hoewel wij een enorme voorraad hebben, ontvangen we dagelijks nieuwe zendingen in alle afdee- lingen. SCHOUWBURG AMICïTïA AMERSFOORT WOENSDAG 10 OCTOBER 8 UUR fllar-enochtend 10 uur aanvang des* plaatsbespreking „Het dwaze en wreede schouws spel van ellende temidden van overvloed mag niet worden herhaald" M i 1 a a n, G October. (V D.) Op het Dom plein cn in dc omliggende straten hebben naar schatting een half milliocn mcnschcn hedenmiddag geluisterd naar dc redevoe ring van Mussolini, welke rede met behulp van luidsprekers over grooten afstand ten gehoórc werd gebracht. Mussolini ving zijn rede aan met te wijzen op de rijke oogstgavcn, die tor gelegenheid van zijn bezoek aan Milaan door de boeren geschonken zijn cn die er toe zullen hijdra- gen, den nood van vele gezinnen te ver lichten. De hem in Milaan bereide ont vangst heeft hem niet verrast, maar ont roerd. Voortgaande zeide Mussolini o.m.: Voor vijf jaren is de liberale kapitalisti sche economie ineengestort. Thans komt dc economie, die nietmeer den nadruk legt op de winst van het individu, maar die zich bezighoudt met het algemeen welzijn. Tegenover dezen onafwendbaren onder gang van het kapitalisme bestaan slechts twee oplossingen voor de noodzakelijke re geling der productie. De eerste oplossing zou in nationalisee ring van het geheele bedrijfsleven van de natie bestaan. Deze oplossing Mijzen wij van de hand, aangezien wij het toch reeds groote aantal staatsambtenaren niet willen vertienvoudigen. Dc tweede oplossing is door dc logica der dingen en dc ontwikkeling van dc historie geboden, n.l. dc corporatieve cn fascistische oplossing van dc productie door do voort brengers, waarmede niet alleen de indu- strieelcn, maar ook dc arbeiders worden be doeld. Het fascisme vormt dc waarachtige gelijk heid van alle enkelingen tegenover den ar beid en de natie. Het onderscheid ligt slechts in de hierachie van de afzonderlijke verantwoordelijkheden. Ik bevestig, dat het fascisme op econo misch gebied een hoogerc, sociale recht vaardigheid nastreeft cn zal deze verplich ting nakomen. Dpzc beteokent veiligen arbeid, rechtvaar digo Jooncn cn een waardig leven, d w z. de mogelijkheid van een algemeen betere posi tie. Wanneer de laatste eeuw die van het kapitaal is geweest, dan zal deze eeuw van dc macht cn den roem van den arbeid zijn. Ik verklaar, dat het de. moderne welen- schap gelukt is dc mogelijkheid van den rijkdom te verveelvoudigen. Door. den staat ondersteund cn gecontroleerd, moet de we tenschap het andere probleem oplossen, da', van dc verdecling van den rijkdom,opdat het dwaze cn wreede schouwspel van de el lende, temidden van den overvloed niet her haald worde. Voor deze schoone schepping zijn allo krachten en dc wil van allen noodig. Zij heeft Italië tof voorhoede van alle landen der wereld gemaakt cn het is daarom ook noodzakelijk, dat Italië, van internationaal standpunt uit gezien, met rust wordt gela ten, daar deze dingen bijeen hooren. Mussolini over de verhouding tot andere staten: zij moet er een zijn van vijandschap cf vriendschap. Mussolini gaf vervolgens een overzicht van de landen, die aan Italië grenzen en m'aartcgenover men ccn houding moet aan nemen, die niet onverschillig kan zijn, doch die cr een moet zijn van vijandschap of vriendschap. Laten wij met liet eerste beginnen. Het ligt voor dc hand, dat het groote moeilijk heden oplevert onze betrekkingen met onze naburen aan gene zijde van de Istrischc Al pen en dc Adriatische Zee (d.w.z. Zuid-Sla- vië) te verbeteren, wanneer zij voortgaan in hun dagbladen razende polemieken te pu- bliceeren, die ons innerlijk wonden. De eerste voorwaardè voor een politiek van vriendschap, die niet in diplomatieke protocollen verstard is, maar doordringt in liet hart der menschen, is, dat men de dap perheid van het Italiaansclie leger niet in liet minst betwijfelt, het leger, dat zijn bloed heeft vergoten in dc loopgraven van Mace donië en van Bligny, dat voor de gemeen schappelijke overwinning ruim G00.Ö00 doo den heeft geofferd. Toch kunnen Mij, die ons sterk voelen en het ook zijn, 0i mc^c' jklicid bestudeeren van ccn verzr ning. Wij bobben de onafhankelijkheid van de Oostcni ijkschc republiek verdedigd cn zul len die blijven verdedigen, ccn onafhankc- \dit blad heeft een dagelijkscuê gecontroleerde oplaag van lijkhcid, die gewijd is door het bloed van een bondskanselier, die klein van gestalte, maar groot van karakter en van hart was. Wie beweert, dat Italië veroveringsplannen heeft, of de republiek een soort protectoraat wil opleggen, is ofwel niet op dc hoogte van de feiten, ofwel hij liegt bewust. Dit geeft mij gelegenheid er den nadruk op te leggen, dat de ontwikkeling van (Ie Europeeschc historie zonder Puitschland niet denkbaar is, maar dat liet noodzakelijk is, dat ecnige Duilschc stroomingen niet den indruk wokken, dat het Duitschland is. dat zich wil onttrekken aan den loop van de F.uropecsche historie. Onze betrekkingen niet Zwitserland zijn uitstekend en zullen zoo blijven, naar ik ge loof, voor oen nog veel langoren tijd. Wij willen slechts, dat het Ilaliaansche karak ter van het kanton Tcssino bewaard cn ver sterkt wordt cn dat niet alleen in ons be lang, maar vooral in het belang en ten nut te van dc Zwitsersche republiek Er is geen twijfel aan, dat sedert minstens een jaar onze betrekkingen met. Frankrijk aanzienlijk zijn verbeterd. En wanneer wij door overeenkomsten bereiken, M at wij wen schcn, dan zal dat .de nuttigste en meest vruchtdragende overwinning zijn, zoowel voor dc beide landen, als ook voer het alge meen belang van Europa. Dat alles zat ns schcn het eind van October en het ueg.n van November blijken. „Dc Lazarus dor ontwapeningsconferentie kan niet meer uit den dood worden opge wekt." De verbetering van «Ie betrekkingen lus schcn dc volkeren van Europa is des te nat tiger, daar de ontwapeningsconferentie mis lukt is. Er is geen twijfel aan, dat het Hen derson, die als een waar man taai is, op geen enkele Mijze gelukken zal den Lazarus der ontwapeningsconferentie Meer uit den dood op tc Mekken, terwijl hij onder den last van schepen cn geschut begraven ligt. Waar dc zaken zoo staan, zult gij niet verwonderd zijn, dat wij thans vastbesloten vasthouden aan de volledige militaire oplei ding van het volk. Dat is dc verdere taak van het corporatieve systeem. Opdat dc stemming van dc arbeidersmassa's goed blijft, hebben Mij den cisch gesteld van een hoogerc sociale gerechtigheid, voor het Ila liaansche volk. Een volk, dat onmoderne op vattingen heeft, zal, als het er op aankomt, niet in staat zijn tot dc noodzakelijke pre tatics. Dit kan niet worden opgesteld als een spoorboekje. Men mag geen hypotheken 07 langen termijm op nemen. Wij herhalen met overtuiging en nadruk, dat het fascisme hot voorbeeld zal zijn van dc Eiiropceschc cn Italiaansclie beschaving van deze eeuw. Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEIÏIEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD. Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (RECHTERZIJDE HOTEL M0N0P0LE) Hoofdkantoor KAMP 41. SPORTNIEUWS. De Amersf. Boys winnen dc plaatselijke ontmoeting tegen Amsvorde (30). (Tweede Blad, pag. 1). II.V.C. wint van Watergraafsmeer met' 21. (Tweede Blad, pag. 2). Quick en E.A.C. doelen de punten (22). (Tweede Blad, pag. 2). A.P.W.C. maakt Woerden een punt af handig (ii). (Tweede Blad, pag. 2),. De korfbalontmoeting Amersfoort IO.T. O. I eindigt in een 11 gelijk spel. (Tweede Blad, pag. 2)« UIT DEN OMTREK. Vergadering der Vrij/. Dem. Jongeren Or ganisatie te Soestcrberg. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Studieconferentie over liet vraagstuk van vrouwenarbeid en werkloosheid. (Eerste Blad, pag. 3). Tentoonstelling van den Kunstkring in „Dc Pom." (Eerste Blad, pag. 2). WE E EVE RW AC HTIN G Meest zwakke, veranderlijke wind, afnemende bewolking, m'einig of geen regen, kouder des nachts, overdag iets warmer. Geseind Nan do Bilt. S Oct. 9.20 uur aan dc posten Van Delfzijl tot Hoek van Hol land: „Attcntiesein neer". De depressie, die Zaterdagmorgen ten Westen van Ierland is gelegen, heeft zich ongeveer in Noord-Oostelijke richting ver plaatst en bevindt zich thans nabij Jan Mavcn. Over IJsland is de barometer stij gende, eveneens over de Brilsche eilanden, terwijl de kern van het hööge drukgebied, dat Zaterdag over Zuid-Frankrijk was ge legen, naar Oosl-Duilschland cn dc Oost- zoestnlcn is getrokken. Over dc Zuid- en Oostzijde van dc depres sie Maait het flink van West lol Zuid; ove rigens is iict rustig m'oer. Een secundaire over dc Duilschc bocht veroorzaakt een sombere m'ecrsloestand ten onzent. Opkla ring is echter tc wachten. Deze zelfde se cundaire heeft gisteren over dc Britschc eilanden buitengewoon hoogc temperatuur gebracht. In den afgcloopcn nacht volgde echter ccn flinke afkoeling. Over ons land cu Scandinavië is het thans ook nog warm, doch dc opklaring zal in den nacht hij ons wel flinke afkoeling brengen. Over Frank rijk en Duitschland werd het Mat kouder. Regen van beteckenis viel slechts .over Scandinavië cn de Britschc eilanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1