DE EEMLANDEü SPANJE NOG VERRE VAN RUSTIG ■re** CÊ 4000 EXEMPLAREN .GEEFMIJEENBGVEETJE" Belangrijkste Nieuws L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 9 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bu eau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 86 OVERAL IN 'T LAND WORDT GEVOCHTEN TALRIJKE ARRESTATIES IN SOVJET-RUSLAND DE DUITSCHERS DUCHTEN VOEDSELGEBREK Tel. 178S DE NAASTE TOEKOMST DER WERELD TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 STANDPLAATS STATIONSPLEIN (RECHTERZIJDE HOTEL M0N0P0LE) WEE RVE RW AC HTIN G 5 uur 52 min. PIANO'S IN HUUR AMER3F00RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pet 3 maanden voor Amersfoort 2.10 per maand 0.75, per week (mei gratis verzekering cegeo ongelukken» f 0.17'/r Binnenland franco per post c*r 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG SIS PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bcwusnummei elke tegel meer f0.25 Licfdadlghelds-advertentHtn voor dfl helft van den prijs. - Kleine Advertentlto ..KEITIES' bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke read meer 10 cent driemaal olaatsen f I.—Bcwllonommer extra I 0.05 Ministerpresident zal niet voor de scherpste maatregelen terugdeinzen Madrid, S Oct. (V.D.) Hedenmiddag is door de centrale regeering een kort over zicht gegeven door de radio over den toe stand in Spanje. Hierin wordt medegedeeld, dat in de hoofdstad, evenals in de overige opstandige gebieden van Spanje rust heerscht. In Madrid zijn alle winkels weer geopend, terwijl do bioscopen weer hun ma- tinées geven. In de stralen van Madrid heerscht een levendig verkeer, de bevolking betuigt haar sympathie met de patrouillcc- rende politie en militairen. Tram- en taxi- verkeer is nog onvolledig. De minister zonder portefeuille in het nieuwe kabinet, Martinez de Velasco, die te Madrid do plaats hcett ingenomen van den afgezettcn socialistischen burgemeester, heeft door de radio hekend laten maken, dat die gemeente-arbeiders en -ambtenaren, die Dinsdag niet op hun werk zouden zijn .verschenen, ontslagen worden. Hedenmorgen is het in de hoofdstad nog tot een schietpartij gekomen waarbij een agent van politie gedood en een andere zwaar gewond werd. In do regeeringsgebouwen der generaliteit te Barcelona zijn ruim 1000 geweren, tal rijke bommen en pistolen en eenigc kisten dynamiet gevonden. In de straten van Bar celona wordt geestdriftig gejuicht voor de Spaansche republiek en worden de polilie en de troepen even hartelijk ontvangen als in Madrid. Overigens maakt de Spaansche regeering er opmerkzaam op, dat de onjuiste geruch ten, die voortdurend onder de bevolking in omloop zijn, van iederen grond van waar heid ontbloot zijn en dat alleen de commu niqués die door de regeering worden uitge geven, den feitelijken toestand weergeven. Tegelijkertijd hebben de journalisten van regeeringszijdc den oproep ontvangen over den toestand in Asturië slechts zoodanige berichten te verspreiden, die door de regee ring te voren goedgekeurd zijn. Balans Volgens schatting zijn tijdens de onlusten der laatste dagen in tolaal 500 personen ge dood, en 2000 gewond. Azana per vliegtuig naar Frankrijk uitgeweken. Naar uit Barcelona gemeld wordt is het den voormaligcn premier Azana gelukt tezamen met twee leden der generaliteit en een linksch-burgerlijk politicus in een -vlieg tuig naar Frankrijk uit te wijken. Maandagavond laat was de toestand in Madrid weer minder gunstig. Op verschei dene plaatsen waren lievige vuurgevechten aan den gang. In Asturië zijn 52 soldaten gedood, door dat de rebellen de autobus, waarin zij ver voerd werd,n in de lucht lieten vliegen. Barakken, waarin zich muiters bevonden, werden te Barcelona vanaf oorlogsschepen gebombardeerd. IIen day, S Oct. (Reuter). De spoorweg verbinding met Spanje is nog zeer gebrek kig. Wel is vannacht de Zuid-expres aan gekomen, doch pas hedenochtend werd doorgereden naar Parijs. De enkele treinen, welke in Spanje rijden, worden bestuurd door ingenieurs. Uit Barcelona wordt gemeld, dat het le ven daar weer normaal is. Trams en auto bussen rijden weer en de arbeiders hebben den arbeid hervat. Madrid, 8 Oct. (Reuter). De levens- middclenvoorziening te Madrid ondervindt moeilijkheden, aangezien de bezorgers nog al vaak door geweervuur worden verrast. Er hebben te Madrid verscheidene vuurge vechten plaats gehad, met name bij liet Zuid-Station. Er zijn zes dooden en tal van gewonden in de buurt van de Puerta del Sol. Men gelooft, dat opstandelingen in een dorp bij Palencia de kazerne in de lucht hebben laten vliegen. Verscheidene zusters en verpleegden in een meisjesweeshuis zou den gedood zijn. Men gelooft voorts, dat in een dorp bij Valladolid ernstige incidenten hebben plaats gehad. De invoer van buitcn- landsche bladen is verboden. De krijgsraden hebben hun werkzaamheden aangevangen. Te Barcelona is de toestand ongewijzigd. Men verwacht de aankomst van troepen uit Marokko. Twee reserve-compagnieën zijn gemobiliseerd om op de spoorwegen dienst te doen. Sedert Zaterdag zijn te Barcelona meer dan 2000 personen gearresteerd. In Asturië zouden de stakers zeer goed van wapens zijn voorzien, terwijl zij hier ook dc beschikking zouden hebben over ge schut. Te Malaga hebben de socialisten en syndi calisten de algemeene staking geprocla meerd. Ook te Granada is de algemeene sta king geproclameerd. In de stralen hebben gevechten plaats. Men is van meening, dat de toestand hoe langer hoe hachelijker wordt. Dc beweging breidt 'zich thans uit over tal van belang rijke centra in Andalusië, waar dc syndi calisten grootcn invloed hebben. De rcvolutionnaircii bedienen zich van „guerilla-mcthodcs". In dc haven van Tara- gona zijn 2000 soldaten aangekomen, terwijl te Gijon 2500 militairen gedebarkeeul zijn. Nieuwe president der Catalaan- sche generaliteit. Madrid, 8 Oct. (V. Dj Kolonel Antonio Ximenez Arenas is tot president der Cata- laanschc generaliteit benoemd. Wederoplaaien der opstandige beweging. Madrid, 8 Oct. (V. D.) Maandagavond laat was de toestand te Madrid weer minder gunstig. Op een gegeven oogenblik ving op verschillende punten in de stad een hevig geweer- en pistoolvuur aan. De overvallen golden in het bizonder politic- en militaire patrouilles. De telefoonverbindingen zijn in eenigc dcelen der stad gestoord. Het is zoo goed als onmogelijk betrouw bare berichten te krijgen omtrent den toe stand in het binnenland. Tc Villanova y Goltru (provincie Barce lona), waar de revolutionnairen het gemeen tehuis wilden bestormen, heeft een hevig vuurgevecht plaats gehad, waarbij aan dc zijde der insurgenten zes dooden en negen gewonden zijn gevallen. In dezelfde plaats v.-crd een kerk in brand gestoken en de pas toor vermoord. Madrid, 9 Oct. (V. D.) De revolution- naire actie is met nieuwe hevigheid hervat. Te Barcelona hebben vandaag hevige vuur gevechten plaats gehad tusschen politie en militairen aan dc eenc en anarchisten aan de andere zijde. Er zijn vliegtuigen en oorlogsschepen ge zonden met 24,000 soldaten. Dc gevechten te Madrid duren voort. Men verwacht, dat de regeering alle reservisten beneden 39 jaren onder de wapenen zal roepen. Madrid, 9 Oct. (V. De opstandelin gen hebben Maandagavond te Madrid hun actie hervat. Dc officicele per radio bekend gemaakte medcdcclingen schijnen dus wat optimistischer te zijn dan gewettigd is De ministerraad, welke sedert vanmiddag onder voorzitterschap van den minister-pre sident hijeen was, was om middernacht ten einde. Bij dc besprekingen is naar voren ge komen, dat minister-president Lerroux niet voor scherpe maatregelen zal terugschrik ken, wanneer het 't, behoud van den Spaan- schen staat zal betreffen. Hij wil zich noch door de guerilla der socialisten noch door andere intimideerende middelen laten af brengen van den in liet belang van het vaderland te volgen weg. Daarom zal dc regeering zich ook van daag (Dinsdag) voorstellen aan het parle ment, dat van vandaag af geregeld zal bij eenkomen. Er zijn te Barcelona nog geen doodvon nissen voltrokken. Lerroux heeft verklaard vastbesloten te zijn met alle kracht gebruik te maken van alle hem ter beschikking staande middelen om liet gezag Ie handhaven. De opstandelingen te Santa Catalina heb ben zich overgegeven na een langdurig bom bardement door den kruiser Libcrtad. Uit Oviedo verluidt, dat de regceringstroc- pen, die waren opgetreden, tegen den avond zijn teruggekeerd. Over het resultaat van hun „actie" is nog niets bekend. Te Valencia is een bataljon van het Spaansche vreemdelingenlegioen geland. Het betrc.ft liier een veiligheidsmaatregel, aangezien de stad rustig was. In Asturië is het treinverkeer nog niet hervat. Het Spaansche persbureau Febus, dat in relatie staat met dc links-burgerlijke bladen Sol en Voz, is verboden wegens de versprei ding \an tendentieuze berichten. Uit Barcelona wordt gemeld, dat ook de anarcho-syndicalistische arbeidersorganisa ties definitief besloten hebben morgen wcci aan het w«rk te gaan. Maandagavond is te Madrid een officier van politic, toen hij zijn woning verliet, doodgeschoten. In het Zuiden des lands en vooral te Ma laga was dc toestand vanavond ernstiger. Men kan niet bij benadering zeggen, hoe veel slachtoffers tijdens dc ongeregeldheden zijn gevallen. Men schat het aantal dooden op minstens 400, terwijl er wel 20Ü0 perso nen gewond zijn. De Spaansche regeering heeft in den af- geloopen nacht de mobilisatie gelast van al het spoorwegpersoneel tusschen 20 en 38 jaar. De stakers, die aan dezen oproep geen gehoor geven en niet aan het mobilisatie bevel voldoen, zullen beschouwd worden als deserteurs in oorlogstijd, die voor een krijgs raad terecht moeten staan. Door deze dras tische maatregelen hoopt dc regeering de spoorwegstaking te breken. Gisteren was vooral in Noord-Spanjc de orde nog lang niet hersteld. De regcerings- troepen konden in de opstandige gebieden slechts langzaam vooruit komen. Oviedo was nog in handen der revolutionnairen en van de openbare gebouwen woeien nog de roode vlaggen. Nabij Bilbao werd een regi ment infanterie door dc opstandelingen on der vuur genomen. I.egcrafdeelingcn enma- rinetroeneii hebben in de provincie Biscaye na een langdurig gevecht, waarhij een v deelte van de stad ernstig werd beschadigd, Gyon bezet. Madrid, 9 Oct. (Reuter). Dc regcering gelooft, dat de socialisten 10 milliocn pe seta's hebben uitgegeven om de revolutie voor te bereiden. Dc minister van binnenlandscho zaken verklaarde het volgende: Dc revolutie is mislukt. Dc socialisten zijn er niet in geslaagd Madrid in handen te krijgen. Alleen enkele afzonderlijke groepen opstandelingen rondom Oviedo blijven nog wanordelijkheden verwekken. In verschil lende wijken van Madrid hielden do scher mutselingen en vuurgevechten vannacht aan. De socialistische leider en afgevaardigde in do Cortes Jimenez is gearresteerd. Te Sevilla zijn op verscheidene punten der stad machinegeweren opgesteld. Tc Gijon zijn de laatste rebellen gevlucht in de visschcrswijkcn en hebben zich met hun wapenen overgegeven. Uit, Barcelona wordt gemeld, dat oud-president Companys en zijn aanhangers ter dood waren veroor deeld. Het proces tegen Companys is nog niet begonnen. De nationale arbeiders-fede ratie te Barcelona heeft dc stakers gelast het werk te hervatten. Ilooge ambtenaren pleeg; den sabotage Re val, 7 Oct. (V.D.). Naar uit Moskou wordt gemeld, hebben de Sovjet-Russische autoiriteiten in overleg met de instanties der communistische partij het agentschap der part ij-organisatie in het Alma Ata-ge bied opgedragen den chef dezer organisa tie, zoomede den secretaris dezer partijor ganisatie, te arrestccren. De chef der partij organisatie wordt ervan beschuldigd bevel te hebben gegeven geen tarwe af te leveren aan den staat, omdat dc bevolking zelf het gratie zou noodig heb ben. Bovendien zijn ecnige personen gear resteerd, die er niet voor gezorgd zouden hebben, dat de oogst tijdig werd binnenge haald. In het geheel zijn 23 ambtenaren gearresteerd. Moskou, 7 Octobe» (V.D.). Dertig col lectieve landbouwbedrijven en tal van slaalsgoederen hebben geweigerd gehoor te geven aan den oproep van den staat tarwe te leveren en zij hebben zich evenmin» ge houden aan den gestelden termijn, waar binnen de tarwe moest worden geleverd. In Novo Sibirsk is een commissie be noemd, welke tot taak heeft tegen dc col lectieve bedrijven op te treden. Tal van partij-functionnarisson en leiders van col lectieven zijn van hun functies ontheven en gearresteerd. Er wordt reeds gehamsterd Reuier meldt uit Berlijn: In verband met de vrees voor een moei lijken winter en gebrek aan invoer van bet buitenland begint men in Duitschland reeds levensmiddelen en kleercn te ham steren, aldus wordt medegedeeld in het jongste weekrapport van het statistische bureau. In dit verslag wordt gewezen op dc stij gende consumptie van talrijke goederen en levensmiddelen. Dit wordt toegeschre ven aan een algemeene toeneming van het inkomen in Duitschland, doch er wordt aan toegevoegd: „De normale ontwikkeling van dc con sumptie wordt ook beïnvloed door hamster- aankoopen, die door dc bevolking zijn ge daan met het oog op liet verwachte tekort van buitenlandscho „voortbrengselen." De ongewoon sterk toegenomen verkoo- pen van kleedingstukkcn en texticlgocde- ren lieeft vooral dc aandacht getrokken. Het blijkt, dat aankoopen, die anders in het midden van den winter worden ge daan, nu reeds zijn geschied. Uit de overzichten der spaarbanken blijkt dat men voor het financieren van aezc aankoopen geld van de banken heeft ge haald. Ondanks de officiecle verklaringen in Duitschland, dat er geen sprake is van voedselgebrek, ook zonder invoer van het buitenland, hebben talrijke personen be sloten geen risico te loopen. Fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen maken zeer goede zaken. TAL VAN COMMUNISTEN IN BULGARIJE GEARRESTEERD. Sofia, 7 October. (V.D.) vertakte communistische ontdekt, welke over geheel Macedonië werkte. Zaterdag en Zondag zijn en in de Macedonische stad meer dan 20 communisten Tc Sofia is een geheime communisten ontdekt Er is een wijd- samenz wering Bulgarije en te Haskowo 98 Sweti Wratsch gearresteerd, drukkerij der Binnen- en bnitonland 6 ct. per E.M. TeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 d 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation Spaansch helderziendewaagt zich aan voorspellingen Madrid, 8 Oct. (V.D.). Een Spaansch helderziende, Tonias Mcnes genaamd, die in Spanje een ongekende reputatie geniet heeft zich over dc naaste toekomst van Europa uitgelaten. Mencs, die in de dertig is, heeft, naar men beweert, nooit gefaald in zijn voorspellin gen. Hij heeft den gewelddadigen dood van Dollfuss geprofeteerd en ook het overlijden van Francisco Macia, hoewel Macia ten tijde, dat dc voorspelling gedaan werd, nog volkomen gezond was. Voor Engeland doet Mcnes de volgende voorspellingen: De Labourparly zal het volgend jaar groo- te overwinningen behalen. Engeland zal echter bedreigd worden door groote gevaren en als het er het minst op bedacht is, zal het eenigc van haar koloniën verliezen, waarschijnlijk Indië, waar dc actie van Gandhi zal leiden tot een geweldigen op stand. Wat Duitschland betreft: er zal een groote burgeroorlog komen, die op den val van Hitier uit zal loopen. Dit zal voorkomen, dat Duitschland aan een grootcn oorlog zal deelnemen. De Duitsche kroonprins zal mis schien dc kroon veroveren. In Italië zal Mussolini, die onder een goed gesternte geboren is, minstens tot 1937 dic tator blijven. Dan is ook zijn val waar schijnlijk, hetgeen het herstel van de mo narchie zal brengen. (Italië is toch nog een monarchie? Redactie). België zal in groote internationale moei lijkheden komen. Oostenrijk zal zelfstandig blijven, maar de monarchie zal niet hersteld worden. Mencs voorspelt verder een oorlog tus schen Rusland en Japan; Rusland zal de sterkste blijken, maar Amerika zal in liet geheim hulp verleenen. In 193G zal een groote oorlog uitbreken. Het zal een zuivere chemische oorlog wor den. Deze zal niet zoo lang duren als do vo rige oorlog, maar zal intensiever gevoerd worden en nog grootcrc verwoestingen aan richten. Het is jammer, dat Menes voor Nederland geen voorspellingen doet. Vreemd is het echter, dat hij, wat zijn eigen land betreft, zich niet aan voorspellingen waagt. DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJ KSCMê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN NATIONALE BEWEGING IN DE KATHOLIEKE KERK. Berlijn, S Oct. (V.D.). Dc Germania meldt, dat te Essen een „Katholieke natio nale kerkbeweging" is gesticht, die in nau we betrekking staat met dc Oud-Katholieke beweging en Protestanten zoowel als Roomsch-Katholiekcn in haar rijen welkom heet. De beweging stelt zich ten doel een katholieke Duitsche nationale kerk onder een bisschop, die onafhankelijk is van Rome en een ritus, die geheel in dc Duitsche taal wordt uitgevoerd, een beweging, die zich bewust is van haar verplichtingen ten aan zien van het groote verleden van Duitsch land en die zich zonder voorbehoud in dienst stelt van de Duitsche opstanding on der leiding van Adolf Hitler. In oppositioneele kerkkringen ziet men in de oprichting van deze beweging een po ging om Katholieken van de Katholieke kerk te scheiden, waartoe men, naar ver luidt, pogingen zou hebben gedaan om een Katholieken bisschop te vinden, die bereid zou zijn de leiding van deze nieuwe bewe ging op zich te nemen. Tot. nog toe is men hierin echter niet geslaagd. VROUW VAN OUD-BURGEMEESTER IN HECHTENIS OVERLEDEN. Erfurt, 8 Oct. (V.D.). De Erfurter Allge- meinc Zeitung meldt, dat dc vrouw van den vroegeren socialistischen burgemeester van Langewicscn in Thüringcn, Worth, zelf moord zou hebben gepleegd. Toen de nazi's burgemeester Worth anderhalf jaar geleden wilden arresteeren en deze tijdig naar het buitenland bleek te zijn uitgeweken, wer den mevrouw Worth en haar dochter in Schutzhaft genomen. Op 1 October j.l. werd mevrouw Worth van haar dochter geschei den en naar de gevangenis te Grafentonna overgebracht, waar zij zich volgens de of ficiecle rapporten op 2 October j.l. zou heb ben opgehangen in haar cel. Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEIYIEEN TE-POL IT IE. PASSAGIERS VERZEKERD. Naar buiten 6 cent p. K.M. Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. De opstandige beweging in Spanje. (Eerste Blad, pag. 1.) Bezwarend getuigenis tegen Ilauptmann, (Eerste Blad, pag. 2). De verkiezingen in Frankrijk; geen ver anderingen, die opzien baren. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Eerste vertooning van de film „Neder land (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, Noord-Westelijke tot Zuid-Westelijko wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, kouder des nachts, overdag iets warmer. Hoogste barometerstand 772.5 te Brest. Laagste barometerstand 746.6 te Ingö. Tijdelijke weersverbetering waarschijnlijk. Do kern van de depressie in het Noorden zette haar weg in ongeveer Oost-Noord- Oostelijke richting voort. De secundaire, die gisteren over dc Duitsche bocht was gele gen, verplaatste zich slechts zeer langzaam en veroorzaakte zwaren regen in onze orn- geving. De Bilt had 27, Groningen 24, Ko penhagen 20, Vlissingen 17 en Brussel 16 m.M. Een hooge druk in het Oosten heeft sterk terrein verloren, die over de Golg van Biscaye handhaafde zich en vertoont thans cenige neiging om zich naar het Noorden uit te breiden. Ten Zuid-Westen van IJsland nadert weer een nieuwe depressie. Behalve aan de Noorsche kust, waar het hier en daar nog krachtig waait, is het overal rustig weer. Over Duitschland en Zuid-Zweden komen uitgestrekte novclgebicden voor, ter wijl verder de lucht meest zwaar bewolkt is. Regen van bctoekenis viel verder nog aan de Noorsche kust en over dc Britscho eilanden. Over liet algemeen is het wat kouder geworden, slechts in Zuid-Frankrijk steeg de temperatuur. Ten onzent mag een tijdelijke verbetering in den wccrstocstand worden verwacht. LANGESTRAAT 48-S1 - TELEFOON 190 Hoewel wij een enorme voorraad hebben, ontvangen we dagelijks nieuwe zendingen in alle afdee- lingen. Wij* verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen 1 6.en f 8.per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohacdel van 1887.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1