KONING ALEXANDER EN BARTHOU DOODGESCHOTEN BLOEDBAD TE MARSEILLE Woensdag 10 Cctcber 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bu eau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 87 Ook Generaal Georges, een lid van het gevolg, vermoord. De dader, een Kroaat, gelyncht. PROCLAMATIE VAN DOUMERGUE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMEK (SPRIJS P*' maanden voor Amersfoort 2.10. per maand '0.75. per PRIJS OER ADVERTENTIEN v«n regels 1.05 met inbegrip van een Dewijsnuramei week (m« gratis verzekering tegen ongelukken! i 0.I71/* TYC* "E? T"* 1*vd"T A T4jTYt?TT\ e|ke tegel meef f0.25 Ltefdadlgheids advertentrtn voor d« Binnenland franco per oost par 3 maanden f Afzooderll|ke nummers 0.05. I Ir' f,r PI 1 ZA [N I 11^,1/ helft van den prlji - Kleine Advertentien „KEITJES bU vooruitbetaling 1-5 regel* POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JIJ wl M*r\l X-J (,kv reQel meer ,0 0|aatiCo f I.—Bewilcoumroe» «tra 1 0.05 Marseille, 9 Oct. (V. D) De feestelijke ontvangst, die men den ZuickSlavischen koning had willen bereiden, heeft aanleiding gegeven tot een droevig drama. Het geheele Fransche Middellandsche Zee;eska; der was or> de reede bijeengekomen, teneinde de ZuicUSIavïsohe „Oubrov* nik", welke Koning Alexander naar Frankrijk bracht, in te halen. Pietri bevond zich aan boord van den pant5 serkruiser „Colbert", teneinde daar; mede het Zuid*Slavischc slagschip tegemoet te gaan. Koning Alexander kwam aan boord van een admiraals; barkas, waarin ook Piétri gestapt was en waarmede beiden de oude haven van Marseille binnen voeren, waar onder leiding van den minister van Buitenlandsche Zaken Barthou een reeks Fransche en Zuid;Slavischc militaire en civiele hoogwaardigs heidsbekleeders ter verwelkoming aanwezig waren. Toen de barkas de haven binnen; voer, werden 21 saluutschoten ge; lost. Met zijn gastheeren stante de Koning in een open auto, die een langen stoet auto's opende. Tezamen met den Koning was de Zuid;Slavi; sche minister van buitenlandsche za; ken, Jeftitsj, aangekomen. Koningin Marie van Zuid-Slavië had de reis naar Frankrijk niet met het «orlogs; schip meegemaakt, derh was per trein afzonderlijk naar Parijs onder; weg gegaan. Zij zou den Koning in Diion ontmoeten. Toen de auto van den Koning de Place de la Bourse opreed, weerklon; ken plotseling een aantal schoten, naar men zegt in totaal een twintig; tal. De eerste misten allen hun doel. doch steeds weer weerklonk, terwijl een onbeschrijfelijk tumult losbrak, het korte scherpe knallen. Men zag den koning, getroffen, ineenzinken. Er ontstond onder de menschcn een ware razernij. Brullend en schreeu; wend stortten de omstanders zich op den dader, die letterliik gelvncht werd. Ooggetuigen vertellen, dat de man, onherkenbaar verminkt, door de omstanders vrijwel verscheurd is. Slechts met groote moeite slaagde men er in ruim baan te maken en het stoffelijk overschot van den moordes naar te bergen. De Koning gedood. Koning Alexander, door drie kogels ge troffen, werd naar de prefectuur overge bracht, waar hij vrijwel oogenblikkelijk na aankomst is overleden. Barthou bleek eveneens door kogels te zijn getroffen. BARTHOU In het ziekenhuis waar ue minister van buitenlandsche zaken onmiddellijk naar toe gebracht werd, nam men eerst aan, dat zijn verwonding niet van ernstigen aard was, hoewel men het, aangezien zijn lin- kerondcrarm door een kogel versplinterd was, wel noodig oordeelde dc arm te arn- puteeren. Het had er eerst allen schijn van, dat het leven van Barthou geen ge vaar liep. Tijdens de operatie echter ont stond een bloeding, welke bloedtransfusie dringend noodzakelijk maakte. Hiertoe werd oogenblikkelijk overgegaan, doch de toestand van den minister werd zwakker en zwakker, tot eindelijk zijn hart ophield te werken. Barthou was overleden. Verder werd doodelijk gewond de gene raal Georges, behoorende tot het gevolg van Koning Alexander. Generaal Georges. Met generaal Georges verliest het Fran sche leger een zijner bekwaamste officieren. Reeds geruimen tijd werd generaal Geor ges genoemd als opvolger van generaal Gamclin in den generaion staf of van gene raal Woygand, ondanks het feit, dat hij nog betrekkelijk jong is. Generaal Georges be schikte in militaire, politieke en society- kringen over grooten invloed en was alge meen geliefd. Nog één vierde slachtoffer is bij den aan slag te Marseille gevallen. Het is een Fransche admiraal, wiens naam nog niet hekend is gemaakt, men vermoedt, dat het admiraal Berthelot is. Nader wordt gemeld, dat als vijfde slacht offer een Zuid-Slavisch generaal is geval len. Hij had verwondingen bekomen, die van zoo ernstigen aard waren, dat hij kort daarna bezweek. De man, die den aanslag pleegde. Dc pleger van den aanslag heet Petrus Kalëmen, geboren te Zagreb, 20 December 1890, van beroep koopman. Hij was in het bezit van een pas, afgegeven 30 Mei 1934 te Zagreb. Op 28 September was hij Frank rijk via Vallorbo binnengekomen. De chauffeur die dc auto bestuurde waar in koning Alexander van Joego-Slaviö was gezeten verklaarde het volgende: „Terwijl do auto langzaam in den stoet voortreed naar het Beursplein, maakte zich een man los uit de dichto menschcnmenig- te, van vrij omvangrijke gestalte; hij liep op de auto van den koning toe cn schoot vier of vijf maal met zijn revolver. Hij werd terstond gegrepen, cn do kolonel die zich in het gevolg van den koning be vond, sloeg met de sabel op hem los." De pleger van den aanslag heeft gepro beerd zich zelf in den mond te schieten, maar een der adjudanten ontrukte hem het vuurwapen. Op het beursplein zelf is hij neergeslagen. Onder do duizenden aanwezigen op het plein ontstond eerst groote beroering, daar na trad een diepe stilte in, die grooten in druk maakte. De vlaggen zijn halfstok gehcschen. Nader wordt gemeld, dat koning Alexan der door twee kogels is getroffen geworden, een in de buik en een in dc hartstreek, die beide doodelijk waren. Uit Luik wordt nog gemeld: Eenigen tijd geleden heeft de politie van Luik de verrichtingen gadegeslagen van ecnige verdachte individuen, Kroaten, die deel uitmaakten van een groep revolution nairen. Tot hen behoorde een mijnwcrkei zekere Petrus Kalmensky, die uit Luik is vertrokken zonder zijn adres na te laten Men vraagt zich thans af of de gelijkenis van dezen naam met den vermoedelijken naam van den moordenaar, Petrus Kale- men, bloot toeval is. Zagreb, 9 Octt. (Reuter). Bij een onder zoek, dat is ingesteld op verzoek van de Fransche legatie, is gebleken, dat op 30 Mei 193-i geen visum is verstrekt aan iemand, die Kaleman heet. Het paspoort van den moordenaar is dus vervalscht. De politie te Zagreb kent niemand van den naam Kaleman. Do naam komt wel voor in het gebied langs de Hongaarsche grens. Nationale rouw. De Fransche regeering heeft besloten een nationale rouw te land, ter zee en in de lucht af te kondigen voor den tijd van één maand. In dezen tijd zullen alle feesten en ceremoniën afgelast worden. KONINGIN MARIA, WJJLEH KONING ALEXANDER, EN DE TROONOPVOLGER, PRINS PETER. P a r ij s 9 Oct. (V. D.) In verband met den aanslag te Marseille heeft dc Fransche rcgcc'ing de volgende pro= clamatie uitgevaardigd: De Fransche regeering ziet zich met smart gedwongen de natie den dood mede te deelen van Z. M. Ko= ning Alexander van ZuidsSlavië, juist or> het oogenblik, waarop Zijne Majesteit het gansche vo'k de bewijs zen kwam brengen van dc toegenes genhcid van het ZuidsSlavisclie volk. De Fransche regeering geeft uiting aan haar groote smart tegenover Hare Majesteit, Koningin Maria van ZuidsSlavië, dc regeering van Zuids Slavic en de bevriende natie. DOUMERGUE. Tevens vervult de regeering den droeven plicht, kennis te geven van het feit, dat tezamen met Koning Alexander, de minister van buitens landsche zaken Barthou doodelijk ges troffen is. In dit tragische uur, nu beide vols keren zoo smartelijk getroffen zijn, gevoelen zij zich meer dan ooit vers eenigd in gedachten en gevoelens. Het stoffelijk overschot van Koning Alexander terug naar Zuid-SIavië. Naar verluidt zal het stoffelijk overschot van koning Alexander naar Zuid Slavic worden vervoerd met hetzelfde oorlogsschip, waarmede de Koning naar Frankrijk is ge komen. De kruiser, de „Dubróvnik", zal op dc thuisreis worden vergezeld door een Fransch eskader als eerc-gclcide. In de stad hcerscht ontzaglijke ops winding. Het bericht omtrent den aanslag verspreidde zich als een loos pend vuur door het gehee'e land en werd ook door de radio bekend ges maakt. Politieke weerslag? In politieke kringen is enorm ops zien gebaard door den fatalen aans slag. Voorloopig bepaalt men zicli er echter toe te verklaren, dat deze pos litiekc moord van niet te overziencn invloed zal zijn op dc gehcclc Euros neeschc politiek, te meer, waar juist koning Alexander's houding van zeer groot belang geacht werd. zoowel wat betreft het Oostenrijkschc vraagstuk als ook dc verdere ontwiks kc'ing van de verhouding tuscchen Frankrijk cn Italië, alsmede de politiek van Frankrijk ten opzichte van den Balkan. Over de onmiddcls lijke gevolgen van den moord laat men zich nog niet uit. De Koningin van Zuid-SIavië is te Besan- ron aangekomen, waar zij oogenblikkelijk op de hoogte gesteld werd van het treu rige nieuws. Zij is terstond naar Marseille vertrokken. Om 6 uur is dc ministerraad bijeengeko men, onder voorzitterschap van Doumer- gue, teneinde te beraadslagen over den door den aanslag ontstancn toestand. De minister van binnenlandschc zaken, die zich verantwoordelijk acht, zal zijn ontslag aanvragen. De president der republiek, Lebrun, is oogenblikkelijk na ontvangst van de bo- richten omtrent den aanslag, naar Mar seille vertrokken. De, troonsopvolging. Belgrado, 9 Oct. (V. D.) De opvolger van koning Alexander, prins Peter, bevindt zich op het oogenblik in Engeland, waar hij ter voltooiing zijner studiën een college zou volgen. De prins is eerst 11 jaar oud. Verhaal van ooggetuige. Overste Fiellet, die naast de auto van den koning reed, vertelt het volgende over den aanslag: „De auto, waarin zich koning Alexander, minister van buitenlandsche zaken Barthou en generaal Georges bevonden, was juist ter hoogte van de Place de la Bourse aan gekomen, toen ik zag, hoe een man uit de menigte te voorschijn schoot, langs de agenten van politie rende en voorbij mijn paard op de treeplank sprong van de ko ninklijke auto. Ik gaf mijn paard de spo ren, maar ofschoon het een sprong voorwaarts deed, kon ik niet verhinderen, dat de dader zijn arm uitstrekte en ver scheidene schoten op den koning loste. Met twee slagen sloeg ik hem neer, terwijl de chauffeur van de auto twee schoten loste. De moordenaar ging echter voort met schie ten, ofschoon hij op den grond lag. Zijn kogels troffen twee agenten van politie en een vrouw, die in de eerste rij der toeschou wers stonden." De moordenaar, Petrus Kalemcn, is naar thans vaststaat een Kroaat. Hij stond op dc lijst van verdachte personen, die door de Zuid-Slavische politic aan dc Fransche po litic was gegeven. Ter gelegenheid van dc ontvangst van den koning waren buitengewone politie maatregelen genomen. Meer dan 200 circu laires met de photo's van dc verdachte per sonen waren aan de met dc veiligheid be laste autoriteiten toegezonden. Bovendien had men in alle hotels te Marseille en te Tarijs een onderzoek ingesteld naar ver dachte elementen. Prins Peter komt morgen te Parijs. Parijs, 9 Oct. (Reuter). Kroonprins Peter van Joego-Slavië, die te Eton wordt opgevoed, wordt morgen te Parijs ver dacht. Belgrado. Het agentschap Avala meldt, dat het gerechtigd is, alle uit Duitschland stammendo berichten over troepenbewegingen enz., die met tenden tieuze bedoelingen verspreid worden, tegen te spreken. Par ij s. Bij den aanslag zijn ook een aantal toeschouwers gewond. Zes personen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Een po litiebeambte. is zeer ernstig gewond. Nader wordt nog gemeld, dat generaal Georges niet dood zou zijn, hoewel zijn toe stand om negen uur des avonds zeer zorg wekkend was. Nader rneldt men ons uit Belgrado: Het bericht van den moord werd met grooto ontroering vernomen. De politie bepaalde, dat alle openbare gebouwen na 10 uur 's avonds gesloten moeten zijn. Sterke poli- tietroepen patrouilleeren door dc straten, Overal is het rustig. De ministerraad is bijeengeroepen om do noodige maatregelen tc nemen. Bij art. 42 van de Grondwet wordt be paald, dat de kroonprins opvolger wordt. De kwestie van het regentschap wordt dooi den koning bij testament geregeld; als cc geen testament is beslist de regecring. Naar vernomen wordt zou dc regent- schapsraad uit drio personen bestaan, n.l. koningin Marie, prins Paul en dc president van het opperste gerechtshof. Er zal voor den tijd van zes maanden, waarvan drie maanden zware, rouw wor den aangenomen. In Boekarest is men al gemeen van meening, dat het gebeurde groote internationale gevolgen kan hebben. Marseille, 9 Oct. (V.D.). Ecnige per sonen, die ooggetuigen zijn geweest van den moord op Koning Alexander, verklaren, dat dc moordenaar 3 medeplichtigen had, die gevlucht zijn. Belgrado, 9 Oct. (V.D.). In sommige kringen wordt gevreesd, dat de moord be doeld was als signaal voor een opstand der Kroaten, die naar groote mate van autono mie streven. Parijs, 10 Oct. (Reuier). Uit Marseille wordt gemeld, dat de politie dc revolver heeft nagezien, waarmede Calamen den aanslag heeft gepleegd. Het bleek een 20- schots automatische revolver te zijn van al lernieuwste constructie. Bovendien zijn in 'n zak van de jas van den moordenaar ver scheidene patroonhouders gevonden, zoodat hij in totaal over ongeveer 100 patronen beschikte. Het onderzoek op het lijk heeft lot zeer interessante ontdekkingen geleid. Op de linkeronderarm had Calamen een tatoueering, n.l. een kroon van 5 6 c.M. doorsnede, omringd door een doodskop met twee gekruiste beenderen en bovendien ecnige initialen Deze initialen zijn afkor tingen van dc woorden „vrijheid of dood". Een Zuid-Slavisch journalist heeft ver klaard, dat deze tatoueering het kenteeken is van de Macedonische Korniladsjis De Fransche politie probeert thans 11a to gaan of Calamen medeplichtigen heeft ge had. Het feit dat van hem geen spoor to ontdekken is in eenig hotel in Marseille, doet vermoeden, dat hij bij een vriend heeft gelogeerd. Vast te stellen wie dit is is van groot gewicht. De wildste geruchten doen de ronde. Ver teld wordt dat vijf of zes met dolken gewa pende personen om den moordenaar heen stonden. Getuigen zouden bereid zijn om dit te bevestigen. De politie heeft van hen echter nog geen spoor ontdekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1