DE EEMLANDEa FÖT0CIÜEHOUSE 4000 EXEMPLAREN „Geef mij een Boveetje" BELANGRIJK BERICHT L J. LUYCX ZOON Maandag 15 October 1934 j Uitgave; VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 91 Poincaré overleden VAM MET LEUSDERWEG 210 Vanaf hedenavond vertoonen wij in onze etalage de Bedrijfsfilm van onze eigen zaak. POINCARE AAN FRANKRIJK ONTVALLEN EEN TROUW DIENAAR VAN ZIJN LAND Tel. 1788 10 TAX! TAX! TEL. 1830 TEL. 1093 rajEste Nieuws 5 uur 36 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ASOriNtMEN fSPBIJS P01 3 maandcn w»i Ametsloort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! I 0.17' 'j. Brnncoland Iranco per post per 3 maanden 13-. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKtNirNG 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer 11elke regel meer f 0 25 Llefdadlghelds advcrtcntliin veor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiön „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 TVT \UWEI,ï,IKS is de rouwmuziek ver- klonken, die een droeve wijding schonk aan Barthou's laatste reis door de straten der door hom zoozeer beminde Lichtstad, of Frankrijk ontvalt opnieuw één zijner zonen, die één zijner meest toe gewijde dienaren was. Poincaré, Barthou's geestelijke vader en inspirator, is als een moe grijsaard heengegaan. De dood heeft- een einde gemaakt aan een activiteit, die haars gelijke nauwelijks had. Poincaré heeft gewerkt, zoolang het dag was, hij heeft gewerkt, als reeds lang de zon ter kimme was gezonken. Zijn werkdag was een aaneenschakeling van zestien nij vere uren en al dien tijd was hij een sol daat in dienst van Frankrijk, dat licm meel den wat ter wereld ook ter harte ging. Het zij als vaardig jurist, hetzij als minister, die deel uitmaakte van talrijke kabinetten, hetzij als premier, tot welk ambt hij meer dan eens werd geroepen, hetzij als presi dent der republiek, steeds gaf hij aan dc behartiging van hetgeen zijn gaarne aan vaarde plicht was, gansch zijn wezen, zijn talenten, zijn energie. F.n hij al wat Poin caré dacht en deed, betoonde bij zich een republikein, die zich in de i^erste plaats liet leiden door zijn vaderlandsliefde, welke meermalen bet karakter aannam van een fel en verwoed fanatisme. Geboortig uit Lotharingen, dus uit oen gebied, dat bij een Frnnsch-Duitsehc bot sing altijd de eerste bloedige sfootèn moest opvangen, stelde hij zich steeds fel en vurig te veer. wanneej- net hem voorkwam dat Frank rijks verdediging in eenig op zicht werd veronachtzaamd. In den loop der twintig jaren, die zijn verstreken, sinds de wereldoorlog Europa in een ellende stortte, waarvan de huidige ontreddering de,-ontstellende consequentie is, hebben de Duïtschers het aan den lijve moeten onder vinden, wat Poincaré's nationalisme bctee- ken.de. Dc Fransche staatsman werd meermalen geleid door een wilden haat jegens Duitschland, dat volgens zijn opvattingen in dc laatste halve eeuw tot twee malen toe een brutale poging had gedaan om het land, dat hij zoozeer lief had, te overrom pelen. Dit achtte Poincaré een onvergeef lijke zonde en jaren achtereen is liij tegen over Frankrijks Oosterburen dan ook on vermurwbaar geweest. Herinnert niet ieder zich nog den tijd, dat hij Zondag na Zon dag zijn redevoeringen hield, die één voort durende aanklacht waren? Deze predika tiën, waarvan de periodiciteit zoo'n ver woed karakter'droeg, dat in ons blad in de rubriek „Voornaamste nieuws" zelfs een maal de medcdeeling verscheen, dat Poin caré op een bepaalden Zondag niet tegen Duitschland had gefulmineerd, vormden oen aaneenschakeling van beschuldigingen aan het adres van Duitschland, die voor de verzoening der beide volken een ernstig be- Jctscl zijn geweest en die in Duitschland een geestesgesteldheid in het loven riepen-, welke liet Jater mogelijk maakte de uiterst vruchtbare kiemen te zaaien van het door dc Franschcn zoozeer gehate en geduchte riationaal-socialisme, dat thans „aan de overzijde van den Rijn" alle macht aan zich heeft weten te trekken. Naderhand, toen Briand's invloed de toe nadering tusochch Duitschland en Frank rijk bevorderde bet was in den tijd, dat Strcscmann nog zijn stempel drukte op de Duitsche politiek hoeft Poincaré zich niet alleen hij den toestand, zooals deze toen een gewijzigd en dus verheugend aspect verkreeg, zij liet aanvankelijk slechts noodè, neergelegd, maar zelfs heeft hij zich een tijdlang een geestdriftig kam pioen beloond voor de Fransch-Duitsche in- tcllectucelc samenwerking. Van den leider der Fransche socialisten Jaurès, wiens vermoording samenviel mot den aanvang van den volkerenoorlog, is dc uitspraak afkomstig: „Poincaré, dat be- teekent dc oorlog." Desniettegenstaande heeft de Fransche staatsman, die thans het tijdelijke met het eeuwige hooft verwisseld, bij voortduring in zijn geschriften laten uit komen, dat hij, in stede van don oorlog te willen, dezen heeft ve"o'~"1,,uvd en ern- s" pf!~;""-en t-oo't i deze v.e-eld- ramp, een ramp van bloed en tranen, te voorkomen. Aan den vooravond van den POINCARÉ. oorlog zou hij don koning van Groot-Bri- tannië feitelijk om dc toezegging hebben gebedeld, gesmeekt zelfs, dat Engeland zich metterdaad aan Frankrijks zijde zou scha ren, wanneer het tot een gewapend geschil mocht komen. Alleen wanneer liet tot Duitschland doordrong, dat hot een Fransch-Britsch hlolc tegenover zich zou vinden, zou, aldus de gcdachte.ngang van Poincaré, de mogelijkheid niet zijn uitge sloten, dat Duitschland nog te elfder ure van de dwalingen zijns weegs tetrugkccr- de. Dit laatste is niet geschied en degenen, die uit eerbied voor dc persoonlijkheid van Poincaré dezen willen ontlasten, leggen terecht of ten onrechte: daarover kan pas later, wanneer de hartstochten minder hoog oplaaien, de historie een rechtvaardig oor deel vellen voormelden brief uit als een bewijs, dat Poincaré nimmer op den oorlog heeft aangestuurd. Diegenen in Duitschland, wicn objectivi teit niet geheel vreemd is, willen desnoods nog toegeven, dat het misschien niet Poin caré's persoonlijke schuld is geweest, dat de oorlog in 1011 uitbrak, maar zij wijten deze wereldramp niettemin aan Poincaré's gc- heclc generatie, die, opgegroeid onder den indruk der nederlaag van 1870, liet conflict met Duitschland zoo niet gezocht heeft, dan toch Mn. de prille jeugd af onvermij delijk heeft geacht en daarop alle hoop heeft gesteld, omdat een geschil met Duitschland de kans zou bieden hot „Frankrijk aangedane onrecht" tc Jierstcl- Icn. liet was daarom logisch, aldus de Duitsche zienswijze, dat bedoelde Fransche generatie, toen de leiding der Fransche politiek in haar handen overging, al baar i best deed Frankrijks weermacht ten be hoeve van het „onvermijdelijke" conflict met Duitschland uit te breiden. De politiek der eindclooze oorlogsvoorbereidingen en der systematische ophitserij, die hiervan hot uitvloeisel was, moest, zoo luidt dc Duitsche conclusie, onvermijdelijk op zeke ren dag liet kruitvat tot ontploffing bren gen. Iioo dit ook zij, van den Franschcn ge zichtshoek uit bekeken, is Poincaré iemand geweest, die belangeloos, met ziel en zin nen, zich geheel wegschonk aan zijn va derland; en al moge liij door zijn haat je gens Duitschland, die somwijlen geen gren zen kende, do Europceschc locnadering op zeer tc betreuren wijze geruimen tijd heb ben tegengehouden, niettemin leefde hij klaarblijkelijk in dc oprechte overtuiging, dat hij door zijn houding het belang van Frankrijk,dat hij identiek achtte met het belang van Europa, het beste diende. Ondertusschcn erkennen zelfs Poincaré's felste tegenstanders, dat Frankrijk veel aan den hriïlantcn staatsman is verschul digd, ware liet alleen maar door bet feit, dat hij, toen Frankrijks financiën na den oorlog in een hopeloos chaotischen toe stand verkeerden, op een waarlijk geniale wijze orde op zaken heeft weten te stellen; na een schrikbarende ontreddering wist hij, dank zij zijn werkkracht, dank zij zijn in zicht, opnieuw een evenwicht tot stand te brengen, een grandioze verrichting, die overal ter wereld opzien heeft gebaard en dio zelfs wel eens met een mirakel is ver geleken. Poincaré stond sterk en onwrik- maar als een dijk, toen dc inflatie als een zondvloed Frankrijk dreigde te overstroo- TE VEEL BELANGSTELLING. Berlijn, 13 Oct. (V.D.). Officieel wordt medegedeeld, dat het verlangen van vele Duitschers, om den rijkskanselier cn den leden der rijksrcgcering door demonstratie in de Wilhelmstrasse hun vereering en aanhankelijkheid te bewijzen, tot ernstige verkeersstremmingen beeft geleid. Met het oog daarop wordt het publiek verzocht de monstraties in de Wilhelmstrasse na te la ten. Talrijke keeren heeft hij deel uitgemaakt van zeer uiU eenloopendc ministeries Parijs. 15 October. (Reuter). In den afgelopen nacht om half vier is op 74*jarigen leertijd, in z in \vo? ning a'hier, overletjcn de oud-presi^ dent der republiek Raymond Poin? caré. De overledene rukkelde de laatste jaren met z'n gezondheid, doch v/as itrisf* éerrgen tijd weer zoover her? stcld, dat men meepde zich niet om geruft over hem te moeten maken. Sede~t centje da^cn moest hij c~h? te- ziin kamc" berden, do"h no" -g!s? fe~avond \re~d me^e',nderïr1 dof ~"n toestand-met zorgwekkend war De dood is dus nog vrij plotseling inge? treden. Mot Poincaré is een groot staatsman heen gegaan, een figuur, wiens'' bet cokenis door zijn gr.ootc verdiensten, niet alleen van di- plomatickcn aard, internationaal was. Een staatsman in den warén zin der woords, rasecht politicus, wiens rotsvaste energie ge dreven werd door de overtuiging, waarmede bij zijn zware taak ten uitvoer bracht. Raymond Poincaré werd oji 20 Augustus I860 in Bar le Due (departement van de Maas) geboren in liet oude hertogdom Lot haringen. Aanvankelijk studeerde hij in de rechten en werd advocaat. Al spoedig wijd de hij zich aan de staatszaken. Van 1886 tot 18S7 bekleedde hij het ambt van chef dc ca binet in liet ministerie van landbouw. In 1SN7 volgde zijn verkiezing tot afgevaardig de van het departement van de. Maas en van (Jat oogonblik af begint zijn feitc'ijko staatsambtclijkc loopbaan. Al spoedig trok hij dc aandacht tot ziclt door dc doortas tende cn heldere wijze, waarop hij vele fi- nnncicclc vraagstukken behandelde cn in zeer vele gevallen een gelukkige oplossing aande hand wist te doen. Nogmaals in 18S9 in 1S93 volgde zijn herverkiezing*, tot dat hij in April 1893 deel begon uit tc maken van dc rcgccring. In liet kabinet-Dupuy had hij dc portefeuille van onderwijs. Toen het mi nisterie in November van hetzelfde jaar af trad, legde ook Poincaré zijn functie neer, doch ook in het tweede minisicrie-Dupuy keerde hij terug (18911895) en was in dien tijd minister van financiën. In het ka binet Ribot, dat dit ministerie volgde, ver vulde liij ten tweeden male liet ambt van minister van onderwijs. Vervolgens werd hij door de Kamer van Afgevaardigden be noemd tot vice-president cn werd in 19D3 lid van den senaat. Daarmede trad voor Poincaré een nieuwe phase voor zijn leven in. Van Maart tot October 1906 was hij wederom minister van financiën. Buiten al zijn staatSbësJöm me ringen had Poincaré evenwel nog tijd zich aan de lite ratuur te wijden en verwierf hij zich als schijvcr zelfs veel bekendheid door zijn werk: „Idees contemporaincs". Dc groote op komst der figuur van Poincaré dateert in- tusschen van 1912, toen hij na het aftreden van het kabinet-Caillaux belast werd met de vorming van een ministerie, waarin hij dc portefeuille van buitcnlandsche zaken nam, terwijl Dclcassé minister van marine was. Reeds in Januari 1913 trad hij af, om, on danks heftigen tegenstand van Clemenceau, met 483 van dc 870 stemmen benoemd tc worden tot president der republiek. In Fe bruari 1913 aanvaardde Poincaré zijn nieu we ambt. Twee dagen later benoemde hij Delcassó tot gezant te St. Petersburg. Op den dag dier benoeming sprak de socin listenleider het. bekende woord: „Poincaré, dat beteekent de oorlog". In de laatste jaren voor den wereldoorlog had Poincaré contact gezocht met verschil lende andere staatshoofden. Zoo brachten grootvorst Nicolaas en grootvorstin Anasta- sin 'è'en bezoek aan Frankrijk. Daarop volg de Poincaré's reis naar Petersburg. Kort na zijn terugkeer brak dc oorlog uit. In April 1919 liep liet gerucht, dat Poincaré af zou treden, daar hij zich niet do bepalingen om trent wapenstilstand cn andere beslissingen niet kon vereenigen. Daar bleef het oehtcr bij. Na het beëindigen van zijn ambtsperiode stelde Poincaré zich ter beschikking van de schadcvcrgoedingscommissie, waarin de Fransche afgevaardigde het presidium be kleedde. Eenige weken later echter trad hij weer af. Mij nam de leiding van de politieke kro niek van dc „Revue des deux Mondcs" over cn schreef bovendien dikwijls hoofdartike len in do „Matin". Tijdens do conferentie van Cannes in Januari 1922, toen do Kn- gclscliFransche spanning toenam en Briand genoodzaakt was af to treden, werd Poincaré wederom met dc vorming van een kabinet belast. In Januari 10*23 werd dc bezetting van bot Ruhrgcbfed ingesteld. Infusschcn nam dc rcputaïio van Poincaré toe, toen bij in uMaart 19*24 afhad en onmiddellijk daarop met dc vorming van bot nieuwe ministerie belast v.crd. De. algciheene verkiezingen in Mei 1924 hadden echter zijn aftreden van Juni in dal zelfde jaar tengevolge. Sedert dien trok Poincaré zich terug cn trad zelden meer in het openhaar op. Daar entegen loog hij aan het schrijven cn zijn boeken: „Dc oorsprong van den oorlog" en „In dienst, van Frankrijk" kregen veel bc- j kondheid. Poincaré verdedigde in deze v.or- 1 en de politiek, welke bij gedurende de oor logsjaren bad gevoerd. Nogmaals och'er zou bij in het openbare leven'terugkoeren. In den romer van 1923, toen verschillende ka binetsformateurs faalden, vormde, hij op 23 Juli zijn tweede kabinet, waarin o.a. naast Briand cn Hcrriot ook Barthou, Pailevé cn Tardieu zitiing hadden. Poincaré zelf nam de portefeuille van financiën. In 1928 doken wear nieuwe moeilijkheden op hij de behan deling der begrooting cn locn in liet laast van 1928 dc radicaal-socialistische ministers hun portefeuille ter beschikking stelden; trad ook Poincaré met liet gehcelc ministe rie af. Hij werd echter opnieuw met dc vor ming van eert kabinet belast, dat thans niet uitsluitend van alle linksche. elementen tot stand kwam. De moeilijke taak, die Poin caré te vervullen had, toen dc kwestie van dc ontruiming van het bezette gebied cn zoovele andere belangrijke onderwerpen aan de orde kwamen, roofde een groot doel van zijn gezondheid. Op 27 Juli 1929 nam Poincaré ontslag, daar hij op medisch ad vies een operatie moest ondergaan. EERSTE REIS DER QUEEN MARY. Ook van Nedcrlandcchc zijde groolo belangstelling. Londen, 13 Oct. (V.D.) Er bestaat een overweldigende belangstelling voor dc Queen Marv, het nieuwe schip van dc Ca nard White Star Limited, dat op 2G Sep lember aan de Clyde tc water is gelaten De eerste reis van dit schip zal plaals vin den in liet voorjaar van 193G. 1-Iet aantal ge gadigden, om deze eerste reis mee te ma ken, is zoo groot, dat alle aanvragen in volgorde van binnenkomst, worden geno teerd om te woriden behandeld. Ook in Nederland bestaat er veel liefheb berij om deze eerste reis mee tc maken buitenland Binnen- en 6 ct. per K.M, TeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers, wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopo'e) Hoofdkantoor KAUSP 41. BUITENLAND Poincaré overleden. (Eerste Blad pag. 1). Het stoffelijk overschot \ati Koning Alex ander in zijn vaderland aangekomen. (Tweede Blad, pag. 1). De uitvaart van Barthou. (Tweede Blad, pag. I). Het nieuwe Fransche kabinet. (Tweede Blad pag. 2). BINNENLAND Hotel tc Wolvega in asch gelegd. (Tweede Blad pag. 2). Rouwdienst tc den Haag voor koning Alexander. (Tweede Blad pag. *2). STADSNIEUWS Studieconferentie van den V.D.B. (Eerste Blad, pag. 3.) Dc A.R. jongeren in vergadering bijeen. (Eerste Blad pag. 3), - SPORTT. Een 6—0 overwinning van H.V.C. op Schinkelhaven. (Derde Blad pag. 1), Ainsvordc lijdt een 7—0 nederlaag tegen Elinckwijk. (Derde Blad pag. 1). Amcrsf. Boys verliest met 3—0 van Vriendenschaar. (Derde B!ad pag. 1). Quick wint met 30 van Voorwaarts. (Derde blad, pag. 2). Sopla verliest met 54 van Brcderodcs. (Derde Blad, pag. 2). WE ER VERWACHTING Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende Noord-Westelijke tot 2 Noordelijke wind, half tot zwaar he- wolkt, waarschijnlijk nog regen- of J) hagelbuien, aanvankelijk kouder. Hoogste barometerstand 77G.9 tc lsafjord., Laagste barometerstand 73*2.1 tc Kopenha- gen. LANGESTRSAT 49-51 TELEFOON ISO GEBREIDE ONDERJURKEN met bnpas-e~.de DIRECTOIRES. Wollen Camisoles ook met mouwtjes.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1