4000 De moordaanslag te Marseille DE EEMLANDEü Plantenkw. „Horse Weide" L. J. LUYCX ZOON „Geef mij een Boveetje" Woensdag 17 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Ga. Bureau: ArnhemschepoortVt-al 2a 33 e Jaargang No. 93 Georgief's schuld staat thans vast EENZAAM Tel. 178® ENGELSCH MINISTER DOOR STUDENTEN BESTOOKT EXEMPLAREN TAXI TAXI TEL. 1S30 TEL. 1093 5 uur 34 min. AMERSFOORlSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 ma<,ndcn vo°' Amersfoort 2.10. pet maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17' Binnenland Iranco per post per 3 maanden (3.-. Afzonderlijke nummers 10.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER AOVFRTFNTIFN vaQl~kregels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 10 25 Llefdadighclds-advertcntitfn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiön „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bcwijsnummei extra i 0.05 Sensatiorteele mededeeling omtrent de misdaad te Athene Belgrado, 16 October. (V.D.i Ecu tic J legatie is uit naam der regcering van Joc- go-Slavië naar het grensstation Rabek ver trokken om den president der Fransche Irepubliek, Lebrun, die vergezeld wordt door maarschalk Retain, te verwelkomen. Ook t de Fransche gezant te Belgrado is naar [ïtahek vertrokken. Boekarest, 15 October (V.D.). Van avond zijn koning Carol II van Roemenië [en prins Nicolaas per spccialen trein naar Belgrado vertrokken. Tezelfdcr tijd is met j een anderen trein de Roemeensche delega tie vertrokken, welke de Roemeensche re- r2.geering zal vertegenwoordigen bij de ter-, dardcbestclling van koning Alexander. Boekarest, 15 October (V.D.). De re- fgeering heeft de Roemeensche delegatie, i welke thans, in verband met dc teraarde Destelling van den vermoorden Franschcn minister van huitenlandschc zaken, Bar- thou, nog te Parijs verlooft, telegrafisch op- Mgedragen om daar tc blijven en de regee .^.)ring van Roemenië eveneens te vertegen- Kwoordigcn bij de begrafenis van Poincaró. Belangrijke ontdekking te Lau sanne. Parijs, 1G Oct. (Reuter). Op het station tc Lausanne zijn drie koffers gevonden, ■waarin men klceren, geschriften en vuur wapenen vond, welke afkomstig moeten zijn van do terroristen, die den aanslag te Marseille hebben voorbereid en de koffers op het station hebben moeten achterlaten, toen zij over dc Fransche grens gingen. Te Roubaix beeft dc politic een ui Dal matic afkomstige» Joego-Slaviër gearros teerd, die in België had gewerkt on clan destien op Fransch grondgebied trachtte te komen. IIij had een pas hij zich, die niet geldig was voor Frankrijk. Skoolig, al dus zijn naam, kon 'geen uitsluitsel geven over zijn doen en laten tusschen 5 en 11 October. Melun, 1G Oct. (Reuter). Malny heeft bekend, dat hij óf te Paiijs óf tc Marseille een aanslag moest plegen. Hij is 2G Sept. met tweo medeplichtigen uit Boedapest tc Zurich aangekomen. Ilier vonden zij dc beide anderen. Zij begaven zich naar Frankrijk, twee via Evian en de drie an deren via Thonon, waarna zij te Parijs weer bijeen kwamen. Malny en Kramer begaven zich naar Marseille, waar niet Kramer, doch Stuck, alias Kalemcn, den aanslag alleen heeft ge pleegd. Hongaarsch verweer. Boedapest, 1G Oct. (Reuter). De Ilon- gaarsc'ne staatspolitie heeft op grond van het ingestelde onderzoek geconstateerd, dat geen der in verband met den moordaan slag te Marseille genoemde ftorsoncn ooit in Boedapest heeft gewoond, een Ilongaar- sche pas heeft gekregen, of do Hongaar- sche grens heeft overschreden. Dc juistheid van het Havas-bericht, dat twee der samen zweerders direct uit Boedapest naar Mar seille zijn gekomen, kan pas worden on derzocht, wanneer hun namen bekend zijn. Belgrado, 16 Oct. (V. D.) Sedert de vroege ochtenduren trekt de bevolking van de Joego-Slavische hoofdstad in schier on afzienbare rijen langs de haar van koning Alexander. Garde-officieren houden bij de baar de wacht. Achter dc katafalk staat een omfloerst kruis met wit licht. Tal van kransen heb ben zich voor de baar opgestapeld. Vele personen, voornamelijk vrouwen, vielen bij het passecren van dc haar in on macht en een eerste hulppost moest lier- haaldelijk assistentie vcrleenen. Alexander en Barthou-straat te Praag. Praag, 1G Oct (V.D.). De gemeenteraad van Praag heeft besloten om twee hoofdstra ten te noemen naar wijlen koning Alexan der en Louis Barthou. Dit voorstel, dat met ulgemeenc stemmen werd aangenomen, was afkomstig van den burgemeester, dr. Baza. De vingerafdrukken van den moordenaar. Sofia, 16 Oct. (V.D.'i. Het onderzoek van de Bulgaarsche politie hpeft uitgewezen, dat de door haar te Parijs opgevraagde vinger afdrukken van den moordenaar van ko ning Alexander identiek zijn met die van den Macedonischcn terrorist Tsjernoscniski Hiervan zijn hedenavond de politieautori teiten te Parijs en te Belgrado in kennis ge steld. De Bulgaarsche politiedirectie verklaart thans, dat met het oog op dit feit nauwelijks getwiifeld kan worden, dat de Marseillanu sche koningsmoordenaar de Macedonische terrorist Tsjernosemski is geweest. De besprekingen tussclien Laval on Bcneaj. Parijs, 10 Oct. (V.DDc besprekingen tusschen don Franschen-minister van bui icnlandsehc zaken, Laval, en den Tsjccho- Siowaakschcn minister van builcnlandschc zaken, Bencsj hebben hedenmorgen bijna twee uur geduurd. Verder heeft Benesj oen onderhoud gehad met den minister van fi nanciën, Germain Martin in den loop van hedenavond zal hij naar Belgrado verdok ken, waar hij president Masaryk vertegen woordigen zal hij dc teraardebestellings- plechligheden voor koning Alexander. Het Onderhoud tusschen Laval en Bencsj werd bijgewoond door den Franschcn ge zant le Praag, Noel, uic op uitdrukkelijk verlangen van Laval naar Parijs was geko men. Noel was indertijd door Laval uit hel ministerie vr ;i hinncnlandsehc zaken over geplaatst naar dat van huitenlandschc za ken. Kort voor Laval aftrad als premier werd hij benoemd lot gezant in Praag. Men acht het niet uitgcsloien.dat Laval thans wederom zijn vroegere» medewerker vaak zal raadplegen. Dc bekentenis van Malny. Parijs, 1G October (Reuter). Dc terrorist Mio Kralj, alias Malny, heeft hekend, dat hij zich to Marseille onder de menigte bevond voor dc koninklijke smet passeerde. 11 ij voegde hieraan toe, dar hij vreesde, andere personen dan koning Alexander te treffen en dat hij derhalve liet plan van den aan slag wilde opgegeven, 'lij waarschuwde. Ka lemen, *maar vreezende dat deze hem zou dooden heeft hij de wijk genomen tusschen de menigte. Te Parijs heeft dc politie verder dc hand gelegd op een aantal documenten, die oen belangwekkend licht wepen op een separa tistische Zuid-Slavische, actie. To A in heeft zij een revolver on tweo hommen g'- vonden in de kamer, di t Kralj daar bewoond heeft welke volkomen identiek waren met dc bommen van Kalemcn. Belgrado, 16 Oct. (V. t).) Vólgens uit Marseille op het commissariaat van politie tc Belgrado ontvangen berichten is thans, naar verluidt, ondubbelzinnig vastgesteld, dat Wlada Georgicf, Bulgaarsch onderdaan, de pleger \an den aanslag is. Behalve door vingerafdrukken wordt ook door andere bi/onderbeden dc identiteit: be vestigd, o.m. door dn tatoueeringen en de volledige persoonsbeschrijving. De Prawda publiceert bizonderherien uit het leven van Gcorgief Het blad doet ook medcdeelingcn over den persoon van den vertrouwensman, die het. eerst den werke lijke» naam van den moordenaar heeft vast gesteld. Volgens deze medcdeelingcn was Gcorgief een aanhanger van den Macedonischcn lei der Michailof. Hij was een der beste pistool- schutters van het land en stond bekend als gewillig en getrouw werktuig van zijn lei der. Hoewel slechts bewezen kon worden, dat hij in Bulgarije twee moorden heeft ge pleegd. gelooft men toch, dat hij in liet ge heel ongeveer dertig personen heeft gcdoocl. Nochtans kan niet weden verondersteld, dat hij zelfstandig den moordaanslag te Marseille kan hebben georganiseerd. Veeleer valt dc verdenking den' aanslag to hebben georganiseerd op een zekeren Cyril DrangoCh, tl ie door Michailof werd ge bruikt als buitenlandsc.h koerier. Van dezen vveet men sedert cenigcn tijd niet, waar hij zich ophoudt. Sofia, 16 Oct. (V. D) De vingerafdruk ken van Kalemcn konten overeen met die van den Macedonische» terrorist Wlada Gcorgief. Do moordenaar van koning Alex ander en van den Franschen minister van huitenlandschc zaken, Barthou, is dus defi nitief geïdentificeerd. Marseille, 10 Oct. (V. D.) Tc Aix en Provence heeft een onderzoek plaats gehad, dat de ernstige beschuldigingen aan het adres van den terrorist Malny, die gisteren te Melun is gearresteerd, waar maakt. In het hotel, waar do terroristen voor den aanslag hebben vertoefd, zijn in dc ka mer, welke Malny betrokken had, twee bommen, een automatische revolver en een hommen vul Ier gevonden welke overeenko men niet die, welke in clc zakken van Kale mcn zijn gevonden. Iliermedo is liet bewijs geleverd, dat Malny bij het complot en dc voorbereiding er van betrokken is geweest. Parijs, 1G October (Reuter). Uit door de Söreté nationale ingewonnen inlichtingen blijkt, dat Kalemen, alias Georgief, in 1897 te Chtip (Servisch Macedonië) is geboren. Op li-jarigen leeftijd is hij naar Bulgarije vertrokken, waar hij later lid werd van do Macedonische recolutionnairo organisatie. In 1924 heeft Kalemen twee mannen ver móórd. Hij werd daarvoor ter dood veroor deeld, doch in 1932 kreeg hij bij de alge mene amnestie gratie. Hij verliet toen Bul garije. Op 15 Juni 1932 sloot hij zich aan. bij de Kroatische terroristen, die onder lei ding staan van Pavelitsj. De justitieel© po litic heeft de opsnoring verzocht van Ante Pavclitsj, die in 1889 te Tvan Planine (Joego slavië) is geboren HERFST IN DEN MOESTUIN. Ook on/e moestuin verjont nu nel na- iaarsbceld. Dc mooiste bounen hebben we geoogst en voor de inmaak is dau ook ge zorgd. Nog plukken we geregeld boonen voor dagenjKsch. gebruik. Wie in Juli nog slaöooncn heelt gelegd voor late oogst, be gint hiervan nu tc piukken en kan Dij gun stig naiaarswcer nog lang oogsten. Van snij- boonen zijn het vooral de pronkboonen die we nog laat kunnen plukken. Ze zijn hel best bestand tegen ruw weer. Men moei, ze echter steeds jong plukken, daar ze spoe dig stug worden Kool neemt in onzen tuin nu een be'angrijke plaats iu. Nu na een betrekkelijk drogen zomer een nattere pe riode volgt, is de kans van bersten der kooi groot. Daarom oogsten we steeds de rijpste kool, die dreigt te zullen bersten en niet direct geoogst kan worden, draaien wc op den wortel Cen halven siag om, waarbij een groot gedeelte der wortels zal afknap pen. Andijvie groeit nu snel en van de vol groeide struiken binden we geregeld een aantal per week op, zoodat we voortdurend gele andijvie voorradig hebben. Dit opbin den doen we als de planten goed dröog zijn. V'oor vollegrondstomaten is het een goede zomer geweest, zoodat we thans volop kun nen oogsten. Nu gaan we de bladeren hall afsnijden, opdat ook de laatstgevormde vruchten voldoende zon zullen krijgen om te rijpen. Intusschen gaan we al weer denken aan hel volgend voorjaar. V.'e zaaien nu bloemkoolplantcn "en overwinteren deze in zen kouden bak. De jonge plantjes worden in den bak, dicht bij het glas verspeend op een afstand van 8 c M. Men kan ze ook in kleine stekpottcn verspenen en deze in den bak ingraven. Ze zullen dan in het voorjaar van het verplanten minder hebben te lijden. Ook gedurende den winter worden planten zoo veel mogelijk gelucht, opdat ze krach- lig opgroeien. Bij vriezend weer dekken we den bak; deze behoeft echter niet geheel vorstvrij gehouden te v/orden Omstreeks half October zaaien we kropsla onder glas. Deze verspenen we op ongeveer 4 c.M. af stand en behandelen we verder als de bloemkool. Wie in Augustus selderij en pe terselie heeft gezaaid, kf.n ook deze jonge plantjes nu in een bak uitplanten. Indien we dezen bak in den winter behoorlijk dek ken er. verzorgen, zullen we steeds de be schikking hebben over versche soepgroenten. Als ge U zoo voelt, zal een prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg en plantenlevering weet U? whU:anAtdP ItU Athene, 16 October. (V.D.). Ilel regee- ringsblacl Vradync publiceert in een extra- editie het bericht, dat eon vooraanstaand man te Athene naar aanleiding van den moord op koning Alexander tc Marseille dc politic van Piraeus medcdeelingcn heeft verstrekt. De man heeft verklaard, dat een maand geleden uit Agram tc Athene is aangeko men oen vrouw, zekere I-Iarcnga Kalemen, rlie door hem gehuisvest is. Zij heeft veer tien dagen lang te Athene vertoefd en ver klaard in liet buitenland een broer ie heb ben, Peter Kalemen. Dc mededeelingen, wel ke de vrouw heeft gedaan, waren op den moordenaar Nan toepassing. Het blad meldt voorts, dat dc man, die de inlichtingen heeft verstrekt, de foto en de correspondentie van de vrouw ter beschik king van de polilic heen gesteld, die de in lichtingen heeft doorgegeven aan dc politie van Belgrado. Do vrouw is van Athene naar Marseille gereisd. Het schijnt, dat dit dezelfde vrouw is als die, welke tc Aix de moordenaars heeft ont moet. en geld en wapens heeft, verstrekt. Te Athene heeft de vrouw in ieder geval op grooten voet geleefd. Belgrado en de consequen ties van den moord te Mar seille. Belgrado, 1G October. (V.D.). Er is nog geen beslissing genomen ten aanzien van de diplomatieke gevolgen naar aanleiding van den tc Marseille gepleegden moord aanslag. In welingelichte Joego-Slavische kringen wijst men er op, dat liet er vooral op aan komt te wachten, tot het onderzoek zal zijn afgeloopcn en vastgesteld is, wie direct en wie indirect voor den moord verantwoor delijk moet worden gesteld. Voorts is tot nu toe nog niet In over weging genomen hetzij te Boedapest, hetzij te Genève een diplomatieke stap te onder nemer» buitenland Binnen- en 6 ct. per K.M. Tel. 178® Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. De positie van prins Paul. Belgrado, 16 October (V.D.). In poli tieke kringen bestaat grootc bolangslellirig voor den persoon van prins Paul, die door koning Alexander hlijknnar alles behalve «derhls in naam is aangewezen als regent. Prins Paul zal het persoonlijk vermogen van den overleden vorsl, dal op een mil- lioen pond sterling wordt geschat, beboeren Fransche bankiers golooven, dat de regent een vërzoenender houding zal aannemen dan Alexander, doch wel even resoluut zal zijn. Gocring naar Belgrado. Berlijn, 16 October. (V.D.). De Pruisi sche ministerpresident, generaal Gocring, zal als bijzonder gevolmachtigde van I-Iitler als opperste bevelhebber aanwezig zijn hij de teraardcbestellingsptochtigheden in Bel grado. Gooring zal op het graf van den ko ning namens dc Duitscho weermacht een krans neerleggen met woorden van ver eering voor haar „vrocgcrcn heroïsche» te genstander". Nota van Joego-Slavië aan de Hongaarsche regecring? Londen, 10 October. (V.D.). Evening Standard meldt uit Belgrado, dat de regec ring van Joego-Slavië oen nota aan de. Hon gaarsche regcering voorbereidt. In 'leze nota zal de Ï-Iongaarsche verklaring, dat de moor denaar nimmer verblijf zou hebben gehou den in een Hongaarsch emigrantenkarnp, van de hand worden gewezen. Elliott begroet door een hagel van tomaten en eieren Londen, 16 Oct. (V.D.) Op 27 October a s. vindt aan de universiteit van Glasgow de verkiezing plaats van een rector, waar voor vier candidate» zijn gesteld, n.l. sir Stafford Cripps voor Je Labour-Part ij, de beroemde musicus en oud president der Poolscho republiek, Paderewski door de z.g. „distrilmtists", Cunningham© Graham door dc Scliotsche nationalisten en sir Ian Golquhoun uls nicl-politiek candid.aat, die echter door de conservatieven gesteund wordt. Voor do conservatieve studcntenelub zou gisteravond het woord voeren de mi nister van landbouw, Elliot. Toen hij echter in gezelschap van zijn vrouw op het po dium verscheen, werd hij begroet door een hagel van tomaten, eieren, die zijn hoed en zijn kleeding terecht kwamen. Toen mevrouw Elliot door een tomaat geraakt werd, werd zij door een meisjesstudente van het podium afgeleid, terwijl men ter bescherming van den minister het scherm liet zakken, waarop tomaten en eieren toen stuk braken. Elliot verscheen niettemin voor het scherm, waarop men het werpen van pro jectielen staakte, doch een helsch kabaal begon, om hem liet spreken onmogelijk te maken. Men hoorde allerlei dierengeluiden en aangezien op de lessenaar van den mi nister in plaats van het gebruikelijke glas water een glas melk stond, zette het audi torium np de wijs van een bekende Schol- sche ballade een eindeloos „We have had no milk to-day" in. Tenslotte slaagde de minister erin zijn rede uit te spreken, waarin hii ceri feilen aanval deed op de socialisten, die tien jaar geleden nog de hoop, thans do wanhoop der gehcelo wereld waren, waarna hij de 8! c hot sche nationalisten onder handen nam die de vrijheid en dc goede samenwerking in Engeland bedreigden en tenslotte crili seerde hij de candidaatstelling van Pade rewski, die een beroemd pianist en een knap staatsman was, doch aangezien Polen zijn eigen moeilijkheden had, geen advie zen kon geven aan ccnig ander land ter wereld en zeker niet aan Schotland. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 TAFZIJDE Het morene artikel voor Avondkleeding Elfen tinten, Chique Ruiten en Bloempatronen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Moaopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. Dc moordaanslag to Marseille. (Eerste Blad, pag. 1.) Dc hel eekenis van Goemboes' besprekin gen te Warschau. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Dc LondenMclbourne-race. (Tweede blad, pag. 1). Installatie van don bcdrijfsraad voor do sigaren industrie. (Tweede Blad, pag. 2.) Tegen den niacliinalen arbeid in de siga ren industrie. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. De Studieconferentie van den Vrijz. Dom. Bond. (Eerste Blad, pag. 3.) Dc tentoonstelling in do Markthal. (Eerste blad, pag. 3). Berouw komt na de zonde. (Eerste Blad, pag. 3) WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Dc Bilt: Verwachting: Tijdelijk afnemende, 6 later weer toenemende wind uit Wes- Jj tclijke richtingen, zwaar bewolkt met k regenbuien en tijdelijke opklaringen, 2 iets zachter. Hoogste barometerstand 769.4 te Valcntia. Laagste barometerstand 745.4 tc Séydis fjord. Wind en regen op til. Een stroom van daalgebieden trekt in Zuidelijke en Zuid-Oostelijke richting over IJsland en Schotland. Het voorlaatste ver sterkte dc depressie in het Oostzecgcbicd, zoodat de wind opnieuw plaatselijk storm kracht bereikte. liet laatste vormt een vrij diepe depressie die bij IJsland storm brengt. De hooge drukking op den Oceaan houdt een kern hoven 775 rn.M., maar trekt zich Zuid-Westwaarts terug. Hierdoor houdt het buiige weer in geheel Europa aan. Al leen Scandinavië kreeg bij lijdelijke druk- stijging toenemende vorst. In Skagen viel echter 4S rn.M. regen. Op dc Britsche.eilan den neemt de regen toe. Dc wind is er tij delijk afgenomen. In Frankrijk is het weer zeer buiig met stormachtige» wind in het Noorden. Ook Duitschland heeft veel regen. In dc bovenlucht werd het nóg'kouder. Na een korte- periode van windsvermindcring is weer meer wind en regen tc wachten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1