DE UIVER HEEFT ZIJN DOEL BERE DE EEMLANDER TOCH TWEEDE GEWORDEN Woensdag 24 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 99 Door onweer uit de koers gedreven eerst geland voorbij Melbourne DE HEER PLESMAN VERTELT ONGEKENDE SPANNING HOE DE UIVER VLOOG ABONNEMENTSPRIJS pel 3 maanden vooi Amersfoort 2.10, per maand 0.75. per «eek (met gratis verzekering legen ongelukkenl I 017'r Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PRIJS OER AÜVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 10 25 Licfdadighcids-advertcntiën vcor de helft van den prijs. - Kleine AdverfentlÜn ..KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1. Bewijsnummci extra J 0.05 De succesvolle tocht van de Uiver, die behouden de lanije en vermoeien» de vlucht heeft beëindigd, heeft in geheel Nederland enthousiasme en over de geheele wereld de grootste waardeering gevonden. Nog wel nooit zal een sportief gebeuren zoo» veel opschudding hebben gemaakt. Wij Nederlanders hebben door Par» menticr, Moll en hun gezellen ge» toond in de luchtvaart tot de aller» eersten te behooren. De kloeke bc» manning van de Uiver zal van geheel Nederland dank cn hulde ontvangen. Het is geen geringe prestatie die onze Ne- derlandsehe vliegers verricht hebben, inte gendeel, wat zij \oor den naam van onze luchtvaart en van de K. L. M. hebben ge daan, zal wel nooit vergeten worden door Ionian.I die deze spannende dagen heeft mee beleefd. Recordvdfbeferaars, pioniers op den luchtweg van Londen naar Melbourne, pio niers rnet hun verkecrstoestel, dat post en passagiers vervoerde, zijn de mannen van de Uiver het middelpunt van de nationale be langstelling i.en het voorwerp van dank cu hulde. Groot is de beteekenis van hetgeen Par- men tier, Moll, Prins en van Brugge hebben gedaan voor de luchtverbinding tussclien WeshEuropa en Australië. Met bun lijnnia chine,""niet speciaal geconstrueerd om meer dan 1500 of 16001v.NI. ineens door to vliegen hebben zij tienduizenden brieven en drie pas sagiers vervoerd. Snel, comfortabel cn veilig, niet op de gewone wijze over de normale roule,, maar ook in een wedstrijd concur- rccrcnd met de snelste vliegtuigen van de we reld wisten de K.L.M.-piloten zich te hand haven tegenover een Scott, ervaren snelheids duivel, die nu voor de derde maal het record voor een vlucht van Engeland naar Austra lië heeft verbeterd. Ja, niet alleen verbeterd, maar gehalveerd. Hel is inderdaad een prestatie waarop de Uivcr-bemanning en ons land, dat zulke zonen telt, trolsch mag zijn, trotseh ook we gens de waardeering en bewondering van de geheele wereld. Hun werk is pioniersar beid voor een gercgelden Lichtdienst tus- schen West-Europa en Batavia, pioniers arbeid, die nog vele goede vruchten zal kun nen voortbrengen. Hun vlucht opent verre vooruitzichten voor de post- en passagiers verbinding tussclien de verst uitccnliggendc werelddcelen. Hulde voor de vakkennis, de ervaring en kunde van een „gewone" K.L.M.-vliegtuig- bemanning, zoo gestapt uit de toestellen, die zij in dén gewonen K.L.M.-lijndienst van luchthaven tot luchthaven hadden gevoerd. Deze mannen hadden niet als de andere deel nemers door schokkende recordprestaties reeds voor zij aandeze wedvlucht deelnamen de aandacht op zich gevestigd. Daarom des te meer blijkt wel hoezeer onze piloten en hoezeer de K.L.M. in staat zijn tot toppresta ties wanneer liet noodig is en wanneer de omstandigheden het mogelijk maken. Want dat is juist zoo jammer voor onze buitengewoon kundige piloten, dat zij hun kundigheid zoo zelden in topprestaties mo gen toonen, omdat de K. L. M. nu eenmaal zich houdt aan een dienstregeling cn haar groote betrouwbaarheid en snelheid niet in records maar in een nauwlettend en op de minuut kloppende arbeid wil doen uitko men. Daarom is iedere bijzondere vlucht, een Pelikaan- of Uiver-tocht, voor de piloten van onze groote luchtvaartmaatschappij een lot uit de loterij, vrijwel te vergelijken met de honderdduizend. Én daar maken zij dan ook van wat zij er van maken kunnen: zij zijn waar het onmogelijk is om eerste te worden, doordat de concurrentie te sterk is, toch altijd wel onder de prijswinnaars. liet zal dan ook ditmaal voor Parmentier en de zijnen wel weer een zegetocht wor den op hun terugweg naar Europa en bij hun terugkeer in ons land. Zij hebben cr van gemaakt wat er van te maken viel met hun verkecrstoestel, vliegend met het pa rool: veiligheid voor alles, tcrwille van de post, van de passagiers en van de goede naam van de K. L. M. Geestdrift heerscht over de geheele' we reld over liun prestatie, vooral de sportieve Engclschen toonen de daden van de Uiver- bemanning op prijs te kunnen stellen. Zij zijn uitbundig in hun lof voor de „Vliegen de Hollanders". Zoo lezen wij in de Daily Ilcrald zelfs: j^lollandsche luchtliclden doen louter hun gewone werk: zij bezorgen 30.000 brieven ulleen een beetje vlugger." Hel blad loont groote Bewondering voor de „gewone vlie gers van de lijn Amsterdam—Batavia". Be wonderende verbazing verwekken dergelij ke kleinigheden als liet feit dat de Uiver op weg van Schiphol naai* Mildcnhall als een gewoon lijntocsto! nog even post en passagiers naar Engeland heeft vervoerd. Zoo kalm en zakelijk als de Hollanders zagen de Engclschen, die toch ook tot de „nuchtere" volken gerekend kunnen wor den, nog nooit, ecnig deelnemer aan een wedvlucht over drie werelddcelen. Vooral die rust cn kalmte van onze piloten heefi indruk gemaakt, een indruk, die weerge geven in de bladen over de geheele we reld, voor de goede naam van de K. L. M. een enorme propaganda beleekcnt. Mannen van de Douglas, Par mentier, Moll, Prins en van Brug ge, jullie hebben groot werk ge daan voor Nederland en voor de K. L. M. en zoomin als de Peli kaan-vlucht van even „gewone" piloten zal jullie prestatie in de Londen-Mclbourne-race ooit uit de herinnering vcrlorcn^aan van hen die die mooie Uiver-vogel met spanning en diepe bewonde ring op zijn verre en veilige vlucht hebben gevolgd. Een schitterende landing te Alburv Wij hebben heden in verband met de om standigheid dat de Uiver te Melbourne niet tijdig heeft kunnen landen een onderhoud gehad met den Heer A. Plcsman, directeur van dc K.L.M. en met enkele leiders der verschillende K. L. M.-afdcelingen. De lieer Plesman deelde ongeveer het volgende mede: Toen ik heden bericht kreeg dat de Uiver op de renbaan van Albury geland was, heb ik mij dadelijk in verbinding gesteld met den chef \an het vliegwezen te Melbourne, den heer Armstrong. Met hem heb ik een radiotelcgrafisch gesprek gehad, dat buiten gewoon goed is overgekomen, en waarin de De heer Plesman, directeur van dc K.L.M. lieer Armstrong tal van belangwekkende bij zonderheden mededeelde. Volgens hem, is liet ongeluk te wijlen aan een bijzondere samenloop van omstandigheden. De Uiver vloog reel11 op Melbourne'aan, cn was op enkele honderden Kilometers afstand, toen hij over liet randgebergte in Zuid-Oost- Auslralic moest vliegen. Dit randgebergte is in dc vlicgérswercld zeer berucht, in ver band met de ongunstige weorstooslanden, die daar vaak heerschen, cn die de pilolen allerlei verrassingen bezorgen. Bovendien was liet middernacht, toen dc Uiver dit ge bergte naderde. Dit was al een zeer ongun stige samenloop van omstandigheden, daar door de zoogenaamde nachteffecten dc radio- pcilingcn afwijken; En alsof dit nog niet genoeg was bevond de Uiver zich boven dien in een donderbui. l>0br al doze dingen was het onmogelijk om koers te houden en het vliegtuig dreef dan ook naar het oosten af. Dit alles bracht do Uiver in een precaire positie, omdat het toestel nog maar voor anderhalf uur benzine hij zich had. Onge twijfeld zal de bemanning dan ook eenige benauwde oogenblikkcn hebben doorge maakt. Toch wist de piloot den koers terug tc vinden, en boven Albury heeft dc be stuurder een staaltje van navigatiekunuc ten beste gegeven, waarover dc lieer Arm strong met niet voldoende lof gewagen kon. Alle vlicgautoriteitcn hebben dan ook hun bewondering daar over te kennen gegeven. In een stikdonkcren nacht, zonder maanlicht, cn in een volkomen onbekende streek, heeft de be stuurder kans gezien zich te oriënteeren met zijn schijnwer pers een terrein uit te zoeken, cn het toestel veilig op de renbaan te zetten. De laatste loodjes wogen inderdaad het zwaarst. In den loop van den avond steeg dc spanning met liet kwartier. Turner startte weer uit (.har» lesviilc om kwart over 10, en nog steeds geen bericht van dc Uiver De uren kruipen; om 12 uur nog niets. Turner vliegt, de Uiver staat nog. Eindelijk, om kwart over één, het startbericht van de Uiver. Het kan nog! 150 K.M. tegen misschien C00 van Turner. Om bij half twee: Turner heeft pech, is geland. Nu kan het zeker! Om kwart voor twee het verlossende woord: „Een hoera, de Uiver is als tweede gearriveerd! Een hoera, en de vlaggen uit! Onmiddellijk nadat het bericht van dc landing was binnengekomen, heeft de lieer Plesman zich in verbinding gesteld met dc Shell tc Londen cn haar verzocht haar ver tegenwoordiger in Melbourne lc verzoeken om alles in het, werk te stellen om de Uiver verder te helpen, cn van benzine te voor zien. Het werd door den lieer Plcsman uit gesloten geacht, dat dc bestuurder van de Uiver op de kleine hoeveelheid benzine, die nog voorradig was, zou kunnen vertrekken. Deze bcnzincvoorziening zal ccnigen tijd vorderen, maar cr zit niet anders op, omdat het Douglastoostel op een bizotïdcr soort benzine vliegt, die alleen op de moderne vliegvelden aanwezig is. De benzine zal met een tankwagon van Melbourne over een afstand van 230 K.M. moeten worden aangc voord, en daarmee zullen cenige uren ge moeid zijn. Bovendien is het alleszins waar schijnlijk, dat do piloten hun vertrok zullen uitstellen tot het daglicht aanbreekt. Het uitblijven van berichten over de l 'iver verontrust heel Nederland Een spanning als nog nooit tevoren bij ccnig wcdstrijdgclieurcn heeft dozen Dins dag geheel Nederland doen smcckon -om nieuws, nieuws afkomstig uit dien anderen kant van dc aa-dból, waar de liver zoo in een paar dagen naar toe gevlogen was. liet hoogtepunt bereikte die spanning toen bet bericht van dc behouden landing Melbourne maar niet wilde loskomen, nadat het vliegtuig een 100 K.M. voor Mel bourne het laatst gezien was. Waar is de Uiver? IIccl Nederland stelde die vraag cn smeekte om een antwoord, dat aan een langzamerhand ondragelijk wordende spanning het einde zou kunnen brengen. Maar dc eerstvolgende berichten waren geenszins geruststellend en bevredigend, maar brachten schrik cn ontsteltenis: de Uiver uit de koers geslagen, dc richting kwijt, S.O.S.-signalen uitzendend. Dan komt het verlossende bericht van de landing op den renbaan tc Albury, maar later blijkt een landing in het diepe duis ter op een terrein, verlicht door autolam- pen, eigenlijk de topprestatie van de kra nige Uiver-pilotcn. G.M.T. oponth. pl.t. V. 6.34 6.34 a. 11.00 12.00 V. 11.34 25 12.34 a. Athene 15.31 17.31 V. Athene 13.il 10 17.41 a. Aleppo 10.57 21.57 V. Alleppo 20.37 10 22.37 a. Bagdad 23.11 2.11 V. 0.06 55 3.06 a. Djask 5.13 8.03 V. Djask 5.3G 03 0.26 a. Karatsji 0.10 14.40 V. Karatsji 9.30 20 15.00 a. Allahabad 11.0.3 19.33 V, Allahabad 15.21 7S 20.51 a. Calcutta 17.40 23.33 V. Calcutta 1S.15 35 0.08 a. Rangoon 22.10 4.40 V, Rangoon 22.47 o7 5.17 a. Singapore 0.42 13.62 V. 52 14.54 a. Batavia 10.31 18.01 V. Batavia 10.5S 27 18.28 a. Rambang 15.13 22.43 V. Rambang 15.37 24 23.07 a. 10.00 230 V. 10.37 37 3.07 a. Port Darwin 23.00 7.30 V. Port Darwin 23.38 38 8.08 a. Cbarleville 8.45- 18.45 V. Charleville 0.15 CO 10.43 Deze landing echter bi acht weer een an dere spanning, Turner immers achtervolgde onze landgenootcn cn zou zich nu mis schien als tweede kunnen plaatsen. Het uitblijven van liet bericht van Turner's landing in de verplichte stopplaats Cliar- Icvillc deed echter deze ongerustheid wij ken. Het uitblijven van bericht over Turner bclcckende dat de Uiver nog tweede kan worden wanneer liet lukt weer op te stij gen en alsnog het in liet onweer voorbij gevlogen Melbourne te bereiken. Geruststellend komen dan de K.L.M.-be- richten dc spanning gelukkig beëindigen: do Uiver is goed geland in Albury, neemt benzino in en zal in den loop van den avond in Melbourne neerdalen. Heel Nederland slaakt een diepe zucht van verlichting

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1