Mantels en Mantelcostames 4000 AntRSFODRT „Geef mij een Boveetje" L. J. LUYCX ZOON FIRMA DUIM BURGER DÉ EÉMLANDED Bmitemlaradscfa Stadsnieuws UIT MOOI Medische Licht op Belangrijkste A30NNËMEN rSPRIJS Pc' 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 pet maand 0.75. per «'eik (met 91 at is verzekering tegen ongelukken! I 0 I71/,. Binnenland franco per post per 3 maanden t 3-, Afzonderll|ke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERC 513 Zaterdag 27 October 1934 PRIJS DER AOVERTENTIEN vaD l"~*rc9cls 1 1 me' inbegrip van een Devvusnummer VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 102 Tel. 1788 Vt WEERVERWACHTING 5 uur 10 min. TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 UIVER VLUCHT Zeer mooie collectie DAMES-MODEZAAK ARNHEMSCHEWEG 26 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD elke regel meer 10 25 Llcfdadighclds-advcrtcntlëo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bcwijsnummei extra I 0.05 Dg verhouding tusschen Moskou cn Washington. Het netelig vraagstuk der schulden cn cre- dieten. Kort voordat de sovjetunie, dank zij den ijver der Franscnen, haar intrede deed in .den Volkenbond, werd in Amerika hier en daar reeds de vraag opgeworpen, of Washington niet liever de erkenning der sovjetregeering, die op 17 November 1933 plaats vond, weer ongedaan zou maken. Naar de Amerikanen n.l. van oordcel zijn, heeft de sovjetunie verschillende voorwaar den niet vervuld. Deze voorwaarden wer den reeds onder dc regeering-Wilson gesteld en door de regeeringen, die volgden, her haald: n.l. de erkenning der oude Russi sche schulden aan dc Yerecnigde Staten (dc 192 millioen dollar, die aan dc rcgcering van Korenski werden gegeven), schadever goeding wegens benadeel ing van Amcri- kaanschc belangen ten bedrage van onge veer 440 millioen dollar en tenslotte het stopzetten der agitatie tegen den Ameri- kaanschen staatsvorm. Ofschoon de sovjet- vcrlegenwoortligcrs langen tijd er zich te* gen hebben verzet het tafellaken tusschen dc regcering cn dc Komintern door te snij den, zegde Litwinof op 17 Nov. 1933 schrif telijk toe, dat de propaganda in Amerika, niet alleen door regeerings-organen, maar evenzeer door organisaties buiten de regee ring om, zou worden gestaakt. Dc regee ring tc Washington beloofde van haar kant hetzelfde, zoodat zij op zich nam de activi teit van anti-bolsjewistische bewegingen in te toornen. Ondcrtusschen hebben de onderhandelin gen tusschen de sovjetunie en Amerika al sinds eenigen tijd het doode punt bereikt. Er worde aan herinnerd, dat dc besprekin gen het uitvloeisel waren van Roosevelt's Initiatief: dc Amerikaansche staatspresi dent noodigde op 10 October 1933 telegra fisch Michael Kalinin uit een vertegenwoor diger te sturen, teneinde hangendo kwes ties op te lossen. Vijf weken later werd het herstel der diplomatieke betrekkingen be kend gemaakt. Dc lange documenten wer den aangevuld door een korte verklaring, welke behelsde, dat de gedachtcnwisseling over de regeling der schulden een spoe dige en bevredigende oplossing deed ver wachten. Litwinof zetto do te Washington begonnen besprekingen te Moskou Voort met den Amcrikaanschcn ambassadeur, docli na zeven maanden werd op 21 Juli tc-Washington verklaard, dat de onderhan delingen te Washington zouden worden gevoerd cn wel tusschen den staatssecre taris Ruil en den ambassadeur der sovjet unie Trojanovvski. Maar ook te Washing ton schoot men niet op, zoodat men ten slotte wanhoopte aan een succes en aan de onderhandelingen een eind maakte. Troja- nowski moest voortdurend te Moskou in structies vragen, maar, ook het laatste plan, dat hij den Amerikanen voorlegde, was niet van dien aard, dat optimisme op zijn plaats was. Een week later nochtans- noo digde 'de onderstaatssecretaris Moore, hij af- wozigheid van Huil, Trojanowski uit de besprekingen voort tc zetten, waaruit men opmaakte, dat Huil inmiddels van gedach ten was veranderd. Toen echter de onder handelaars samenkwamen, bleek Troja nowski in 't minst niet te willen toegeven, zoodat het staaisdepartement moest verkla ren, dat de langdurige onderhandelingen heelemaal op niets waren uitgcloopen cn dat er onder de tegenwoordige omstandig heden niet viel te rekenen op ccnigerlci overeenkomst. „Wij zijn, wat onze conces sies betreft, tot het uiterste gegaan", ver- blaarde het staatsdepartement. Ofschoon geen bizonderheden werden meegedeeld cn ook geen cijfers werden ge noemd, acht de berichtgever van de Köl- nische Zeitung te Washington het niettemin zoo goed als zeker, dat dc Amerikaansche regeering de schulden der Russen aanmer kelijk heeft verlaagd, misschien zelfs wel van 700 a S00 millioen dollar tot „slechts" 100 millioen. Desniettegenstaande kon men het niet eens worden, daar Moskou er blijk baar al te veel rekening mee hield, dat dc beweegredenen, .lie Amerika ertoe brachten om de sovjetunie tc erkennen, ook nu nog, en wel in verhoogde mate, golden. De betrekkingen met de sovjetunie wer den uit zuiver economische 'overwegingen aangeknoopt, aangezien de geweldige ach teruitgang van den Amerikaanschen uit voer, van 5.2 milliard in 1929 tot l.G mil liard in 1932, on vooral de vermindering van den export naar do sovjetunie van 114 millioen dollar in 1930 tot 12 A millioen dollar in 1932, de waarde aantoonden van de Russische markt. Dat de onderhandelingen zijn mislukt, moet echter vermoedelijk niet zoozeer aan het schulden vraagstuk worden toegeschre ven, aangezien Washington tot de uiterste grens is gegaan, dan wel aan de hard nekkige eischen der sovjetunie inzake cre- dicten, waarmee dc Amerikaansche uitvoer moest worden betaald. Dc Amerikanen waren bereid door hun uit- en invoerbank voor verbruiksgoedcren een crediet van 100 millioen dollar met een looptijd van anderhalf jaar tpt twee jaren toe tc slaan en voor zwaar industrie-mate riaal van vijf jaren, waarbij rekening word gehouden met dc mogelijkheid ccner ver lenging tot zeven jaar. De Russen daaren tegen verlangden termijnen \an twintig tot vijf-en-twintig jaren en bovendien een lee ning van 100 millioen dollar. Hierop wilde Washington evenwel niet ingaan, daar de openbare meening zelfs den als crediet ver momden geldel ijken steun zou afkeuren, terwijl de leening zelf onder geen beding zou zijn goedgekeurd, vooral niet, daar de 7.g. wel-Johnson het toestaan van leeningen aan landen, die met hun schuldbetalingen ten achter zijn, met klem verbiedt. Dc Russen brengen bier tegenin, dat de wet niet op hen kan slaan, daar hun ver plichtingen tegenover Amerika nog in 't ge heel niet zijn vastgesteld; hetzelfde geldt h.i. ten aanzien van de schadeloosstelling, die Amerika aan dc sovjetunie moet betalen wegens dc invasie in Siberië cn in de streek van Moermansk; wat hun betalingen be treft, aldus hun redeneering, zijn zij even min in gebreke als do Amerikanen zelf. Formeel moge dit in de oogen dor Ame rikanen al juist zijn, doch laatstgenoemden herinneren zich de twaalf milliard dollar, die dc andere schuldenaars hun niet be taald hebben; aangezien intusschcn het ge loof, dat de Russen enorme hoeveelheden van de Amerikaansche overschotten zouden afnemen, plaats heeft gemaakt voor nuch- tcren twijfel, moeien de Amerikanen er ge noegen mee nemen, dat zij niet op groot- scheepsche wijze zaken met dc Russen kunnen doen, terwijl laatstgenoemden dc vurig begeerde Amerikaansche millioenen ontgaan. Washington heeft Moskou tot twee keeren toe uitgenoodigd om aan de groene tafel plaats te nemen; thans zal Moskou zelf dc invitatie moeten verzenden, nadat zijn veronderstelling, dat Uncle Sam overal voor te vinden zou zijn, onjuist is gebleken. In elk geval: de geestdrift voor de Russen is in Amerika reeds aanmerke lijk bekoeld. GEMEENTERAAD. Aanvullingsagenda, In de raadsvergadering van Maandag 29 October 193-4 des middags om 2 uur, voort te zetten des avonds om 7 uur en op vol gende dagen, zullen alsnog de volgende punten worden behandeld: 115. Voorstel van B. en W. om aan J. C. Snouck overeenkomstig zijn verzoek eervol ontslag te verlecncn als leeraar aan het Gymnasium. 17. Benoeming van een leeraar in do li chamelijke oefening aan liet Gymnasium. 18. Advies van B. en W. naar aanleiding van het adres van het bestuur van do schoolverëeniging Pallas Athene, houdende verzoek om medewerking voor het aan schaffen van een eenvoudige rijwielstalling cn voor den bouw van een schuurtje. 19. Voorstel van B. en W. betreffende steu nverlecning voor behoeftige kunste naars, naar aanleiding van een verzoek van den minister van Sociale Zaken. 20. Advies van B. en W. naar aanlei ding van het adres van den Amersfoort- schen Bestuurdersbond, houdende verzoek er bij de Regeering op aan te dringen in den steun aan de werkloozen ccnigc ver beteringen to brengen. 21. Voorstel van 13. cn W. tot het verlec ncn van een aanvullingserediet voor het bouwen van een reinwaterkelcler in het pompstation van dc waterleiding. 22. Voorstel van B. cn W. betreffende do restauratie van het perceel Kamperbinnen poort 2. 23. Voorstel van B. en W. tot het aan gaan van een geldlccning (conversie). 24. Voorstel van B. en W. om hun Col lego te machtigen om vergunning te ver- Iccnen aan de aan de gemeente tocbchoo- rende lichtmasten of andere palen recla meborden en papierbakken te bevestigen. 25. Aanvullinkskohieren schoolgeld van dienst 19331934. DE OPVOERING VAN „RUBBER". Woensdagavond in Amicitia. Woensdagavond wordt in den schouwburg Amicitia alhier opgevoerd „Rubber", naar het bock van mevrouw StékelyLulöfs. In de vertooning, die door dc. gemeente Amsterdam werd gesubsidieerd, werken mede: tie dames Carla de Raet, Péronne Ho- sang, Alie Crok, Anny Schuitema en do Ja- pansche tooncelspeelster Ito Katisha, do hoeren Louis Saalborn, Jan van Ees, Joh. Timrott, Jos. Liesting, Folkcrt Kramer, II. K. Teune, Henry Tiemcijer, Harry Drcsselhuis, Theo Vink, Bob van Leersum, V illy Tim rott, Gcr. Hartkamp G. Limper, H. Karnlag LIJSTERBES. Ofschoon we dezen boom, die vaalt ech ter het midden houdt tusschen boom cn heester, eigenlijk nooit als echten boschvor mer zien optreden (wie zag oo;t een lijster besbosch?) helpt hij toch altijd vrij geregeld mee tot de variabiliteit van het bosch, tot het mede formeeren van wat de centoonig- heid in het bosch breekt. Zoo hier en daar rijst tusschen het eikenhakhout en de berk jes etc. zoo n mooie lijsterbes op. En daar ben ik altijd een beetje blij mee geweest, want deze prachtige boom is steeds het aankijken overwaard. In het voorjaar be hoort hij lot de eerstontluikende, als bij zijn proppen van jong blad, dat eerst nog wat met zilveren haren is bedekt, de lucht in stuwt. Een sterke sapstroom is daarvan de oorzaak en de Geldeische jongens weten van dit uitbottende Siepsappenholt door de bast los te kloppen fijne fluitjes te vormen. Daarna komen de bloemen, de fijne trossen met de bij iedereen niet altijd geliefde geu ren. Daaiover heerscht verschil van mee ning. Echter niet over dc rijke versiering van den gullen boom, die in geweldigen overvloed soms de .fraai gevormde bloem pjes doet ontvouwen. En dan eindelijk wat ik zou willen noemen de bekroning van dat alles: de boom beladen met de schitterend roode trossen, die weldra de aandacht trekken van lijsters en spreeuwen, zoodat er na eenige dagen soms geen enkele meer van over is. Gelukkig sparen ze de rozenbottels en de bessen van Cotona-aster, die we voor de pestvogels willen bewaren. En nu heeft de mooie Sorbus ziin tamelijk groote cn puntige knoppen al weer gevormd, die ook voor het afvallen van het laatste verdorrende blad goed in het oog vallen. Hun donkere schubben zijn bekleed met de warmtebewarende haartjes, want voordat in Aoril de inwendige drang de schubben doet uiteenwijken, moeten de teere blaadjes in de knop soms heel wat storm- en vrieskou verduren. Zoo kan over enkele maanden het feest weer opnieuw beginnen! A. JOMAN e.a. De regie van deze voorstelling is in han den van Louis Saalborn, terwijl het zakelijk beheer bij Maurits Parser berust. Zes nieuwe décors werden vervaardigd, naar ontwerp van Saalborn door Carol Otte. In dc entre- acten Krontjong en gamelan muziek. Mevr. SzékclyLulofs schreef als inleiding tot haar stuk het volgende: Wat de roman „Rubber" wilde zijn dat wil ook "liet tooneelstuk „Rubber" zijn: een beeld uit een zeker deel der Nederlandsch-Indi- schc samenleving. Een beeld uit een speciaal deel van de Nederlandsche Koloniën: int de cultuurwereld, begrensder gezegd, uit dc Rubberwereld van Sumatra's Oostkust van Deli. Een beeld, een reeks beelden liever, waarin aangetoond wil zijn, wat eigenlijk dat woord „Rubber" betcekcnde in het leven van hen, daar ver in de tropen op veraf go- legen ondernemingen, in die jaren, dat het product „Rubber" door een ontzettende prijsstijging het primitieve leven op een ont ginning allengs veranderde in het ongebon den, onuitgebalanceerde ..Society-leven" van dc Tropen. Voor hen, hier in het moederland, die kin deren, broers, zusters of vrienden daarginds hebben of gehad 'hebben, wil zoowel dc Ro man .Rubber" als het Tooneelstuk „Rubber" geven: stemming, sfeer cn indruk van die verre, onbekende wereld daarginds; ik heb dat leven daar even wat naderbij willen halen om er degenen, voor wie het vreemd is, een blik te geven in de ups en downs van een bestaan, dat wel veraf geleefd wordt maar toch met zooveel banden verbonden blijft aan Nederland. WAARSCHUWING. Herhaaldelijk ontvangt de commissaris van politic te Schiedam verzoeken om in lichtingen cn klachten van personen uit verschillende plaatsen van ons land, die, om crediet tc bekomen, relaties hebben aan geknoopt met de Spaar- en Credictverzeke- ring Eigen. Hulp, dc Onderlinge Spaarin- stelling en de Verccnigde Spaarcredietbank te Schiedam, directeur M. van Waerden, voorheen Boerhaavelaan 51b thans Rotter- damschedijk 197, tweede etage en daarvoor kleinere en grooterc geldsbedragen heb ben gestort, terwijl de afwikkeling der ere- dieten achterwege blijft. Hieruit valt af tc leiden dat van de ge dane waarschuwingen in het algemeen Po litieblad zoo goed als geen nota genomen wordt met de bekende nadeelige gevolgen. Met den meesten nadruk wordt nogmaals naar vorige waarschuwingen verwezen, met uilnoodiging aan alle autoriteiten het noo- digc tc verrichten, om daaraan in hun res sort de meest mogelijke bekendheid te ge ven. buitenland Binnen- en 6 ct. per K.M. TeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vasto standplaats naast het Tramstation. Zondag hebben dienst de doktoren Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 448. Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 396. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 11 uur v.m. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Cramer, Paulus Buyslaan 93, Tel. 902 cn do Soestcr Apotheek, Soesterweg 97, Tel. 709. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8 b. JAN VAN RIEMSDIJK. In Amicitia op 7 November. Het is al een traditie van jaren, dat Jan van Riemsdijk, de Vcluwsche Boerenzantjer met zijn gezelschap eind October in Amicitia het nieuwe programma kwam brengen. Meestal kwam hij, gelijk met Loggen's Pof fertjeskraam op het terras, in de oude Ker- misweek; dit jaar zal het wat later worden, maar we hoeven Jan niet to missen. Woensdag 7 November komt hij met zijn Kleinkunst-ensemble: „De Hollanders" zijn traditioncele voorstelling geven, dat het er vol is en gezellig is ook al een traditie, dio xicb dit jaar wel zal voortzetten. Jan van Riemsdijk en dc zijnen gaan eind van dit jaar ons land voor een tijdje ver talen, om een tournéo door Indië tc gaan maken. Medegedeeld door het K. N. M. I. to De Bilt. Verwachting: Meest krachtige tot matige Zuid-Westelijko wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 770.3 te Boeda pest. Laagste barometorstand 719.5 te Sey disfjord. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLSTIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BINNENLAND. De Panderjager tc Allahabad verbrand. (Derde blad, pag. 1). Een olie-monopolie in Mandsjoekwo? (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Dr. Max de Vries spreekt voor dc Mij. voor Nijverheid en Handel. (Eerste Blad, pag. 3). Concert van den Kunstkring in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 2). Dg Volksuniversiteit adresseert. (Eerste Blad, pag. 3). Het P.A.S. verzoekt om huurverlaging. (Eerste Blad, pag. 2). De Wereldspaardag. (Eersto Blad, pag. 3). DELFTSCH BORDJE VAN DE MODEL IN ONZE ETALAGE Alleenverkoop 9. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 GEBREIDE HANDSCHOENEN voor dames en kinderen. Nieuwe originele soorten. STOOMWASSCHERIJ ZEIST een WASOT van BUDGET? geeft cachet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1