4000 DÉ EÊMLANDÉR „Geef mij een Boveetje" L. J. LUVOX ZOON Dinsdag 30 October 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 104 GEEN TERUGKEER NAAR PARTIJPOLITIEK HET KOFFERMYSTERIE VAN BRIGHTON MOLOTOF VERHEERLIJKT DE SOVJET-UNIE ITALIE'S VERHOUDING TOT DUITSCHLAND Tel. 1788 OLIEPOLITIEK EN VLOOTBESPREKINGEN Tokio houdt vast aan vlootpariteit DE KERKVERVOLGING IN MEXICO TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING 5 uur 4 min. BESPEELDE PIANO'S Firma R. VAN DEN BURG. AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegeo ongelukken) f 0.171 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRI IS DER ADVERTENTIEN vao 1-^rcgcls 1.05 met inbegrip van een oewijsnAuner elke regel meer f0 25 Llcfdadighcids-advcrtentiën v#or dc helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.— Bewijsnummer extra I 0.05 De staat tegen de kerk. Ver volging der geestelijkheid in Mexico. In Mexico hebben kerk en slaat in den loop der tijden meermalen fel tegenover el kaar gestaan De laatste jaren is men her haaldelijk getuige geweest van het opflak keren van dezen strijd, doch sinds eenigen tijd is hij ontbrand in al zijn hevigheid. Op den keper beschouwd heeft men hier 3n hoofdzaak te doen met een conflict, waar van de Katholieke kerk het slachtoffer is geworden, daar van de bevolking niet min der dan vijf-en-negentig procent den Katho iioken godsdienst aanhangt. In ons blad heeft men nochtans eveneens kunnen lezen, dat sinds korten tijd ook do Protestantscho geestelijken bij de vervolgin gen worden betrokken. Wij herinneren bij voorbeeld aan het bericht uit den staat Chi huahua, volgens hetwelk aan de Protestaut pchc geestelijken, dio daar wonen, de toe stemming, om er hun ambt uit lo oefenen, niet meer zal worden verleend. In den slaat Sinaloa is de gouverneur er verleden Vrij dag toe overgegaan om de godsdienstoefe ningen van alle confessies zonder onder scheid te verbieden. Men ziet dus uit het bovenstaande, dat do strijd tegen de kerk, zooals die thans in Mexico wordt gevoerd, een treffende over eenkomst vertoont met de vervolging, waar aan het Christendom in de sovjetunie bloot Staat. De spanning tusschcn staat en kerk in Mexico, waar oorspronkelijk, gelijk ook het geval was in Spanje, do Katholieke kerk staatskerk was, trad aan den dag sinds 1837, toen er een grondwet tot stand kwam. In deze constitutie, alsmede in de additio- ncclc artikelen, welke van 1873, 1878 en 1882 dateeren, kreeg de volledige scheiding tusschen kerk en staat haar beslag, maar evenals laier in Frankrijk op een anti kerkelijke wijze. De orden werden verdreven en het dragen van geestelijke klceding in het openbaar werd niet meer toegelaten. Het jaar 1917 Carranza was toen president der Mexicaan- sehc republiek bracht een nieuwe grond wet, waarvan een verscherping van den 'oestund het uitvloeisel was. Zoo mochten cr geen godsdienstoefeningen meer worden gehouden buiten besloten godshuizen; bo vendien moest men zich nog controle van den staat laten welgevallen. Het gcheelo grondbezit van de kerk en allo rechten, die daaraan vastzaten, gingen op den staat over. De presidenten, die daarna aan het hoofd van den staat kwamen te staan, Obregou en Callcs zetten, tegelijk met do verwerke lijking van hun sociaal hervormingspro gram, ook den strijd tegen den invloed van de kerk voort, totdat de bisschoppen in 1920 een rechtstreeksch verzet in liet leven rie pen. De strijd, dien de beide partijen voerden, duurde een drietal jaren en cindigdo met liet sluiten vau een soort wapenstilstand, welke in 1929 tot stand kwam. De toestand het echter hij voortduring veel te wenschcn over en het duurde dan ook niet lang, of de vervolgingen begonnen opnieuw. Dc paus bemoeide zich uit den aard der zaak eveneens met hetgeen zich in Mexico afspeelde en in een encycliek werd dc Mexi- caunschc regcering dan ook \oor de voeten geworpen, dat zij de overeenkomst had ge schonden. De Mcxicaansche regeering rea geerde nog al nuchter op deze beschuldi ging: zij liet den pausclijkcn nuntius uit het land zetten. Toen in het begin van deze maand de Mcxicaansche Kamer haar goedkeuring hcchtto aan een wet, waarin wordt bepaald, dat op allo scholen het onderwijs in socia- listischen geest moet worden gegeven, zetten de kerkelijke kringen betoogingmi op touw. Het onvermijdelijk gevolg hiervan was een groot aantal botsingen en arrestaties, terwijl op de scholen en universiteiten stakingen uitbraken. Sindsdien is dc strijd in al zijn scherpte ontbrand. Zijn meest sprekende uitdrukking vond hij tot dusver in liet besluit der Kamer .van Afgevaardigden om alle bisschoppen uit het land te zetten, een besluit, waaraan echter de regecring nog niet haar goedkeu ring heeft gehecht. Naar do Kóln. Ztg. opmerkt, houden dc ge beurtenissen in Mexico verband niet een so ciale revolutie, die zich in Mexico ontwik kelt, sinds met dc industiïaliseering van het land on dc opheffing van 't grootgrondbezit in liet eerste decennium dezer eeuw zich een algeheelc sociale ommekeer voltrok, die een nationaal georiënteerd communisme do plaats wilde doen innemen van dc oude geestelijke orden. DUITSCH GEZANT TE BOEDAPEST GEOPEREERD Von Mackenscn, de Duitschc gezant te Boedapest, heeft een ernstige operatie onder gaan, die goed is afgeloopen. Tijdens den maaltijd had hij per ongeluk een beentje in geslikt, dat in de slokdarm was blijven stc ken. Zijn toestand werd zoo ernstig, dat opc ratief ingrijpen noodzakelijk was. MACDONALD. Toespraken van Macdonald, Baldwin en Sir John Simon Londen, 29 Oct. (V.D.) Minister-presi dent Macdonald, dc leider van dc conser vatieve partij, Baldwin, en dc vertegen woordiger der liberalen, minister Sir John Simon, hebben tijdens een déjeuner, dat heden aangeboden werd door het bestuur van de National Labour Party aan de drie leiders van do nationale regcering, redevoe ringen gehouden over dc rcgccringspolitick. Macdonald hield hier zijn eerste politieke redevoering sedert zijn terugkeer uit ('.ana da. Dc te Londen aanwezige kabinets ministers, do onder staatssecretarissen en dc leden van het parlement waren aanwezig. In zijn rede zetto Macdonald uiteen, dat men niet kan ontkennen, dat dc nationale regcering meer gedaan heeft voor het Britscho rijk, voor zijn eer en zijn aanzien dan ooit to voren. Men heeft gezien, hoe in hot ccno volk na. het andero in Europa dc vrijheid is verdwenen. „Ik geloof in vrijheid", aldus Macdonald. ,,Eenigc lieden zeggen, dat ik orde en wet ten heb overschreden om ze in stand to houden. Wanneer liet noodig is zal ik dat weer doen. Zoolang spreker en zijn medewerkers wet ten kunnen maken, die geen man en geen vrouw verhinderen dc vrijheid te verdedi gen, zouden zij niet uit den weg gaan en zich er van laten afhouden die stappen te doen, die zij noodzakelijk achten om dc vrijheid van het geheel te beschermen. Het land kan op hot oogenblik een terug- koeren lot de partijpolitiek niet verdragen. Macdonald deed vooral een beroep op de jonge generatie tot medewerking. Zij moet in de nationale regecring dc uitdrukking zien van socialen vooruitgang. Organische evolutie is do eenige politiek, die regecring en natie verder brengt. Na Macdonald sprak Baldwin, die om. zei de. Wat ook do reputatie van dc natio nale regcering in het binnenland moge zijn, in het buitenland staat zij in hoog aan zien wegens den op dracht. die baar door het Engelsclio volk is gegeven en wegens dc gemeen schap, die achter haar staat Voor zoo ver Engeland en zijn betrekkingen in dc wereld betreft is dc veiligste waar borging van den vredo dc sociale en lemocratischc be stendigheid en het ,'oorthestaan van BALDWIN. regecring op broeden grondslag, die man nen met inzicht in ziel) vereenigt. Ik zie in do naaste toekomst geen kans voor een terugkeer lot den partijstrijd van vroeger. Alles moet gedaan worden om dc eenheid in stand te houden, welke op dit oogenblik in dc nationale regcering bestaat. Het Engcl- schc volk moet opnieuw overreed worden om dc nationale regecring een nieuwe pe riode van bewind toe te kennen. Ook Sir John Simon verklaarde, dat het systeem der politieke samenwerking moet voortduren. In het buitenland bestaat er geen twijfel aan, dat de nationale regecring voor Engeland goed is geweest. Dc tegen woordige periode is een tijdperk van samen werking, niet van twist. Londen, 29 Oct. (V.D.) De politie zoo wel te Londen als aan do Engclschc Zuid kust heeft Zaterdag en Zondag opnieuw een uitvoerig onderzoek ingesteld naar het zoo genaamde koffer-mysterie no. 1 van Brigh ton, dc zaak van do geheimzinnige koffer met een verminkt vrouwenlijk, naar aanlei ding van twee inlichtingen, die haar dezer dagen bereikten. In het eerste geval betrof het de mededeeling van een man uit De vonshire, die vertelde, dat een vriendin, «lie in 1932 te Weymouth werkte, daarna be vriend was gerarkt met een buitenlander en dat zij sedertdien spoorloos verdwenen was. Het tweede geval betrof een vrouw, die in do omgeving van Brighton had gewoond en herhaaldelijk gezien was met een rnan, die den indruk maakte een buitenlander te zijn. In Mei verdween zij echter plotseling zonder sporen achter te laten. Dank zij een geducht leger is zij \<olgens hem in staat alle aam vallen te weerstaan Dc sovjetpers publiceert een artikel van den voorzitter van den raad van volkscom missarissen, Molotof, over dc komende sov- jetverkiezingen. Molotof schrijft, dat bet sovjetregime reeds bewijst, dat het een basis \oor het socialisme vormt. Men mag trotsch zijn op dc groote successen van do sovjetmacht. Thans beginnen zich voor do volken der sovjetunie dc mogelijkheden te openen van een groote materieelc en cultureele ontwik keling, aangezien het regime allo rijkdom men, vormen en kleuren der nationaliteiten beeft gehandhaafd. Het probleem van het volledig gebruik van het productie-appa raat, van do nieuwe fabrieken, electrische centrales en mijnon doet zich in al zijn grootheid voor en er valt op dit gebied nog veel te doen. Molotof schrijft: „Wij waren genoodzaakt, vooral op het platteland, een zekere studicpcriode door te maken om de nieuwe techniek meester te worden. Wij hebben vele mogelijkheden van onze economie niet gebruikt; onze reserves zijn ontzaglijk en wij moeten den strijd, om do nieuwe techniek meester te worden, slechts beter organiseeren en de 4 groote massa op een nieuw cultureel peil bren gen, waardoor de tot gedisciplineerde ar beiders geworden massa tevens een grooter verantwoordelijkheidsgevoel krijgt voor de taak, die zij heeft te verrichten. Ook het in- tellcclucelo kader, neemt toe. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt doof de sovjeljcugd en is een nieuw bewijs van succes, liet sovjetregime is een vruchtbaar terrein, waardoor de groei van deze nieu we krachten wordt bevorderd. Op het oogenblik hebben wij voorname lijk behoeften op cultureel gebied. Daaruit ontstaat deze dorst naar cultureele waarden bij de massa, die wij zoo goed kennen. Deze dorst zoekt cn vihdt bevrediging. Dc nieu we verkiezingon zijn daarom van het groot ste belang voor het werk der sovjets na hun vernieuwing, dio bet gevolg der ver kiezingen zal zijn. F;- zal geen sprake van zijn, dat welke groep ook, die vijandig te genover bet sovjetbewind staat, dc stout moedigheid zal hebben zich openlijk tij dens dc verkiezingen te toonen. Dit ontlast ons niet van den plicht de anti-sovjetaan- vallcn af te slaan en pogingen, om vreemde elementen in het sovjetleven te brengen, door liberale of welke andere opportunisli- scho frases ook, openlijk aan te toonen. De sovjets zijn noodzakelijk als strijdorga- nen der arbeiders tegen de klassevijanden. De vijanden zullen moeten capituleeren cn hun intrigues tegen dc sovjets en tegen dc colchozen opgeven." Molotof verklaarde tenslotte nog, dat dc internationale beteekenis der sovjetrepu bliek, in dc eerste plaats als vrodesfactor, in de oogen van iedereen was toegenomen. De wijziging van de sovjetunie in een staat, die bij machte is, dank zij zijn geducht le ger, alle imperialistische aanvallen tc weer staan, heelt ook in bourgcoi^kringcn groo- teu indruk gemaakt. Hitler's politiek minder juist geacht W c c n e ïi, 29 Oct. (V.D*.) De pers-attaché van het Italiaansclic gezantschap tc Wce- nen, Kugcnio Morenle, publiceert in bet tijdschrift Volksvvohl een artikel over dc buitenlandschc politiek van Italië, waarin hij zich grootcndccls bezig houdt mot dc verhouding tusschcn Italië cn Duilschland. Hij spreekt daarbij ook over de bijeenkomst, die indertijd tc Stra heeft plaats gehad tus schcn Mussolini cn Hit Ier cn zegt daarvan: „Het is wellicht geoorloofd aan te nemen, dat Mussolini in Juni te Stra den Duit- schen rijkskanselier cr op vriendelijke wijze op gewezen heeft, dat het xvcnschelijk zou zijn, dat Hitler zekere buitenland politieke inzichten opgaf, die op den duur dc Euro- peesche groote mogendheden van Duilsch land zouden vervreemden cn die een sa menwerking steeds moeilijker zouden ma ken. Anderzijds is het vermoeden gerecht vaardigd, dat Hitler niet buiten den koelen toon van zijn officieele taal is getreden en ook in dit particuliere onderhoud voor waarden beeft gesteld, die een ontoelaat bare inmenging van Duilschland in dc binnenlandsche aangelegenheden van Oos tenrijk bevatten. De Italiaanse!)© buiten- Jandsche politiek heeft het Duitsche volk in zijn rechtmatige verlangens gesteund, ook toen het door Stresemann geleid werd. Maar Italië kan bet Duifscho volk niet steu nen in verlangens, die door dc geheel e we reld onrechtmatig worden verklaard, alleen op den grond, dat bet Duitsche volk door Hitler geregeerd wordt Hierbij worde aangeteekend, dat Morcalc als vertrouwensman van Mussolini in dc Italiaansclic politiek jegens Duilschland een voorname rol spoelt. buitenland Binnen- en 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Tokio, 2S October. (V.D.). In een com- «nentuar op do Engoisch-Amciikaansche protesten, in Japan ingediend met betrek king lot do oliecontrölo in Mandsjocwko, schrijft do Tsjitsji, dat, afgescheiden van dc motieven, die ten grondslag liggen aan no publicatie van dezo protesten te Londen n Washington, het niet bestreden kan wor den, dat voor deze publicatie tijdens de vloot besprekingen en ondanks liet zoo duf- lelijke Japanschc antwoord geen ongeluk kiger gelegenheid had kunnen worden ge- Kozcn. Het Japanschc departement van bui- enlandsche zaken zal echter zonder twijfel een tegenverklaring afleggen, teneinde tc voorkomen, dat deze aangelegenheid de vlootonderhandelingen beïnvloedt. In ieder geval ontstaat dit misverstand tengevolge van het feit, dat de groote mogendheden nog steeds den werkelijken toestand in \landsjocwko niet begrijpen en aarzelen dit land tc erkennen. De mogendheden, die te enstander zijn van het erkennen van iMandsjoowko, moeten, wanneer hun belan den daar bedreigd worden, onderhandelen met China, aangezien protesten bij Japan aan bet verkeerde adres zijn cn Japan al leen kan herhalen, dat het niets met de aangelegenheid heeft uit te staan. Derge lijke moeilijkheden zijn hot noodzakelijke gevolg van niet-erkennen van Mandsjock- \vo, gelijk dio mogendheden van den aan- ang af hadden moeten weten. Dergelijke incidenten moeten een les zijn voor deze mogendheden, waaruit zij, wanneer zij ver standig zijn, de consequenties zullen trek ken. Tokio, 2S October. (V.D.). In een hoofd- irtikel onder liet opschrift „Een woord aan Amerika" schrijft dc Nirsji N'itsji, dat dc grootste zorg van Amerika met betrekking lot dc vlootbcsprekingen tc Londen is, dat dc Japanschc vloot in verhouding tot de Amcrikaanschc kleiner moet zijn. Wanneer Amerika spreekt over concessies, stemt liet alleen toe in het toekennen van een klci- r.ei* verschil in dc verhouding. Het Japan schc volk echter kan inferioriteit op vloot- gebied niet langer duiden, aangezien het van mecning is een peil bereikt to hebben, waarop internationale rechtvaardigheid kan worden gccischt. Het is derhalve wel mo gelijk, dat Japan concessies doet op tech nische onderdeden, maar op liet princi- pieclc punt kan het geen voetbreed wijken. Japan cischt een „ja" of „neen" op zijn isch inzake afschaffing van het systeem anvloot» erhoudingen. Japan aanvaardt echter niet dc onvermijdelijkheid van ccn wedstrijd in vlootbcwapcning, daar bet verscheidene omstandigheden kont, die een vrees daarvoor kunnen verdrijven. Het vast houden van Amerika aan verouderde for mules is onverstandig. Vlootdag in de Ver. Staten. Versterking der marine bepleit. Washinghon, 27 October. (V.D.). Naai aanleiding van den jaarlijkschen vlootdag heeft admiraal Tutssig een radiorede ge houden, waarin hij cr den nadruk op legde, dat dc oorlogsvloot niet alleen noodig zal zijn voor dc verdediging van de landsgren zen cn van het Panama-kanaal, doch ook voor dc beveiliging van den buitenland- schen' handel en tot liet steunen van dc Amerikaanscbo builenlandsch-politieko be langen. Zonder een sterke vloot kunnen die uelangen niet goed genoeg verdedigd wor den. Ook voor een luchtoorlog is een groote vloot, dc beste verdediging, want do vijan delijke vliegtuigen kunnen met bun zwa- ren bommcnlast geen grootcn afstand afleg gen, zonder drijvende landingsstations. Slechts de vloot is in staat om deze stations •p vernietigen en daarvoor zijn linieschepen en vliegtuig-moederschepen noodig, aldus Tatssig. Dc plaatsvervangende minister van ma rine, Henry Roosevelt, eischic eveneens in een radiorede uitbreiding van dc vloot tot •Ie geoorloofde limiet. Mexico City, 29 Oct. (Reuter). Presi dent Rodriguez heeft Zondagmiddag ceri défilé gadegeslagen van 100.000 arbeiders, beambten cn onderwijzers. Talrijke doeken en transparanten werden meegevoerd met opschriften: „Voor dc socialistische school", te>*w;jl door anderen protest werd aange teekend tegen dc houding der katholieke geestelijkheid. Te Mazatlol zijn alle kerken gesloten en de geestelijken per vliegtuig weggevoerd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELUKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND. De politiek der Engclschc regeering. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Minister Merchant: do laatste ronde. (Tweede Blad, pag. 1.) Brutale roofoverval in oen Dc Gruytcr- winkel tc Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Dc begroolingsdebatten van onzen ge meenteraad aangevangen. (Tweede Blad, pag. 3 cn 4). Lezing over Madeira voor dc Vereen. Van Huisvrouwen. (Eerste Blad, pag. 3). 1 Medegedeeld door het K.N.M.I. to Do Bilt: y Verwachting: Meest matige winden v uit West el ij ko richtingen, verander- v lijkc bewolking, waarschijnlijk nog 2 regen of hagelbuien, weinig vcrando- i ring in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.8 tc Reykja vik. Laagste barometerstand 7-14.9 tc SUagcn. Buiig weer waarschijnlijk. Dc depressie heeft zich vooral in Noord- Scandinavië opgevuld, maar over Zuid- Scandinavië bleef nog ccn vrij diepe kern achter met uitloopcrs aan dc Noordzee cn Icrscho zee, die den wind hier in het Zuid westen houdt. Dc aanvoer van lucht is eclilcr geheel uit het Noorden, waar op IJs land dc vorst tot 5° Celsius toenam, terwijl ook in Scandinavië de vorst begint loe tc nemen. In verband met do nog vrij hoogc zectcmpcraturcn is er nog voortduring van het buiig weer in onze omgeving to wach ten. De daling van temperatuur heeft zich ook op het vaste land voortgezet en bijna overal viel neerslag. Aan de Noorsche kust waait nog krachtige tot sformachtigo Noord-Oostclijko wind. in Ierland cn Schot land krachtige Noordelijke, in de. Oostzee stormachtige Westelijke lot Zuid-West, cJijko winden. Elders is de luchtbeweging matig of zwak. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 UNI WOLLEN STOFFEN 130 c.m. breed f 1,35, 1,45, 1,65 per meter. Diagonaal, Zandcrêpe. I'll gebreide collectie bespeelde piano's* Ibach Forst er Adam enz Vraagt onze prijslijsten aan ARNH.STRAAT.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1