4000 tsnéL, deAens L. J. LlfYCX ZOON HOUDING DER RAD. SOCIALISTEN DE EEMLANDEU Woensdag7 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 111 DUITSCHERS GEBUKT ONDER ZORGEN DE WINTER ZAL MOEILIJK ZIJN MOSLEY PROCEDEERT TEGEN DE STAR Tel. 1788 STAKING IN SPANJE EGYPTISCH KABINET AFGETREDEN Nog geen beslissing genomen EXEMPLAREN TAXI TAXI „Geef mij een Boveetje" TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING 4.50 uur ABONNEMENTSPRIJS p" 3 ma,[ldui voor Amersfoort 2.10. per maand I 075. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van eeo bewijsnummer 1 1 111 elke regel meer f0.25 Licfdadighclds-advertentlén voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra i 0.05 BRIEVEN UIT BERLIJN Standsverschil en standshoog-- moed bestaan nog steeds (Van onzen correspondent) Berlijn, 3 November De winter ziet er vroolijk uit! Dat moet gezegd worden! Al dadelijk: het schijnt, dat we het hier in Duitschland bitterkoud zullen krijgen, dit maal. Ik weet wel, dat heel West-Europa ook klaagt, dat het in Engeland, in Nederland en in Frankrijk al gesneeuwd heeft (bij ons trouwens ook, al was 't maar even). Maar ons klimaat hier, in het bijzonder Midden- Druisen en nog meer: West en Oost-Pruisen, kent toch over het algemeen heel wat la gere temperaturen dan de landen, die den warmen golfstroom mogen tutoyeeren. Ik herinner mij nog een wintertje ^even jaren geleden, met om mijn Bcrlijnsche woning heen 32 tot 34 gr. Celsius onder nul. En daarbij stormwind. Dat was om te huilen. En zooiets belooft men ons nu weer voor 1934-351 Ja en toch zouden we ons nóg geluk kig achten, als 't bij zulke zorgen bleef! Voor zóóver wc nog over een behoorlijk in komen beschikken, kunnen we immers sto ken, tot we van 30 gr. minus buiten tot 20 gr. plus binnen geraakt zijn. En voor de ar men kunnen we geld, warme k loeren en voedzame maaltijden ter beschikking stel len, gelijk dat in Hitler's Derde Piijk ook met prijzenswaardigen ijver en naastenliefde ge schiedt.. Maar hoe beschermen wc ons tegen de' ellende der politiek? Spreekt men hier met de menschen, dan merkt men al heel guuw, dut ze niet meer als in tijden vóór den wereldoorlog hier meer daar minder blijmoedig, maar over het algemeen, toch met een zekere levensvreug de, in allerlei dingen belangstellen, doch dat zc gebukt gaan onder z\vAre zorgen, ook dan wanneer zij zich hoopvolle en overtuig de aanhangers van den nicuwcfi, autocra- tisch geregeerden staat voelen. En dat ze in menig opzicht andere menschcn gewor den zijn, meer onpersoonlijk, meer onder daan dan vrij burger, meer object dan sub ject. Dagelijks in onzekerheid levend, zich afvragend, of dc wereld nu eigenlijk een ziekenhuis geworden is, dc krant wegleg gend met een zucht, die fatalisme vertolkt. Nu, dit fatalisme is natuurlijk geen ty- pisch-Duitsch verschijnsel en het ware on billijk, het den nationaai-socialisten in dc schoenen te schuiven. De eerlijkheid gebiedt zelfs te erkennen, dat in 't Rijk van Hitier dc pessimistische stemmingen minder op den voorgrond dringen en wellicht ook wer kelijk minder overheerschend zijn dan in an dere door dc algemeene malaise geplaagde landen, waar de zichtbare misère, niet een tegenwicht vindt in meer of minder gegron de hoop op een betere toekomst als gevolg .van een nationale herleving. Maar niet altijd even juist zijn de opper vlakkige indrukken, welke men als buiten lander naar Duitschland komend, in dit land thans pleegt op te doen. Ook van Ne- derlandschc reizigers kan men steeds weer hetzelfde hooren: „Ik ben eerlijk verrast over dit Derde Rijk, na alles wat ik er in de Nederlandsche pers over gelezen had. Hier heerscht voorbeeldige orde. De menschen zijn beleefd en goed geluimd. Steden en dor pen zien er keurig uit. Het verkeer is uit stekend geregeld. De fabrieksschoorstecnen rooken. Dc mannen in uniform maken een prachtigen indruk. Overal discipline, overal blijmoedigheid, overal een gezond nationa lisme. Wat willen die kranten schrijvers toch?" En hoe reageeren daarop dan die kranten schrijvers? Ja, om u de waarheid te zeggen- ze zijn een beetje verbaasd. Verbaasd al dadelijk over het feit, dat dc Nederlander, in eigen land beroemd om zijn voorzichtigheid, zijn kat-uit-den-boom-kijken, zijn nict-over-één- nacht-ijs-gaan, zoodra hij over dc nationale grenzen komt al die goede eigenschappen schijnt afgelegd te hebben en zich op grond van eenige dagen van uiterlijke observatie over een geheel ander volk, dat onder uiterst gecompliceerde omstandigheden leeft, zoo maar een oordeel vormt, en dat met den lioodigen nadruk ook overal rondvertelt. Nu zal liet er wel ten deelc aan ligg'cn, dat vele van die Nederlanders, welke hier binnenkomen niet onwelwillend staan tegenover liet nationaal-socialisme in liet al gemeen en den Hitlerslaat in liet bijzonder. En zulke menschcn zijn dan natuurlijk min der vatbaar voor feiten en argumenten. En gedeeltelijk hebben ze ook wel gelijk. Want het Hitlerregimc beeft enkele groole en vele kleine, ten deele moreele, voor een ruinier deel organisatorische successen 1c boeken, die voor het volk als geheel ontegenzeglijk een belangrijk actief bcteekenen. En het mag hier ook niet verzwegen wor den, dat we Nederlanders uit andere men taliteitssferen gesproken hebben, die de situ atie in Duitschland naar onze overtuiging weer te zwart zagen zonder in Nederland nu juist tot dc sociaal-democraten, dc commu nisten of de vrijzinnig-democraten tc bchoo- rcn. Nuchtere kooplieden, die meenden te kunnen voorspellen, dat het Derde Rijk nog in dezen winter tot puin vervallen zal en dat een burgeroorlog zonder wrcerga Midden- Europa dan in een chaos veranderen zal. Neen daaraan gelooven wo niet. Maar we meenen, dat wc goed doen ook hier den gulden middenweg te bewandelen. De ko mende winter zal voor Duitschland een uiterst moeilijke en gevaarlijke periode worden. Met dc nobele beginselen van naas tenliefde, broederlijkheid, gelijkheid en so lidariteit, die llitlcr' predikt en die zijn volgelingen in de practijk trachten door te zetten is hoe kon liet ook anders? voorloopig nog slechts een deel van de be volking bereikt. Het beginsel „gemeen schappelijk welzijn gaat boven persoonlijk voordeel"' is schoon; het is ook niet door Adolf Hitler of door de nationaal-socialis- tische of fascistische idee uitgevonden. Maar liet is en blijft ccn utopie, een ideaal voor altruïstisch aangelegde menschen. In Duitschland is men nu al bijua tweo jaren bezig, deze idee in de bevolking te stampen met letterlijk alle middelen, welke dc nieuwe regeering ten dienste staan. Over die middelen moet men niet gering denken? Radio, pers, boek, tijdschrift, tienduizenden redevoeringen, bevelen, overreding, school, plakaat, teckening, film. Inderdaad, slechts dc zuigelingen en de gestichtsverpleegden onder deze 70 millioen zielen zijn van deze propaganda vrij gebleven. Maar is er een zichtbaar, ccn indrukwek kend resultaat? Do „nazi's" zeggen natuurlijk: ja. Maar hier heeft hun woord geen gezag. De objec tieve waarnemer zegt niet „neen", maar wel „minder dan dc nazi's beweren". De Duitsche mensch is de aardscho mensch gebleven. Dat wil dus zeggen: egoist in alle graden van kinderlijkheid voor zichzelf en zijn medcmenschen. Dc nood is algemeen cn wordt ook als zóóda nig niet ontkend. Maar in breede lagen der producenten en van den tusschenhandel wordt een zoo storende prijspolitiek gedro- ven, dat juist gisteren: mtmstex Goring, te gen 'de reeds dreigende prijsstijgingen ge waarschuwd heeft met de woorden: „géén straf is streng genoeg om deze schande le lijf te gaan". Dat is één practisch resultaat van de altruïstische paedagogic. Mèh predikt de tptaTe afschaffing van liet standsverschil cn den standshoogmoed. Is het na 2 jaren ook maar één sikkepit beter geworden? Het lijkt er niet op. Het" verschil tusschcn „meneer" en „arbeider" is niet kleiner dan vroeger, ondanks nobele voor beelden die hooge regeeringsambtenaren geven, ondanks tallooze wijze lessen in do pers en in openbare vergaderingen. Het nationalisme valt niet weg te praten, het socialisme, gelijk vele nazi's dat willen, is vrijwel nergens te vinden. En zelfs heeft zicli een nieuwe „Herrenkasto" gevormd uit die elementen, die van niets tot iets geko men zijn, dank zij de vaak toevallige om standigheid, dat zij reeds tien en meer ja ren geleden in de gelederen van Hitier mee liepen en daardoor, vaak tot hun eigen verbazing, groolc mannen in dc beweging geworden zijn (den werkelijken helden, die dagelijks hun leven waagden, niet te na ge sproken!) Is de werkloosheid werkelijk zoo enorm verminderd? Of is dc werkverschaffing sléchts in hoofdzaak gereorganiseerd ten koste van hen, die wel werk hadden? Is die Werkverschaffing productief of on-pro- ductief? Heeft dc onproductieve werkver schaffing dc tegenwoordige misère in dc invoer- en uitvoer-kwesties, liet gebrek aan ruwe grondstoffen, het uitsterven van den deviezenvoorraad, iict stijgen der bihnen- landsche prijzen, dc ongerustheid in breede lagen der bevolking, dc sterke verminde ring van de koopkracht, de algemeene ver arming op haar ge.weten, ja of neen? Heeft het overwegend prolestantsche Duitschland met zijn 20 millioen r.-katholieken vrede gesloten of wordt ook hier de rancune da gelijks dreigender? Zal hét Saargcbied werkelijk aan Duitsch land terugvallen, of zal het nationaal-so cialisme straks ondervinden, wat het betoe- kent internationaal geïsoleerd tc zijn, jo den, marxisten, liberalen, vrijmetselaars en wie al niet meer tegenover zich te zien, zichzelf uit en het marxistische Rusland in den Volkenbond to hebben gemanoeuvreerd, met het tragi-comisch sloteffect, dat straks in het aoorjaar 1935 dc Volkenbond onder een Sovjet-Russischen voorzitter dc resulta ten van de Saarstemming zal moeten be oordeel en Zulke, overwegingen zijn schering en in slag bij milliocnen Duitschers, die ondanks alles in hun hart nog anders over den Ilit- lerstaat denken dan die geestdriftige man nen in dc bruine uniform, die ook heden nog bereid zijn te volgen als dc Leider be veelt. ROLAND LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZANDCREPE Hel grote artikel van dit seizoen. In wol of Zijde. Allerlei kwaliteiten. Hij spreekt zijn grootc bewon: dering pit voor Mus solini en Hitler Londen,.5 Nov. (V. D.) Op 21 Februari 1933 heeft het avondblad Star, do avond editie van do News Chronicle, in? een hoofd artikel geschreven, dat de leider der Brit- sche fascistische unie, sir Oswald Moslev, tegenover liet linksradicalc .•Lagerhuislid, Maxton, had verklaard, dut hij en zijn fascis ten bereid zouden zijn met behulp van jna- chinegeweren de regeering in handen tc ne men, wanneer liet oögenblik daarvoor zou zijn aangebroken. - SIR OSWALD MOSLEY. Pc Star vervolgde in zijn artikel, dat de arbeiders leider in de gevangenis is, gewor pen uit vrees, dat hij iets zou kunnen zeg gen, wat tienmaal minder provoceercnd is dan de woorden van Mosley. Laatstgenoem de meende hierin een bcleediging tc zien. Maandag begon het proces tegen dc uitge vers van de Star. Mosley beantwoordde verschillende vra gen. IIij ontkende, dat zijn fascisten als militaire organisatie geoefend zouden zijn en legde er den nadruk op, dat slechts sprake zou zijn van een gedisciplineerde be weging. Deze beweging zou noch over ma chinegeweren noch over pantserwagens be schikken. Mosley wees erop slechts te heb ben gezegd, dat, wanneer georganiseerde communisten zouden probeeren met geweld dc regeering ten val te brengen, de fascis ten daar geweld tegenover zouden stellen. Mosley noemde het den plicht van iederen burger, die ziet hoe kronen en staten door een communistischen opstand worden weg gevaagd, de kroon te verdedigen. De fascis ten, aldus Mosley, verwachten vroeg of laat de macht te krijgen. In antwoord op desbetreffende vragen zeido Mosley nog: „Ik heb de grootste be wondering voor Mussolini. Ik geloof, dat hij zijn eigen land heeft gered, maar ik koes ter niet den wensch buitenlandsche bewe gingen na tc apen". „En Hitier?" Mosley antwoordde tc geloo ven, dat deze zijn land heeft gered. buitenland Binnen- en 6 ct. per K.M, Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Door de syndicalisten in ver: schillende steden uitgeroepen Madrid, 1G Nov. (V. D.) De syndica listische vakvercenigingen hebben, naar hedenavond gemeld wordt, in verschillen de steden in het land dc algemeene sta king uitgeroepen. Tot dusverre staat vast, dat in Saragossa het grootste gedeelte van dc bouwvakarbeiders cn kellners gevolg heeft gegeven aan dc stakingsleuze. Ook uit Alicante komen geruchten over het neerleggen van het werk door verschillen de vakken. Het schijnt dus, dat het drei gement der syndicalisten en anarchisten (die geen deel hebben genomen aan de laatste opstanden), dat zij dc algemeene staking zouden afkondigen in geval van voltrekking van doodvonnissen ten uitvoer wordt gelegd. Cairo, G Nov. (V. D). Het kabinet is lieden afgetreden. Dc aftredende minister president is belast niet de vorming van een nieuw kabinet. Nadat de koning hedenmiddag het reeds eeltige dagen vorwachtc verzook om ont slag van het kabinet Yehia Pasja aan vaard had, belastte hij den aftredenden mi- nister-president, totdat hij een nieuw ka binet zou hebben gevormd met de behan deling van de loopende zaken. Voor het nieuwe kabinet worden vooral twee namen genoemd, n.L Tewfik Nessim Pasja en Ali Maher Pasja. Opneming van eerstgenoemde zou een wijziging in de bin- nenlandsche politiek bcteekenen en wel in de richting van een nationale ommekeer. Opneming van Ali Maher Pasja zou een handhaven van den tot dusverre gevolg den koers bcteekenen. ENGELSCH—NOORSCHE VISSCHERIJ- OVEREENKOMST Londen, 6 Nov. (V.D.) Op het Foreign Office is gisteren door sir John Simon cn den Noorschen gezant te Londen Colban de als resultaat der gehouden besprekingen tot stand gekomen Noprsch-Engélsche vis- scherij-overeenkomst geteekond. De over eenkomst houdt o.a. in de instelling van een gemengde vissclierijcommissie en een scheidsgerecht in elk land, waarin een En- gelsche en een Noorsche vertegenwoordiger zitting hebben en dat de klachten kan be handelen, die de visschers bij aankomst in de haven indienen zonder dat daardoor de de normale rechtswegen voor hen zijn af gesloten. Parijs, 0 Nov (V. D.) Ofschoon in de officieele mededeeling omtrent de heden morgen gehouden ministerraad geen woord vermeld stond over den binnenlandscheri politicken toestand, verluidt toch in wel ingelichte kringen, dat dc ministerraad voor het grootste gedeelte verontwaardigd was over de houding der radicaal-socialis tische vertegenwoordigers in het kabinet tegenover het voorstel van de drie voorloo- pige begrootingstwaalfden. Men verzekert, dat Ilerriot zijn collega's duidelijk te verstaan heeft gegeven, dat zijn politieke vrienden weigerden Doumer- gue op dezen weg te volgen. Doumergue zou daarop Ilerriot de vraag hebben ge steld, welke gevolgen naar zijn mceiiing liet aftreden van de zes radicaal-socialis tische ministers zou hebben. Teneinde hier over tc beraadslagen, hebben Ilerriot cn zijn radicaal socialistische collega's zich nog tijdens den ministerraad teruggetrok ken in een andere zaal, waar zij een half uur beraadslaagden. Ten slotte zou Ilerriot op aandringen van den radicaal socialisti- schen minister van binncnlandsche zaken cn van den minister van buitenlandsche zaken, Laval, besloten hebben zijn beslis sing uit tc stellen tot den volgenden minis terraad, welke Donderdag om 10 uur des morgens gehouden wordt. Volgens deze niededeelingen zou de radi caal socialistische fractiezitting dus in te genstelling met dc verwachtingen, die hedenmorgen vrijwel algemeen geuit wer den, nog geen beslissing hebben genomen. Wanneer Herriot en zijn radicaal socialis tische meleministcrs nog zou aftreden, ver wacht men in welingelichte kringen, dat Doumergue onmiddellijk Lobrun liet ont slag van het gehcelc kabinet zou aanbie den. Nog geen opheldering van den toestand. P a v ij s G N o v. (V. D.) Dc binnén- landseh politieke toestand is hedenmiddag nog niet opgehelderd. Dc sociaal-republi' keinsche kamerfractie heeft een resolutie aangenomen, waarin zij zich uitspreekt tégen liet goedkeuren Van de drie begroo tingstwaalfden. Deze afwijzende houding wordt gemotiveerd met het feit, dat het noodig is het gcheele begroolingsplan voor het einde van liet jaar af té handelen. Dc 1G7 leden van de senaatsfractie van de links-democraten hebben met 96 togen 2 stemmen, dus bij afwezigheid van, G9 frac tieleden het besluit genomen minister-pre sident Doumergue te waarschuwen voor een grondwetswijziging, waarbij opheffing van dc goedkeuring van den senaat bij een kamerontbinding zou vastgelegd worden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Het Egyptische Kabinet afgetreden. (Eerste Blad, pag. 1). Dc Franschc radicaal-socialisten hebben nog geen beslissing genomen. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND De brandstofloozc motor. (Tweede Blad, pag. 2). II. M. dc Koningin beschermvrouwe der padvinders (Tweede Blad, pag. 1). Terugkeer van dc deelnemers aan het Eucharistisch congres. (Tweede Blad. pag. 1). yergadering der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Geen loonsverlaging van het gcmccntc- personccl tc Rotterdam. (Tweede Blad. pag. Ij. OMTREK Jongeman tc Hoogland bij broedertwist ge dood. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT De Zesdaagschc. (Tweede Blad, pag. 3j. Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. Instituut le de Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richting, go- 4 decltelijk bewolkt, aanvankelijk wei- nig of geen regen en iets kouder. Hoogste, barometers!. 706.9 te Haparahda. Laagste baroineterst. 745.3 te Berlijn. De verandering in dc luchtdrukvcrdcc- Jingcn draagt nog een tegenstrijdig karak ter. De voortgezette daling op IJsland en het afnemen van den hoogen druk in het Westen zou tot een Westenwind-periode kunnen leiden, maar dc ontwikkeling van dc hooge drukking in Scandinavië en dc telkens opnieuw in Frankrijk gevormde de pressie wijst voorloopig nog op een Noord- Oostelijken toevoer, die tot koude zou kun nen leiden. In Noord-Scandinavic is liet voiatgcbied toegenomen. Ook in Ierland en Engeland vertoonde zich lichte vorst. In Frankrijk daalde de temperatuur en viel opnieuw plaatselijk zware regen. In dc Golf van Biscayc waait een Noord-Westelijke storm overigens is liet bijna overal rustig gewor den, terwijl op de Britscho eilanden en In Scandinavië de lucht begint op tc klaren. In Duitschland valt nog veel regen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1