4000 DE EEMLANDEU FLANDIN KABINETSFORMATEUR „Geef mij een Boveetje" L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 9 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 33e Jaargang No. 113 HIJ IS VOL GOEDEN MOED P. F. A. VAN DAAL omega" piano's Tel. 1788 Tel. 1788 DE DEMOCRATISCHE ALLIANTIE taxi taxi tel. 1230 tel. 1093 WEERVERWACHTING 4.4ü uur AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weclc (met gralis verzekering tegen ongelukken! f 0.171 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PR1 IS OER ADVERTENTiEN van >-*re9c,s 105 mct >ok*9r>P van een Dcwijsnunimer elke regel meer f 0 25 Llefdadigheids-advcrtentiün voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlün „KEITJES bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Doumergue motiveert zijn aftreden P a r ij s, 8 Nov. Laval heeft gewei* gerd de hem door den president der republiek Lebrun gegeven opdracht tot kabinetsformatie te aanvaarden. De president heeft thans Fiandin verzocht een nieuw kabinet te vors men. Opdracht door Fiandin aanvaard. Fiandin heeft de opdracht tot het vormen van een nieuwe regeering aanvaard. Het verloop van den minister raad. P a r ij s8 Nov. (V. D.) Omtrent het verloop van den ministerraad, waarin Dou mergue tot aftreden besloot, wordt nader bekend, dat reeds tijdens de kabinetszit ting de radicaal-socialistische ministers Hcrriot, Bcrthot, Beltrand en Qucuillc bun ontslag indienden. De radicaal-socialisti sche minister van Handel Lamourcux was wegens een zwaren griepaanval niet aan wezig cn kon derhalve zijn ontslag niet in dienen. Het kabinet besloot toen in zijn geheel den president der republiek zijn ontslag aan to bicden. Officieel wordt daaromtrent medegedeeld, dot de radicaah-socialisüschc ministers aftraden, aangezien geen over eenstemming over dc drie vporloopige be grootingstwaalfden kon worden verUrcee" Nadat Doumcrgue president Lebrun bet ontslag van zijn kabinet bad aangeboden, dankte dc president hem cn zijn medewer kers voor dc bewezen diensten en verzocht li ij dc aftredende regeering dc loopende zaken te willen afwikkelen. Kort na Uoutncrgue's bezoek ontving president Lebrun op bet Elyséc den voor zitter van den Senaat Jeanneney cn den voorzitter van dc Kamer Bouisson, die bei den weigerden een opdracht tot kabinets formatie te aanvaarden en Laval aanwe zen als de meest geschikte politieke figuur om thans te trachten dc crisis op te lossen. Laval verscheen tegen kwart voor één op uitnoodiging van president Lebrun op het Elyséc. Doumergue motiveert zijn af treden Parijs, 8 Nov. (V. D.) In bet ontslag- schrijven, dat Doumergue uit naam van alle kabinetsleden niet uitzondering van dc radicaal-socialisten den president der repu bliek Lebrun heeft overhandigd, refereert Doumergue aan dc omstandigheden, waar onder hij op 7 Februari door den president der republiek en dc voorzitters der beide kamers overreed werd om als man, die buiten de partijen stond, de rcgccringsvor ming op zich te nemen. Hij heeft toen een kabinet van actie en pacificatie samenge steld, dat ook werkelijk gehandeld heeft cn nuttige resultaten heeft bereikt. Een mec- ningsvcrschil tusschen dc leden van bet kabinet is op bet oogenblik ontstaan, toen do regeering zich gereed maakte een door de groote meerderheid des volks gewenscht werk en een verstandige en noodzakelijke grondwetswijziging aan te vangen. Nadat de meerderheid van den kabinets raad het over zijn voorstellen eens was ge worden, heeft liij, Doumergue, dc hoop op gevat, dat ook de minderheid zich bij dit voorstel zou aansluiten. Tegen zijn hoop in is dc oncenigheid echter voortgeduurd en hij gelegenheid van het voorstel inzake do drie begrootingstwaalfden tot uiting ge komen. Nadat dc voorzitter der radicaal socialis tische partij hein verklaard had, dat hij tiet voorstel inzake dc drie begrootings twaalfden niet kon ondersteunen, is hij er zich van bewust geweest, dat dc mogelijk heden tot het verdere voortbestaan van een bestands kabinet niet meer aanwezig waren. De conclusie is bevestigd door dc resolutie der radicaal-socialistische fractie, welke het aftreden van dc radicaal-socia listische ministers ten gevolge had. Wan neer in deze resolutie het principe van het bestand verder in stand gehouden is, ge schiedde dit toch slechts op voorwaarde, dat de minister-president het voorstel in zake dc drie hegrootings-twaalfden zou laten vallen cn dit voorstel scheen hem in bet belang van de toekomst der natie on voorwaardelijk noodzakelijk. Toen hem de steun der radicaal socialistische partij was ontnomen, kon hij er niet meer aan den ken. een kabinet te vormen, welks leden zouden behooren lot een parlementaire minderheids. FLANDIN Verklaring van Laval Bij liet verlaten van het Elysee verklaarde minister Laval tegenover een aantal journa listen: Mij is dc opdracht gegeven de bestandspo- litiek der regeering te leiden. Dat is een groote taak, die volledige overgave eischt en alle andere doeleinden uitsluit. Ik heb den president der republiek dank gezegd voor liet aanbod, doch heb betreurd het te moeten afwijzen. Het verluidt, dat Lebrun ook den voorzit ter van de kamer Bouisson gevraagd heeft of liij zich wilde belasten niet dc vorming van een regcering, docli dat ook deze gewei gerd beeft. Daarop heeft de. president der republiek Fiandin, tot dusverre minister \an openbare werken bij zich ontvangen, die gelijk reeds kort gemeld, dc opdracht tot vorming cenor regeering aannam In verband biermede herinnert men aan liet feil, dat. kort geleden twee maal een aanbod is gedaan tot bondgenootschap tus schen dc door Fiandin geleide democrati sche alliantie en dc rlidicaal-socialisten. Daar dc democratische alliantie op haar kort geleden gehouden Landdag te Arras hij monde van haar voorzitter en door haar samenvattende resolutie haar politieke doel einden heeft bekend gemaakt zullen dc ra dicaal socialisten thans gemakkelijk een be slissing kunnen nemen over dc mogelijkhe den van een samenwerking met de partijen van het midden cn Aan gematigd rechts. Fiandin vol vertrouwen Na zijn besprekingen met Doumergue en dc voorzitters van kamer cn senaat is Fian din begonnen met dc besprekingen voor dc kabinetsformatie, waartoe hij contact zocht, met de leiders der politieke partijen Allereerst onderhandelde hij niet den lei der der radicaal socialistische partij, ller- riot. Intussclien had Fiandin den indruk ge kregen, dat hij zijn taak tot ccn goed einde kon brengen. Nog in den loop van den mid dag heeft hij Lebrun doen weten, dat bij de opdracht definitief aanvaardde en deze zoo spoedig mogelijk wil uitvoeren. Persstemmen over de regee- ringscrisis Do „Teinps" schrijft, dat Doumergue niet het slachtoffer is geworden van de ondank baarheid van een volk, maar het onderspit heeft gedolven voor de blinde hartstochten der partijen en in dit geval in bet bijzonder voor de hartstochten en vooroordeelen van de radicaal socialistische partij. Hcrriot heeft Doumergue afgezet. Het „Journal des Débats" schrijft, dat er geen ondankbaarder regiem bestaat dan hel democratische. Doumergue zou misschien ondanks de rad. socialisten zijn werk heb ben kunnen verwerkelijken maar met dc radicaal socialisten heeft hij liet niet kun nen doen. Doumergue gaat van het politieke toonecl af en do hoop op een vernieuwing verdwijnt met licm. Doumergue trekt zich te Tourneleuille terug Van welingelichte zijde wordt bevestigd, dat president Lebrun voor hij anderen ver zocht een kabinet te formceren, ook nog ge tracht heeft Doumergue te bewegen tot. het vormen eener regcering. Doumergue heeft dit echter geweigerd cn is gebleven bij zijn voornemen zich terug te trekken. Men kan dus verwachten, dat hij zich op zijn land goed te Tourncfeuille bij Toulouse zal terug trekken. Nader wordt nog bekend, dat Bouisson, de kamervoorzitter, de kabinetsformatie ge weigerd heeft, daar bij van meening is, dat hij op zijn tegenwoordige post, die hij reeds acht jaren bekleed beter hel bestand kan dienen. 'Cucces^ IN D~ oJ Tuin DEN HET OPBERGEN VAN KNOLLEN EN BOLLEN. De siertuin takelt nu snel af. De bloei der Dahlia's wordt nu snel minder cn zoo hier en daar hebben ze al zooveel geleden van regen en wind dat we ze gaan rooien en opbergen. Bij het rooien snijden wc de stengels op een handbreedte boven den grond af en aan deze stengelstukken wordt direct het etiquet bevestigd. Doen we dit niet aanstonds dan geraken we spoedig in de war en later veroorzaakt het veel last wanneer onze Dahliasoorten door elkaar zijn geraakt,. Wanneer we van sommige Dahliasoorten de naam niet weten, schrij ven we op het etiquet de bloemkleur en hoogte: dit is dan voldoende om de knollen uit elkaar te houden. Voor we de knollen gaan opbergen moeten zij goed droog zijn. Het is daarom aan te raden ze onder een afdak te leggen waar ze bij dreigende nachtvorsten worden gedekt. Zijn ze goed droog, dan worden ze naar de bewaarplaats overgebracht. Dit kan zijn een vorstvrije kelder of andere bergruimte. De knollen mogen echter ook niet te warm liggen. Groote hoeveelheden kan men zeer goed, evenals aardappelen, ofwel met deze, op- kuilen. We omgeven de knollen dan met een laagje riet of slroo waarover minstens een voet aarde wordt aangebracht. Op droge gronden graaft men eerst een kuil in den grond; op vochtige gronden komt alles meer op den grond daar de knollen in geen geval in het water mogen komen te liggen. Daar- omzorg en we ook steeds dat de omgeving van de kuil goed afwatert. De knollen van Canna indica worden nu ook uit den grond gehaald en even boven den grond afgesne den. In tegenstelling met Dahlia's laten we hier flink aarde tusschen de knollen, opdat deze niet te droog kunnen worden. We ber gen ze op onder de tabletten eener kas of in een goed vorslvrijcn kelder. Ongeveer op gelijke wijze handelen we met knolbe<Jonia's. Verder rooien we nu de knollen van Gladio lus waarvan we dc stengels kort afsnijden en dc knollen droog en vorstvrij bewaren. De knollen van Montbrelia kunnen we op niet te natte gronden beter laten staan en met een flinke laag droge turfmolm of blad dekken. Op natte gronden kan nen beter, althans een gedeelte, zekerheidshalve op nemen en evenals Gladiolusknollcn bewaren. Minder bekende bol- en knolgewassen welke thans worden gerooid en vorstvrij opgebor gen zijn o.a. Anemone, coron^ria. Gallonia, r?d;cans of K-^ocche Hyacinth, Ranunculus of Ranonkels. Richcrdia of vollegrocds Calla of Aror.dskelk cn Tigrida Pavonia. NOVEMBER, koud-, guur. nat. Verhoogt Uw huiselijk geluk. Koopt thans Gevulde SPECULAAS van f 1.— nu slechts 60 cent per pond. BOTERSPECULAAS (echte natuurboter) -10 cent per Vi? pond. Heerlijke gekruide SPECULAAS 25 cent per Ve pond. Onze S cent gebakjes 10 voor 00 cent. Iats nieuws Natuurboter Crêmekockjcs van 24 cent nu 18 cent per ons Luxe Brood- cn Banketbakkerij KAPELWEG 58. Tel. 6911. f9 Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts I 425. Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG, Arnh.straat Parijs, 8 Nov. (V.D.) Do radicaal-socia listische Kamerfractie heeft een resolutie aangenomen, waarin zij zich bereid ver klaart de nieuwe regeering steun tc verleu nen, wanneer deze de verplichting op zich neemt het economische herstel tegelijk niet dc verdediging van het republikeinsche re gime te waarborgen. Bij de desbetreffende besprekingen kwam tot uiting, dat niets \un liet program van Fiandin een loyale medewerking van dc radicaal-socialistische partij in den weg stond. Ministerpresident Fiandin heeft bekend gemaakt, dat hij afziet van liet indienen van begrootingstwaalfden, daar hij de drin gende verwerkelijking van de staatsher vorming wil waarborgen. Fiandin wil dc nationale vergadering naar Versailles bij eenroepen, wanneer de meerderheid dit wil, inaar hij is voornemens tc voren de begrooting voor 1935 tc doen afhandelen. P a r ij s, 8 November. (V.D.) Dc radicaal- socialistische partij heeft de houding van Herriot goedgekeurd. Zij weigert iedere po lemiek hieromtrent. Herriot is gemachtigd toe te treden tot een eventueele regcering-Flandin. Parijs, 9 November. (V.D.) De resolutie, waardoor de democratische alliantie haar vertrouwen uitspreekt in haar voorzitter, Fiandin, luidt als volgt: De democratische alliantie is zich bewust van dc gevaren, welke Frankrijk van bin nen- zoowel als van buitenaf bedreigen. buitenland Binnen* cn 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Zij stelt het belang \au het land hoven iedere politieke overweging. Zij groet Gaston Doumergue eerbiedig wegens dc ontzaglijke door hem verrichte diensten. Versterkte ordedienst in Parijs Parijs, b Nov. (V.D.) De Echo de Paris schrijft te hebben vernomen, dat ter ver sterking van den politiedienst 50 aldcelin- gen mobiele garde naar Parijs zijn gediri geerd, teneinde zoo noodig iedere wanorde lijkheid den kop te kunnen indrukken. In den loop van den avond heeft bereden garde gepatrouilleerd door dc straten van Parijs, voornamelijk op dc boulevards. De troepen en het garnizoen van Parijs zouden bevel hebben gekregen in dc kazernes tc blijven en zich gereed tc houden. Parijs, 8 Nov. (Reuter.) Gisteravond heeft een honderdtal jeugdige monarchis ten gedemonstreerd op dc boulevards. Zij werden door de politic uiteen gejaagd; 52 werdén in vooiioopige hechtenis gezet. De samenstelling van het ministerie Parijs, 9 Nov. (Reuter.) Vannacht om half een is het kabinct-Flandin definitief als volgt samengesteld: Fiandin, ministerpresident zonder porte feuille. 1 Herriot, minister van staat zonder porte feuille. Louis Marin, minister \an staat zonder portefeuille. Laval, buitcnlandsclic zaken Pcrnot, justitie. Régnier, binnenlandsche zaken Generaal Maurin, oorlog. Piétri, marine. Generaal Dcnain, luchtvaarl. Marchandeau, handel. Germain Martin, financiën. Mallarmé, nationale opvoeding Roy, openbare werken. Bert rand, koopvaardij. Jacöuicr, arbeid. Rivollct, pensioenen. Casser, landbouw. Qucuillc, openbare gezondheidszorg. Mandei, posterijen cn telegrafie. Pcrreau Praier, onderstaatssecretaris hij dc kanselarij van den premier. ïlct kabinet zal zich Dinsdag a.s. aan dc Kamer voorstellen. Parijs, 9 Nov. (Reuter.) Ministerpresi dent Fiandin heeft, vannacht om ccn uur den president der republiek Lebrun de me dewerkers zijner nieuwe regeering voor gesteld. Het benoemingsbesluit verschijnt in dc staatscourant van heden. Het nieuwe ka binet zal vandaag voor zijn eerste be spreking bijeen komen. Wat zij is, en hoe zij is samengesteld Parijs, 8 Nov. (V.D.). Dc democratische alliantie, die sedert 1901 bestaat als poli tieke en vcrkiczingsorganisatie van bet centrum, heeft eerst voor twee jaar het ka rakter aangenomen van een ondubbelzinnig politieke partijorganisatie. Zif heeft, echter ook thans nog geen uniforme haar verte genwoordigende kamerfractie. Tot de demo cratische alliantie behooren de z.g. links- rcpublikcinen met 42 afgevaardigden, waar onder Fiandin zelf, verder de mcestcn der iets meer naar rechts staande republikeinen van bet midden met 32 afgevaardigden, waaronder Tardieu, en ten slotte een deel ^an de 44 man tellende radicale linkerzijde. In den senaat moet tot de democratische alliantie gerekend worden dc meerderheid van de 64 man sterke republikeinsche unie, met uitzondering van den Lotharingschen industrieel dc Wendel, die tot dc groep- Marin behoort, dc groep, waartoe Poincarc behoorde en do 31 man sterke radicaal-de mocratische unie. De democratische unie is op sociaal ge bied uiterst conservatief, overigens echter volstrekt republikeinse!). Tot 1927 was Poin- caré eerc-voorzilter, Barthou was ccn barer ijverigste aanhangers. Verder behooren tot haar vele economische en financiecle leiden de figuren, voorzoover zij niet aangesloten zijn bij de nationalistische, rechtsgeoriën teerde groep Marin. Do partij tracht zoover Slechts mogelijk is sarnen te werken met dc radicaal-socialisten DIT DL AD HEEFI EEN DAGELtJKSCIIM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLA HEN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEiVlEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Fiandin belast met dc kabinetsformatie in Frankrij k. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND Anti-luwaaicongrcs te Delft. (Tweede Blad, pag. 2). Triomftocht van dc TJiver. (Tweede Blad, pag. 3). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Dc brandstofloozc motor. Wardenier in zenuwinrichting opgenomen. (Tweede Blad, pag. 2). STTADSNIEUWS Een plak-gcscliicdenis te Muarn. (Kan- Iongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Opvoering van „Inbreker gevraagd" a oor dc leden van „liet Schouwspel." (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K. N. M. I. J tc Dc Bilt, Krachtige Zuid-Oostelijke, later af- nemende cn ruimende wind,betrokken tot zwaar bewolkt, met regen of ha- 0 lbuicn, aanvankelijk zachter. ge Hoogste barometerstand 769.9 lo Isafjord. Laagste barometerstand: 741.3 te Brest. Dc depressie m liet Westen trok Zuid oostwaarts en wordt nog snel dieper. Daarachter breidt zich van IJsland weer con belangrijke rug van lioogen druk uit, die voorloopig den weg voor verdere de pressies verspert. De hoogc druk in Scan dinavië is door dc Noorderwaarts strek kende depressie uit liet vaste land verdre ven en dc vorst nam daar sterk af, maar thans stijgt in dit gehecle gebied de baro meter weer. Krachtige tot stormachtigo Zuidelijke tot Westelijke winden waaien op do Noordzee on in de golf van Biscaye, ten Westen van Ierland stormachtige Noord-Westelijke. In Zuid-Frankrijk Is nog een heldere nacht met weinig wind en lichte vorst voorgekomen. In Noord-Oost- Duilscliland valt voel regen. Dresden had 42, Berlijn 29 m.M. Ook om dc depressie in het Westen viel reeds veel regen. Calshot had 24 m.M. Het is onzeker, welken loop de kern van lage drukking in het Kanaal zal nemen, maar vermoedelijk zal deze tenslotte ten Oosten Aan ons land komen, zoodat, na tijdelijk zachter weer, weer eenige afkoeling tc wachten is. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZANDCREPE Het grote artikel van dit soizoen. In wol of Zijde. Allerlei kwaliteiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1