tkuMm Mantels en Mantelcostumes 4000 „Geef mij een Boveetje" FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU Buitenlamdscli Overzicht uit mooi Amersfoort Medische Help Licht Belangrijkste Nieuws L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 10 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 114 Mislukte aanslag op Tsjang Kai Tsjek JAPANSCH STOOMSCHIP VERMIST Tachtig schepelingen verdronken MASSA-BETOOGING TE BERLIJN Tel. 1788 V-t WEERVERWACHTING 4.4u uur TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 Zeer mooie collectie DAMES-MODEZAAK 36 AMERSFOOMSCH ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 maandtn vo°' Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0 25 Llcfdadlgheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES* bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra I 0.05 De stembusstrijd in de Ver- cenigde Staten. De demo craten behaalden groote successen. Dinsdag j.l. zijn de kiezers van 47 Ameri- UaanscliQ bondsstaten ter stembus getogen om voor den eersten keer sinds 1932, toen de politieke ommekeer Roosevelt, op het kussen bracht, hun oordeel uit tc spreken over de democratische regeering en de Ncnv Deal. Gekozen moesten worden een volledig Huis van Afgevaardigden, ook wel Rcprc- 6cntantenhuis genoemd Tweede Kamci op zijn Nederlandsch een derde deel der afgevaardigden van den Senaat (Eerste Ka- tner) en verder 33 nieuwe gouverneurs. Tot dusver behoorden van de 435 leden van 't Representantenhuis er 30S tot de democraten, derhalve tot. de aanhangers van den staatspresident, 115 tot dc republi keinen en vijf tot dc z.g. farmarbeiders, ter wijl zeven zetels lijdelijk onbezet waren. De democraten konden dus 18 zetels verliezen cu dan toch nog dc twee derde-meerderheid behouden. In den Senaat, die 90 leden telt, ontbraken don democraten tot dusver voor een twee-derde meerderheid nog vier zetels. De stroom van telegrammen heeft cr in middels reeds van gewaagd, dat dc demo craten, wier verkiczingskanscn er reeds bij" voorbaat gunstig voorstonden, successen hebben behaald, die nog overweldigender waren dan dc* meest optimistische aanhan gers van Roosevelt hadden durven droomen: de twee derde-meerderheid in beide Hui zen is zoodoende een feit geworden, hetgeen hc.teekcnt, dat den staatspresident in dc 1wec eerstvolgende jaren een parlenicntaire macht ter beschikking staat, die liet hem waarschijnlijk mogelijk zal maken zijn poli- 1 ic-ke en economische plannen, zonderdat hij op noemenswaardige moeilijkheden stuit, in daden om te zetten. De uitslag van den stembusstrijd heeft dus aangetoond, «lat dc meerderheid van liet Arnerikaanschc volk, hoezeer het door (ie werkloosheitl geteisterd moge worden, nog steeds erop vertrouwt, dat Roosevelt's politiek ertoe bij zal kunnen dragen, dat cr aan clc economische crisis binnen afzienba- ren tijd-eeir einde Komt. Het Amerikaan* sche volk "heeft dus niet geluisterd naar dc republikeinen, die in den loop van dezen zomer een verkiezingsparool meenden tc hebben gevonden;' dat in-beginsellot de 'ver beelding van liet publick had kunnen spre ken. „Conservatisme contra radicalisme", luidde deze leuze in c.en tijd, toen dc in- dustrieelen ten zeerste ontevreden waren over dc N. R. A.-politick. Einde September en in 't begin van October wist de regeering er echter in te slagen den republikeinen den wind uit de zeilen tc nemen: zij inter preteerde n.l. op een wijze, die als een mati ging kon worden uitgelegd, drie van dc voornaamste punten barer politiek en econo mische doelstellingen. Dank zij dezen stralc- gischcn terugtocht wist zij een verzet, dat opstak, Ie doen luwen. Trouwens, al kantte de meerderheid van dc republikeinen zich tegen Roosevelt's nieuwe economische poli tiek, niettemin is het bij den jongstcn stem busstrijd ook voorgekomen, dat. republikei nen het opnamen voor dc New :Dcal; enkele republikeinschc candidatcn betitelden zich zelf als „Roosévelt-republikcincn terwijl aan den anderen kant enkele democratische candidatcn zich ten aanzien van dc New Deal zeer gereserveerd uitten. Dc toestand is nochtans zoo, dat, al moge het parlement, mcnschclijkèrwijzc gespro ken, de tegenwoordige Arnerikaanschc regce- ring niet ten val kunnen brengen, daar de republikeinen voorloopig tot machteloosheid zijn gedoemd, Roosevelt misschien nog heel wat te stellen kan krijgen met critici in zijn eigen kamp. Onder dc democraten teekent zich n.l. zoowel een conservatieve richting af, die van oordeel is, dat president Roose velt veel te socialistisch is, als een vooruit strevender richting, in wier oogen hij te bchoudziek is. Ilct zal een zeer behendige laveerkunst vcreischen om dc zoo uitcenloo- pend genuanceerde groepen zijner eigen partij op den duur tevreden tc stellen. In verband met de geduchte nederlaag, die de republikeinen leden, is het niet on aardig hier melding tc maken van de woor den, die werden gesproken door den beken den senator Borah, volgens wien zijn partij, de rcpublikcinsche, ton doode is opgeschre ven, tenzij een algehcele reorganisatie plaats vindt. Dc verkiczingsveldtocht der republi keinen, aldus Borah, was gericht op de ver (lediging der constitutie, maar er word den kiezers niets geboden, dat in dc plaats Kon ticden van de New Deal. En liet is nu een maal zoo, concludeerde Borah, dat dc men- schcn niet kunnen leven van dc grondwet. Dal dc overwinningsroes iemand zelfs al te zeer naar het hoofd kan stijgen, is gehk'ken uit een profetie van Farley, den \merikaai) schcn minister voor rlc pbslerifeii', wiens voorspelling hierop neerkwam, dat de repu- blikcinsche partij in 1935 niet moer mee zul tellen en dat de herkiezing van Roosevelt in 1936 met vrijwel algemecne stemmen zal ge schieden. Terloops moge tevens worden genoteerd, dat tijdens den jongstcn stembusstrijd ook nog in een zevental staten is gestemd' over dc vraag „droog ol nat". Zes staten verkozen nat te worden en liet gevolg hiervan schijnt te zijn, dat in den vervolge 't Witte Huis ter gelegenheid van recepties en banketten lichte Arnerikaanschc -wijn zal worden geschonken. Elke tafelgast krijgt echter niet meer dan twee glazen. Nu, daar kan, dunkt ons, zelfs het. rcpublikcinsche Kansas, dat droog is gebleven en als een eiland boven 't overige natte Amerika uit steekt, nauwelijks bezwaar tegen hebben. Twee andere personen echter gedood en vier gewond Tokio, S Nov. (V.D.) Naar liet tclc- graafagentschap Sjimboen Kongo mede deelt, is op maarschalk Tsjang Kai Tsjck, die zich in ccn speeialcn trein onderweg bevond naar Peking, teneinde met den Ja- panschcn gezant Ariosji te onderhandelen, een aanslag gepleegd. Toen dc trein het station Erzoemenzi passeerde, werd ccn bom geworpen, die den laatsten wagen trof. Twee ambtenaren uit het gevolg van den maarschalk werden gedood, vier gewond. Maarschalk Tsjang Kai Tsjek en zijn in tiemste medewerkers bleven ongedeerd. Zij hebben later de reis voortgezet naar Pe king, waar do conferentie Vrijdag begint. Volgens een nader bericht zijn twee per sonen gearresteerd. liet agentschap meldt verder, dat (le Chinecsche censuur tot dusverre alle be richten over den aanslag hoeft tegenge houden. Maarschalk TSJANG. Ruim veertig man aan boord Tokio, 9 Nov. (V. D.) Ilct Japansche vrachtschip Ranon Mam van de Nippon Yushen Kaishalijn, metende 1230 ton en met een bemanning van 42 koppen aan boord, wordt sedert gisteren vermist. Blijkens de laatst ontvangen berichten was aan boord van het schip brand uitgebroken en werd liet in de Japansche zee bovendien door een storm overvallen. Allo pogingen, om het schip te vinden, waren lot nog toe ver gcefsch. De cenige hoop, die men nog koes tert, is, dat het schip misschien door den storm in dc richting van Wladiwostok is gedreven. D a i r c n, 8 Nov. (V. D.) Op dc Chinecsche Zee zijn twee stoomschepen met elkaar in aanvaring gekomen. Hierbij zijn S0 perso nen verdronken. NAVERSLAG. Nog eens een verslag, een verslag over allerlei merkwaardige dingen, U herinnert zich misschien wel, dat ik enkele weken geleden onder het opschrift: „Wondere September" het had oyer allerlei bloeiver- schijnselen, die waard waren aan de ver- geteldheid te worden ontrukt en vastgelegd in uw aanteekenkalender, waarvoor ik de twintigjarige van Mclchior aanbevolen heb. Ik weet niet, of ge die of een andere aanteekenwijze gevolgd hebt, maar dat doet er ook niets toe. We moeten derge lijke exceptioncele dingen toch niet ver- waarloozen, vind ik. En dal ik er nu opnieuw over begin, is eigenlijk, omdat ik me er niet langer over stil kan houden, zoo als enkele vondsten, die men mij deze week bracht, spreken van den abnormalen, nazomer of herfst, wat ge wilt, maar gelukkig in gunstige beleckenis. Mij dunkt: voor nazomer wordt het al wat laat! Wat er al zoo aan de orde is? Padden stoelen nog altijd, meent ge. Neen, ofschoon ook de paddenstoelenwereld, dank zij het uitblijven van zware nachtvorsten, lang stand houdt (ik kreeg deze week nog tal van soorten). Het zijn nu niet de zwammen, die ik op hel oog heb. Maar wat zegt ge van een schoteltje prachtige groote en heerlijk rijpe iramboo- zeu, geplukt in November en als delicieuze lekkernij genoten? Het is een feit: In No vember 1934 aten we versche mooie rijpe framboosjes. Dan waren er pracht exem plaren van Paarse doovcnetel die er wel meer laat is en nog volop bloeiende vlas bekjes, wat zeldzamer voorkomt. En wat zegt ge van het volgende: Een vriendelijk en opmerkzaam wandelaar, die me wel meer wat extra's bracht kwam met een dozijn goed ontwikkelde, volkomen frissche aren van de gerst. Er stonden en wel ecnige honderden verzekerde hij me. Ze waren iets korter dan gewoonlijk, dat was hel eenige verschil. Mocht U iels van dien aard aantreffen, vriendelijk houdt zich aanbe volen A. JOMAN. Koor het eerst sinds het NazU bewind een groote niet: politieke betooging Berlijn, 9 Nov. (V D.) Voor het eerst sedert het aan de macht komen der natio- naal-socialisten is gisteravond een nict-po- litiekc belooging gehouden, die werd bijge woond door 20 duizend personen, cn geor ganiseerd was door dc Belijdeniskerlt te Berlijn, tot nog loc bekend als de „opposi tie in de Duitsch-Evangclischc kerk". De organisatoren hebben de meeting in drie dagen tijd voorbereid. Rijksbisschop Muel ler had reeds bereikt, dat dc betooging ver boden zou worden, toen uit het Bruine Huis te Müuchen bericht kwam, dat het verbod werd ingetrokken, wat algemeen wordt toegeschreven aan Hitler's besluit om zich buiten het kcrkconflict te houden. Al gemeen ziet men hier een tceken in, dat dc Rijksbisschop niet langer op den steun van den Staat en het partij-apparaat kan rekenen. Een der voornaamste sprekers, dc oppo- sitioneelc predikant (lr. Koch hield een felle rede, waarin hij o. a. zeidc, dat er valsche profeten waren, die ccn leer pre dikten van bloed cn bodem en radicaal mythicismc. Maar liet. ware heldendom was gebaseerd op liet geloof in Christus en niet op rassen-tradities. De bekende predikant dr. Niemocller zei o. a. in zijn rede, dat dc* Duitsche pro testanten voor dc keuze hadden geslaan, Christus tc dienen of een ander. Verschillende andere sprekers voerden nog het woord. Medegedeeld werd voorts, dat de bisschop van Silczie, dr. Zacnkcr, die indertijd door rijksbisschop Mueller is benoemd, met een kleine 900 predikanten naar de Bclijdcniskcrk is overgegaan. POSTTREIN OVERVALLEN Warschau, 7 Nov. (V. D.) In den afgc- loopen nacht, hebben verscheidene gemas kerde bandieten onder bedreiging de ambtc naren van ccn posttrein overvallen in een buitenwijk van Warschau. Zij maakten zich meester van een geldkistje met een inhoud van 38.090 zloty. Bij de achtervolging vond de politie het, inmiddels geledigde, geld kistje. Twaalf verdachten en medeplichtigen zijn gearresteerd. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M, Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bel Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Zondag bebben dienst de doktoren Mertens zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Nicolaï L. Bergstraat II; Tel. 633. Blees, Utr. weg 122; Tel. 1733. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 11 nur v.m. Zondag en dc gebeele weck 's nachts heelt dienst de apotheek van de firma v. d. Bovenkamp, Utrechtschcstraat 15a; Tel. 63. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen Mevrouw Daams, Puntcnburgerlaan 21. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8 b. Medegedeeld door het Kon. Ncderl. Met. Instituut te De Bilt. 9 Verwachting: Matige, tijdelijk Wei ll, licht nog krachtige Zuid-Oostelijlce tot Jj Zuidelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk nog regen- l buien, weinig verandering in tempe- 9 rat uur. Hoogste Barometerstand: 763.3 tc War schau. Laagste Barometerstand: 736.3- tc Calshot. Uiterst langzaam beweegt zich de depres sie Inj het Kanaal in Noord-Xoord-Oostclijkc I richting, daarbij nog in diepte toenemend. Ofschoon in Ierland, Schotland en Noor- f wegen de barometer stijgt maakt een nieu we daling op IJsland het niet waarschijn- lijk, dat hieruit hoogc druk van boteekenis zal ontstaan, zoodat dc vooruitzichten on zeker blijven. In Engeland viel zware regen. Ook de ondiepe depressie bij dc Oostzee, die vórder Noord-Oostwaarts trekt, bracht in Zweden zwaren' regen. In het binnenland nam dc vorst weer toe. In Oost-Duitschland klaarde dc lucht op en kwam lichte vorst in het Noorden voor. In Frankrijk en op de Britschc eilanden is de temperatuur geste-1 gen. Aan de Icrschc en Schotschc kust waaien stormachtige Noordelijke winden; in de Golf van Biscayc Noord-Westelijke.. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BINNENLAND Ilct einde van een uitvinding. (Twcecdc Blad, pag. 2.) Minister Col ij n spreekt in dc Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Vergadering van de Kamer van Koophan del. (Eerste Blad, pag. 3). Propaganda avond van den Chr. Bestu renbond. (Eerste Blad, pag. 2). De sigarenwinkeliers over dc verkoops verruiming op Zondag. (Eerste Blad, pag. 3). Huldiging van T)s. A. M. Donncr). (Eerste Blad, pag. 2). LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZANDCREPE Het grote artikel van dit seizoen. In wol of Zijde. Allerlei kwaliteiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1