4000 MetzoiuUK DE EEMLANDER L. J. LUYCX ZOON „Geef mij een Boveetje" Licht op 4 uur 41 min. Maandag 12 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 115 Tel. 1788 ONRUST TE WEENEN OPNIEUW ONRUST OP CUBA DE STRIJD IN DEN GRAN CHACO Hevige opwinding onder de Syriërs VERBITTERDE STRIJD IN CHINA NIEUW FINANCIEEL SCHANDAAL Rothermere verheerlijkt Duitschland TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING AMERSF00R1SCH DAGBLAD rdUNNEMENTS0RIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, j\_, weck (met gralls verzekering tegen ongelukken) f 0.171/** Binnenland uanco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 «8*1* f 105 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadighcldsadvcrteotlün voorde helft van den prijs. Kleine Advertoèkn „KEITJES" bl) vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Besvljsnummer extra f 0.05 Wil Duitschland zich bevrijden van de militaire bepalingen in 't verdrag van Versailles? Von Ribbcntrop naar Londen gereisd Uit een reeks berichten valt af te leiden, dat Von Ribbentrop, een speciaal gevol machtigde van Adolf Hitler, den Duitschen rijkspresident en rijkskanselier, op het oogenblik zich in dc Engelsclio hoofdstad bevindt, waar hij al eens vaker naar toe is gereisd. Na cle aankomst te Londen van Von Rib bentrop, dien de Führer als deskundige op liet gebied van onlwapeningsaangelegenhe den aan zich heeft verbonden, nadat hij in deze functie reeds door Von Hindenburg was benoemd, zijn, zooals voor dc hand ligt, tal \un vermoedens in dc Engelsche pers geuit ten aanzien van het doel der reis. Dat Von Ribbentrop zich voor parti culiere doeleinden in Engeland zou bevin den, zooals aanvankelijk werd beweerd, ge looft nu nauwelijks iemand moer. Op een afstand kan natuurlijk niet worden uitge maakt, of do verschillende, lezingen omtrent de missie van Von Ribbentrop juist zijn, maar wel merkwaardig is de hardnekkig heid van het gerucht, volgens hetwelk Von Ribbentrop van den rijkskanselier opdracht heeft gekregen zijn voelhorens eens uit te steken en eens inlichtingen in Ic winnen omtrent dc houding, die dc Engelsche rc- gcering zou aannemen, wanneer Duitsch land er eens toe mocht besluiten cle ontwa peningsclausules van het verdrag van Ver sailles formeel op te zeggen. Dc Daily Herald, het orgaan der opposi- ffoneclc Labour Party in Engeland, weet zelfs bizonderheden mede te deelen om trent het plan, dat Von Ribbentrop voorne mens zou zijn aan sir John Simon, den Engelschen minister van buitcnlandsche zaken en aan Anthony Eden, den lord-zegel- bcwaarder, voor te loggen. YON RIBBENTROP. Duitschland zou clan, wanneer het Engel- Bclie blad het bij het rechte eind heeft, van zins zijn te verklaren, dat het zich ontsla gen acht van cle nakoming der bepalingen, vervat in cleel V van 't verdrag van Ver sailles. Zooals men weel, zijn dit de clau sules, die zich bezig houden met de beper king van Duitschlands militaire bewape ning. Als motief voor dezen stellig uiterst gewichtigen stap zou worden opgegeven, dat een algemeene beperking der bewape ningen op een mislukking is uitgeloopen en dc verklaring der grooto mogendheden van 11 December 1932 met betrekking tot cle rechtsgelijkheid'van Duitschland op hot gebied der militaire bewapening vervallen is. Wanneer cle ontwapeningsbepalingen van 't verdrag van Versailles zouden zijn geannuleerd, aldus do verdere strekking der medcdeelingen, zou dc Duitsche rcgce- cing haar bereidheid te kennen geven 0111 opnieuw zich te laten betrekken bij de werkzaamheden zoowel van den Volken bond als van cle ontwapeningsconferentie. Hieraan wordt bovendien nog toegevoegd, dat, wanneer Frankrijk zijn goedkeuring zou kunnen hechten aan dezen gang van zaken, Duitschland, bij wijze van verdere contraprestatie, zijn toetreding tot het Oos telijk pact gaarne in ernstige overweging zou willen nemen. Overigens dient te worden vastgesteld, dat over een plan van Duitschland, zooals dat in bovenstaande regelen beknopt is ge schetst, ook elders reeds sedert eenigen tijd werd gesproken. Dat cle geruchten niet pas te Londen zijn opgedoken, moge bijvoor beeld blijken uit het feit, dat dc Echo cle Paris, een Fransch blad derhalve, reeds op den Gelen October j.l. in staat was méde te deelen, dat dc legerleiding der Duitsche rijksweerbaarheid van dc rijksregecring met grooten nadruk dc opzegging van de militaire bepalingen der n redesverdragen had gccischt. De sterke pressie in deze richting zou volgens do Fransehe lezing het uitvloeisel zijn van het feit, dat dc uitbrei ding der Duitsche bewapening en het be staan van verboden nieuw oorlogsmateriaal, in cle eerste plaats tanks, niet langer zou kunnen worden verheimelijkt. Tegen dit verlangen van cle rijksweer baarheid moet het departement van buiten- lanclsche zaken de Echo de Paris is hier weer dc „zegsman" zich lot dusver hebben gekant, hetgeen bovendien nog van andere zijde wordt bevestigd. De conclusie, die uit het vorenstaande kan worden getrokken, is, naar het ons wil voorkomen, déze: ofschoon voorzichtig heid ten aanzien van dc vermoedens, uit- GAAT HET IN WEENEN WEER ZOO WORDEN? Een honderdtal socialisten en communisten gearresteerd We enen, 11 Oct. (V.D.) Sinds eenigc weken is thans reeds een krachtige concentratie van troepen cn politie in gereedheid gehouden, teneinde het hoofd te bieden aan antisregecringsgezinde demonstraties, die men te Weenen verwachtte. Gis= teren is inderdaad tegen dergelijke bewegingen opgetreden. Ongeveer 'n honderdtal communisten en socia. listen werden gearresteerd, bij po= gingen om een groot aantal pamflet, ten te verspreiden, waarin de bevob king wordt opgeroepen voor 'n Maan-, dag a.s. te houden demonstratie ten gunste van een plebisciet, waarbii zou moeten wordon aangetoond, dat tegenover de fascistische regeerina onder leiding van bondskanselier Schuschnigg een zeer krachtige link= schc macht staat. Dc agitatoren ren. den in auto's en op andere vervoer, middelen door de stad en wierpen de vlugschriften onder het publiek. Heimwehrtroenen zijn ter verster. king aan dc politie toegevoegd. Op de strategische punten der stad zijn reservetroepen samengetrokken, ten einde relletjes tijdens het week.end tc voorkomen. Omlicnt rle reeds pemckle onrust in Wee nen kan nader berieht worden: In talrijke buurten is bet gisteravond tot botsingen gekomen tussclien socialisten cn politie. Kleine groepjes sociaal-democraten en com munisten verspreidden op verschillende pun ten der stad vlugschriften, zelfs in het cen trum, voor liet hel den gedenkt eeken. Dc vlugschriften voerden dc leuze: ..Wij komen terug ter eere der dooden van 12 Februari". Polilie, deels op auto's greep in, arres teerde he verspreiders der strooibiljetten en verspreidde de samengestroomde menig ten. Op drie plaatsen slaagden de socialis ten er in geruimen tijd weerstand te bieden cn wel in het vijftiende district, in bet Pra ter en in Floridsdorf. Hier slaagden eerst sterke atdeelingen politie er in de zuive ringsactie tegen de socialisten, die uit dc rijen dor voorbijgangers steeds weer ver sterking kregen, met succes ten uitvoer te leggen. Aangezien men voor lieden cn Maandag met bet oog op den opgeheven herdenkings dag der stichting der republiek wederom samenscholingen vreest, is de politie ver sterkt. De politic zelf is gereed voor alarm Havanna, 9 Növ. (Reuter.) Zonder toe stemming van den minister van binncn- Jandsche. zaken zijn militairen in het Kwan- tanomoclistrict binnengerukt, teneinde de boeren te dwingen hun landerijen, realen- go's genaamd, welke aan hun voorvaderen zijn afgestaan, te verlaten, omdat (leze door verschillende autoriteiten zonder gewetens bezwaren aan buitcnlandsche maatschap pijen waren gegeven. Heden werd realengo 110. IS door 200 sol daten aangevallen. Dc realengo werd door 500 gewapende hoeren verdedigd. Dc vak- vereenigingen van Santiago de Cuba zijn in sympathie-slaking gegaan. gesproken omtrent Von Ribbcntrop's mis sie te Londen stellig alleszins op haar plaats is, schijnen niettemin de desbetref fende berichten toch een kern van waar heid te bevatten. Geneefsche bemoeiingen ter regeling van 't geschil Te Geneve werd in de Zaterdag gehouden vergadering van de commissie tot bij leg ging van het Gran Chacoconflict rappor! uitgebracht door de kleine commissie van rapporteurs. Vastgesteld werd, dat heide staten staking der vijandelijkheden als zeer belangrijke voorwaarden tot bijlegging van het conflict beschouwen en dat op grond van dit punt overeenstemming misschien moge lijk zou zijn. De commissie ontving vervolgens afzon derlijk do vertegenwoordigers van Bolivia en Paraguay ter overhandiging van het rapport cn van den tekst der telegrammen, waarin aan dc beide regeeringen wordt ge vraagd of zij in beginsel en op grond van internationale waarborgen bereid zijn do vijandelijkheden tc staken. Een conflict met den Franschen hoogen commissaris Naar aanleiding van de sluiting van het Syrische parlement door den Franschen hoogen commissaris N;artel hebben alle Sy rische partijen een memorandum gezonden aan den Volkenbond en aan het Fransehe ministerie van buitenlandscho zaken, als mede een afschrift aan den hoogen com missaris tc Beiroet, waarin verzet wordt aangeteckend tegen het sluiten, van het par lement, de dictatuur van den hoogen com missaris enz .I-Iet memorandum bel oogt ver der, dat Syrië evenals Irak volledige onaf hankelijkheid wenscht Te Damascus, Horna Nama cn Aleppo is de algemeene staking geproclameerd. Onder de bevolking heerscht grooto opwinding. 'l'usschen regeeringstroepen en communisten Tokio, 10 Nov. (V. D.) Een Japansch nieuwsbureau deelt mede, dat in de Chinee schc provinciën Setsjoean en Kwantoeng ver bitterd wordt gevochten tussclien Cfiineeschc regeeringstroepen cn communistische strijd krachten. In Kwantoeng zouden de regee ringstroepen de nederlaag hebben geleden Twee steden zouden door dc communisten die ongeveer 100.000 man sterk zijn, bezet zijn. Van regeeringszijdc zouden alle be schikbare troepen in het vuur zijn gebracht Het blad'„Mijako" meldt, dat bij do bezet ting van dc stad Sjoen-I aan beide zijden zware verliezen zijn geleden. Het aantal doo den cn gewonden wordt op duizend ge schat. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusdcrwog 242. ARRESTATIE VAN SOCIALISTISCHE JOURNALISTEN Danzig, 9 Nov. (V.D.) Hedenmiddag zijn twee redacteuren van dc sociaal-demo cratische Danziger Volksstimme gearres teerd, onder verdenking gruwelpropaganda tc hebben gevoerd. In hun woningen cn in de redactie-bureaux van dc Danziger Volks stimme zijn huiszoekingen verricht en wer den verschillende documenten in beslag ge nomen. Een schade van 120 millioen voor den Franschen staat Parijs, 11 Nov. (V.D.) Een nieuw groot financieel schandaal, waarbij voor den staat een schadepost in het spel schijnt te zijn ten bedrage van 120 millioen franken wordt op het oogenblik te Rouaan onderzocht. De geheelc Parijschc pers schrijft echter reeds over de zaak. Het gaat om omvangrijke bedriegen rijen van een onderneming voor opens bare werken, die uit steengroeven bij Rouaan het materiaal levert voor havenwerken en andere werkzaams heden aan de Seine. Deze onderneming heeft het viers voudige van haar werkelijke leverins gen opgegeven cn ook betaald gekres gen, hetgeen alleen door omkooping zou zijn tot stand gebracht. Dit intelligente volk van 70 miU lioen is de sterkste nationale macht ter wereld" In een artikel ter gelegenheid van den verjaardag van den wapenstilstand ver klaarde lord Rothermere, blijkens een tele gram van Reuter, in de Daily Telegraph o.a., dat de Britsche regeering zich nog steeds niet volkomen bewust is van de ul- gcheelc omwenteling, die sinds haar ambts aanvaarding in den internationalen poli ticken toestand is ontstaan. Het op zich ne men van de geheele macht in Duitschland door Adolf Hitler is niet alleen een regee- ringswisscling, of een wijziging van het re gime geweest, het beteekent tevens, dat dit intelligente volk van 70 millioen tot de sterkste nationalo macht ter wereld is ge schapen. Nooit in dc geschiedenis zijn tucht, geestdrift en systematische organisatie van de machtige menschelijke en materieelc hulpkrachten tot een dergelijken graad van volmaaktheid gebracht als thans in Duitsch land. Het Britsche volk heeft noch don wil, noch het recht om deze ontwikkeling van de energie van een stamverwant volk tegen tc gaan. Het is evenwel dwaasheid te be weren, dat deze ontwikkeling niet heeft geleid tot een diepgaande verandering van de ontwikkeling van den politiekcn toe stand. Dc politiek van Groot-Brittannië is vreedzaam. Wij hebben geen reden om tc strijden met het nieuwe cn krachtige Duitschland, dat zooveel toewijding toont voor zijn vaderlandsche doeleinden. Lord Rothermere hoopt en gelooft, dat dc betrekkingen tussclien beide landen in de toekomst goed zullen zijn, maar de grond slag voor duurzame vriendschap is gelijk heid en zelfvertrouwen Het Britsche volk zal zijn gevoel voor eigenwaarde en de ach ting van het Duitsche volk verliezen, indien het achterstaat bij het Duitsche volk in den geest van nationale offervaardigheid. Het Britsche volk en dc Britsche rcgeeririg moe ten erkennen, dat de redde is van dc natie een hoogen prijs hebben betaald en zich slechts met de grootste krachtsinspanning kunnen handhaven. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 ZANDCREPE Het grote artikel van dit seizoen. In wol of Zijde. Allerlei kwaliteiten. EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Onrust tc Wccncn (Eerste Blad pag. 1). Japansch stoomschip gezonken. (Eerste Blad pag. 1). Nieuw financicol schandaal in Frankrijk. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND Het onderzoek inzake de inbraak hij Lissone. (Derde Blad, Pag. 1). Treinbotsing bij Vcnlo. (Derde Blad, Pag. 1). Hoofdcommissaris van 't Sant verlaat den politiedienst. (Derde Blad, Pag. 1). OMTREK Dc Provinciale begrooting. (Derde black pag.''*2). STADSNIEUWS Herdenking van den Wapcnsti 1st andsdag. (Eerste Blad, pug. 3.) Dc herklassificatie der gemeente. (Eerste Blad, pag. 3.) Défilé voor den heer Hartman. (Eerste Blad, pag. 3). Het Kunslenaarsgilde exposeert. (Eerste Blad, pag. 2). SPORTNIEUWS Amersf. Boys cn Zeist deelen de punten o2. (Tweede Blad, pag. 1.) Amsvordc verliest met 31 van Holland. (Tweede Blad, pag. 1.) H.V.C. slaat T.I.W. met 4—1. (Tweede Blad, pag. 1.) Quick verliest niet 21 van Brcdcrodcs, (Tweede Blad, pag. 2.) Sopla wint met 41 van Voorwaarts (Tweede Blad, pag. 2). A.P.W.C. cn Culemborg niet 1 geklopt. (Tweede Blad, pag. 2), Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende Zuid-Wes telijke tot Zuidelijke wind, nevelig of half tot zwaar bewolkt, later toene mende bewolking, aanvankelijk wei nig of geen regen, later toenemende kans op regen, weinig verandering in temperatuur. STAKING VAN FRANSCHE TEXTIEL- ARBEIDERS Parijs, 11 Nov. (V.D.). De textielarbei ders te Rouaan hebben besloten morgen in staking tc gaan. Het aantal bij dc staking betrokken arbeiders bedraagt 4500.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1