OPTICIEN TUSSEN BRILLEN, BAROMETERS, KIJKERS 4000 L. J. LUYCX ZOON Sjaals - Handschoenen - Mutsen en Pull-overs FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU UITNOODIGING OPENING v> „Geef mij een Boveetje" B. RUITENBERG hU Vrijdag 16 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 119 KABINET-J ASP AR GOUDEN STANDAARD IN BELGIE Millioenen voor de verdediging SPECIAALZAAK IN OPTIEK MORGEN, ZATER DAG, 17 NOVEMBER LANGESTRAAT 56 naast Ramselaar - AMERSFOORT Tel. 1788 HONGAREN OVER DE GRENS GEZET PRAAG WENSCHT DEN VREDE PIANO'S LOUIS DAVIDS DE GEBEURTENISSEN IN ASTURIE P. F. A. VAN DAAL 4 uur 35 min. TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 KLEEDING. WEERVERWACHTING ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand week (met gr all* verzekering tegen ongelukken) 0.75. per f 0.17Vr Blonenland franco per post per 3 maanden i 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip vbd een bewijsnummer ül 1 elke regel meer f0 25 Liefdadlghclds-advertentiën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertenties ,.KEIT]ES bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra t 0.05 De samenstelling der nieuwe regeering in België Brussel, 15 Nov. (V.D.). Dc kabinelsfor vnateur is er nog in geslaagd hedenavond een rninisterlijst samen Ie stollen. Deze ziet er als volgt uit: Premier en minister \an buitenlandsche laken, Jaspar. Ondervoorzitter en minister van landsver dediging, Dcvóze. Minister van financiën Guit. ISIinistcr van de schatkist Francqui. Minister van binnenlandsche zaken Pierlot Minister van justitie Bovessc. Minister van economische zaken Joassart. Minister van koloniën, cenv. pater Dutten of Charles. Minister van openbaar onderwijs'Godin. Minister van arbeid en sociale voorzorg .van Isacker. Minister van Vervoer Rubbens. Minister van openbare werken van Cau- welaert. Katholiekenliberalen en socialisten zullen zich verzetten tegen iedere devaluatie of inflatie Brussel, 15 Nov. (Reuter). Do berichten in enkele Franschc bladen volgens welke België zou aarzelen tusschen don gouden standaard on devaluatie, zijn volkomen on juist. De drie politieke partijen, waarvan da katholieke en de liberale partij tezamen een meerderheid vormen hebben zich categorisch uitgesproken tegen iedere devaluatie en te gen iedere inflatie. Dc leider der socialisti sche partij heeft voorts verklaard, dat een nieuwe devaluatie van de munt misdadig zou zijn en Le Peuple. publiceert thans, on derteekend door den hoofdredacteur Arthur Wauters een artikel waarin devaluatie, een afschuwelijke en in zijn gevolgen rampspoe dige aanslag \ormt op de salarissen, waar tegen de socialistische partij zich „met al haar krachten zal verzetten. De in de ge noemde Fransche berichten voorkomende namen zijn in tegenstelling met wat deze berichten melden, de namen van personen die krachtige tegenstanders zijn van de va luatie. Uitbreiding der Amerikaansche vloot Washington, 15 Nov. (V.D.) De staats secretaris van dc marine Swanson heeft gisteren aangekondigd, dat de Ver. Stalen het komende jaar millioenen dollars noodig zullen hebben voor de versterking van de nationale verdediging voornamelijk in den Stillen Oceaan. De vlootplanncn voor bet komende jaar eischen een gezamenlijke actie te land, ter zee en in de lucht. De marine-begrooting voorziet in een post van 18.000.000 dollar voor de versterking cn uit breiding van Pearl Harbor op de Hawaï- eilanden. Dit bedrag is voornamelijk noodig voor den bouw van kademuren. Voorts ligt het in dc bedoeling in den loop van bet nieuwe belastingjaar 24 nieuwe oorlogssche pen op stapel te zetten, die deel uitmaken van het program tot versterking van de Amerikaansche marine tot het door de be staande vlootverdragen toegestane maxi mum. DRIE DOODEN BIJ VLIEGONGELUK Sydney, 15 Nov. (Reuter). Een vliegtuig der Imperial Airways is gevallen en ver nield; er werden drie mënschcn gedood en één gewond. JOURNALISTEN GEARRESTEERD Madrid, 14 Nov. (Reuter). Om nog onbekende redenen zijn twee Madrileensche journalisten gearresteerd. VLUGGE LEVERING C VAKKUNDIGE BEDIENING LAGE PRIJZEN H TOT EEN BEZOEK AAN ONZE MODERN INGE RICHTE, MET DE NIEUWSTE MACHINES UIT GERUSTE RECEPTEN VAN H.H. DOK TOREN BINNEN ENKELE UREN Stoppen der Joeëo=Slavische overheden Boedapest, 14 Nov. (V.D.) Van be voegde zijde worden dc berichten betreffen de uitwijzing en masse van Ilongaarsche onderdanen uit Zuid-Slaviö bevestigd. Mede gedeeld wordt, dat reeds honderden zijn uit gewezen. Aan do Zuid-Sla visch-Hongaarsche grens komen voortdurend 'vrij grootc groe pen uitgewezen Hongaren aan. Verder zijn berichten ontvangen omtrent talrijke arrestaties, die dc Zuid-Slavische autoriteiten do laatste dager, hebben ver richt. Ér is alhier over een en ander eenige opwinding ontstaan. De tot dusverre bij dc regeering te Belgrado ondernomen diploma tieke stappen der Ilongaarsche regeering schijnen geen succes te hebben gehad. Van officieelc zijde wordt verklaard, dat, de re geering de verdere ontwikkeling afwacht, tot de toestand rijp zal zijn voor interna tionale stappen. Goemboes roert de zaak even eens aan. Boedapest, 14 Nov. V.D.) Tijdens de vertrouwelijke besprekingen in de commis sie voor buitenlandsche zaken van het Huis van Afgevaardigden wees minister-president Goemboes erop, dat dc internationale po sitie van Hongarije geenszins zoo ongunstig was, als de regeeringen der Kleine Entente veronderstelden. Dc economische onderhan delingen met de Italiaanschc regeering kun nen volstrekt gunstig worden beoordeeld. In de tusschen Oostenrijk en Hongarije han gende economischo kwesties staat een re geling voor de deur. Op vragen, of de Hon- gaarschc regeering stappen, denkt te doen in verband met de tegen Hongarije gerichte lastercampagne, verklaarde de premier, dat deze vraag nog niet kon worden beant woord. In het verloop der debatten zou, naar verluidt, de premier er ook nog op ge wezen hebben, dat een toenadering tusschen Duitschland en de mogendheden van het protocol in een verder afgelegen toekomst niet is uitgesloten. Betreffende do uitwijzingen en masse van Ilongaarsche onderdanen uit Zuid-Slavië verklaarde Goemboes, dat de regeering rus tig de verdere ontwikkeling van den toe stand zal afwachten tot liet tijdstip voor ingrijpen voor dc Ilongaarsche regeering gekomen is. BOM IN KERK ONTPLOFT Madrid, 15 Nov. (Reuter). In de nabij heid van de Noord-Spaansche havenstad Vigo hebben onbekende daders onder het hoogaltaar van een dorpskerk een met dyna miet geladen bom gelegd, die korten tijd later ontplofte en de kerk met vele daarin aanwezige kunstschatten vernielde. Verder ontplofte een bom in een fabriek, waardoor het fabrieksgebouw zwaar werd beschadigd Tsjecho-Slowakije verwaarloost inmiddels zijn wen dediging niet Praag, li Nov. (V. D.) Aan het slot der debatten over de begrooting van' het mi nisteric van buitenlandsche zaken in de be groot ingscommissic van het huis van afge vaardigden verklaarde de minister van bui tenlandsche zaken, dr. Benesj, dat hij hoop te, dat dc verhouding tusschen Tsjocho-Slo wakïje cn Polen zoo mocht worden als gc- wcnscht is. De minister legde vervolgens den nadruk op de onaantastbaarheid van de republiek en van haar gebied. Op vragen betreffende do immigratie in dc republiek zeide c]r. Benesj, dat dc Tsjccho-Skjwaaksehe stagt weliswaar ze,er beslist opkomt voor lie asylrecht, maar dal de regeering het er volkomen over eens w as, dat een misbruik van het asylrecht niet kan worden geduld en dat avonturiers een be lemmering vormen voor de goede betrekkin gen van de republiek met haar naburen. Aan het slot zijner uiteenzettingen ging de minister in op dc redevoering, van een afgevaardigde, die daarin gezegd had, dat dc oplossing „si vis pacem, para helium" onjuist was en dat men zich moet houderj aan dc spreuk: „Si vis helium, para pacem". Er zijn, aldus zette Benesj uiteen, oögén- blikkcn in het leven der volkeren, dat de voorbereiding der defensie geen voorberei ding van den oorlog beteekent. Het zou een misdaad zijn de defensie niet voor te beroi den, aangezien hij, die oorlog zou willen voe ren en daartoe bereid js, in den regel slechts dan met den oorlog begint, wanneer hij van meening is, dat deze gemakkelijk zal \cr- loopen. Derhalve heeft de Tsjecho-Slowaak- scbe buitenlandsche politiek in den laatstcn tijd met nadruk naar voren gebracht, dat zij den vrede wil en in die richting ook zal wer ken, maar dat zij tevens voorbereid wil zijn ter verdediging. Praag, 14 Nov. (V.D.) Aan het einde dei debatten in dc begrootingscommissic van hét. Huis van Afgevaardigden over de natio nale verdediging verklaarde de minister \un nationale verdediging, Bradac, dat de kwestie van verlenging van den militairen I diensttijd zoo spoedig mogelijk moet worden I opgelost. Het ministerie en de generale stal houden vast aan den twee jarigen dienst tijd. Evenzoo is de technische voorziening van het leger met een algemcene motorisec ring en uitbreiding van de luchtmacht nood zakelijk. Aan de luchtafweer wordt met groote spoed gewerkt. Met dc werkzaamhe den voor do versterking van bepaalde plaat sen zal in het eerstvolgende a oorjaar be gonnen worden. TWEE TORPEDOJAGERS OP STAPEL GEZET Fiume, 14 Nov. (Reuter). Italië heelt twee torpedojagers van 600- ton op stapel gezet. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast liet Tramstation. Kantoor: Lensderweg 242. Bechstein - BlüTHNER IBACH enz. Vraagt prijslijsten van niouw'e en gebruikte instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG. Pianohandel van 1887. SCHOUWBURG AMICITIA ZATERDAG 17 NOVEMBER 8 UUR Xurbaus Cabaret. Voor bijzonderheden zie advertentie van Donderdag J.l. Gil Robles kant zich tegen buitenlandsche bemoeizucht Madrid, 15 Nov. (Router). Gisteren ver zocht dc uit Franschc en Engelsche, socia listen bestaande commissie van ondorzock naar dc positie der politieke gevangenen in Spanje, tot welke commissie o.u. oen li<l van hot Engelsche Hoogerhuis behoort, in het gebouw van do Spaansche Cortes een onderhoud met den leider der katholieke volksactie Gil Robles; teneinde met, hem te spreken over de gebeurtenissen in Asturië. Gil Robles weigerde echter de commissie to ontvangen. Hij liet haar zeggen, dat hij hoopte, dat dc regeering haar zoo spoedig mogelijk ovor dc grens zou zetten. Overigens deden zij het beste bun onder zoekingen in eigen land in le stellen, waar zij zeker een dankbaar arbeidsveld zouden vinden. Spanje, was geen „kolonie van wilden". De president van dc Cortes verzocht de delegatie het parlementsgebouw te willen verlaten. PROTESTDEMONSTRATIES IN ATHENE TEGEN ALBANIË Athene, 11 Nov. (Reuter). Dertig natio nale vereenigingen hebben te Athene een protestdemonstratie gehouden tegen het op treden der Albaneeschc autoriteiten tegen dc Grieksehe scholen in eenige doelen van Albanië. In verband met deze demonstratie zijn heden dc winkels cn bioscopen in Athene gesloten. Het toppunt der belangstelling hebben VAN DAAL'S artikolen. Koopt thans Gevulde SPECULAAS van f 1.— nu slechts 60 cent per pond. BOTERSPECULAAS (echte natuurboter) 40 cent por V2 pond. Heerlijke gekruide SPECULAAS 25 cent per V2 pond. Onze S cent gebakjes 10 voor 60 cent. Iets nieuws Natuurboter Crémekoekjes van 24 cent nu 18 cent per ons Luxe Brood- cn Banketbakkerij IAPELWEG 58. Tel. 690. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 KOUSEN RECLAME Bij aankcap van 1 paar het 2s pr. voor halve prijs. Bij aankoop van 3 paar het 4e pr. gratis. ZATERDAGAVOND CORSETAFDELiNG RESTANTEN voor HALVE PRIJS. DIT BLAD HEELT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Joego-Slavië zet Hongaren over dc grens. (Eerötc Blad, pag. 1), Dc volksstemming in het Saargcbicd. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND Vergadering van dc.Tweede Kamer. (Tweede.. Blad, pag. 2.) Overleden de heer A. C. R. Dreesmann. (Tweede Blad, pag. 3.) Nasleep van dc zaak-Wardonier! Ver gadering van den gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 3)- STADSNIEUWS Een gofantazeerde verklaring (Kanton gerecht). (Eerste Blad; pag. 3). De toestand in liet kupper.sbedn.jl. (Eerste Blad, pag. 3). Dc sluiting der café's op Oudejaarsavond. (Eerste Blad, pag. 3.) Dc R.-K. Middenstand in actie. (Eërstc Blad, pag. 3)» VOOR EERSTE KLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het K. N. M. I. to Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, Oostelijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, wéinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand Laagste" barometerstand 771-5 te Sarna. 741'.8 te Isafjoird. Nog steeds mist- en nevelkansen De hooge druk in het Noord-Oosten. ver sterkte zich nog in midden-Zweden en vormt nog steeds een verbinding met het gebied op den Oceaan. Evenwel verplaatste dc as-lijn van den rug van hoogen lucht druk zich iets naar het Zuiden. De depressie invloeden langs den rand van het Poolge bied nemen in beteeken is toe.Dc-warme luchtmassa's, die gisteren over- IJsland trokken, doen zich thans bemerken in de omgevjng van de Noordkaap. In het Zuiden blijft de luchtdruk laag. Een minimum van den luchtdruk in de golf van Lyon geeft zwaren storm langs dc Fransche Middel- landsche zeekust en dc Italiaanschc Riviera. Behalve een gebied, van nevel en koude in West Duitschland en Centraaï-Fr'ankrijk is het op het vasteland overal zeer,warm. (Blij kens de vliegtuigwaarncmingen waait over het gebied van mist' over. circa 1000 M. ■hoogte een. krachtige warme en droge lucht stroom uit het Zuiden, die ook tot uiting komt in de waarneming der hooge stations in de Alpen. Het einde van de periode van mist en nevel is in het eerste, etmaalnog niet te verwachten. - Nieuwste snufjes ontvangen in DAMES-MODEZAAK ARNH. WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1