AMERSFOORTSCH DAGBLAD bij HONDERDTALLEN DODGE WAARDOOR? GARAGE MOTORHUIS DE ÊEMLANDEU SPECIALE 4000 „Geef mij een Boveetje" Sjaals - Handschoenen Mutsen en Pull-overs LAGE prijzen VRAAGT OFFERTE KAMP 36 - TEL. 457 A'FOORT uit modi Amersfoort L. J. LUYCX ZOON Licht BURGER Medische Belaoj dekens FiRMA DUIM BURGER Zaterdag 17November 1934 Uitgave: VALKH0FF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 120 EEN VORSTELIJK GESCHENK wordt de den laatsten tijd geimportee rd en direct vindt zij een kooper. door de Tel. 1788 WEERVERWACHTING 4 uur 34 min. TAX! TAXI TEL. 1S30 TEL. 1093 DE NIEUWE WAALBRUG BIJ NIJMEGEN DAMES-MODEZAAK ARNH.V/EG 26 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per wetje (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 51J PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een Bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. bewijsnummer extra f 0.05 1 'an H.M. de Koningin aan prinses Marina en prins George 's»G r a v e n h a g e. Tor gelegens heid van het aanstaande huwelijk van Prins George, hertog van Kent, en Prinses Marina van Griekenland, bij welke plechtigheid H.K.H. Prinses Juliana ais bruidsmeisje aanwezig zal zijn, heeft H.M. de Koningin door aanbieding van een geschenk van Haar belangstelling willen doen blij» ken. De keuze werd bepaald op een vierbladig kamerscherm, dragende vier aquarellen. H.M. heeft zich daartoe in verbin» ding gesteld met den kunstschilder Willv Sluiter, in overleg met wien Zij besloot, vier Nederlandsche kunste» naars uit te noodigen ieder écn werk daarvoor te vervaardigen. Tevens verzocht H.M. aan den heer Sluiter, zich met de leiding te willen belasten. De uitgenoodigde kunstenaars waren de heeren Louis van Soest en J. H. van Mastenbroek, beiden te 's=Gra» venhage, prof. H. J. Wolter te Am» sterdam en C. Vreedenburgh te La» ren (N.»H.). Aan den interieur-architect H. P. Muiters werd verzocht, het ontwerp voor het eigen lijke scherm te leveren, terwijl de vervaar diging van dat scherm werd opgedragen aan de firma II. P. Mutters te 's-Gravenhage. Dit scherm, dat 1,80 meter hoog is, werd uit gevoerd in coromandel ebbenhout, een don kerbruine, zwartgenerfde houtsoort, uit onze tropische gewesten. De afmetingen van de aquarellen werden bepaald op 40 bij 50 c.m., resp. hoogte en breedte >ctn het tafercel. Zij zijn gelijst in mat-verzilvcrd metalen frame, terwijl de beklecding \an de schermbladen is uitgevoerd in beige moiré-zijde. De vier genoemde kunstschilders hebben daarop ieder een paar ontwerpen gemaakt en zich met den lieer Sluiter, oj) uitnoodi- ging van de Koningin, verleden week Don derdag naar het Paleis Met Loo begeven, alwaar de Koningin tezamen met de Prinses een keuze uit do medegebrachte ontwerpen licefl gedaan. Het door prof. Wolter ver vaardigde werk stelt een typisch Am- slerdamsch stadsgezicht, voor, namelijk een kijkje op do Prins Hendrikkade met dén Schreierstorcn en op den achter grond o.m. dc torens van de St. Nicplaas- kerk. Op den voorgrond staan eenigc boo men, waarvan het door den herfst gedunde bladerdek de warme tinten vertoont, welke de natuur in dit seizoen jileegt te brengen. In"kleurige variatie teekent het stadsbeeld zich daartegen af, terwijl cenige tjalken liet Hollandschc karaklerbeeld accentuecren. liet tweede aquarel is dat van Vreeden burgh, die een rustig Hollandsch watermo lentje, in landelijke omgeving.' geschetst, heeft weergegeven, zooals zich dat in volle zomerstemming aan ons oog vertoont. Als derde volgt cch aquarel van Van Mas tenbroek, die. liet zeer levendige beeld van de rivier dc Maas bij Rotterdan^ in voor jaarsstemming wreergoefl. Links op den voorgrond ziei men een van de groote sche pen \an den Rotterdamschen Lloyd. Tenslotte heeft Van Soest een stadgezichl in wintersfeer geaquarelleerd, een sneeuw- stemming, zooals wij die \an hem kennen uit \ele van zijn vorige werken. Prinses Juliana, die Dinsdagavond 20 November a.s. naar Engeland vertrekt, is voornemens, het scherm bij haar bagage daar heen mede te voeren'. GALAPPELTJESJAAR Gallen, u weet wel, die eigenaardig ge vormde lichaampjes, ontslaan op een plan tendeel doordal een insect, een wespje, een mug of een bladluis bijv. op dat orgaan een eitje legde, zijn verschijnselen van zeer af wisselenden aard. Ik bedoel nu niet van vorm, want die is bij elke soort constant, maar van hoeveelheid. Zoo herinner ik me allerlei jaren met overvloed van de een of andere soort er ook van buitengewone schaarschte. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed, hoe ik aan een heele klas leerlingen een belooning in den vorm van kwattareepen aanbood, voor een enkel galappeltje cn ik de belooning niet heb kunnen uitkeeren wegens gebrek aan inzending. Dit jaar schijnt een echt galappeltjesjaar te zijn. Bij duizenden zijn ze gezien aan één struik, op sommige eikenbladeren tot acht stuks. We hebben dus dit jaar een goede gele genheid om iels van het leven van deze merkwaardige galwespeo te zien. Ze zijn nu zoo zachtjes aan allemaal volwassen, d. w. z. ontpopt, hebben in den inhoud van het ap peltje een gangetje geknaagd tot net aan hel buitenste velletje en zitten dan" achter een doorschijnend venstertje te wachten op een gunstige gelegenheid om naar buiten te gaan. Meestal gebeurt dit in het eind van Novem ber al, wanneer de appeltjes met de blade ren zijn afgevallen. Dc mooie gladde zwarte wespjes van zoowat een halve centimeter grootte zoeken nu de zoogenaamde latente knoppen op aan jonge eiken of jonge tak ken van oudere struiken en gaan daarin een eitje leggen aan den levenden groeitop bin nen in zoo'n knopje. Ze nemen daartoe klei ne knoppen, want ze hebben maar een korte legboor. Nu groeit uit dat knopje een buiten gewoon fijn gallteje, wijnrood gekleurd en fluweelachtig behaard. Het zijn maar kleine dingetjes: ik heb ze altijd zoo groot genoemd als rijstkorreltjes. Daaruit komen in Mei an dere galwespjes, die maar weinig lijken op hun ouders. Maar ze zijn precies als hun grootouders, die eitjes hebben gelegd in Mei 1934 op het jonge eikenblad. En dat gaan zij in 1935 nu ook dóen. U moet eens probeeren hier wat van te zieir te krijgen. Begin al vast maar met het openen van eenige galappel tjes. Pat kan nu wel lijden. A. JOMAN. TWEE INBRAKEN TE WOUDRICHEM Woudrichcm, 16 Nov. Hedennacht is alhier op een tweetal plaatsen ingebroken, n.l. in hef kantoor van den gemeentc-ont- vanger cn bij clcn winkelier J, J. Ops! el len. In hot kantoor van den gemeente-ont vanger isF men binnengekomen door het inslaan van een ruit. Getracht is de brand kast te forceeren, wat echter mislukt is, zoodat hier niets werd ontvreemd. In den kruidenierswinkel van den heer. Qpstclten. is ongeveer 100 gulden ontvreemd. Van den dader heeft men nog geen spoor gevonden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Profiteert van onze KOUSEN RECLAME tot 24 Nov. ZATERDAGAVOND HALVE PRIJS-KOOPJES in de CORSET AFDELING Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M, Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lousdcrweg 242. l Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. jr Verwachting: Zwakke tot matige ij Oostelijke tot Noord-Oostelijkc wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, i weinig of geen regen, weinig volan te dering in temperatuur. rtöf IXVtftAKCIta STOOMWASSCHERIJ ZEIST STOOr-lEN EN VERVEN EEN WASCH VAN BURGER - v GEEFT CACHET Zondag hebben dienst de doktoren Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Kok, Langegracht 11; Tel. 55. Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 448. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 11 uur v.m. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Ten Brink en Vermolen, Varkensmarkt 19a; Tel. 160. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevrouw Daams, Puntenburgerlaan 21. Mevrouw de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL IJK SCHÊ GECONTROLEERDE OP1.AAC, VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLiTIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Aan Thcunis opdracht gegeven tot vor ming Aan ccn nieuw Belgisch kabinet. (Derde blad, pag. 1). Tw:ee Spaansche ministers afgetreden. (Derde blad, pag. 1). Frankrijks builcnlandscho politiek. (Dorde blad, pag. 1). BINNENLAND Een vorstelijk geschenk van II. M. do Ko ningin aan prinses Marina cn prins George. (Eerste blad, pag. 1). Maatregelen tegen Spanje. (Tweede blad, pag. 1). Wardenicr uit de kliniek te Groningen ontslagen. (Tweede blad, pag. 1), Rotterdam onder curalecle? (Tweede Blad, pag. 1). Gezinsdrama te den Haag; vader cn vier kinderen ,door gasverstikking om het leven gekomen. (Tweede Blad, pag. 1) Vergadering der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2), STADSNIEUWS Voordracht van den heer Porlielje over omgang mcl-dfer.cn, voor 't Nut. (Eerste Blad, pag. 3), Wij publieeeren hierboven de eerste volledige officieele teckening van dc nieuwe, in aanbouw zijnde Waalbrug bij Nijmegen, geschetst in de belendende omgeving. Van den Lentschcn kant gezien, geeft deze fraaio en zuivere teckening voor de eerste maal een juislon kijk op dc Waalbrug, zooals deze zich, ija voltooiing, aan ons oog zal voordoen. Zooais men ziet, wordt de Waalbrug een juweel van iijn en architectuur, terwijl dc wandelaar van het bruggodek af een zeldzaam panorama cp de stad en omgeving te genieten krijgt. Nieuwste snufjes ontvangen in

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1