4000 BURGER DE EEMLANDEü L. J. LUYCX ZOON „Geef mij een Boveetje" ONTWAPENINGSPROBLEMEN TE GENEVE GEHEIME ZITTING VAN HET BUREAU SPOORWEGAANSLAGEN IN MEXICO DE VOLKSSTEMMING IN HET SAARGEBIED JOEGO - SLAVIE'S KLACHT TE GENEVE PRINSES MARINA TE DOVER Dr. RINTELEN WELDRA OP VRIJE VOETEN Tel. 1788 V.P 1 OM HET KIESRECHT DER TURKSCHE VROUW TAXI TAXI TEL. 1230 TEL. 1093 WEERVERWACHTING 4 uur 28 min. AMERSFGORTSCL DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadighclds-advertentién voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiün „KEITjES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra 1 0.05 Oostenrijk eischt militaire rechtsgelijkheid, althans op defensief gebied Geneve, 20 Nov. IV. O.) Hedenmorgen kwam het bureau der ontwapeningsconfe rentie onder voorzitterschap van Arthur HendorSon in geheime zitting hijeen. Aan wezig waren Eden voor Groot-Britannië, Laval voor Frankrijk, Söragna voor rtalië, v ilson voor de Vèrccnigdc Staten, Yokoya- lu.i voor Japan, Litwinol voor sovjet Rus land, Raczynski voor Polen, Madariaga voor Spanje, Motta voor Zwitserland en Bencsj oor Tsjecho-Slowakijc. Henderson gaf een overzicht van den stand der werkzaamheden der ontwapeningscon ferentie en stelde voor inplaats van nog lan ger te streven naar een algemccnc, alle pro blemen omvattende onlwapeningscoriventie. verschillende afzonderlijke protocollen tot stand Ie brengen voor die problemen, welke als volledig opgelost kunnen worden be schouwd, zóóais bijvoorbeeld de controle op don internationalen wapenhandel, het publi* roeren der nationale militaire begroot in gen en de instelling van een permanente ont- w a penings-comn i is*»". HENDERSON Genève, 20 Nov. In de kringen der ontwapeningsconferentie wordt uii alge meen aangenomen, dat de zitting van het presidium in wezen toch weer hei karakter van uitstel der conferentie zal dragen. Men acht liet vrij zeker, dat de commissie, die zich opnieuw inet een deel der ontwape ningsvraagstukken moet bezig houden, pas in januari of Februari 1935 bijeen zal ko men, aangezien men klaarblijkelijk eerst de volksstemming in het Saargcbied wil af wachten. Vooral van Engelsclic en Amcri- kaansche zijde schijnt men in deze richting te werken. Aangezien Laval pas vanmorgen te Genèvo aankwam, liet hij zich bij het eerste gedeelte van de zitting van het presidium vertegen woordigen .door Massigli. Genève, 20 Nov. Tijdens de zitting van het presidium der ontwapenings conferentie legde de Oostenrijksche ver tegenwoordiger, baron Pflugl, de verkla ring af, clat Oostenrijk met geen enkele ontwapeningsovcreenkomst accoord kon gaan, zoo lang niet Oostenrijk gclijkge rechtigd zou zijn, ten minste ten aanzien van het bezitten van verdedigingswape- Genèvo* 20 Nov. Dc rede, die de presi dent der ontwapeningsconferentie, Hender son, in de geheime zitting van het presidium heeft gehouden, is vroeg in den middag be kend gemaakt. Henderson herdacht met een kort woord wijlen koning Alexander van Joego-Slaviè, minister Barthou en Dollfuss, waarbij hij in het. bijzonder zijn leedwezen erover uitsprak, dat hem voortaan dc medewerking van den Franschcn minister van buitenlandseho zaken zou ontbreken. Tenslotte herdacht hij den overleden ambassadeur der sovjetunie Dofgalcfski. Henderson las vervolgens eenigc protest brieven voor, die hij van pacifistische organi saties had gekregen. Hij herinnerde aan zijn voorstel van 5 November. Indien het presi dium niet zijn voorstellen accoord ging, zou juj zich met dc voorzitters der desbetreffen de commissies voor den wapenhandel, de publicatie der oorlogsbegrootingen en der commissie voor algcmeeilc bepalingen in verbinding stellen om het tijdstip te bepa len, waarop deze commissies hun werkzaam heden zouden hervatten. Hij zou voorstellen daarvoor midden Januari te nemen. Het presidium zul dan later de rapporten dezer commissies behandelen om een definitieve overeenkomst uit te werken, die aan do hoofdcommissie zal worden voorgelegd. Genève. 20 Nov. (Y. D.) In do vcrkla ring, die dc Oostenrijksche gedelegeerde, baron Pflügl, Dinsdagmiddag in dc geheime zitting van het presidium van dc ontvvape ningsconferentic over Oostenrijk heeft afge logd, wordt allereerst teleurstelling geuit over liet feit, dat in de laatste zes maanden geen vorderingen ziin gemaakt in de werk zaamheden der conferentie. Het mislukken der conferentie zou een gevaar vormen voor den vrede. Oostenrijk moet met dezen toe stand rekening houden. Oostenrijk is thans van iedere veiligheid beroofd tegenover do bewapeningen, die zich nog uitbreiden. Oos tenrijk moet zijn onafhankelijkheid verde digen. Geen andere staat heeft lot dusverre nog getoond hoc men onder deze omstandig heden huiten gevaar kan blijven zonder rechtsgelijkheid. Na Pflugl voerde Eden het woord, die do voorstellen van Henderson volkomen goed keurde en ook dc Amcrikaansche voorstellen toejuichte. De Italiaansche gedelegeerde, marchcse di Soragna, herinnerde er aan, dat de Italiaan sche delegatie zich hij resolutie van S Juni van stemmen had onthouden. Sedert dut oogenblik i>> niets gebeurd, dat aanleiding zou geven deze houding van Italië te wijzi gen. Spr. stelde er prijs op de beslissings vrijheid van zijn regeering voor te behouden mei het oog op <lc voorgestelde gedeeltelijke overeenkomst. Wat dc permanente ontvvape ningscoiumissie betreft, spr. kan het nut daarvan niet goed inzien. De vertegenwoordiger van Frankrijk, Massigli, verklaarde, dat do drie problemen bijeenliooren, op welker oplossing dc Fran schc delegatie steeds had aangedrongen Derhalve stemde liij toe in het voorstel van het presidium. In den loop der debatten sprak verder Litvvinof over dc vriendschap tussclien sov jet-Rusland en Frankrijk, welke hij be schouwde als een hoeksteen van den wereld vrede. Rusland kon dc voorstellen van den Amerikaanschcn gedelegeerde Wilson overi gens volkomen steunen, daar zijn wapen pro duel ie openhaar en geregeld is. Kan men echter zonder universaliteit op dezen weg blijven? Spr. heeft derhalve voorgesteld een organisme te scheppen, dat zich niet alleen met dc ontwapening bezig houdt, maar ook met dc problemen van den vrede en dc vei ligheid. Spr. is daarom van meening, dal men de kwestie van een in liet leven roepen van een permanente ontwapeningsconfe rentie en die van een organisme voor veilig heid en vrede niet van elkaar gescheiden mag bestudeeren. Mad aria ga gaf uiting aan de mcening, dat het voorstel van Wilson niet liet oog op dc vervaardiging der wapenen nog niet ver ge noeg ging. De enkele publicaties heipon niets. De wapencontrdle W a s h n g t o n, 20 Nov. (V. D.) Het sfaalsdepuï lemcnl heeft, naar heden hekend wordt, in het nieuwe plan betreffende con ti 01c over de productie vun oorlogsmateriaal dc. bepaling, opgenomen, dat weliswaar, in de eerste plaats iedere regecring haar eigen fabrikanten van oorlogsmateriaal moet con- troleercn, maar dat bovendien een interna tionale controle zal worden ingesteld, waar bij men op verlangen te allen tijde toestem ming moet verkrijgen lot hot conlroleeren van het betrokken bewapeningsbedrijf. Men is er zich in kringen van het staatsdeparte- ment van bewust, dat deze bepaling bij eenige Europeesche staten op krachtigcn tegenstand zal stuiten. Ook de Duitsche rechtsgelijkheid weer automatisch aan de orde gesteld Ween en, 21 Nov. (Reuter). De verkla ring der Oostenrijksche delegatie bij den Volkenbond inzake dc rechtsgelijkheid van Oostenrijk ten aanzien van zijn bewapening heeft in Weenschc politieke kringen groot opzien gehaard. Men wijst er op, dat Oosten rijk, door openlijk te Genève deze zaak aan de orde te stellen, automatisch ook dc Duit sche rechtsgelijkheid weer aan de orde heeft gesteld. Met het oog op het pact van Rome heeft het aan dc orde. stellen van deze kwestie óp het oogenblik bijzondere bel eekenis. Do bladen wijzen er op, dat de ontwapenings conferentie óf weer op gang moet worden ebracht, opdat Oostenrijk zijn onafhanke lijkheid zal horkrijgen, óf dat. indien de con ferentie voor onbepaaklon tijd wordt uitge steld, een andere methode moet worden ge vonden voor de erkenning der rechtsgelijk heid van Oostenrijk, aangezien Oostenrijk l ij den huidigen onzckcren toestand van Europa niet dc eenigc weerlooze slaat kan blijven. Mexico, 21 Nov. (V. D.; Dinsdag, welke dag in het geheclc land als den vicr-en tvvintigstcn verjaardag van de groote Mcxi- caansche revolutie niet demonstraties en plechtigheden werd gevierd, zijn twee spooraanslagen gepleegd. Op de lijn Vera cruzMexico was in tunnel U ccn deel der rails opgebroken, zoodat een goederen trein ontspoorde. De elcctrischc machine van den trein viel om en versperde het spoor, zoodal het verkeer volkomen werd verbroken. Ook de langs dc spoorbaan loo- pendc. telegraafverbinding werd vernield. Het opruimingsvverk zal waarschijnlijk twee dagen in beslag nemen. Men ver moedt, dat ue aanslag bedoeld was geweest voor den personentrein VeracruzMexico. Rij geruchte verluidt, dat dc machinist van den goederentrein door dc plegers van den aanslag is ontvoerd en is doodgeschoten V an welke zijde de aanslag gepleegd is, as nog niet opgehelderd. Men neemt echter aan, dat liet hier een daad betreft van dc aanhangers van den verslagen candidaat voor iiet presidentschap Villareal. De tweede aanslag werd gepleegd op dc staatsspoorlijn Mexico—Laredo. Onbekende daders hebben hier twee bruggen in de lucht laten vliegen In Tuxtla Gutierrez in ('en slaat Chiapas vonden verder lieden een aantal betoogingen plaats, die een uitge sproken communistisch karakter droegen Na talrijke toespraken, waarin de kerk en de reactie, op zijn felst werden aangeval len, werd een groot aantal heiligenbeelden verbrand. Sa ar bru clcen, 21 Nov. (Reuter). De rcgecringscommissie heeft ccn ordonnantie uitgevaardigd, waarbij aan ambtenaren wordt vei boden een of andere politieke rol te spelen in dé groepen, die deelnemen aan den verkiezingsstrijd, met name bijeenkom sten te organiseeren en het woord te voeren en tenslotte te schrijven over het plebisciet. Pai ijs, 21 Nov. (Y.D.) Dc l'urijschc och tendbladen geven liun indrukken van dc resultnted vun den eersten zittingsdag te Genève. Do inecslo bladen verwachten, dal de discussie over het memorandum van Joego-Slavië pas in Januari zal plaats vin den en vvaardeeren pogingen om dc gemoederen zooveel mogelijk te kalmeeren, De Matin schiijfi, dat .Teftilsj ongetwij feld in het openhaar uitdrukking zal ge ven aan de nationale verontwaardiging over de schanddaad te Marseille, zelfs al zou hel memorandum pas in Januari vvor den behandeld. Londch, 21 Nov. (Y..D./ in gezelschap van haar oudei's en haar beide zusters is prinses Marina hedenmorgen uil Parijs naar Londen vertrokken. Aan net Gare St. Lazarc werd bet gezelschap uitgeleide gc daan door vertegenwoordigers van'do Fran schc regecring en door don Britschen am bassadeur te Parijs Sir George Clerk en an- deic leden der Britschc legatie, terwijl een groote menigte dc prinses ton afscheid toe juichte. Inmiddels was de hertog van Kent, ten einde liet gevaar te vermijden dat hij ten gevolge van den ruist te laat zou kunnen komen met oen vroegen trein van Victoria naar Dover vertrokken, waar hij zijn aan staande bruid zou verwelkomen. Nabij Victoria'Station heeft de politie uit gebreide maatregelen genomen met het oog op de reusachtige menigte, die hel bruidspaar - aan het station wil verwelko men. Bij .lie. bogroeting zijn aanwezig de koning, de koningin en dc prins van Wales. Het gezelschap zal van Victoria Station direct naar Buckingham Palace rijden. Dc familie van prinses Marina maakt dc tocht over het Kanaal niet dc speciaal voor dit doel gecharterde Kanaalboot „Canter bury". Er hangt boven het Kanaal en Zuid Engeland een lichte mist. doch deze zul waarschijnlijk gem vertraging veroorzaken. Plechtige ontvangst te Londen Een dichte mist verduisterde de straten van Londen, toen Prinses Marina van Grie kenland haar intocht hield in de hoofdstad van haar nieuwe vaderland. De koning en koningin van Engeland waren zelf naar het station gekomen, om hun nieuwe schoondochter te verwelkomen. De prinses was vergezeld van haar ouders, prins en prinses Nicölaas van Griekenland, haar verloofde, den hertog van Kent en haar heide zusters, prinses Paul en gravin Toer- ring. Na een hartelijke begroeting begaven de koninklijke personen zich naar Bucking ham Palace. W c c n c n, 21 Nov. (V.ü.) Het onderzoek tegen den voormaligen Oostenïijkschen ge zant te Rome, dr. Rintclen, die verdacht werd van medeplichtigheid aan de Juli- gehéurtenissen en tegen vvien na zijn her stel een vervolging wegens hoogverraad zal worden ingesteld, schijnt niet tot resulta ten te hebben geleid. In politieke klingen weet men mede te dcelen. dat hij verleden week reeds naar een sanatorium te Pui- kersdorf hij Weenen is overgebracht en dat dit als tusschenstadium zou zijn bedoeld voor zijn volledige invrijhcidsstelling. Het gerucht, dat ook de vroegere politic-direc teur van Weenen, dr. Stcinhauscl, die na de Juli-gebcurtcnissen eveneens werd gear resteerd, zich in vrijheid zou bevinden en in Duitschland zou vertoeven, wordt offi cieel tegengesproken. Dr. Stcinhauscl be vindt zich nog steeds in voorarrest. INSTORTING IN ZANDSTEENGROEVE BIJ LUIK Vijf arbeiders bedolvon Luik, 21 Nov. (V. L>.) lieden heeft zich nabij Goè ccn noodlottige instorting voor gedaan in een zandsteengroeve. De instor ting was naar alle waarschijnlijkheid ver oorzaakt door de vorst. Vijf arbeiders wei den bedolven onder een eenigc meters dikke laag zand en steen. Hoewel onmid dellijk reddingspogingen in het werk ge stcld werden, waarbij dc behulpzame hand werd geboden door een afdeciing militai ren, bleek liet toch niet mogelijk tijdig uc ongelukkigen te bergen, zoodat deze zijn omgekomen. Hel zal nog geruimen tijd duren, alvorens men tot «Ie lijken zal kun nen doordringen. Een zesde arbeider, dio vlak in de nabijheid van de instorting werkte, bekwam ernstige verwondingen. Hij is ter verpleging in het ziekenhuis opgeno men. Binnen- en buitonland 6 cl. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 212. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Nog twee dagen!! duurt onze KOUSEN RECLAME Dat sloeg in. Profiteert u nog even? I s ta n Ij o el. 20 Nov. (Reuter.) In poli tieke kringen in Turkije is op liet oogen blik een beweging gaande, om vrouwen het kiesrecht 1c verlecnen De Turkschc re geering zal waarschijnlijk binnenkort een beslissing hieromtrent nemen. Tot nu toe mochten de vrouwen in Tur kije wel hun stem uitbrengen, bij dc ge meenteraadsverkiezingen, doch de regeering heeft zich steeds ertegen verklaard, dat hun ook het kiesrecht voor het parlement werd verleend. Dc kwestie is thans echter opnieuw ter sprake gebracht en men gelooft, dat Ghazi Moestafa Kemal, die reeds zooveel voor de Turkschc vrouw heeft gedaan, bereid is aan de vrouwen hot kiesrecht te verlecnen. HET CONFLICT TUSSCHEN BOLIVIA EN PARAGUAY Genève, 21 Nov. (V. D.) Dc buitenge wone vergadering van de i Volkenhond is hedenmorgen begonnen mei ue algernecnu beschouwingen over hot rapport van do Commissie van Twee-en-Twintig Iol bijleg ging van het conflict cm den Gran Chaco tussclien Bolivia en Paraguay. De Fransclic vertegenwoordiger Massigli, de Engelschc minister Eden, de Italiaan Soragna, dc Russische volkscommissaris van buitenlandscltc zaken, Litvvino' en ver tegenwoordigers van verschillende Zuid- Amcrikaansche staten bepleitten dc aan v aarding van het rapport en spraken dc hoop uit, dat de heide staten eindelijk door staking der vijandelijkheden een vreedzame oplossing van liet conflict mogelijk zouden maken. DE FRANSCHE MAATREGELEN TEGEN DE BUITENLANDERS Parijs, 20 Nov. (Reuter). De maatrege len, welke de regecring zich genoodzaakt heeft gezien te nemen, zijn een uitvloeisel van den oorlog. Sedert 1918 is de toevloed van buitenlanders gestadig toegenomen, hetgeen zijn oorzaak vond in den ncht-urcn- (iag en de ontwikkeling van bepaalde in dustricéii, zooals dc metaalindustrie, welke productie aanstonds na den oorlog in ver gelijking met 191 i is verdubbeld en dc bouw bedrijven, die dc verwoeste gebieden had den op te bouwen. Frankrijk werd aldus het eerste immi gratieland ter wereld, terwijl de oude sta len, die dc immigratie begunstigden, zooals dc Vereenigdc Staten, Italië, Brazilië en Argentinië hun grenzen volkomen sloten. Frankrijk herbergt op het oogenblik een half millioen buitenlanders; vandaar dut het zich in verband met dc wereldcrisis om louter economische redenen verplicht ziet de immigratie stop tc zetten, waarbij evenwel (ie rechten der buitenlandei's, die sedert eeiiigen tijd in Frankrijk verblijven, of ver gunning liebben voor een verblijf van lan gen duur, zullen worden geëerbiedigd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Ontvvapcningsproblcmcn te Genève. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND Do huldiging der Uivor-bcmanning. (Tweede Blad, pag. 1 en 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS van dc Mij. Ziekenfonds (Eerste Blad, pag. 2). Het dertiende lustrum van do A.C.J.M.V, (Eerste Blad, pag. 2), liet Suppletiefonds voor Dc Lichtenberg» opgeheven. (Eersto Blad, pag. 2). Vergadci in Amersfoort, Medegedeeld door hel K. X. M. I. tc jj De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, Zuidelijke tot Westelijke wind, neve lig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, waarschijnlijk zachter. Hoogste barometerstand 775.9 te Maas tricht. Laagste barometerstand 71L2 te Ingo. De hooge druk heeft zich in zijn kern versterkt. Hij overdekt nog Centraal-Euro- pa. Frankrijk en het Zuiden van de Bril- schc eilanden. Overal is liet hier rustig weer mei in het Zuiden van ons land en Ziiid-West-Duitschland nog nevel. In het Westen van ons land is de temperatuur ge stegen, in het Oosten daalde zij. Vorder werd liet over dc Brilschc eilanden en Noord- en midden-Duitschland warm, ter wijl het over Frankrijk en Beieren iels kouder word. Over het Noorden van de Britsche eilanden en Scandinavië, won de depressie terrein. De luchtdruk-gradiënt nam hier toe, zoodat het over Schotland en dc Noorsehc kust viij krachtig waait. Over IJsland steeg dc barometer weer. HOFIEVEAANCIC* STOOMWASSCHERIJ ZEIST EEN WASCH VAN BUBGER GEEFT CACHET

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1