RINTEL Letterbanket en Banketstaven-reclame P. F. A. VAN DAAL 4000 Sjaals - Handschoenen - Mutsen en Pull-overs FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEü "TfiS „Geef mij een Boveetje" L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 23 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 125 NUTTIGE EN PRACTISCHE GESCHENKEN RINTEL - Varkensmarkt 13-15 - Amersfoort GEEN VREDE IN DEN CHACO van f 1.- nu 60 cent per pond KAPELWEG 58 TELEFOON 690 UCCES1 Tuin Tel. 1788 Tel. 1788 NIEUWE MILLIOENEN VOOR HET LEGER KANTON GENEVE IN MOEILIJKHEDEN FLANDIN OVER VREDE EN OORLOG DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL IJKSCHB GECONTROLEERDE OPJAAG VAN FRANKRIJK WENSCHT EEN STERK LEGER TAXI TAXI TEL. 1£30 TEL. 1093 weerverwachting 7 uur 26 min. „OMEGA" PIANO 'S DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met grails verzekering tegen ongelukken! f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van een Bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadlghelds-advcrtcntiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertcntlün „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Zuid-Slavië's stap verwekt opschudding Hongarije uit zijn verontwaardiging Er hoerschte gisteren ic Gcnèvc groote beroering; onverklaarbaar is dit geenszins. Wel was het bekend, dal Joego Siavic zich hij den Volkenbond zou beklagen over Hongarije, dat door Belgrado verantwoor delijk wordt gesteld voor den moord op koning Alexander te Marseille, maar alge meen nam men aan, dat liet aan Laval, den J ïansclien minister van builenlandsche zaken, le Génèvc was gelukt zijn Jocgo- Slavischen ambtgenoot, Jefititoj, tot mati ging te bewegen. Of het één: Laval's in vloed op Jeftitsj moet uiterst klein zijn ge weest, of het ander: de oorspronkelijke jirotcstnota van Belgrado moet excessief fel zijn geweest, daar zelfs het, eventueel cenigszins in Franschen geest gewijzigde, stuk, dat door Joego-Slavié op het Volken bondssecretariaat is afgegeven, zich ken merkt door een scherpte, die alom verba zing hoeft gewekt. Kort samengevat komt do nota hierop neer, dat Hongarije gastvrij heid heeft verleend aan terroristische, ele menten, waaruit de complotteurs werden gerecrutcerd, die belast werden met den aanslag te Marseille en dat Iiongaarsche autoriteiten aan deze zelfde elementen steun hebben verleend, waardoor, naar Bel grado van gevoelen is, de kansen op ver storing van den vrede zijn vergroot. Joego- Slavié wenscht nu, dat „liet hoogste or gaan van de internationale gemeenschap", waarmee dc Volkenbond wordt bedoeld, do schuldigen i.e. do Hongaren wijst op hun verantwoordelijkheid en dat de hcelc aangelegenheid op de agenda wordt gc plaatst van dc eerstvolgende gewone zit ting van den Volkenbondsraad. Daar ook Tsjceho-Slowakijc en Roemenië van oordeel zijn, dat de faciliteiten en be scherming, welke Hongarije verleende aan politieke emigranten, die oen samenzwe ring tegen koning Alexander op touw heb ben gezet, een bedreiging vormen voor den vrede in Midden-Europa, hebben zij, in den vorm van con brief aan Avenol, den secre taris-generaal van den Volkenbond, hun adhacsie betuigd met den Joego-Slavischcn stap, hetgeen betcckent, dat Hongarije een aanval beeft te verduren van dc geheelo Kleine Entente, de door Frankrijk geproté geerde. staten. Ondertusschen is er bij heel deze aangelegenheid één punt, dat verrast: iu de Joego-Slavische nota vvorclt systema tisch vermeden den naani Italic4 te noemen ot' ook maar te zinspelen op Italiaanschc medepllchtigheicl. Dit feit is des te merk waardiger, daar de Joego-Slavische pers voor dc openbaarmaking van de nota, die Belgrado bij het secretariaat %an den Vol kenbond heeft ingediend, Italic1 ten ernstig ste heeft beschuldigd. Men vraagt zich dan ook af, of het aan Laval's tusschcnkomst moet worden toegeschreven, dat de goheclc nota.geen enkelen zin bevat, clic Italië zou kunnen prikkelen. In elk geval is dc toe stand zoo, dat Joégo-Slavio het militair- weerlooze Hongarije onverbiddelijk te lijf gaat, maar het militair- weerbare Italic ontziet, ofschoon de Joego-Slavisch-Italiaan- sche verhouding overigens buitengewoon ■veel te wenschen overlaat. Bovendien trekt het dc aandacht, dat Joego-Slavié ten aan zien van Hongarije geen enkele bepaalde sanctie eischt; naar verluidt, moet dc nota van Belgrado aanvankelijk nauwkeurig aangegeven strafmaatregelen hebben ver langd en hebben laten uitkomen, dat, mochten deze sancties achterwege blijven, Joego-Slavië „op andere wijze", zich •voldoe ning zou moeten verschaffen. Op zijn Nc- derlandsch uitgedrukt: Joego-Slavié heeft ervan afgezien met den sabel to rinkelen. Velen zullen, in verband met dc. spanning tusschcn Belgrado en Boedapest de vraag stellen, of uit liet conflict een oorlog kan „voortvloeien". Voorspellingen op dit stuk van zaken zijn uit den booze; wel kan ech ter worden gezegd, dat te Genève gisteren de opvatting overhee'rschte, dat een gewa pend conflict uitgesloten moest worden ge acht, althans vooiioopig, aangezien de be handeling van de Joego-Slavische nota pas in 't begin van 't volgende jaar plaats zal vinden. In den tusschentijd, aldus redeneert men, is er voor de internationale diplomatie gelegenheid te over om de scherpste kantjes van het. conflict af to slijpen. VINDT U BIJ VOOR DE KINDEREN GARNITUREN ZAKDOEKJES SHAWLS HANDSCHOENEN PULLOVERS—SLIPOVERS VOOR DE DAMES TAFELKLEDEN DIVANKLEDEN KAPSTOKKLEDEN SIERKLEEDJES SHAWLS HANDSCHOENEN EAU DE COLOGNE COUPONS VOOR JAPONNEN VOOR DE HEREN: DASSEN SOKKEN PULLOVERS BRETELS SOKOPHOUDERS ZAKDOEKEN, ENZ. IEDER KOPER vanaf f 2,50 MAG EEN GREE? DOEN WT ONZE ONUITPUTTELIJKE HOORN VAN OVERVLOED. Verrassingen voor de Kinderen!! Sterk verminderde prijzen van onze Dames en Herenkleding Maar intusschen heeft men buiten den waard, in dit geval Hongarije, gerekend. Boedapest, dat dc beschuldigingen van Bel grado, die door de beide andere leden der Kleine Entente worden onderschreven, ken schetst als een systematische lastercampag ne en een poging om het ontwapende Hon garije, althans moreel, te vernietigen het spreekt in dit verband zelfs van een „in ternationaal terrorisme" heeft bij monde van ministerpresident Goembocs laten uit komen, dat het dringend noodig is, dat de Volkenbond onverwijld de heele aangele genheid onderzoekt, daar dc Iiongaarsche regeering den vrede in gevaar acht. po bracht door het optreden van Joego-Slavié, dat, naar Goemboes opmerkt, evenals zijn vrienden zich bewust is van zijn sunerieurc militaire macht. M.a.w.: Hongarije hoeft dc rollen omgekeerd en schijnt er thans op te zullen aandringen, dat een urgente behan deling plaats vindt van dc Jocgo-Slavischc klacht, zoodat de spanning te Gcnèvc op nieuw is toegenomen en dc mogendheden thans moeien probccrcn Hongarije van over ijlde stappen af te houden. In elk geval hecrscht te Genèvc een ver van optimisti sche stemming, temeer daar het hij velen vaststaat, dat, al moge Italië in de Joego- Slavische nota zijn „gespaard", Mussolini nochtans, wanneer het gaat snannen, in verband met de vriendschappelijke relaties tusschcn Boedaocst en Boinc, dc zijde \an Hongarije zal kiezen. Parijs, 21 Nov. (V.D.) Dc president van Paraguay heeft tegenover een vertegen woordiger van Ilavas te Asuncion ver klaard, dat de voortellen van dc Chaco- commissic op verkeerde praemissen be rusten. Het is onmogelijk de troepen 50 K.M. terug tc trekken, aangezien zij daar moeten blijven staan, waar zij mogelijkhe den vinden voor de verzorging niet levens middelen en vooral met water. Paraguay heeft derhalve de cischon van den Volken bond afgewezen en zijn vertegenwoordiger te Gcnèvc dienovereenkomstige instructies gezonden. 24 NOVEMBER ZIJN VAN DAAL HOUDT MORGEN ZATERDAG BEKENDE JAARLIJKSCHE Verkocht werdt zoolang de voorraad strekt: VAN DAAL'S LETTERBANKET is eep gewilde lekkernij v AN DAAL'S BANKETSTAVEN geven vreugde in ieder gezin. Heerlijk gebakken. Prima bereid. Dat kan alleen VAN DAAL LET WEL, ALLEEN MORGEN ZATERDAG 24 NOVEMBER. Dcat uw St. Nicolaas-bestelling bij VAN DAAL UW BAKKER VAN DAAL UW BANKETBAKKER IN DEN We beginnen met het uitzetten von de te maken paden waarna de bovengrond wordt weggeschopt ter dikte van de Ic gebruiken verhardingslaag. Na den aanleg moet het midden van het pad op gelijke hoogte lig gen met den grond langs de zijkanten. Be staat de bodem uit klei of een andere sterk vochthoudcnde grondsoort, dan is bet noo- dig om een dikkere laag weg te graven cn te vervangen door zand. Op zeer vochtige plaatsen kan het wel eens noodig zijn dat langs de padkanlen een smalle sleuf, ter diepte van ongeveer 50 c.M., wordt gegra ven en gevuld met puin of sintels, voor den snellen afvoer van water na zwaren regen val. Als verhardingsmateriaal gebruiken we puin en koolasch. Beide worden gebruikt als vaste ondergrond waarover dan grind wordt aangebracht. Dc puin wordt met den vlakken kant, vast legen elkaar, in het zand gelegd en vastgestampt. Indien we het kunnen bemachtigen, brengen we hierover een dun laagje oud grind aan. Anders strooien we een weinigjc fijnen grond over de steencn, wat met een bezem tusschcn de voegen wordt geveegd. Daarover strooien we dan eerst een laagje grindzand ter dik te van 1 c.M. Bij gebruik van koolasch sor- teeren we deze. Het grove materiaal komt onderin, wordt vastgestampt, cn vervolgens afgedekt met het fijne materiaal. Nadat ook dit is vastgeklampt, dekken we het af als boven is aangegeven, met oud grind of grindzand. Daarover komt dan een dun laagje fijn grind ter dikte van 2 a 3 c.M Ken pad moet in het raidden hoogcr liggen dan aan de zijkanten, opdat er geen pas sen op blijven staan. De helling of ronding moet 2,i c.M. per M. zijn zoodat van een pad van 2 M. breedte hel midden 23,i c.M. hoogci ligt dan de zijkanten. Hiermede hou den we bij hel leggen der steenen of. het verwerken van de koolasch goed rekening. Ook moet de ondergrond overal regelmatig vast zijn, opdat naderhand geen putten kun nen ontstaan. Voor paden waarover ook ge reden za' worden, b.v. opritten, is een dub bele vlaklaag, dus 2 steenlagen op elkaar noodig. Tusschen de lagen strooien we dan een weinigje fijnen grond opdat ze verbin ding hebben en vaster liggen. Tegels leggen we gewoonlijk in scherp zand. Ook hier zor gen we dat er geen water op kan blijven slaan. Voor tegelpaden langs het huis is het gewenscht deze aan de huiszijde iets hooger tc leggen dan aan de andere zijde, zoodat we eenzijdig schot krijgen. Meer dan 2\li c.M. per M mag het hoogteverschil niet zijn, daar ze anders moeilijk begaanbaar worden, en bij gladheid zelfs gevaarlijk. GRIEKENLAND BREIDT ZIJN LUCHTVLOOT UIT A t h e n e, 21 Nov. (Reuter.) Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, heeft de regeering besloten 250 militaire vliegtuigen le bestellen. Voorts werd besloten tot bet aangaan van een leening, groot 200 millioen drachmen voor het bouwen van meer vliegtuighavens ten bate van het internationale verkeer. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Parijs, Nov. (V.D.). Dc regeering heeft de kamer een wetsvoorstel doen toe komen betreffende aanvullendo crcdietcn voor dc begrooting van het departement van oorlog ten bedrage van 800 rnillioen francs. Het betreft hier het doo; maar schalk Pëtain aangekondigde voorstel in zake do modemisecring van het legermate- riaal. In de financieelo commissie van de ka mer verklaarde do voorzitter ufgevaardigde Malvy, dat de financieele commissie, even als dc legercommissic allo credieten voor do nationale verdediging noodzakelijk acht te. Omstreden is slechts de kwestie of deze credieten ten bedrage van S00 millioen francs in dc legerbegrooling moeten wor den opgenomen dan wel voorwerp moeten ^jjn van een afzonderlijk ontwerp of wel op het Iceningsfonds moeten worden ge schreven. De regeering prefereert dit laatste. Dc fi nancieele commissie heeft daar niets tegen in tc brengen, doch stelt de voorwaarde, dat het goedkeuren der credieten geen ver traging ondervindt en dat het voorstel door beide kamers met de begrooting voor 1935, d.w.z. nog voor liet einde van het jaar zal worden aangenomen. De delegatie van dc radicaal socialis tische fractie is in den loop van den mid dag bij den eersten minister Flandin ge weest in verband met deze credieten. Deze radicaal-socialistische démarche beeft geen succes opgeleverd. Flandin ver klaarde, dat de begroot!ng van het departe ment van oorlog opgesteld was door maar schalk Pétain en dat hij zich verliet op diens hooge gezag. De onderwijzers krijgen geen salaris Gcnèvc, 21 Nov. (V. D.) Dc linancicclc moeilijkheden van het kanton Gcnève zijn in dc laatste dagen zóó groot geworden, dat men zich gedwongen heeft gezien het uitbe talen der salarissen van het onderwijzend personeel uit te stellen. In een circulaiare wordt cr bij de onderwijzers op aangedron gen geduld te oefenen. Nicole cn vertegen woordigers van de sociaal-democratische partij hebben dezer dagen Ic Bern stappen gedaan, doch zijn er niet in geslaagd van de federale autoriteiten verdere financieele hulp le verkrijgen. Dc bondsraad wil eerst liet resultaat afwachten van dc Donderdag te houden conferentie der banken, die Gc nève tot dusverre hebben gesteund. Parijs, 21 Nov. (V. D.) Flandin heeft te genover oudstrijders zijn politieke en eco- noniisiche plannen ontvouwd. Volgens een verslag van het bondsorgaan der oudstrij ders zette de ministerpresident uiteen, dat hij den vrede onwrikbaar wilde handhaven. Evenals de frontstrijders vvenschte ook hij geen nieuwen oorlog. Zeker is dc toestand in Europa ernstig, maar men mag de hoop niet laten varen. De ministerpresident zeide voorts, dat hij een verjonging van den staat met steun van de nieuwe generatie en van dc oudstrijders wilde uitvoeren. Dc oudstrij ders vormen één der grootste morcele krach ten des lands. Parijs, 21 Nov. (V.D.) De legercommissic der Fransche Kamer heeft als haar mee ning te kennen gegeven, dat op de begroo ting voor 1935 de schrapping der uitgaven voor nieuwe vestingwerken en aanschaffing van nieuw legermateriaal lot een bedrag van 3S0 millioen francs moet worden gean nuleerd. EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Mooopole) Hoofdkantoor KAMP 41. STADSNIEUWS Voordracht van Miss Bcuthloy voor de English Association. (Eerste Blad, pag. 2) Voorstel van B. cn W. tot radicale verbete ring van woningen aan dc Gaslaan, Noord en Hoogstraat. (Eerste Blad, pag. 3). Uitvoering van „Die Jahrcszeitcndoor „Mendcssolm." (Eerste Blad, pag. 3). Tentoonstelling van schilderijen in Con cordia. (Eerste Blad, pag. 3). Opvoering van de Bergrcvuc voor het Plaatselijk Crisis-Comité. (Eerste Blad, pag. 3). Bacchus-vcrcerders voor het Kantonge recht. (Eerste Blad, pag. 2), .Vergadering der R.K. Kiesvcrccniginp. (Eerste Blad, pag. 3). Zwakke" lot matige, luter wellicht toenemende Westelijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot half of zwaar be wolkt, later toenemende bewolking, weinig of geen regen, zachter in het Zuid-Oosten. TTet gebied van hoogen luchtdruk nam aan den Westkant intusschen af onder in vloed van een zeer uitgebreide depressie, die op IJsland flinke barometerdalingen gaf. Ook in Finland en dc Oostzccstalen daalde dc luchtdruk sterk onder invloed van een depressie uit de Poolzee, die in Zuid-Oost c- lijkc richting naar Rusland trekt. Alleen in Scandinavië stijgt de luchtdruk nog, welke stijging echter niet van langen duur zal zijn. Het gebied van windstilte en mist werd naar het Zuiden teruggedrongen: het vriest nog matig op de Beierschc hoogvlakte en in liet centraal bergland van Frankrijk. De stroom van Westelijken wind met zacht weer drong door tot iu de Ballische stalen en in Polen. Alleen ten Noorden van den GOsten breedtegraad viel neerslag van betoc- kenis. Volgens dc vliegtuigwaarnemingen is de atmosfeer echter over Duitschland overal zeer vochtig, behoudens in het Zuiden. Het is le verwachten, dat zich langs den Oost- rand van de dcuressic in liet Noord-Oosten een koude lucht stroom m Oost-Euroba zal ontwikkelen, doch dat de Westelijke denres- sie in het Westen een luchtstroom uit West lot Zuid met zachte temperatuur zal onder houden. Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 425. Vraagt condities aan voor gemakke-. Ii|ke betaling Fa. R VAN DEN BURG, Arnh.straat LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZATERDAGAVOND voorlopig voor het laatst RESTANTEN voor HALVEN PRIJS in de Corset-afdeling. Nieuwste snufjes ontvangen in

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1