DË EEMLANDEU H0NGAARSCHE KLACHT TE GENEVE 4000 „Geef mij een Boveetje" Maandag 26 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 127 BOEDAPEST VERLANGT ON VERWIJLD BEHANDELING JAPANSCH KABINET IN MOEILIJKHEDEN Tel. 1788 JAPAN MOPPERT EXEMPLAREN OFFICIEEL DEMENTI 4 uur 23 min. L. J. TAXI TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 EEN GOED ADRES VOOR GESCHENKEN WEERVERWACHTING A38Nfll£«tÉNïSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/i« BlnnctlanJ franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ven Jiicr elke regel meer f 0.25. Liefdadighelds-advert«*ire voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regcli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Tracht Frankrijk Polen weer aan zijn zijde te krijgen? De Fransche nota inzake het Oos telijk Locarno wordt heden te Warschau overhandigd. Zaterdagochtend is een Fransche minis terraad gehouden, die zich volgens een of- licieelc inededceling uitsluitend heeft bezig gehouden met het z.g. Locarnopact voor liet Oosten. Er is een nota opgesteld, die Maan- dug te Warschau zal worden overhandigd; zii behelst het Fransche antwoord op de Poolsclie bezwaren tegen het pact, welke waren belichaamd in ilo Poolsclie nota van einde September. Noch de nota van Polen, noch die van Frankrijk zijn gepubliceerd, maar de opvatting is nagenoeg algemeen, dat Polen indertijd hecli laten uilkomcn, dat het pact inzake een Oostelijk Locarno, dal den Oostclijken mogendheden de ver plichting oplegt elkaar wederzijds bij te springen, wanneer één hunner wordt aan- gevallen, vermoedelijk niet in overeenstem ming zal kunnen worden gebracht met liet Luitsch-Poolschc nict-aanvalsvcrdrag. Bo vendien neemt men aan, dat Polen zich kant tegen dc verplichting op tc komen tegen een aanval op Li tanen, waarmee het sinds de bezetting van het gebied rondom Wilna door Polen geen diplomatieke be trekkingen meer onderhoudt. Van ccnderen aard zijn vermoedelijk Polcns bezwaren in- ke een verplichting tegenover Tsjceho- Slowakijc, aangezien dc betrekkingen tus- srlicn Praag en Warschau evenmin een bi- zonder vriendschappelijk karakter dragen. Men weet intusschcn, dat Polen een deel neming aan het Oostelijk pact niet recht streeks van de hand liccft gewezen, zoodat Frankrijk dus in zijn jongste nota vermoe delijk een poging zal hebben gedaan de Poolsclie bezwaren te ontzenuwen. Waar schijnlijk zal liet Polen hebben laten weten, dat het Duitsch-Poolschc niet-aanvalsycr- drag geenszins indruischt tegen het Oostc- hi pact en dat Duitschland is uitgenoodigd zich eveneens bij het pact aan tc sluiten. Daar Polen bovendien den wcnsch le ken- r. heeft gegeven bilaterale en niet regio nale verdragen te sluiten, zal Frankrijk Polen er denkelijk van trachten te overtui gen, dat regionale verdragen een nog groo- ter veiligheid waarborgen dan bilaterale vei dragen. Oök is het niet uitgesloten, dat Frankrijk zijn bemiddeling aanbiedt om de-spanningen tusschen Polen en LU&uen aan den oenen, Polen en Tsjecho-Slowakije aan den anderen kant uit den weg tc rui- UK-n. - 1 I Het oordeel van dc Duitsclic pers b.v. de Köln. Ztg. is, dat dc nieuwe schaak- zet van Frankrijk er op gericht is Polen weer te betrekken bij het Fransche allian tiesysteem. Wanneer Frankrijk zijn streven in dezen niet opgeeft, dan gaat het daar bij klaarblijkelijk uit van de overweging, dat Polen behoort tot de z.g. overwinnaars in den wereldoorlog, dat zijn bestaan als staat is gebaseerd op bet verdrag van Ver sailles en het dus slechts op zijn plaats is ia het kamp der verdedigers van Versailles. Ja officieele Fransche kringen beschouwt men het sluiten van dc overeenkomst tus schen Berlijn en Warschau als iets van Voorbijgaanden aard. Aangezien op hetzelfde oogenblik, dat het Vraagstuk van het Oostelijk pact weer aan de orde werd gesteld, bij dc bespreking van de Fransche oorlógsbcgrooling in dc Kamer uiting werd gegeven aan den wcnsch nau wer met dc sovjetunie samen tc werken, is het niet al tc onredelijk aan te hemen, dat op deze wijze getracht werd een druk op Folen to oefenenen, teneinde het ten aan zien van het Oostelijk pact een inschikke lijker houding te doen aannemen. De Engelsche pers had dc mededeelingen in dc Fransche Kamer in dezen zin opge val, dat dc oude Fransch-Russischc allian tie opnieuw een feil zou zijn geworden. Do Fransche regecring heeft dit onjuist ge noemd. maar dit neemt niet weg, dat men iu uitgebreide kringen van oordcel is, dat dc Fransche cn Russische generale staven in nauw contact met elkaar zijn gekomen. Het denkbeeld coiicr alliantie met de sovjetunnc wordt inmiddels m sommige Fransche .kringen niet niet al te grootc geestdrift ontvangen, niet alleen omdat er tusschen dc socialp ideologie van dc .sovjet unie en die van het tegenwoordige Frank rijk een hemelsbreed verschil bestaat, maar ook, omdat men weet, dal de sovjetunie zich zoo nauw hij Frankrijk aansluit, om dat hot vreest, dat er met Japan een ern stig conflict zal uitbreken. Veie Franschcn zouden dan ook liever niet zulke innige vriendschapsrelaties met de bolsjewisten onderhouden, als zij in plaats daarvan Polen konden „terugwinnen en Italië aan hun zijde knieën. AANSLAG TE BARCELONA Barcelona, 2-4 Nov. (V.D.). Ei is een aanslag gepleegd op den directeur der Tramweg Maatschappij van Barcelona. On bekend gebleven personen volgden in oen taxi den auto van den directeur cn losten dertig tot veertig scholen op hem. Hel slachtoffer werd door drie kogels getroffen on ernstig gewond. Een kind, dat in de Tiabijheicl speelde, wevd door twee kogels levensgevaarlijk gekwetst. REUSACHTIGE BRAND Tc Luik zijn de manufaciurenmagazijnen Mui de socialistische coöperatie door een ge weldigen brand verwoest. De belendende perceclcn moesten worden ontruimd. De Schade bedraagt verscheidene millioenen francs. Itiihd schaart zich aan de zijde van Gumbös' regeering G e n v e, 23 Nov. (V.D.) Dc gedelegeerde van Hongarije bij den Volkenbond Tibor Eckhardt heeft vanavond den secretaris* generaal van den Volkenbond een nota overhandigd, waarin de Hongaarsche regeering verlangt, dat de door Joego Slavic opge* worpen kwestie der politieke verantwoordelijkheid voor den aanslag te Marseille op dc agen da van dc eerstvolgende buiten* gewone Raadszitting zal wor* den geplaatst. Dc Hongaarsche regecring verklaart daar in, dat een hardnekkige campagne, waar aan Hongarije sedert den dag van den aanslag te Marseille ten prooi is, evenals de fantastische beschuldigingen, die voort durend nog tegen haar gericht worden, reeds thans een politieke atmosfeer in het leven hebben geroepen, die vol ernstige gó- varen is, niet slechts voor de normale be trekkingen tusschen bepaalde staten van Europa, doch die zelfs den wereldvrede kan bedreigen. Dc aldus ontstane spanning is nog verscherpt door liet verzoek, dat de Zuid-Slavische regeering op 22 Novem ber tot den Volkenbond liceft gericht en dat door twee andere staten der Kleine Entente is ondersteund. In dit verzoek ver oorlooft de - Zuid-Slavische regecring zich Hongarije in staat van beschuldiging 1c stellen cn de Hongaaarsche autoriteiten de verantwoordelijkheid op de schoudprs tc schuiven voor de hatelijke misdaad van Marseille. Men overdrijft werkelijk niet, door tc verzekeren, dat, wanneer deze toe stand zou blijven voortduren cn indien Hongarije; haar regecring en haar autori teiten nog langer moeten bloot staan aan de verschillende lasterlijke beschuldigin gen, waarvan zij sedert lange weken het voorwerp is, inderdaad ernstige gevolgen voor den vrede, welks handhaving de meest cssentieele laak van den Volkenbond is, daaruit zouden kunnen voortvloeien. Onder deze omstandigheden is de Hongaar sche regeering van gevóelen, dat het van groot belang is. dat de Volkenbondsraad, bij wien de zaak thans door het initiatief van dc Zuid-Slavische regeering aanhangig is gemaakt, onverwijld het onderzoek er van ter hand zal nemen De Hongaarsche regeering stelt er prijs op te verklaren, dat het een zaak van levensbelang van het land is. de eer van Hongarije te verdedi gen tegen handelingen, die geen ander doel hebben dan den naam van het Hongaarsche volk in discrediet te brengen. Aangezien het anderzijds, afgezien van lietbepaalde van art. 11 van hel Volkcnbondsverdrag. waarop de Zuid-Slavische regeering zich beroepen hoeft, tot de bevoegdheden van den Volkenbondsraad behoort kennis te nemen van elke aangelegenheid, die den wereldvrede bedreigt, is het do plicht van 'en Volkenbondsraad deze zaak zoo snoo- lig mogelijk op de agenda van de tegen woordige buitengewone /itling te plaatsen n aldus weerstand le bieden aan de ern stige ge\aron. die uit den toestand zouden kunnen voortvloeien, waarop de Hongaar sche regecring het haar plicht, acht de wel willende aandacht van den raad le vesti gen. Italië steunt het Hongaar sche standpunt Reuter meldt uit Rome. Officieel wordt medegedeeld, dat men in verantwoordelijke Italiaansche kringen met aandacht dc ontwikkeling \olgt, die dooi de indiening van de klacht door Jeftitsj en de Kleine Entente bij den Volkenbond ge wekt zou kunnen worden. In deze kringen erkent men ten volle het recht van ITon garije om een onmiddellijke behandeling in den Volkenbondsraad van deze aan klacht te eischen. Dit Hongaarsche stand punt zal door «Je Tlaliaanschc vertegen woordigers bij deii Volkenbond zelf op dui delijke wijze ondersteund worden. Dc ver antwoordelijke Italiaansche kringen ziji van oordeel, dat een natie zulke ernstige beschuldigingen, als tegen Hongarije zijn uitgebracht, nW op zich kan laten zitten De Italiaansche kringen achten den toe stand delicaat, maar zij geloovcn niet, dat hij direct tot ernstige verwikkelingen kan leiden. In verband met de Hongaarsche nota wordt van bevoegde Hongaarsche zijde verklaard, dat de regecring nu vast be sloten is met alle middelen des rechts vol ledige cn uiteindelijke opheldering te ver krijgen en aan te dringen op een zakelijke bepaling van het standpunt ten aanzien van verschillende punten van de Zuid-Sla vische aanklacht. Dc inededceling. dat de Italiaansche regecring het Hongaarsche standpunt steunt, wordt in politieke krin gen te Boedapest met groote voldoening ontvangen. Heeft Jeftitsj niet het ver laten van den Volkenbond gedreigd? De Ltlio dc Paris cn dc Qeuvre vestigen er de aandacht op, dat Mussolini dc Fran sche regeering erop gewezen heeft, dat er in Frankrijk ook Italiaansche emigranten- vcreenigingen bestaan, die zouden moeten ontbonden worden. Pertinax vraagt zich dan ook met ccnige bezorgdheid af, tot welke gevolgen het zou leiden, indien met den Italiaanschen wcnsch rekening werd gehouden. ITct verlangen van Joego-Slavië naar genoegdoening vindt het blad in tus schen volkomen begrijpelijk, even begrijpe lijk als de herhaalde verklaring van Jef titsj tegenover Laval, dat Joego-Slavië uit den volkenbond zal treden, wanneer het geen genoegdoening krijgt. Verklaring van Jeftitsj Dc Zuid-Slavische minister van buïten- landsche zaken heeft den correspondent van I-lavas to Geneve meegedeeld: Slechts op het dringende verzoek van be paalde instanties heb ik mij er mede kun nen verecnigcn, dat hot Zuid-Slavische ver zoek pas iu de Januari-zittïng van den Volkenbondsraad in behandeling zou ko men. Wanneer dc Hongaarsche regcering nu van mcening is, dat de aangelegenheid bij de a.s. buitengewone raadszitting in be handeling móet worden genomen, dan komt het daarmede aan de wenschen van Zuid-Slavie tegemoet. Stemmen uit Jocgo-Slavië Belgrado, 24 Nov. (V.D.) In politieke kringen verklaart men. dat cle houding van Joego-Slavië ondanks den scher pen toon van dc aanklacht bet beste bewijs is voóv dc wijsheid der regecring, want zij wil zich niet alleen dc volledige genoegdoening verschaffen, maar ook speciaal afrekenen met dc revisionisti sche politiek van Hongarije. In dezen geest schrijven de scmi-officicele „Wreme" cn de „Prawda", die bovendien verklaart, dat do Volkenbond moet inzien, dat het revisionis me een gevaar voor zijn eigen bestaan is. De partijen zeggen het vertrouwen op Ministerpresident Okada heeft de verte genwoordigers der Seiyoekai- cn der Min- scito-partij ontvangen. ITct onderhoud liep over liet vraagstuk van het bijeenroepen van het parlement. Zooals bekend zijn deze par tijen voornemens het kabinct-Okada haar vertrouwen tc ontzeggen. Naar semi-officiecl wordt medegedeeld, heeft liet onderhoud geen gunstige uitkomsten opgeleverd. Dc part ij vertegenwoordigers verklaarden zich niet in slaat do politiek van het kabinet goed te keuren cn zij Blijven zijn aftreden verlangen. Okada heeft geweigerd dc samen stelling van zijn ministerie tc wijzigen, zoo lang dc begrooting niet door het parlement is aanvaard. De geheime raad heeft even eens tegen het kabinet positie gekozen en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen voorgesteld. De minister van marine Ozoerni cn dc minister van oorlog Hajasji kecren zich in.een memorandum tegen de partijen, die h. i. de buitenlandsche politieke positie van Japan door deze uitgelokte crisis op binncnlandsch politiek gebied moeilijker maken Bn daarmede den strijd van Japan voor rechtsgelijkheid ter zee verzwaren. OVERVAL OP EEN TREIN Mockdcn, 2i Nov. (V.D.). Volgens een bericht uil Ilailoeng is gisternacht door Chineesehe opstandelingen een overal go pleegd op em trein, clic tot ontsporing we d gebracht. ITct betrof hier een gemengden personen- en goederentrein uit Moekden, die onderweg was naar ITailoeug. Tien wa gons en de locomotief zijn geheel vernield Fit ITsiefcng is een trein gezonden om den gewonden hulp Ie brongen. Tol dusverre zijn vijftien dooden cn 31 gewonden ge meld. CEVECHTEN TUSSCHEN ÏSJF.CHO- SLOWAAKSCHE EN DUITSCHE STUDENTEN Praag, '25 Nov. (V.D.). In de lokalen van de Duitschc universiteit hebben Tsjc- eho-Slowaaksche en Duitschc studenten gisteren gedurende twee uur gevochten on het bezit van dc oude relieken der univer siteit. Dc politie was niet in slaat in tc grijpen tengevolge van het bestaan van een oude wetsbepaling. Ten slotte echter greep zij op aandringen van den rector toch in en bestormde liet. gebouw. De Tsje- cho Slowaken trokken zich toen terug en vormden een optocht door dc straten der stad. DE STRIJD IN DEN CHACO Voorstellen aangenomen tot bijlegging van het conflict Geneve, 2-4 Nov. (V.D.). Dc buitenge wone Volkenbondsvergadering voor de bij legging van liet Chacoconflict heeft van morgen haar slotzitting gehouden. De voor stellen tot bijlcggmg van liet conflict wor den eenstemmig aangenomen. Slechts Boli ria en Paraguay onthielden zich van stem ming. Tegelijkertijd is dc commissie gein- stalleerd, die namens de Volkenhondsver- gadering dc zorg op zich zal nemen voor de uitvoering der hesluiten Binnen- en buitenland G ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrweg 252. Zal het vlooivermindering tot zijn eigen niveau voorstellenOp: zegging van het vlootver- drag zeker Tokio, 2o November. Admiraal Sorpkoe hooft verklaard, dat Japan vasthoudt aan zijn eisch inzake vioolgelijkheid, en thans op hut punt staat concrete cijfers te publi- ceeren betreffende afmeting van schepen en kaliber van geschut. Uit deze verklaring leidt men af, dat Japan voornemens is voor L stellen, dal een viootbewapcningswedloop kan worden vermeden door een vloot vermin dering tot het niveau van Japan als gemeen schappelijk hoogste niveau voor alle vloot- mogendheden. Daar staat tegenover, dat En geland en Amerika het volkomen eens zijn in hun besluit vast tc houden aan de ver houding 553, ondanks het feit, dat Japan to kennen heeft gegeven het verdrag van Washington op to zullen zeggen. Opzegging van het vlootverdrag IIet Japansche ministerie van buitenland- sche zaken heeft'verklaard, dat dc opzegging van het vlootverdrag onder alle omstandig heden zal geschieden en wel uiterlijk in De cern ber. Araki is voor opzegging van het verdrag van Londen Tokio, 25 Nov. (V.D.). Maandagavond zal generaal Sadao Araki. dc vroegere mi n/ster van oorlog een radiorede voering uit spreken over het viootonlwapeningspro- b'Iecm, gezien van het standpunt van liet leger. In een gisteren aan een aantal journa listen toegestaan interview verklaarde Araki zich voorstander van een afschaffing van dc viool verhoudingsgetallen en van opzeg gen van het verdrag van Londen. I-Ict Ja pansche volk heeft tot dusver de bepalingen vun het verdrag in acht genomen, zelfs in het bewustzijn van de onredelijkheden daar van, doch met liet oog op het behoud van den internationalen vrede. Araki vroeg de aandacht voor de interventie van 1895. Het gemopper over onrechtvaardigheid kan zeer wel worden tot een uitbarsting van morgen. Amerika heeft door zijn iinmigratiebepa- lingen dc deur voor Japan's neus dichlge- worpen en heeft jegens Japan beleediging op beleediging, gestapeld. Waarom moet een lootminderwaardigheid Japan worden op gelegd uit vrees voor dc kracht van Japan, wanneer een nict-oorlogspaet bestaat? Bo vendien is liet lachwekkend, dat \lootont- wapeningsbesprekingen, die den wereldvre de ten doel hebben, zelf aanleiding geven tot onccnighedon cn gepraat over oorlog. Het is kenmerkend voor de Westcrsche beschaving zichzelf tc bevoprdeclcn door anderen offers op te dringen, doch het egocentrische moet worden vervangen dooi' een geest van edel moedigheid en wcdcrzijdsche bevoordeeling DIT BLAD HEEFT EEN DAGELJJKSCHB GECONTROLEERDE OPIA AC VAN Geen Fransch:Russisch accoord Parijs, 23 Nov. (Y. D.) Nu het uileen- gaan van den ministerraad werd het volgen de dementi gepubliceerd: „In het ministerie van builcnlandschc zaken verklaart men, dat alle geruchten omtrent het bestaan van een Fransch-Bus* sisch militair accoord icdcrcn grondslag missen. In Fransche politieke kringen legt men er den nadruk op, dat do uiteenzettin gen van den afgevaardigde Archimbaud in de Kamer in het buitenland een zeer over dreven interpretatie hebben uitgelokt. De politieke toenadering, die sedert cenige maanden plaats vindt tusschen Frankrijk en sovjct-Buslaiid, heeft als cenig dool de or ganisatie van den vrede in Europa en i< legen geen andere mogendheid gericht." Het Russische volkscommissariaat voor builcnlandschc zaken heeft verklaard, dat omtrent de afsluiting van een mililair ver drag tusschen Frankrijk en Sovjet-Rusland niets hekend is. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Honderden mensen kiezen als geschenk HANDSCHOENEN en zij kiezen LUYCX als leverancier Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Hongaarsche klacht tc Gcnèvc. (Eerste Blad, pag. 1.) Hel Fransch-Russisch militair accoord of ficieel ontkend. (Eerste Blad, pag. 1.) Japan blijft vlooi pariteit eischen. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND De huldiging der Uiver-bemanniiig to Rotterdam en den Haag. (Tweede Blad, pag. 1.) Cacaofabriek ITollandia te Koog a/d. Zaan in vlammen opgegaan. (Tweede Blad, pag. 1.) liet partijcongres van dun Vrijz. Democra tische». Bond. ff woede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Dc Bergrevue voor liet Plaatselijk Crisis- Comité. (Eerste Blad, pag. 3.) SPORTNIEUWS ÏI V C wim met 0—0 van Y.Y.A. (Derde Blad, pag. 1). Dc Amersf. Boys verliezen van Holland met 42. (Derde Blad, pag. 1) Sopla en Culeinborg dcolcn dc punten (1—1). (Derde blad, pag. 1) Amsvordc verliest met 90 vail Y riciv- dcnschaar. (Derde Blad, pag. 2). Medegedeeld door hut, Kon. Ncd. Met. Instituut tc Dc Bilt. Verwachting: Meest matige, later waarschijnlijk afnemende Zuid-Wes- tclijkc tol Noord-Westelijke wind, nevelig lot zwaar of half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig ver andering in temperatuur in het Wes ten, in liet Oosten iets zachter. Hoogste barometerstand 777.S tc Rcnnes en Dijon. Laagste barometerstand 738.6 tc Isafjórd. Noy steeds ncvelkansen De hooge druk blijft zich nog steeds over ons laud, Frankrijk, Zuid-Engeland en Zuid-Duitschland handhaven on nam zelfs rinds Zaterdag in zijn kern nog een weinig toe. De depressie nam iu diepte af, doch ging haar invloed over Scandinavië uit hielden, alwaar zij vooral aan dc kust van Noorwegen vrij veel neerslag bracht. Hier cn daar waait het op do grens van hoogen en lagen druk vrij krachtig. Over Frank rijk is het nog rustig, mistig weer. In midden-Frankrijk en Zuid-Duitschland komt nog lichte vorst voor, evenals in Zwe den. Over hel algemeen is echter dc tem peratuur flink gestegen: vooral in de bo venlucht is lie' warm. Met is le. voorzien, dat dc aanvoer van Westelijke lucht liet weer ten onzent nog nevelig en zwaar be wolkt of half bewolkt z.al houden, met wel licht cenige temperatuurstijging in het Oosten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1