4000 DÉ ÉÉMLANDER „Geef mij een Boveetje" J Tuin Plantenkw. „Horse Weide" L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Woensdag28 November 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 129 Belgische regeerings- verklaring EEN INTERVIEW MET HITLER DUITSCHE SOCIALISTEN VOOR DEN RECHTER if Cucces EENZAAM? Als ge U zoo voelt, zal eei. prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg en plantenlevering weet U KRUISKAMP 10io AMERSFOORT VERDUISTERINGEN OP GROOTE SCHAAL Tel. 1788 i£ HONGARIJE'S MOEILIJK HEDEN MET JOEGO-SLAVIE KARL BARTH GESCHORST 4 uur 22 min. taxi TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 EEN GOED ADRES VOOR GESCHENKEN WEERVERWACHTING elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra I 0.05 De Philippijnen en het vraag stuk van de sterkte der Amcri- kaansche vloot. liet vraagstuk van de politiek, die de Ver ecnigdc Staten in het Verre Oosten dienen tc voeren, vervult liet Amerikaanschc de partement van buitenlandsche zaken al sinds gcruimen tijd met groote zorg. Hoe langer hoe meer dringt liet blijkbaar tot de Amerikaanschc diplomaten door, dat. bun politiek, welke zich met grooten nadruk ver zet tegen het toestaan van pariteit aan Ja- pan op maritiem gebied, in aanmerkelijke mate wordt bemoeilijkt door bet ontbreken van een duidelijk en ondubbelzinnig stand punt ten aanzien van de vraagstukken, die betrekking hebben op den Stillen Oceaan. Door de wet, die den Philippijnen de „on afhankelijkheid" verleent, is volgens som mige beoordeelaars van den toestand de Aziatische politiek van de Ycrcenigdc Sla- ten er niet bepaald duidelijker op geworden, aangezien verschillende bepalingen van deze wet een onbepaald karakter zouden dragen en zoodoende vatbaar zijn voor ve lerlei uitleg. Een United Prcss-tclcgram vestigt er de aandacht op, dat deze opmerking in de eer ste plaats kan worden gemaakt ten aanzien van de bepalingen, die zich bezig houden met de steunpunten voor de Amerikaan- sche vloot. Volgens de onafhankelijkheidswct zal de organisatie van de Philippijnsche republiek baar beslag krijgen binnen een tijdsverloop \an tien jaren, docli er wordt rekening ge houden rnet de mogelijkheid cener verdere vertraging. Het vraagstuk der Amerikaan schc vlootpoliliek blijft met dit al in duis ternis gebuid. De onafhankelijkheidswct machtigt den president der Verecnigdc Sta ten om „niet later dan twee jaren na de proclamatie van de onafhankelijkheid der Philippijnen onderhandelingen tc beginnen met de Philippijnsche regcering, teneinde alle vraagstukken met betrekking tot steun punten voor dc vloot en brandstofstations der Vcrcenigde Staten op de Philippijnsche eilanden te regelen." Een en ander bctec- kent derhalve, dat tenzij het congres nog achteraf wijzigingen aanbrengt in dc onaf hankelijkheidswct, liet nog twaalf jaar zal duren, voordat de Verecnigdc Staten hun \lootpolitiek in den Stillen Oceaan defini tief regelen. Bovendien zal het dan onmo gelijk zijn de aangelegenheid op eenzijdige wijze tc regelen, zooals tot dusver mogelijk was, aangezien dan alle vraagstukken tus schen de Verecnigde Staten en de Philippij nen moeten worden opgelost op grond van een schikking tusschen twee souvereine re geeringen. Onder deze omstandigheden is het op het oogenblik nog onzeker, of Ame rika voornemens is Haw ai tot zijn meest Westelijken voorpost te maken dan wel of het in den vervolge zijn steunpunten op dc Philippijnen wil behouden, zelfs wanneer de eilanden onafhankelijk worden. Dc conclusie, die men meermalen uit de onafhankelijksheidswet heelt getrokken, n.l. dat de Verecnigdc Staten zouden heb ben besloten zich uit liet Verre Oosten terug tc trekken, schijnt dan ook op zijn minst voorbarig tc moeten worden geacht. Aanvankelijk had het er den schijn van, dat de Verecnigdc Staten hun bclangen- kring wilden verkleinen en Hawaï tot den Amcrikaanschen voorpost in den Stillen Oceaan wilden maken, maar wat werkelijk zou gebeuren, dat wist niemand met zeker heid, zelfs de regeering tc Washington niet. Tegenwoordig schijnen er weer meer aanwijzingen tc zijn, dat dc Verecnigde Staten voor hun belangen in den Stillen Oceaan nog nadrukkelijker zullen opkomen dan tot dusver. De beteekenis van de Philippijnen in liet kader van het vraagstuk der vlootontwapc- ning in geheel de wereld, wordt duidelijk, wanneer men in aanmerking neemt, dat liet eilandenrijk, dat uit 70S3 eilanden be slaat, van het Noorden naar het Zuiden gemeten, een lengte heeft van 1850 K.M. in dc nabijheid liggen gebieden, die tot het Britsche rijk, Japan, Rusland en China be- hooren. Dc cventueelc verdediging der Philippijnen door dc Verecnigde Staten is cén van de redenen, waarom Amerika, vol gens de opvat!ing zijner deskundigen, een vloot moet hebben, die minstens veertig procent sterker is dan die van Japan. Ofschoon de toekomstige politiek der Ver ecnigde Staten ten opzichte van de Phi lippijnen nog niet bepaald is, wordt het als een uitgemaakte zaak beschouwd, dat Ame rika het eilandenrijk zal verdedigen; zoo lang dc stars and stripes daar in den wind wapperen. Alleen wanneer Amerika volko men van de Philippijnen zou afzien, zou de toestand een heel ander aspect krijgen. Dc Amerikaanscho grens in den Stillen Oceaan zou op deze wijze naar Hawaï wor den verplaatst, dit wil zeggen: 6800 K.M. dichter bij de Zuidzeekust van Amerika dan Manila. Terwijl Honolocloc door vlieg tuigen gemakkelijk is te bereiken, vergt dc verdediging van dc Philippijnen oneindig veel meer van dc Amerikaanschc v loot. OPZIENBARENDE DOOD VAN EEN JOEGO-SLAVISCH JOURNALIST Londen, 27 Nov. (Reuter). Volgens dc berichten in dc dagbladen schijnt het on derzoek naar den doocl van een Jocgo-Sla- vischen journalist, Petrowitsj. die in een hotelkamer te Londen tengevolge van gas vergiftiging is overleden, scnsationeele re sultaten te hebben gehad. Volgens de Daily Express zou Petrowitsj zich voortdurend bedreigd hebben gevoeld door agenten \an een geheim Balkange nootschap cn zou hij in oen onderhoud met een vriend den doocl van koning Alexander hebben voorspeld. Evenwicht der begrooting hoofd zaak. De politiek der vorige regeering voortgezet Brussel, 27 November. (Reuter). De rcgeeringsverklaiing zet o.m. uiteen, dat de regeering de overtuiging heeft, dat dc economische cn financieele toestand des lands door energieke en snelle maatregelen hersteld kan worden. Dc ïcgccring vraagt verlenging met één maand van de periode voor de speciale volmachten cn verklaart, dat zij voornemens is dc stabiliteit van de Belgische munt, die door niets wordt be dreigd in technisch opzicht tc verzekeren. Het evenwicht van de begrooling blijft een der hoofdtaken van dc regeering. Uit dit evenwicht cn uit de integrale vorwerke lijking van het economisch herstclprogram ma zal in allo klossen der bevolking nieuw vertrouwen ontstaan, hetgeen tot uiting zal komen door een snellere verbetering op de lentemarkt die 't mogelijk zal maken con versie operatics van openbare lccningen onder oogen te zien. De regcering bestu deert nauwkeurig den toestand en is ervan overtuigd, dat het door haar opgestelde programma het land veroorloven zal dc moeilijke oogenblikken door 1c komen, die in het bijzonder voor België tc voorschijn worden geroepen door belemmeringen van allerlei aard, die het spel der internationn Ie economische krachten op verkeerd spooi brengen. Dc regeering beperkt zich ten slotte tot het bevestigen van dc verklaring van de vorige regcering betreffende dc bui tenlandsche cn binnenlandsclio politiek en de nationale verdediging. Er vloeit een duel uil voort In een zitting van de nationale unie vau frontstrijders (U.N.C.) heeft de Franse liman Jcan Goy verslag uitgebracht over zijn ont moeting, die hij onlangs had met rijkskan selier Hitier. De raad van beheer nam daar op met twee stemmen tegen ccn resolutie aan, waarin liet bestuur gemachtigd wordt eventueel eenigc zijner leden opdracht te geven tot het aanknoopen van nuttig con tact met bevoegde vertegenwoordigers van de voormalige Duitsche frontstrijders. ïn de wandelgangen van dc Franschc ka mer is liet gerucht in omloop, dat de afge vaardigde Franklin Bouillon den afgevaar digde Jean Goy in verband met de heftige incidenten, die in aansluiting op dc Bcr- lijnsche reis van Jean Goy tusschen beide afgevaardigden zijn ontslaan, zijn getuigen heeft gezonden en hem uitgedaagd tot ccn duel. Óp hem in verband daarmede gestelde vragen antwoordde Bouillon heden, dat hij dc geruchten lioch bevestigen, noch ontken nen kon. Goy gaf een eensluitend antwoord. Men heeft thans clan ook den algemeenen indruk, dat het inderdaad tusschen heide afgevaardigden tot een cluel zal komen. Nacler verluidt, dat dc getuigen van Franklin Bouillon bij diens duel met- Goy, de vroegere minister van binnenlandschc zaken, Catala, en tie bekende afgevaardig de Ybarncgaray zullen zijn. Een proces ie Berlijn wegens onwettige actie B c r 1 ij n, 2G Nov. (V.D.) Voor het volks gerecht is het proces begonnen tegen 21 leidende leden van dc illegale socialisti sche arbeiderspartij. Onder hen bevindt zich een 16-jarige knaap, die tot aan zijn arrestatie nog op een middelbare school tc Berlijn ging cn die diensten bewees als koerier. Eind Februari 1933 maakten Scy- dewitz en Rosenfcld weliswaar nekend, dat de S.A.P. w as ontbonden, doch illegaal werd cle partijactie voortgezet, slechts met dit onderscheid, dat de centrale leiding naar het buitenland was verplaatst; 11 Maart 1933 had de eerste illegale vergadering van functionnarissen der partij in Dresden plaats. Dc organisatie heette toen „De nieu we communistische partij Duitschland". Toen de criminecle politie eind Augustus 1933 verder werken verhinderde, weken de leiders naar het buitenland uit, terwijl hun werk werd voortgezet door dr. Stephen Szende. Dc uitwijkelingen begaven zich naar Parijs, Praag cn Amsterdam. Er be stond ook contact, tusschen deze partij en Trotzki. De illegale leiding van dc S.A.P., aldus deze officieclc mcdedeeling verder, heeft vooral een actief opruiend werk ge daan, waarhij uit het buitenland naar Ber lijn overgebrachte gruwelleiigens weer de ronde deden. De 24 'beklaagden zullen thans zich moeten verantwoorden wegens voorbe reiding- tot hoogverraad. [hMj INDEN NAJAARSWERK IN DEN S1ERTUIN In het late najaar is er in den siertuin nog werk te doen voor we de winterrust ingaan Door het binnenhalen van niet winterharde planten is heel wat ruimte vrijgekomen. Deze open plekken kunnen we nu beplanten met Aragis alpina of on schuld. Myösotis of vergéetmenietjes, Pri mula veris of sleutelbloem, Saxifrage of steenbreek, Hesperis malranalis of bloem van Damast. Agrostcmma coronaria of prikneusje, Dianthus barbalus of duizend- schoonen. Coreopsis grandiflora e.a. Al deze soorten zijn goed winterhard cn met het oog op een rijke bloei is het beter, ze reeds nu, en niet in het voorjaar pas aan te planten. Op beschut liggende plaatsen kan men nu ook viooltjes aanplanten: overigens is het beier om deze, evenals Bellis perennis fl. pl. of dubbele made liefjes, Campanula medium of klokjesblocm, Cheiranthus cheiri of /nuurblocm en Silene penedula onder glas te overwinteren cn pas in het vroege voorjaar uit te planten. De bakken waarin deze planten worden over winterd, moeten, wanneer het weer dit toe laat, flink worden gelucht; ook plaatsen we ze dicht bij het glas opdat ze voldoende licht ontvangen. Waar we planten, zorgen we voor een goede bewerking en bemesting opdat we een behoorlijke groei en bloei mogen verwachten. Een ander werkje dat dit jaargetijde kenmerkt, is het opruimen van alles, wat den tuin ontsiert. Vallende bladeren kunnen een oogenblik mooi zijn maar wanneer ze op onze groene rots plantjes liggen zullen deze er licht onder verstikken, dus ruimen wc ze spoedig op. Ook het gras krijgt onder een bladlaag kale plekken, zoodat het daar niet mag blijven liggen. Op de paden belemmert het de afwatering en vormt het rottend blad mod derplekken. Alleen tusschen heesters cn boomen hindert het niet en daar laten we het ook in elk geval liggen, omdat het een humuslaagje vormt wat den planten weer ten goede zal komen. Verder kunnen we het blad aan een hoop zetten; we krijgen op die wijze mooie bladaarde die wc voor het kweeken van tal van- planten uitstekend kunnen gebruiken. Het loof van Dahlia's ,en de stengels van afgestorven vaste planten zetten we met ander tuinafval ook aan ccn hoop. Hier van krijgen we de compost die als bemes ting van den tuin in het voorjaar weer goed kan dienen. Wel zorgen we dat hier geen onkruidzaden, zieke plantendeelen of harde voorwerpen in komen. Deze worden verbrand of weggevoerd. Moskou, 27 Nov. (Reuter). Naar offi cieel wordt medegedeeld, is het de sovjet- Russische politie gelukt bij den texticltrust tc Charkow groote verduisteringen en ver- valschingen tc ontdekken Het betreft hier één der grootste verduisleringsgevallcn, die tot dusverre in de sovjet-unie zijn voorge vallen. Voor zoover tot dusverre kon worden vastgesteld, is de balans van de onderne ming over het jaar 1933 volkomen ver- valsclit. Van de geboekte inkomsten cn uit gaven is geen enkel getal juist, ofschoon dc balans door twee commissies is onderzocht, welke wekenlang aan het onderzoek heb ben gewerkt, zonder de vcrvalschingcn tc kunnen ontdekken. Dc directeur van liet filiaal van dc Rus sische staatsbank te Charkow is op de hoogte geweest van dc verduisteringen en heeft deze zelfs gefinancierd. De maat schappij heeft van dc staatsbank op grond van vcrvalschte rekeningen crcdicten ten bedrage van 360.000 roebel gekregen. Bij zondere credietcn ten bedrage van 900.000 roebel zijn de onderneming toegestaan. Verder heeft de trust goederen heleend, die niet aanwezig waren en wel ten be drage van 400.000 roebel. De beschuldigde ambtenaren hebben zelfs, aldus de officiecle desbetreffende medcdeeling, de brutaliteit gehad zich door den staat geldpremies tc doen toekennen voor „bijzondere presta ties". De belastingovcrbeid is benadeeld voor een bedrag van 1.200.000 rochel. Ver der beeft dc onderneming 400.000 roebel steekpenningen aanvaard. Dc bende beeft bovendien goederen ter waarde van Vs millioen cadeau gegeven, terwijl voorts, om de sympathie van de Oekrainschc overheid voor zich te winnen, door dc bende talrijke geschenken in geld zijn gegeven. Men beeft thans de nameiy van de ontvangers dezer geschenken vast gesteld. Voor zoover tot dusverre kon worden berekend, is de staat benadeeld voor een bedrag van ruim 6 millioen roebel. Talrijke personen zijn in verband hiermede gear resteerd. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M, Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 242. Boedapest legen het raadspresidium van dr. Benesj Geneve, 27 November. (V.D.) Dc Hou- gnarsche vertegenwoordiger Eckhardt beeft den secretaris-generaal van den Volken bond Maandagavond een nota overhandigd, waarin verklaard wordt, dat Hongarije er tegen is, dat dc minister van buitenland schc zaken van Tsjecho-Slowakije. di\ Bo- nesj, optreedt als president van den Vol konbondsraad bij de behandeling van bet Hongaarsch-Joega-Slavischc geschil. Als vertegenwoordiger van Hongarije in deze aangelegenheid, aldus Eckhardt, zie ik mij gedwongen vast tc stellen, dat dc functie van raadspresident ook in dc te genwoordige omstandigheden wordt waar genomen door een vertegenwoordiger van een staat, welke ten deelc betrokken is bij deze aangelegenheid. Londen, 27 Nov. (V.D.) Sir John Si mon bad gisteravond in het Buckingham palace een onderhoud met den voorzitter van den Joego-Slaviscben regentschapsraad prins Paul, over dc bij don Volkenbond in gediende klacht tegen Hongarije in ver band met den moord op koning Alexander. Van te voren had Simon een uitvoerig overzicht van den toestand gegeven in de kabinetszitting naar aanleiding van den Hongaarsrhen oisch, om de nota zoo spoe dig mogelijk tc behandelen. Benesj zal niet presideeren Genève, 27 Nov. (Reuter). In verband met den Hongaarschcn eisch. dat Benesj 'iidens de behandeling van don moordaan slag te Marseille door den Volkenbondsraad niet bet voorzitterschap zal waarnemen, deelt de informatieafdccling van den Vol kenbond mede: De secretaris-generaal beeft van den lieer Benesj, den waarnemend president van den raad, voor diens vertrek uit Genève bo- richt ontvangen, dat hij. in geval dc raad den Joego-Slaviscben eisch op do agenda der buitengewone raadszitting plaats, voor den duur van.de behandeling van dc zaak zal afzien van de uitoefening van zijn voor zitterschap overeenkomstig art 4 paragraaf 4 van het buitengewone reglement van or de van den raad. In politieke kringen te Genève1 acht men bet merkwaardig, dat deze medcdeeling pas is gepubliceerd na bet protest van den Hongaarschen gedelegeerde Eckhardt. Woensdaq a.s. tweede Jocgo Slavische nota? Genève, 27 Nov. Tn welingelichte Volkenbondskringen verluidt, dat dc nota niet bet Joego Slavische bewijsmateriaal over den koningsmoord te Marseille Woens dag a.s. aan bet Volkcnbondssecrctariaat zal worden overhandigd. Hij weigerde den eed van trouw aan Hitier af te leggen Berlijn, 20 Nov. (V.D.) Rijksminister Rust beeft den gewonen hoogleeraar in de Evangelische theologie tc Bonn, dr. Karl Barlh, die geweigerd beeft den op grond van de wet op de beêediging van ambtena ren van 20 Augustus 1934 voorgeschreven eed op den leider cn rijkskanselier af tc leggen, in zijn functie geschorst cn een dis ciplinair optreden tegen hem gelast. FRANSCHE ORDERS BIJ NEDER LANDSCHE WERVEN GEPLAATST Parijs, 27 Nov. (Reuter). Tijdens de be sprekingen voor de marincbegrooting in de kamer beeft dc afgevaardigde Leon Meyer gevraagd, waarom bestellingen worden ge geven aan het buitenland, o.a. aan Ncder- landscbe scheepswerven, terwijl in Frank rijk werkloosheid heerseht. Dc minister van marine antwoordde, dat de werven tc Dordrecht inderdaad werken voor de Rijnvloot en dat dc militaire ma rine de romp van een vaartuig beeft be steld, waarvan de motoren echter Fransch zijn. De minister beloofde de zaak nauw keurig in onderzoek te nemen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BUITENLAND Dc Belgische regceringsvcrklaring. (Ecisto Blad, pag. 1.) Verduisteringen op groote schaal in dc sovjetunie. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND Vergadering der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1.) De paleis-raadhuis-kwcstic. (Tweede blad, pag. 1). Dc aanbieding van het petitionnement van liet N. V. V. (Tweede Blad, pag. Het adres der predikanten. (Tweede blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK Gemeentezaken van Baarn. (Tweede Blad pag. 3). STADSNIEUWS Vergadering van den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 2.) Medegedeeld door bet K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Meest zwakke, Weste lijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen neerslag, iets kouder. Hoogste barometerstand 778.2 te Münchcn, Laagste barometerstand 725.2 tc Vardö. Daling van temperatuur te wachten Dc stroom van vochtige lucht uit het Westen schijnt ten einde tc loopen. De laatste Noordelijke depressie werd in Scan dinavië zeer diep en wordt door ccn flinke drukstijging op IJsland gevolgd. In Noord- Scandinavië x iel plotseling weer strenge vorst in. Ook bet gebied van lichte vorst ten Zuiden van bet hooge druk-gebied in Frankrijk breidde zich in dc richting van Duitscbïand uit. Een diepe depressie bij de Azoren schijnt zich Noordwaarts te bewe gen, maar breidde zich ook in dc richting van Spanje uit. Alles bijeengenomen, is daling van temperatuur tc wachten. In .Noorwegen stormt bet uit bet Noord-Wes ten. Er viel zware regen in Zweden. In Noord-Xoorwcgen valt weer sneeuw. De mist en windstilte houden in Frank rijk en Zuid Duitschland aan. In Noord- Duitschland is meer wind, maar is dc lucht ook betrokken. Op de, Britsche eilanden is ecnigc opklaring en afkoeling. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 WOLLEN cn ZIJDEN SJAALS Moderne Dingen. Allerliefste doosjes ZAKDOEKEN. Eau de Cologne. Dit laatste geven we ook present.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1