3@ldanopNo.42 HET K.N.A.U.-U.P.A.B. CONFLICT MOTORSTORING VAN DE HAVIK HET PETITIONNEMENT VAN HET N.V.V. BRUTALE BEROOVING Onze Postvliegers onderweg Hebt U een Taxi of Auto noodig? De handelsovereenkomst N ederland-Span j e DE 40-URIGE WERKWEEK DE VERKLARING DER PREDIKANTEN EEN OVERZICHT HUMORHOEKJE Oehoe Dinsdagmorgen gestart. Donderdag vertrekt de Uiver Aan liet K.L.M. vliegtuig üe Havik, gezag voerder de lieer Tc Roller, dat den 21sten November uit Batavia vertrokken is, brak te Djask een klep van een motor. Dinsdag morgen is het Indië-vlicgluig dc Oehoe van Schiphol vertrokken met een nieuwen mo tor aan boord om de Havik hulp te vcr.lee- nen. De Oehoe was oorspronkelijk bestemd om Donderdag 29 November do gewone wc- kelijksche vlucht te maken; gezagvoerder is de heer Tepas, 2e bestuurder de heer Van der Sijde, werktuigkundige de heer Delten- re, marconist de lieer Dik. Bovendien bevindt zich de werktuigkun dige Hoogevcen aan boord om te helpen bij het inzetten van den nieuwen motor. Op Donderdag 29 November, zal de Uiver als gewone dienstmachino van Schiphol vertrekken, onder bevel van den heer Sil- levis. De heer Beekman, gezagvoerder op de Indiëroute, maakt deze reis als tweede be stuurder mee; verder bestaat de bemanning uit de hceren Waalewijn (werktuigkundige) en Van Zadelhoff (marconist). De Uiver zal in het nofmale tempo naar Bagdad vliegen, waarheen de Oehoe terug keert, nadat hij den nieuwen motor te Djask heeft afgeleverd. Daarna zal de Oehoe de vlucht naar Batavia voortzetten, na de uit gaande passagierslading van de Uiver te hebben overgenomen. De thuiskomende passagiers en de lading van de Havik zullen, indien de reparatie vlot verloopt, met dit vliegtuig naar Amster dam doorvliegen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan keert de Uiver met pas sagiers en post, van de Ilavik naar Amster dam terug. Ruim 1't- millioen iiandteekeningen. De aanbieding aan Minis ter Slotemaker de Bruine 's-liravenhagc, 27 November. Heden middag om 4 uur is het petitionnement, dat door het N.V.V. georganiseerd was inzake de steunvcrleening aan werkloozen aan den minister van Sociale Zaken aangeboden. De lijsten met de verzamelde handteeke- ningen, die, naar gemeld is, ruim l"s mil lioen bedragen, was in den loop van den middag ten Departcmente bezorgd. Do lijsten waren verpakt in ongeveer 60 pakketten. De aanbieding van het petition nement geschiedde door den lieer IC. Kupers, voorzitter \an het N.V.V. Mede tegenwoor dig waren het voltallige bestuur van het N.V.V., alsmede afgevaardigden van bij het N.V.V. aangesloten organisaties. De heer Kupers hield een korte rede, waar in hij op de belangrijkheid van het petition nement wees en er den nadruk oplegde, dat de wcnschen, door het N.V.V. inzake de steunvcrleening naar voren gebracht wel in het hart van ons geheele volk leven. Minister Slotemaker do Bruine antwoord de den heer Kupers en zeide, dat de vraag stukken, welke door den heer Kupers aan geroerd waren, ongetwijfeld bij de behande ling van de begrooting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer tot uiting zullen ko men. Enveloppe met inhoud aan een dame ontrukt Amsterdam, 26 November. Toen een dame, die vanavond op de Ceintuurbaan in een winkel inkoopen had gedaan, op haar fiets stapte, werd zij gcruimen tijd gevolgd door een jongmensch, dat e\ oneens een rij wiel bereed. In de Koningslaan gekomen, kwam hij naast haar rijden en, haar aan sprekende, deelde hij haar mede, gezien te hebben dat zij in den winkel een gulden te weinig van het wisselgeld had terugontvan gen. De aangesprokene had het geld in een enveloppe gedaan, die zij niet had wegge borgen. Zij stapte van haar fiets om zich van de bewering van het jongmensch te overtuigen. Laatstgenoemde griste haar op hetzelfde oogenblik de enveloppe, die een bedrag van 4,75 bevatte uit de hand en ging er vandoor. De dame ontmoette even daarna een agent, wicn zij een vaag signalement van dén dader kon opgeven. Wel vertelde zij, dat hij op een fiets reed, die de aandacht trok door het vele nikkel. De agent ging op onderzoek uit en mocht, op den Willems parkweg gekomen het genoegen smaken, daar een jongeman aan te treffen wiens fiets veel overeenkomst had met de door de bestolene gegeven beschrijving. Aange zien de. wielrijder bovendien geen licht op had, hield de agent hem aan en bracht hij hem over naar hot bureau Overtoom. De dame, wier adres was ccnotcerd, werd op het bureau ontboden. Zij ontdekte in den arrestant onmiddellijk den man, die haar beroofd had. De enveloppe was niet op hem bevonden, wel het bedrag van den inhoud. Na zijn verhoor is hij achter slot en grendel gezet. GOEDKOOPE GROENTEN VOOR WERKLOOZEN? *s-G r a v e n li a g c, 27 Nov. Naar ons ter oore komt is gisteren op het departement van sociale zaken een conferentie gehouden van regeeringsautoriteiten met vertegen woordigers van acht gemeentebesturen. Op deze conferentie is besproken de mogelijk heid van het verstrekken van goedkoope groenten aan ondersteunde werkloozen. De besprekingen hadden plaats onder lei ding van den directeur-generaal voor de werkverschaffing cn steunverleening. DISTRIBUTIE-STATISTIEK Naar wij vernemen heeft de N.V. Magazijn De Bijenkorf een belangrijk bedrag beschik baar gesteld voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, sftilks voor liet inrichten van een distributie-statistiek, waarvoor het. Cen traal Bureau geen gelden disponibel had. 22-11 22-11 23-11 24-11 25-11 27-11 28—11 A Havik Amsterdam Marseille Rome Athene Mcrsamairuh Cairo Gaza Rutbawelss Bagdad Boes! ii r Djask 26-11 Karachi 25-11 Jodpocr Allahabad Calcutta Akyab 24—11 Rangoon Bangkok 22-11 Singapore 21 11 Medan Batavia 21-11 A het eerstvolgende vliegtuig van Amsterdam 29 November. Door de Cortes in eerste lezing goedgekeurd Men seint ons uit Madrid d.d. 27 Nov.: In de Cortes hebben lieden de afgevaar digden van Santander zich verzet tegen de ratificatie van de handelsovereenkomst met Nederland. De afgevaardigden van Valen cia steunden de ratificatie. De minister van handel verklaarde daarop dat de belangen van écn afzonderlijke streek niet do over hand mochten krijgen "ten nadeele van liet geheele land, dat profileeren zou van deze overeenkomst. De overeenkomst zou geens zins een dumping van Nederlandsche goe deren begunstigen aangezien er quota in worden bepaald, welke de Nederlandsche exporten con goed stuk beneden het ni veau der laatste jaren zouden houden. De minister drong dan ook hij de Cortes aan op ratificatie van de overeenkomst, welke hij een dringende zaak achtte. In zijn verdediging van de ratificatie zei- de de afgevaardigde voor Valencia Garcia Guijarro, dat rlc Nederlandsche producten die in Spanje ingevoerd werden hoofdzake lijk beslonden uit voortbrengselen der Ne derlandsche koloniën, zooals koffie, copra enz., welke Spanje, wanneer zij niet uit Nederland werden ingevoerd, uit andere landen zou moeien importeeren. Bij de stemming werd ten slotte de Spaansch—Nederlandsche handelsovereen komst in eerste lezing goedgekeurd. Morgen zal de definitieve ratificatie aan de orde komen. De Minister van Sociale Zaken acht een wettelijke regeling niet verantwoord Verschenen is de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de begroo ting van sociale zaken. De minister acht t.o.v. dc 40-urige werk week een uiterst gereserveerde houding ge boden. Wel wil li ij nagaan in welke be drijfstakken een vrijwillige samenwerking van werkgevers cn werknemers zou kunnen worden overwogen tot verkorting van den werktijd en lot vergrooting van het aantal te werk te stellen arbeiders. Gaarne wil hij met daarvoor in aanmerking komende or ganisaties in overleg treden. Maar wette lijke maatregelen zijn niet verantwoord. In vergevorderden staat van voorberei ding verkeert een regeling \an den arbeids tijd van chauffeurs. Het on sommige kanto ren voorkomende overwerk heeft's ministers volle aandacht. Langs minnelijken weg tracht hij hierin verbetering te brengen. Bij het onderzoek der arbeidsinspectie naar de technische mogelijkheid en in bepaalde be drijven vrouwelijk personeel door manne lijk te vervangen is gebleken, dat zulk een vervanging in vele gevallen op groot e be zwaren stuit. Kr blijkt een belangrijke afneming \an den arbeid der gehuwde vrouw. Voor ongerustheid t.a.v. het voortbestaan althans verder functionecren van de werk- loozenkasscn behoeft geen vrees te bestaan. VERKEERSONGEVAL IN DE RESIDENTIE Twee gewonden 's G rave n h age, 27 NewHedenochtend te kwart voor tien heeft op den Bcnoordcn- houtsr.hcweg bij het Willem W'itzenplein een aanrijding plaats tusschen een personen auto, bestuurd door den 41-jarigcn J. A. G. uit (Ie Kschdoornstraat cn ecu motorrijwiel, afkomstig uit Amsterdam. Dc bestuurder van dit motorrijwiel, de 31-jarige J. v. d. B., uit Amsterdam, kreeg tengevolge van de aanrijding een hoofdwond en een rechter- heenbreuk, terwijl de duorijder, de 30-jarige D. B. van P., eveneens uit Amsterdam, met een lichte hersenschudding werd opgeno men. Beide personen zijn door den Geneeskun digen Dienst naar het ziekenhuis Bronovo vei voer cl. Eon prachtig St. Nicolaas-cadeau Een paar ORIGINEELE NOORSCHE SCHAATSEN bij Fa. C. J. v. d. HEUVEL Valkestraat 29 Tel. 352 Adhaesiebetuiging van honderd collega's Midden October publiceerden wij een ver klaring aan Overheid en Volk van een negentiental predikanten. Thans doet men ons toekomen een opgave der eerste hon derd predikanten cn emeriti-predikanten van verschillende Kerken, die met deze ver klaring hun adhaesie hebben betuigd. liet ziju: Ds. II. Bakker, Harlingcn. Ds. G. Borger (N.II.), Hcukelom (Z.PL). Ds. J. W. v. Barnevld (N.H.), Varus (Fr.) Ds. S. Bartstra (cm.N.IL), Aerdenhout. Ds. J. van Bcntum (Vrije Chr. Gem.), Win schoten. Ds. G. Th. van Beusekom (N.H.), Aarlander- veen. Ds. M. G. Blauw (N.H.), Haarlem-N. Ds. P. Boendermaker (E.L.), Hilversum. Ds. P. Beersma (N.II.), De Krim. Ds. J. Booy (N.II.) Capelle a.d. JJsscl. Ds. A. dc Bruyn (N.II Ilooge Zwaluwc. Ds. L. G. de Bruyn (N.II.), Hetercn (G.) Ds. C. D. Bucnk (N.II.), Nijmcgcn-II. Ds. H. J. Couvée (cm.N.II.), Zeist. Ds. P. J. Couvée (em.N.H.), Zwolle. Ds. J. B. G. Croes (Chr. Ger.), Steenwijk. Ds. II. C. J. v. Deelen (N.H.), Oosterend. Ds. A. C. Diederiks (N.II.), Hilversum. Ds. G. J. van Dingstee (N.H.) Almkerk. Ds. J. D. Domela Nicuwcnhuis Nijegaard (N.H.), Beetstcrwaag. Ds. G. van Dorssen (cm.N.IL), Utrecht. Ds. G. van Duyl (N.H.), Hilversum. Ds. A. van Dijkc (N.II.), N\v. Beyerland. Ds. B. S. Dijkstra (N.H.), N\v. Wecrdingen. Ds. J. P. Enklaar (N.II.). Delden. Ds. W. van Eyk (Apos. Gem.), Utrecht, Ds. A. J. Eykman (N.H.), Zoeterwoude. Ds. Ph. F. Faber (N.H.), Sloten (N.H.) Ds. II. S. J. v. d. Flier (em.N.H.), Rijsenburg Ds. O. Groene woud (N.II.), Vriezen veen. Ds. J. H. Grollc (N.H.). Utrecht. Ds. K. P. dc Groot (N.Ger. Gem.), Delft. Ds. P. de Groot (Chr. Ger.), Gorinchem. Ds. M. D. Gijsman (N.H.), Drachten. Ds. L. dc Haan (Bapt.), Utrecht. Ds. C. H. Hagen (N.II.), 's-Hcrtogenboscli. Ds. -T. v. d. Heide (N.II.), Minnertsga. Ds. W. L. Hermanidcs (N.II.), Hulst (Z.V1.) Ds. P. II. Hcymans Visser (N.H.), Velp. Ds. W. Th. lioek (N.II.), Hardcnberg Ds. A. W. Huiskamp (N.II.), Meerssen (L.) Ds. F. E. Huizinga (Bapt.), Leeuwarden, Ds. C. B. Hylkema (Doopsg.), Haarlem. Ds. Joh. D. Jansen (N.H.) Roozendaal (N.B.) Ds. O. S. Jcllema (N.H.), Beilen. Ds. Arn. de Jong, (Doopsgez.), Broek op Langendijk. Ds. J. Jonker (N.II.), Over-Asselt. Ds. T. Jonker, Akkerwoude, Ds. W. II. Kelder Jr. (N.H.), Brcskcns. Ds. J. Kramer (N.H.), El den. Ds. J. A. van Krieken (N.II.), Haaksbergen. Ds. R. Kuipers (Doopsgez.), Middcnbeem- ster. Ds. J. J. Kuypcr (N.II.), Gendcrcn. Ds. P. J. v. Leeuwen (N.II.), Ileveskes. Ds. H. v. d. Linde (N.H.), Alsmeer. Ds. J. Louw, (Bapt.), Groningen. Ds. II. v. Lunsen (N.II.), Hoorn. Ds. J. Magendans (N.H.), Huizen (Gld). Ds. LI. Makkink (E.L.), Alkmaar. Ds. J. Mccuwenberg (N.H.), Wijchen. Ds. W. C. Mense (N.II.), Loenen o/d Vel uwe. Ds. R. J. v. d. Meulen (N.H.). Someren. Ds. J. J. van Mcurs (N.II.), Hekelingen. Ds. G. J. Mooi, (N.II.). Hallum. I's. L. Moolhuizen (N.H.), Oostwold. Ds. G. Mosterd (H.E.L.), Harlingcn. Ds. I-I. Mosterd (Bapt.), Nw. Weerdingen. Ds. J. H. Mulder (N.H.), Rotterdam. Ds. T. C. Neeleman (N.H.), Pernis. Ds. G. C. van Niftrik (N.H.), Schraard. Ds. C. F. Noltc (E.L.), Middelburg. Ds. W. Br. Onnekcs (N.H.), Wedde. Ds. F. II. v. Oosten (N.H.), Feyenoord. Ds. H. L. G. Ouwerkerk (E.L.), Purmercnd. Ds. Joh. J. v. Petegcm (Vrij Ev.), Hilver sum. Ds. W. G. Planten (N.II.), Goor. Ds. P. Pras (N.II.), Katwijk aan Zee. Ds. IT. K. Queré, (N.H.), Domburg. >s. O. J. Queré (cm. N.H.), Bilthoven. Ds. L. A. Radeinakcr (em. N.IL), Rijswijk. Ds. A. J. Raskcr (N.II., N. Ruinen. Ds. W. J. Roscam Abbing (N.IL), Valburg. Ds. Th. Schorten Jr. (E.L.), Monnikendam. Ds. J. C. Schroder (em. E.L.), Amsterdam. Ds. I,. Seinhorst (N.IL), Pesse )s. A. v. Sclms (N.IL), Hanswccrt. Ds. P. Six Dijkstra (X.H.), Tuil en 't Waal. Ds. F. Smid (N.II.), Feenverd (Gr). Ds. G. Th. Smit (cm. N.IL), Apeldoorn. Ds. J. M. Snethlage (N.H.), Appelscha. Ds. J. A. Steenbakker Moriljon Loysen (N. II.), Erica. Ds. W. P. Strntineh (N.II.). Becrtn. Prof. Dr. J. Th. Ubbink (N.II.), Groningen. Ds. G. Visser (Bapt.). Noordborgum. Ds. II. Visser (Bapt.), Snoek. Ds. J. v. d. Vlugt (cm. N.IL), Bergen op Zoom. Ds. J. J. v. d. Vlugt (em. N.II.), Haarlem. Ds. 8. de Vries (N.II.), Nw. Amsterdam. Ds. J. Wecner (N.IL), Haarlem. Ds. II. Ysebrands (N.II.), Ter ITeyde a. Z. AANVARING OP DEN NIEUWEN WATERWEG Visscher verdronken Maassluis, 27 November. Omstreeks half acht hedenavond heeft, op den Nieuwen Waterweg een aanvaring plaats gehad, waarbij een visscher is verdronken. Een visschersbootje, bemand met twee opvarenden, kwam op genoemden Water weg in botting met een veerboot Maassluis- Rozenburg. Het visschersbootje sloeg ora, terwijl de opvarenden te water geraakten. Een van hen wist zich aan het bootje vast te houden tot hij door een havenboot van de. firma Dirkzwager werd opgepikt, de an dere, P. Sijst uit Maassluis, verdronk iam- merliik. Oplossing in der minne is dringend noodzakelijk in het belang van de athletiek Sinds cenigcu lijd liecrscht oen conflicl tusschen den Utrechtschen Provincialen Athletiek Bond, den U. P. A. B. en de lande lijke athletick-organisatic, de K.N.A.U., over welk conflict reeds meerdere beschouwin gen door ons zijn geplaatst. Aangezien in verband met dit conflict eenige merkwaar dige situaties zijn ontstaan, meencn wij een overzicht der gebeurtenissen, voorzoover deze bekend zijn geworden, onzen lezers niet tc mogen onthouden. Zooals in tal van landelijke honden het geval is geweest, besloot, begin 1934 dc al- gemecnc vergadering van de K.N.A.U. tot opheffing van dc plaatselijke en geweste lijke honden. In de reglementen werd vast gelegd, dat voortaan één landelijke bond, dc K.N.A.U., zou bestaan, verdeeld in diverse gewestelijke districten. Als overgangsmaat regel heeft de K.N.A.U. de plaatselijke en gewestelijke honden de gelegenheid gegeven om zichzelf langzamerhand te liquideeren, om den overgang van zelfstandigen bond tot onderafdeeling of district van de K. N. A. U. zoo geleidelijk mogelijk tc doen vcr- loopen. Tevens werd bepaald dat.de bestu ren dezer betrokken bonden over zouden gaan in dc districtsbcsturcn van dc K. N. A. U. Dc boven gememoreerde beslissing van dc algemecne vergadering, het hoogste college van dc K.N.A.U., moet, eenmaal genomen, aanvaard worden. In het belang van de ath letiek zelve, het dient crkcnrl tc worden, is het beslaan van een sterken landclijken hond een zeer belangrijke factor. Hoe goed ook georganiseerd, een gewestelijke bond moet in beteekenis en invloed altijd achter staan hij een wijdvertakte landelijke orga nisatie. A. J. G. STRENGHOLT Het U.P.A.B.-bcstuur heeft zéér veel ge daan voor de athletiekbeoefening in onze stad en provincie, en bestaat uit mannen, die tot de pioniers van de athletieksport be- hooren. De inwendige organisatie van den koninklijk goedgekeurden U. P. A. B. was hoogst lofwaardig, hetgeen vooral bij het houden van wedstrijden tot uiting kwam. De Utrechtsche singelloop, schepping der U. P. A. B.-bestuurderen, is een evenement van nationale beteekenis. Toen nu de K. N. A. U. opheldering vroeg of vóór de gestelde termijn van 1 November de zelfstandige bond, dc U.P.A.B., geliqui deerd zou zijn cn overgegaan in liet K.N.A. U.-district Utrecht, heeft het U.P.A.B-be stuur gepoogfl verlenging der concessies vanwege dc landelijke organisatie te ver krijgen. Toen dit door het K.N.A.U.-hesLuur werd afgewezen, stonden do U. P. A. B.-be stuurderen voor deu onafwendbaren eisch, hun jarenlangcn blocicndcn Utrechtschen gewestelijken hond op 1c heffen en de regle mentaire bepalingen van dc K.N.A.U. na te leven. Het valt tc begrijpen, dat dit hun moeilijk gevallen is. Hoe men nu ook verder oyer het conflict K.N.A.U.U.P.A.B. denken moge; het U. P. A. B.-bcsluur heeft een fout begaan; liet heeft zich met bij het besluit van de alge mecne vergadering van dc K.N.A.U. neer gelegd. Mogelijk ware dc zaak nog in der minne geschikt, indien het U.P.A.B. bestuur niet hel besluit tot voorwaardelijke afschei ding had genomen. Het is vanzelfsprekend cn volkomen be grijpelijk, dat dit besluit voor hot K.N.A.U.- bestuur aanleiding was om alle onderhan delingen en besprekingen af te breken en een nieuw bestuur voor het K.N.A.U.-dis- triet samen tc stellen. Wij meencn te weten, dat het K.N.A.U.- bestinir, dat groolc waardeering voor den U.P.A.B. koesterde, met groolen spijl tot har de maatregelen is gedwongen cn slechts dc N. MUNZERT besluiten van de algemecne vergadering ten uitvoer heeft gebracht. Wij meencn dat door dc K.N.A.U. deze zaak, het conflict met den U.P.A.B., als af gedaan wordt beschouwd. In het artikel, op genomen in ons Maandagavondblad dat ons werd toegezonden vanwege de perscommis sie van dc K.N.A.U., heeft men dit duidelijk kunnen lezen. Anders is het gesteld met den U.P.A.B., die op Zaterdag 8 December zal vergaderen. ITet bestuur zal een overzicht geven van het gebeurde. Wij zijn benieuwd wat in deze al gemecne vergadering gesproken cn beslist zal worden. Wij vermoeden dat Ier U.P.A.B.-vergade ring een besluit genomen zal worden, dat zal resulteeren in een overgang van den U.P.A.B. in het K.N.A,U.-district Utrecht, zooals dit door dc algcmcene vergadering van dc K.N.A.U. indertijd is besloten. Voor een voortbestaan van den U. P. A. B. met slechts enkele aangesloten vereenigingen en een gering aantal athleten, in vijandschap met de K.N.A.U., voelt het huidige U. P. A. B.-bestuur, naar wij meencn te weten, zeer weinig. Wij betreuren dat dc overgang van zelfstandige gewestelijke organisatie naar *:cn onderafdeeling van den grooten lande- lijken bond door dit conflict met ecnig ge rucht geschiedt. Ongetwijfeld zijn wederzijds gevoelige plekken geraakt en fouten ge maakt. In het belang echter van de beoefe ning van de athletiek hopen wij dat eencr- zijds de ontwikkeling van het Iv.N.A.U.-dis- trict een ongehinderden voortgang zal vin den, anderzijds dc U.PA.B.-bestuurderen, er varen mannen van groote kwaliteit, voor dc athletiek behouden zullen blijven. PAARDENSPORT CONCOURS HIPPIQUE TE HAMBURG—FLOTTBECK Moeilijkheden voor het vervoer van Nederlandsche paarden in Duitschland A m sterdam, 27 Nov. Van 30 Nov. tot 2 Dec. a.s. vindt te HamburgFloltbeck een concours hippique plaats, waaraan de beste Duitschc ruiters deelnemen, zooals Ritmeester Salila en Oberlcutenant Brandt. De Nederlandsche ruiters Luitenant Gre- tcr uit Amersfoort en de heer Pasman uit Den Haag hadden uitnoodigingen ontvan gen om aan dit coucours hippique .met eenige paarden deel te nemen, aan welke uit- noodiging men gaarne gevolg had willen geven, indien zich niet onverwacht verschil lende moeilijkheden hadden voorgedaan. Daar de paarden van Luitnant Greter in de winter rust hebben na het zware zomer seizoen zou de Nederlandsche officier uit komen op paarden van den heer Pasman. Deze zou de paarden met een Nederland- schen expediteur per vrachtauto naar Ham burg zenden, maar thans is bericht ingeko men, dat het in Duitschland verboden is deze "paarden met een Nederlandschen ex pediteur te doen vervoeren. De paarden zou den aan de grens moeten worden overgela den in een vrachtauto van een Duitsclien expediteur, hetgeen niet alleen veel moeite met zich mee zou brengen, maar wat ook de kosten extra hoog zou maken, nu men van twee expediteurs gebruik zou moeten maken. In dit verband heeft de heer Pas man afgezien van het zenden der paarden naar Hamburg, zoodat geen Nederlandsche ruiters aan het tournooi te Hamburg— Flottbeck zullen deelnemen. INTERNATIONAAL CONCOURS-HIPPIQUE BERLIJN Nederlandsche deelneming waar schijnlijk Amstcrdam. 27 Nov. Op 28 Januari a.s, begint te Berlijn het jaarlijkschc internatio nale concours hippique, waaraan waarschijn lijk ook enkele Nederlandsche ruiters zullen deelnemen. Besprekingen te dien aanzien worden nog gevoerd. Aan dc springnummers zullen, in dien toestemming zal worden verleend, deel nomen Luitenant van Lennep, Luitenant Groter en Luitenant van Schaick met nog nader aan te wijzen jiaardcn. Filmster: ..Iedereen feliciteert mijn zesden echtgenoot." Vriendin: „Behalve je advocaat, die schudt zichzelf de hand." (Humorist).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 6