Cognac Vieux XXX J. A. SCHOTERMAN Zn per flesch f 3.75 Wijnhandel Utr. straat 17 Gevestigd 1878 Telefoon 145 AMBTENARENREGLEMENT TE BAARN SAMENVOEGING BATAVIA EN MEESTER CORNELIS Radioprogramma TUINBOUW- EN PLANTKUNDE Prijsuitreiking in restaurant „Princess". Gisteravond had in „Princess-room" door de vcreeniging „Tuinbouw- en Plantkunde" de prijsuitreiking plaats van de dezen zo mer in de markthal alhier gehouden ten toonstelling van bloemen, planten en fruit. De voorzitter, tic heer P. van Straalen, wees in zijn inleidend woord op het goede resultaat van dc tentoonstelling, maar te vens op het feit, dat deze financieel niet heelemaal geslaagd was. liet tekort be draagt 130, tegen een totale uitgave van rond 800, waaronder begrepen de huur .van gebouwen ten bedrage van /277.C0 De voorzitter doet nu het volgende voor stel: het waarborgfonds bedraagt ƒ431, waaronder een bedrag van 202 van parti culieren, die uit sympathie geteckcnd heb ben en waardoor het mogelijk gemaakt werd, om de tentoonstelling te beginnen. Dezo nict-lcdcn moeten nu niet gevraagd worden om bij te dragon in het tekort, maar alleen dc medewerkende vcreenigingen en leden der maatschappij; hetgeen een prettig idee voor het bestuur zou zijn, als het te kort door eigen krachten bijeengebracht werd. Dit voorste], waarhij dus beschikt mag worden over 00 van het bedrag op het fonds, werd rnet algemecnc goedkeuring aangenomen. Hierna werd overgegaan tot de uitreiking van de prijzen, bestaande uit getuigschrif ten en medailles. 1. Fruit- en Grocntcnvciling. Directeur D. J. dc Jager, getuigschrift, medaille en bovendien een plaquette van de kamer van koophandel. 2. Vereeniging „De Amcrsfoorscthe Cac- lusvriendcn", medaille van Dr. II. Th. s'Jacob en zilveren beker van den heer A. Jcllema. 3. bloemist A. Noordanus, medaille cn getuigschrift. 4. bloemist W. van Bommel, medaille an 'de afdccling Amersfoort Nederlandsche Tuindersbond. j. de firma W. A. Floor en R. v. d. Bunt, bloemisten, een eerste en tweede prijs in -den vorm van medailles. 6. bloemist O. Vacano, een eerste prijs, aangeboden door Mr. L. Stadig en een derde prijs. 7. bloemist A. M. van Bommel, eerste prijs, medaille. 3. bloemist S. G. Kortbeek, eerste prijs, medaille. 9. kweekerij „Waterdal", eerste prijs, medaille. 10. de heer G. Brouwer, twee tweede prij zen, aangeboden door den heer D. Kol ff. 11. dc heer Kanus, een tweede prijs. 12. de lieer A. v. d. Heuvel, tweede prijs aangeboden door Jhr. E. W. van Wrangel auf Linden berg. 13. bloemist N. A. Los, tweede prijs aan geboden door baron van Hecckeren. li. de heer C. Donath, tweede prijs aan geboden door den lieer J. Peper. 15. Vcreeniging van oud-leerlingen van linnbouwcursusscn, tweede prijs, aangebo den door V.V.V. 16. dc lieer B. v. Hoevelaken, derde prijs, aangeboden door liet Amersfoorlsch Dag blad. 17. Vcreenging „Floralia", twee getuig schriften met, zilveren cn bronzen medaille. JS. Mcj. Ilubcrs, derde prijs, aangeboden door den heer J. J. Sporrv. Een tweetal medailles van de verecniging „Ncdcrlandsch Fabrikaat" en den lieer J Smeenk, voor do Rudolfstichting en den beer S. Hartogsveld konden wegens afwezig- beid van dc winnaars niet worden uitge reikt. Dc heer H. J. v. d. Knoop vraagt, als „nestor" van deze bijeenkomst, het woord en wijst op hetgeen door samenwerking, met zuiver Amcrsfoortsch werk, bereikt is en lioopt, dat dit zoo door mag gaan. Dc heer S. G. Kortbeek dankt het Bestuur oor de hulp aan dc inzenders betoond en biedt, namens hen, eenigc kleine geschen ken aan de leden van liet Bestuur aan. De Voorzitter P. v. Straalen, dc secretaris P. J. de Groot en dc penningmeester J. B. Voorncvcld brengen vervolgens dank voor deze attentie. Dc voorzitter schrijft in zijn slotwoord liet succes aan de leden, inzenders en vcreeni gingen toe cn verzekert, dat het Bestuur bereid is tot medewerking, om voor dc toe komst weer eens zoo iets tot stand te bren gen. Best ons nog mede te doelen, dat de lieer K. Licthof door geestige declamatie voor een goede stemming onder de aanwe zigen zorgde. KUNSTKRING HET SCHOUWSPEL Hij blijft in onze stad voortbestaan. Dezer dagen is hel bericht gepubliceerd, dat de kunstkring liet Schouwspel, van de N.V. Internationaal Bureau Ilollandia tc Utrecht, welke in een dertigtal sleden cn dorpen van ons land afdeelingen heeft op gericht en abonncmcnlsvoorstellingcn orga niseert, tc geven door beroepsgezelschappen. Aangezien ook in onze stad een afdeeling is van dezen kunstkring, hebben wij te be- vocgdcr plaatse nadere informaties inge wonnen. Wij kunnen thans mcdcdcclcn, dat tc dezer stede ongeveer 1100 leden zijn: de .vertegenwoordiger, die deze leden in onze stad heeft geworven, heeft thans dc zaak voor eigen risico overgenomen, zoodat. dc voorstellingen dezen winter zullen blijven bestaan. Alleen zal er voortaan niet op drie maar op 2 avonden, n.l. Vrijdag cn Zaterdag, worden gespeeld. „Het Schouw spel" blijft dus in onze stad voortbestaan. GARNIZOEN In de Staatscourant, afgedrukt in ons blad Van gisteravond, stond: Benoemd tot majoor bij het 7e regiment infanterie de kapitein J. W. van der Ley, adjudant van den staf der VÏIIe infanterie brigade. Dit moet zijn de kapitein J. W. van der L o 1 v. In verhand met deze bevordering is den majoor Van der Lcly gisteravond tc zijnen huize aan «Ie Prins I-Icndriklaaii een sere nade gebracht door dc stafmuzick. AMERSF. RADIO CENTRALE Morgen geeft de Amersfoortscho Radio- Centrale naast de programma's der beide Hollandsehe zenders, die der volgende bui tenlandsche zendstations door: 11 202.05 Keulen. 2.20-^ 5.35 London Regional. 5.356.50 Droitwich. 6.50—12:20 London. Regional. 17 November tot 1 December. Concordia. Tentoonstelling van Werken van H. W. Vcc- nendaal Dzn. Geopend van 10—6 uur. 23 November tot S December. Zoölogisch Museum, Kortegracht 8. Dagelijks geopend van 10 tot 10 uur. 28 November. De Valk. Lezing van dc Nederlandsche Reisvereeniging. 28 November. Amicitia. Vioolavond Johan Blok. 8 uur n.in. 28 November. Dc Valk. Tweede uitvoe ring van dc Christelijke muziekvcrecniging „Hosanna" 8 uur n.m. 2S November. Markthal. Opvoering van dc Bcrgrevuc 193i ten bate van het Plaatse lijk Crisiscomité. 8 uur n.m. 2S November. Theosofische Loge. Inter nationale Vcreeniging Bellamy. Spreker de heer Roos over: Is Bellamy een Utopist? 8.15 uur n.m. 29 November. Dc Valk. Feestavond van dc Gereformeerde Mcisjcsvcrceniging. 29 November. Amicitia. Vergadering van dc sectic Amersfoort van het Vrijwillig Land stormkorps motordienst met vlaguitrciking. 29 November. Lulhcrschc Kerk. Kerkcon- ccrt door T. Nicrop, alt, M. Blok, viool en II. Ramsclaar, orgel. 8 uur n.m. 29 November. Amsvorde. Jongeren Vredes- Actio. Propaganda-avond. Sprekers Ds. Dik- boom over „Jeugd cn vredesidcaal" en J. Pront over Anlimilitarismc juist nu. uur n.m. 29 November. Theosofische Loge. Psycho metrische séance dooi mevrouw Akkcringa S.15 uur n.m. TENTOONSTELLING VAN HAND WEEFWERK Dc firma Van Egtcn cn Materman houdt tot 8 December tentoonstelling in do Ko ningin Wilhclminnstraat. 46. Sedert korten tijd werkt deze firma hier ter stede, zij begon uitsluitend met levering aan ver schillende zaken. Nu is zij begonnen meer naar buiten uit naam tc maken cn verzorgt ook voor particulieren woningaanklceding. Men behoeft maar oven een kijkje te gaan nemen om zich tc overtuigen dat dit aan deze firma kan worden toevertrouwd. Dat cr een bijzonder kleureneffect bereikt kan worden met weefwerk valt dadelijk op bij deze tentoonstelling. In dit donkere mistige jaargetijde is alles wat. licht en zonnig aandoet ccn weldaad. Allen, die daaraan behoefte hebben, kunnen niets beter doen dan even een bezoekje tc brengen aan de ze uitstalling van geweven stoffen. Wand en schoorstcenklceden, kussens, stoelbe- kleedsels, alles in de mooist denkbare kleuren zijn tot een zeer artistiek geheel samengebracht. Sierlijke pullen met bloe men verhoogen nog het effect. Ook de meer conservatieven op het gebied van woninginrichting zullen bekeerd wórden als zij de resultaten zien, welke bereikt worden met moderne handgeweven stoffen. UIT HET POLITIERAPPORT Haar zenuwen niet meester! Op de Langestraat, hock Zuidsingcl, had gisteren een aanrijding plaats tusschcn ccn personenauto cn ccn wiclrijdster. De auto weck uit voor een tegenligger en hot meisje, zenuwachtig geworden, kwam met de eerste in aanraking. Gelukkig slechts lichte verwondingen cn eenigc materieele schade. Nog iets te goed! Door dc rijksveldwacht werd iemand aan- jehouden, die gesignaleerd stond voor be taling van 24 boete. Deze St. Nicolaas-sur- prise is daarop betaald! Voorzorgen? Proces-verbaal werd opgemaakt ter zake van overtreding dor wapenwet tegen iemand, die op den openbaren weg in het bezit was van een wapenstok. Baldadigheid. Aangifte werd gedaan van vernieling eener automaat. Een onderzoek wordt inge steld. HOOG DE UIVER Een marsch van Fcrd. de Gocij De heer Ferd. do Gocij, directeur van de Amcrsfoortschc Muziekvcrecniging cn van de Amcrsfoortschc Politie-Muzickvereeni- ging, heeft een marsch gecomponeerd, geti teld „Hoog dc Uiver". Deze marsch zal hedenavond in het repetitielokaal worden gespeeld cn op de gramofoonpiaat worden opgenomen. Ook zal worden opgenomen de marsch „Onze Oprichter", welke de hoer Dc Gocij heeft gecomponeerd ter eerc van het 45-jarig jubileum van den heer .T. van Dorsen, aan wicn deze jubilcum-marsch is opgedragen. DRIE INBRAKEN Een geringe buit In den afgcloopen nacht is ingebroken in een fabriek aan de Drentschestraat, in dc fruit- en grocntcnvciling en in een fabriek aan de Sluisstraat. Aan dc groentenvoiling cn aan de fabriek aan de Drentschestraat wordt niets vermist; alleen is alles over hoop gehaald. Aan de fabriek aan de Sluis straat wordt een bedrag van 15 benevens ccnige sigaren vermist. Dc politie liecfi dc zaak in onderzoek. R.K. LEESZAAL In dc bcstuursvacaturc van de stichting R.K. Leeszaal, ontstaan door liet overlijden van den lieer A. F., v. Beurden, werd ge kozen dc heer E. A. Galcsloot. NIEUWE KALENDER Wij ontvingen den kalender voor 1935 van dc Nationale Levensverzekering-Rank te Rotterdam, vertegenwoordiger de heer Graafhuis, alhier. Deze maandkalcndcr geeft in duidelijke roode cijfers dc data aan cn is als kantoorkalendcr goed te gebruiken. DE BANNINGSTRAAT TE SOESTDUINEN NOG NIET GEREED De afsluiting verlengd Soesterberg. B. en W. van Soest brengen ter openbare kennis, dat de termijn van afsluiting van de Banningstraat voor het verkeer in heide richtingen met motor rijtuigen, andere rij- en voertuigen en rij en trekdieren cn vee in verhand met cene vernieuwing van het wegdek dier straat wordt .verlengd tot 13 Dccember_193l. B. en W. stellen belangrijke wijzigingen voor Ba am. Het ontwerp van een nieuw ambtenarenreglement is den leden van den gemeenteraad toegezonden voor do behan deling in de vergadering van 30 November a.s. Enkele van de voornaamste wijzigingen laten wij volgen. Voorgesteld wordf het scheidsgerecht af te schaffen, nu de Ambtenarenwet de vol ledige rechtspraak heeft gelegd in handen van het Ambtenarengerecht, waarvan over belasting niet gevreesd wordt. Het feit toch, dat dit scheidsgerecht bestaat sinds 1917 en dat nimmer een beroep daarop gedaan werd, mag als volkomen geruststellend wor den beschouwd. Van dc zijde der ambtcnaicnorganisatics is behoud van dit gerecht bepleit, omdat het beter rekening kan houden met de plaatse lijke toestanden. Aanstellingen. De aanstellingen belmo ren in de meeste gevallen op gezegeld pa pier tc worden uitgereikt. Het is niet juist, dat de kosten van dit zegel niet ten laste van de belanghebbenden komen; daarom wordt voorgesteld die onjuistheid weg tc ne men. Alle vertegenwoordigers van organisaties dringen aan op kostclooze uitreiking. Onderscheidingsteekenen enz. Voorge steld wordt dc opname van een drietal ar tikelen, krachtens welke het den ambtenaar verboden is: in dienst insignes of andere onderscheidingstcekencn te dragen, voorzoo- ver die niet van rijks-, provincie- of gemeen tewege zijn verstrekt of toegelaten; van dienst- of ambtswoningen andere dan natio nale of oranje-vlaggen uit te steken; deel te nemen aan eenigc openbare agitatie tegen de overheid en haar beleid. Vergoeding voor overwerk. B. en W. vinden dc percentages voor overuren, zoo als die thans gelden, tc hoog. Zij zijn van meening, dat tegenover behoorlijke arbeids voorwaarden, als van dc overheid geëischt, dc overheid zoodanigen ijver van haar per soneel mag vergen, dat zoo noodig extra ar beid wordt verricht, zonder dat daarvoor in alle gevallen extra loon rnet zeer hoogen toeslag wordt betaald. Voorgesteld wordt dc volgende regeling: 15 (thans 25 voor overwerk gedu rende dc eerste twee uren na den werktijd: 30 (thans 50) voor overwerk gedurende dc overige uren, voorafgaande cn volgende op den nacht; CO (thans 100 voor overwerk hij nacht en op Zondag, Nieuwjaarsdag en an dere met name genoemde feestdagen. Do hoofden van takken van dienst zullen bevoegd zijn overwerk zooveel mogelijk met vrijen tijd te vergoeden, echter met dien ver stande, dat de vastgestelde percentages steeds in geldloon worden uitbetaald cn de vrije tijd moet genoten worden binnen 4 we ken na het overwerk. Vacantie. Ambtenaren in hoogeren rang, die meer inspanning vereischenden arbeid verrichten dan ambtenaren in lagere rangen, behooren ccn langere vacantie te genieten. Thans genieten allen 14 dagen. Voorgesteld wordt dc volgende regeling: Jaarloon met emolumenten minder dan ƒ2000 12 werkdagen; Jaarloon enz. van ƒ2000ƒ3000 15 werk dagen; jaarloon enz. van ƒ3000—ƒ4000 IS werk dagen; jaarloon enz. van -1000 cn meer 21 werk dagen. Het hoofd van ccn tak van dienst zal ten minste IS werkdagen genieten. Wachtgeld. Een wijziging wordt voor gesteld, omdat toekenning van wachtgeld bij gemis aan bekwaamheid cn kennis niet iuist wordt geacht. Wanneer liet vervallen van nieuw ver worven inkomsten herstel Aan het vroegere wachtgeld tengevolge beeft, belmoren geen nieuwe, wachtgeldaanspraken tc ontstaan ter zake van liet verlies van functies, aan vaard na de oowachtgelilstclling. Behalve in het geval, dat een vrouw in het huwelijk treedt, behoort het wachtgeld ook te vervallen voor dc vrouw, die in con cubinaat gaat leven. Ter zake worden wijzigingen voorgesteld. DE TOEPASSING VAN HET DR. OTTEN-VACCINE Bandoeng, 27 Nov. (Ancta). Tijdens de behandeling van dc begrooling in den Rcgcntschapsrand bracht Dr. Heerdjanjiul- de aan Prof. Ottcn. welken huldebetuiging met een hartelijk applaus werd ontvangen. Spreker zeide niet te twijfelen aan liet wel slagen van de proefnemingen met het vac cine van Dr. Otten, mede gezien de groote medewerking welke van liet Europcesche en Inheemschc bestuur wordt ondervonden. De voorzitter stelde voor een huldigend schrijven te' richten tot Dr. Otten en tot liet Hoofd \on den Dienst der Volksgezond heid. Dc Raad stemde met dit voorstel in. MALARIA-EXPLOSIE IN LANDBOUW KOLONIE So era ba ja, 27 Nov. (Aneta). In de landbouwkolonie Kesilir in de Banjoewan- givlakte is een hevige malaria-explosie uit gebroken. De hulpverleening wordt ten zeerste bemoeilijkt doordat dc desa-wegen tengevolge van dc zware regens totaal on bruikbaar zijn. De kolonie is van Bangoe- redjo slechts, telpaard .bereikbaar. Batavia, 27 Nov. (Ancta). Het College van Gedelegeerden nam do ontwerp-ordon- nantie inzake kwijtschelding van do regee- nngsvoorschotten aan dc gemeente Moester Cornelis, zulks in verband met de samen voeging van die gemeen to met de gemeente Batavia in behandeling. Bij deze vergadering waren dc burge meester van Batavia cn de waarnemend burgemeester van Mcestcr-Conclis aanwe zig. De voorzitter verwelkomde de Rcgccrings gemachtigde voor dc Decentralisatie Mi'. Heinsius. Dc heer Blauw meent dat van ccn drin gende omstandigheid", als waarvan dc In- disclio Staatsregeling melding maakt, tot kwijtschelding van 2.000.000.— geen spra ke kan zijn. Dc lieer Kan zegt dat voor hom de bil lijkheid cn de praktische juistheid van deze, door de Regccring aanbevolen oplos- sink, vaststaat. De RegceringsgcmaolUigde voor de Decen tralisatie deelde mede, dat de termijn voor behandeling van deze ordonnantie is ver lengd. WEDEROM WINDHOOS TE SOERABAJA Socrabaja, 27 Nov. (Anela). Gisteren om vier uur in den middag werd het ha venterrein van Socrabaja opnieuw door een windhoos getroffen. Ditmaal moesten twee hellingen van dc Droogdok Mij. het ontgel den, alle zinken platen werden van het dak afgerukt cn door den wind over het kantoor heen op den Tandjong-Perak-weg geslingerd. Ongelukken kwamen niet voor. EEN BEER OP EEN SCHOOLERF Me dan, 27 Nov. (Ancta). Terwijl dc kin deren op het schoolei'f speelden kwam een Maleischc beer aan de Europcesche school tc Ivisaran het erf oploopen. Het hoofd der school, de heer Rcthmeyer, verjoeg dc heer mc.t een stuk hout, leende vervolgens een revolver van een inspecteur van de veld politie die in dc buurt woonde en legde het' beest daarna met vijf schoten neer. HET ONGELUK BIJ MAKASSAR Makassar, 27 No v. Aneta). Het lijk van den assistent-machinist Middendorp, waarvan gisteren gemeld is dat hij bij het zwemmen is vei dronken, is gevonden. Het stoffelijk overschot is te Makassar ter aarde besteld. OPLICHTING S e m arang, 27 Nov. (Anela). De Raad van Justitie veroordeelde den venduhouder én zaakwaarnemer C. J. Th. M. B. wegens oplichting tot anderhalf jaar gevangenis straf met aftrek van preventieve hechtenis. JO SPIER NAAR INDlE Socrabaja, 27 Nov. (Ancta). Dc teeke naar Jo Spier zal 27 December met dc „Marnix van St. Aldegonde" te Tandjong- Priok arrivoeren. Ilij zal, in opdracht van de Stoomvaart Mij. Nederland, een trip over Java cn Bali maken en zijn ervarin gen cn bezichtiging vastleggen in tcckcnin- gen en ccn brochure. (Vervolg) RUITERTOERISME Op Zaterdag 1 December a.s. zal weder om de uitreiking plaats vinden van de be kers, uitgeloofd voor den Rondrit te paard door Nederland in 1934. Naar men weet, is liet dc A.N.W.B., wel ke ook dezen vorm van tourisme op zijn programma heeft gezet, tot welk doel een speciale commissie voor het ruitcrloiiris- me in liet leven werd geroepen. Voorzitter dezer commissie is dc lieer A. Spanjaard, lid van het dagclijksch bestuur van den A.N.W.B., terwijl de kolonel b.d. J. Alma dc functie van secretaris bekleedt. Er is dit jaar, vooral in de afgcloopen maanden, door dc bondsleden aan dezen rondrit te paard deelgenomen. Daarnaast werd de rit volbracht door meerdere de tachementen van militaire korpsen en der bereden politie. Dc plechtigheid der beker-uitreiking heeft plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Naar wij vernemen, zullen verschillende militaire en civiele autoriteiten hierbij aan wezig zijn. Schaatsenrijden DE KUNSTRIJDER LOSCHITZ OVERLEDEN Tengevolge van een val op het ijs We en en, 27 November. (V.D.) Gister avond vond op de ijsbaan van dc Wiener Eislauf Verein een tragisch ongeval plaats. Dc bekende Oosten rijkschc kunstrijder Os kar Loscliitz viel bij zijn training dermate ongelukkig, dat hij zijn halswervel brak en kort na het ongeval overleed. Loschitz was van plan tot het professio nalisme over te gaan en in verband hier mede wilde hij een zeer speciale oefening insludeercn. Tegen den raad van zijn trai ner in, die in het bijzonder een salto rug waarts als levensgevaarlijk karakteriseer de, trainde Loscliitz juist op deze oefening met het bckcndo_noodlottigo gevolg. DONDERDAG 29 NOVEMBER Hilversum, Golflengte 301.5 M. A. V. R. O. 8.00 Tijdsein. 8.01 Grnmofoonmuziek. 10.01 Morgenwijding. 10.15 Gram.muzick ter nabetrachting. 10.30 Solistcnconccrt cn voordracht. Bram van Zanten, cello; Gcrrit Kijk in dc \egtc. tenor,I nan den vleugel: Egb. Veen; Ric Bcjcr, dracht. 12.00 Tijdsein. 12.01 Lunchconcert dor John van Brück znn orkest. 12.45 Orgelconcert door Pierre Palla. „van 1631—1031 in dertig minuten!" 1.15 Voortzetting lunchconcert. 2.30 Gramofoonmuzick. 3.00 Naaicursus door Mevr. Ida dc Leeuw van Rees. 3.45 Zendcrvcrzorging. I.00 Mevr. Antoinctto van Duk spreekt voor zieken en ouden-van-dagen. 4.30 Gramofoonmuzick. 4.45 Voor grooterc kinderen. Studio-opvoe ring van ..Dc Scheepsjongens van Bontckoe hoorspel in 12 tafereclcn nnar hot bock van Joh. Fabricius door Cor Hermus. Spolloidïng: Kommer Klcijn. 5.30 Dincrmuziek door Tuschinski s Select ba- Ion Orkest o.l.v. Max Tak. 6.30 Sportpraatjc door II. Hollander. 7.00 Pianorecital door Sviatoslav Soulima Strawinsky. 7.30 Engolachc les voor gevorderden door Fred Fry. 8.00 Tijdsein. 5.01 Nieuwsberichten Vaz Diaa. 8.05 Studio-opvoering van „Peer Gynt", ccn dramatisch gedicht door Hcnrik Ibsen. erta- ling: B. A. Mculeman. Spcllciding: Kommer Klcijn. 10.15 Ooggetuigcvcrslng van het KoninkluK Huwelijk van Prins George cn Prinses Marina, in de Westminster Abbey, Loden. 10.45 Gramofoonmuzick. II.00 Nieuwsberichten Vaz Dias. 11.10 Aansluiting van het Carlton-IIotcl tc Am sterdam. Mclle Wccrsma and his Red-Whltc- Bluc Aces. 12.00 Tijdsein cn sluiting. Huizen, Golflengte 1875 M. K. R. O. 8.00 Morgenconcert. N. C. R. V. 10.00 Tijdsein. 10.00 Leger des Hcils-kwartiertjc (Gramo- foonplaten). 10.15 Morgendienst, door ds. Th. Schorten Jr„ Evang. Luth. Predikant, tc Monnikendom. 10.45 Gramofoonmuzick. K. R. O. 11.00 Gramofoonmuzick. 11.30 Godsdienstig halfuurtje, door Pastoor L. H. Perquin. 12.00 Tijdsein. 12.01 Politieberichten. 12.15 Lunchconcert, door het K.R.O.-Orkczt, o. l.v. Marinus van 't Woud. 1.00 Gramofoonmuzick. 1.20 Vervolg concert. N. C. R. V. 2.00 Tijdsein. 2.00 Cursus fraaie handwerken, door mcj. Q. Ably. 3.00 Vrouwenhalfuurtje. Spreekster: mevr. Dra H. C. Voorhoeve—Ten Bruggcncatc, to Rot terdam: „Midden in het werk." 3.15 Tijdsein. 3.30 Het Concertgebouw-Orkest, o.l.v. prof. dr. Willem Mengelberg. (Gramofoonplaten). 3.45 Verzorging van den zender. 4.00 Bijbellezing door ds. D. A. v. d. Bo$cV., Ned. Horv. Predikant. Zang: J. II. Smit Duyzcnt- kunst. 5.00 Cursus Handenarbeid voor onze jeugd, door II. J. Steinvoort: „De afwerking van de doos." 5.30 Concert door het Amstcrdamsch Salon- Orkest o.l.v. D. II. Ph. Kiekens. 6.-15 C.N.V.-kwartiertje. Spreker: II. Amelink, Lid Tweedo Kamer, Seer. Chr. Ned. Vakverbond. 7.00 Politieberichten cn Persberichten Ned. Chr. Persbureau. 7.15 Gramofoonmuzick of 'n Greep uit het dagelijks gebeuren. 7.30 Weekoverzicht. „Wat cr op de wereld ge beurt" door Corn. A. Ciayé. S.00 Tijdsein. 8.00 Zangavond van Ring Noord-Holland bo- van het IJ van den Bond van Chr. Zangverceni- ging in gebouw „Harmonie" tc Alkmaar. 9.00 Spreker: Ds. J. C. Koningsberger, Ned. Hcrv. Pred.: „Bekecring." 9.30 Persbureau Vaz Dias. 9.40 Vervolg Zangavond. 10.40 Gramofoonplatenconcert. Brussel, België, 321.9 M. Vlaamsche uitzending. 12.17 Gramofoonplaten. 1.202.20 Concert door het Omroeporkest o.l. van Gason. 5.20 „Het Grcgoriaansche lied in dc Advent* tijd", concert door dc Schola der Fraters Domi- nikanen o.l.v. E. P. Althanaas de Vos, O.P. S.20 Concert door het Omroeporkest o.l.v. Ga son. 9.20 Concert door het Salonorkest o.l.v. K. Walpot, m.m.v. J. v. d. Hoecke, harmanita- 10.2011.20 Gramofoonplaten. Brussel, Bclgic, 483.9 M. Fransche uitzending. 12.15 Concert door het Salon-orkest o.l.v, Ch, Walpot. 1.202.20 Gramofoonmuzick. 5.15 Symphonieconccrt. 6.35 Gramofoonmuziek. 3.20 Het Salon-orkest o.l.v. K. Walpot. 9.35 Het Omroeporkest o.l.v. F. André. 10.2011.20 Gramofoonmuzick. Deutschlandscndcr, (Ryksz.), 1571 M« 5.50 Morgenspreuk. Hierna tot 7.20 Concert liifi Berlijn. 32.15 Gramofoonmuzick. 5.20 Concert door B. Sturmcr (piano)', R, Schroeder (viool) cn II. Bcrckmann (cello). 6.20 Zang cn voordracht door Kate Kühl eö Bruno Fritz. 8.05 Het Bcrlijnsch Philh. orkest o.l.v. Wilhclnt Sicben m.m.v. Bomhard Leszmann (viool). 10.2011.20 Herbert Fröhlich en Robert Gadcif met hun orkesten. Droitwich, Engeland, 1500 M. Nationaal Programma 11.05 Verslag van het Koninklijk Huwelijk van Z.K.1I. den hertog van Kent met H.K.H. prinses Marina van Griekenland, in dc Westminster Abdij. 11.05 Beschrijving van de omgeving door H, Marshall. 11.20 De Plechtigheid. 12.05 Verslag van het vertrek van Bruid cn Bruidegom, door Howard Marshall. 12.20 Het Rutland Square cn New Victoria- orkest o.l.v. N. Austin. 1.20 Gramofoonmuzick (nieuwe opnamen). 2.25 Het Victor Olof Sextet. 3.20 Het Commodore Grand-orkest o.l.v. II. Davidson. 4.10 Gramofoonmuzick. 5.05 Orgelconcert door T. W. North. 5.35 Jack Jackson en zijn orkest uit het Do- Chester Hotel. .50 De grondslagen der muziek. „From Plain- song to Purcell." Leiding: Sir Richard Runci- man Terry. M.m.v. de Radio-Zangers. 7.40 Gramofoonmuziek. 9.20 Gramofoon-opnamcn van Raie da Costa. 10.85 Kamermuziek door het Londensch Blaa3- kwintet (fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn). 11.3512.20 Het B.B.C.-Dansorkcst o.l.v, Hcnry_HalL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 7