DAGBLAD „DE MOOR" HET SINT NICOLAAS-GESCHENK HEIEN JIAMI14NC Mfl/JE/IFfE* DE PREMIEPLAAT WIJNHANDEL 3 CENT PER STUK L. C. SCHOENMAKER Spiritische Ver. HARMON IA Maison Hartel ~c" I M I DAN MOET U HET LEZEN Zr. G. VISSER- UITSLAGER Het Wonder van Amersfoort Het Wonder van Amersfoort OUD AMERSFOORT BOEKHANDEL J. H. ITTMANN DREIN DRENTEL en PIET PRIKKEL. Advertentiën Bok's Ringen J. BOK Horlogerie „De Tijd" GEEN TIJD VITESSE I. WILHELMINASTRAAT E.M. VAN HAMERSVELD. Bekendmaking ANTIEK Zandaardappelen Donderdag 29 November 8.15 u. n.m. Psychometrische séance te houden door Mevr. AKKRINGA. Gebouw Theosofische Vereeniging. Regentesselaan. Entrée leden vrij Niet leden f 0.50 WINTERMANTELS BONTMANTELS U kunt er zelf voor zorgen, Geldersche rookworst STEGEMAN Co. DEVENTER 1 gen, I WILT GIJ OP DE HOOGTE WEZEN? „AMERSFOORTSCH DAGBLAD" ♦1^ fanTU.262nri N.V. UTRECHTSCHEHYPOTHEEKBANK UTRECHT Pandbrievsn f 64.000.000.- Reserves 1.823.268-44 4 pandbrieven a 1001/4°/o VERMOUTH VALENTE 11.25 per lit. MARTINI - 1.50 per lit. CINZANO - 1.50 per lit. GANCIA - 1.60 per lit. WITTE GANCIA - 2.- per lit. PORT SHERRY MADERA L. NIEWEG „UIVER" STOFZUIGER f44.90 met bon voor GRATIS vlucht L. NIEWEG KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! VOOR UWE DOCHTERS VAN HET „AMERSFOORTSCH DAGBLAD" w. J. van dam: „AAN DEN SINGELKANT" ZEKER sobakken visch is een heerlijk ge recht dat iedereen ZEER DIK WIJLS zou eten, wanneer aan het bereiden geen eigenaardige bezwaren verbonden waren. UTRECHTSCHESTRAAT MAISON „DE BONNETERIE" ZUIDSINGEL 7 TEL. 1871 St. NICOLAAS GESCHENKEN lieden overleed zacht en kalm, na kortston dige ziekte, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer HENDRIK BARENDREGT Oud hoofd eener school, in den ouderdom van bijna 75 jaar. Uit aller naam, J. BARENDREGT. Amersfoort, 27 November 1934. Pieter Bolhlaan 24. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 29 Novem ber op de Algomecne Begraafplaats aan den Soestenveg. Vertrek van het sterfhuis 11 uur v.m. brengen gelnk, lc kwaliteit gewaarborgd goud. Koopt Uw trouw- en verlovingsringen bij SOESTERWEG 277 Amersfoort. Bekroond en gediplomeerd. Het bestuur van do Stich ting „De Lichtenberg Ziekenhuis" bericht hiermede, dat bij de op 23 Nov. jl. ten overstaan van notaris JOII KNOP PERS gehouden trekking, IS UITGELOOT: één obligatie a f 1000. 110. 47, van de 5 leening van 1 Juli 1930 van genoem de Stichting. Betaalbaar per 1 Jan. 1935 bij de N.V. Rotterd. Bank- vcrccn., alhier. om te schrijven Uw -Agenda'* Versla gen, Bestekken, Recla- mcbrieven? dan naar 10 Wij doen het voor U VLUG en ZEER BIL- LIJK. De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden, dat van 30 November 1934 tot cn met 29 December 1934 ter Provin ciale Griffie van Utrecht op alle werkdagen, uitgezonderd des Zaterdags, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en des Zaterdags van 9 tot 12 uur, voor een ieder ter in zage zal liggen een aanvra ge van G. J. E. VAN LEY- DEN te Wccsp om vergun ning tot het in werking brengen van een autobus- dienst (alleen des nachts) op het traject Amsterdam AmersfoortWoudenberg Ede—Arnhem. Gedurende gemelden ter mijn zal ieder belangheb bende bij hun College schrif telijk en op 31 December 1934 te IOV2 uur teu Provin ciehuize bij een Commissie uit hun College, welke daar toe in het openbaar zitting zal houden, mondeling be zwaren tegen voormelde aan vrage kunnen inbrengen. Utrecht, 26 November 1931. De Gedeputeerde Staten van Utrecht, BOSCII VAN ROSENTHAL, Voorzitter. Til. M. VAN ASCII VAN WIJCK, Griffier. uit boedel blauw porselein BILLIJK te koop, borden ((bord) van diverse grootte uitsl. aan part. Br. onder No. 5884 bureau Amersf. Dagblad. Chemisch reinigen Mantels - Japonnen Keurige aflevering, thans zeer goedkoop. Ververij firma K. W. JAEGER Langestraat 10. Tel. 19? Heden hebben wij weer onze buitengewoon beste ontvangen. Prijs onveranderd 45 cent per 10 K.G. Zaterdag en Maandag wa ren wij met deze kwaliteit uitverkocht en hebben wij eenige dagen een iets min dere kwaliteit moeten ver- koopen, maar nu kunt U weer terecht! Kapelweg 56 Tel. 1804 Krommestraat 64 Tel. 794 Vermeerstraat 2 Soesterweg 92 dat U de goede ontvangt. Wanneer U er maar op let of de op het loodje staat. naam :J GiMMMUmt iMÉ&K Onze '»f gepasteuriseerde melk in flesscheh is gegarandeerd IEDERE11DAG VERSCH r&fa lllETOEJSfIAAK VAU mscrie Mf LK Vermeerstraat 10. Tel. 885 VOETVERZORGING VOETMASSAGE VOETGYMNASTIEK Spreekuur Dag. 24 beh. Dinsd. Tarief f 1.50. Ziekenf. f 1 Handbeschermers 55, 85, 1. enz. Oorbeschermers 25 ct. Waterproof beenpijpen 2.—, 2.25 en 3.Leeren motor kappen 2.75, 3.50, 4.War me handschoenen 3.25, 3.50, 4.—. HUIB HOLSTEIJN. De BANK stelt beschikbaar: in stukken van f lOOO.-, f 500.- en f ÏOO.- Dc Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER. Mr. P. R. HOORWEG LANGESTRAAT 8 TEL. 129 Utrechtschestraat 38 Telefoon 1825 Stelt U in staat GRATIS een vlucht te maken met de K.L.M. boven Amsterdam, Rotterdam of waai de K.L.M., vluchten organiseert. - Bij aankoop van de inmiddels beroemd geworden compleet met alle onderdeelen t.o. Heck's Lunchroom. (VAN 14—17 JAAR) HET MODERNE MEISJESMAANDBLAD ONDER REDACTIE VAN WILLY PÈTILLON EN MET MEDEWERKING O.M. VAN CISSY VAN MARXVELDT. Abonnement DRIE GULDEN per halfjaar. Vraagt proefaflevering bij Uw Boekhandelaar of bij de Uitgevers: VALKHOFF Co. - AMERSFOORT. is a f 2.50 per exemplaar verkrijgbaar aan onze bureaux, Arnhemschepoortwal 2a. Daarom bakt GLASTRA voor U de lekkerste Vischsoorten en verkoopt die tegen matige prijzen. De visch die GLASTRA bakt is altijd van eerste kwaliteit en zeer versch en daardoor opvallend fijn van smaak Als U bij GT.ASTRA de fijne gebakken visch koopt, komt U dit niet duurder dan wanneer U zelf bakt en de knapste kok kan ze niet lekkerder bakken. Versche Visch Gebakken Visch Gerookte Visch Vischconserven. G L A S T RA, Utrechtschestraat 40. Tel. 92. Zes reproducties naar aquarellen van EDZARD KONING Deze gekleurde briefkaarten kosten thans 18 cent per mapje van zes VLAK BIJ DE VARKFNSMARKT NUTTIGE EN PRACTISCHE IN GROOTE VERSCHEIDENHEID G9. Maar toer» de avond gekomen was, dacht Piet er zoo gemakkelijk niet meer over. 't Schip huppelde, over de gol ven als een wild geworden paard en Piet en Drein hadden alle moeite om zich aan de mast vast te houden. Toen het te bar werd kropen ze stillletjcs naar hun kooi, om gedu rende Je hcclc reis niet meer hoven te komen. 70. Toen ze 3 weken in hun hut gezeten hadden, bemerkte Piet plotseling, dat het schip stil lag. Er is een ongeluk ge beurd, huilde Drein. Als krankzinnigen holden ze naar het dek. Kapitein, kapitein, bibberde Piet, wat er is gebeurd? Beste kerels, zei de kapitein, ik kan niets meer voor jullie doen. Van nu af moet een ieder voor zichzelf zorgen. Zijn wc dna aan het zinken? jammerde Piet. Wel nee, antwoordde üe. kapitein, het schip ligt in de haven en jullie moeten cr af.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 8