4000 DL EEMLANDEÜ „Geef mij een Boveetje" i L. J. LtiYCX ZOON Dinsdag 4 December 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 134 LONDEN VIERT HET HUWELIJKSFEEST OVERWELDIGENDE DRUKTE FRANSCH-DUITSCH ACCOORD TE ROME s si s s a s MET ELKANDER VOOR EEN ANDER! Tel. 1788 Tel. 1788 LAVAL EN VON RIBBENTROP ONVERKWIKKELIJK INCIDENT EXEMPLAREN TAX9 TAXI TEL. 1830 TEL. 1093 WEERVERWACHTING f Jf 4 uur 18 min. PIANO'S IN HUUR AMERSF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per --weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-# Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer eikeregel meer f0.25. Llefdadighelds-advcrtcntlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Een indruk uit de stad op den avond van den dag, dat het huwelijk gesloten werd Een medewerker schrijft ons uit Londen: Toen de Marnix van St. Aldcgonde Don derdagmorgen de haven van Southampton was binnengevaren, en onmiddellijk de boot aan alle kanton gepavoiscerd werd vanwege het vorstelijk huwelijksfeest, rees onder enkele passagiers terstond het denk beeld om in plaats van dc gebruikelijke excursie met dc Mij. Nederland in de om streken van Southampton mee te maken, den middag-sneltrein te nemen naar Lon den, teneinde even een indruk op tc doen van de metropool aan den avond van dezen voor Engeland toch wel zeer ongewonen feestdag. Binnen een paar uur bracht do trein ons door het schoone welvende land van Kent naar Waterloo-station, en van daar kostte het alleen een ticket van den underground, en een afdaling op bewegende trappen van ecnigc tientallen meters om naar Piccadilly tc komen, waar zelfs de meest doortrapte wereldreiziger toch on willekeurig even verbijsterd slaat bij het zien van de vlammende Néon-licht-reclames die dc geweldige gevels van onder tot bo ven in een infernaal rood zetten. Wie Londen niet of nauwelijks kent, maakt onwillekeurig vergelijkingen met Parijs. En al zal liet resultaat veelal in het voordeel van Parijs uitvallen, er zijn tocli zaken genoeg, waar Londen in liet voor deel blijft Ik noemde zoo straks al die be wegende trappen in alle métro's, dan do afwezigheid van een onaangenamen atmos feer in den ondergrond, cn op liet oogen- blik ook dc onderdrukking van elk onnoo- dig straatlawaai. Voor ccn nuchter Neder lander is het werkelijk ccn wonder, dat dit duizelingwekkende verkeer van taxi's, au to's cn autobussen - nu cn dan ziet. men zoo w aar nog ccn paard en wagen uit den tijd van Dickens! mogelijk is zonder gebruik making van den claxon, zelfs vrijwel zon der liet geven van eenig geluidsignaal. Het doet werkelijk even aan alsof de tijd van dc zwijgende film is weergekeerd hoe wel, natuurlijk, het gedreun van dc zware en hooge bussen met hun bewoonde glazen étages, toch nog voldoende levendig is. Wat den Parijschen taxi's in de nachte lijke uren is opgelegd, om niet tc claxon- neeren, is voor Londen een eisch geworden ■voor dag en nacht. Ik begin medelijden tc krijgen met dc arme claxon-fabrikanten! De drukte in het hartje van Londen was, zooals verwacht kon worden, overweldi gend en nog eens overweldigend. De hoofd straten, waar geen rijverkeer was toegela ten, leken volgezogen met. wandelende men- schen. In do andere straten vertoonden do trottoirs elk drie verschillende stroomin gen; dc links- cn rcchtshoudcndc voetgan gers, het dunne stroompje van lieden die vlak naast dc winkelétalages bleven loopen om zich niets van dc schitterend verlichte uitstallingen tc laten ontgaan. En iedere winkel waar een vergrootc foto uitgestald was van den Ilcrtog van Kent cn Prinses Marina, het bruidspaar van den dag, lokte een dichten klomp van kijkers. De taxi-chauffeur die ons in het begin van den middag van hel schip naar liet Terminus-station in Southampton reed, vroeg met oen glunder gezicht of wc do „decorations" in London's straten gingen zien. Het spreekt vanzelf, dat wij ons daar wel iets van hadden voorgesteld! Maar eer lijk gezegd: dat viel tegen. Enkele groolo gevels in do drukste straten waren ver sierd met bloemen cn vlaggen, cn lieten zich beschijnen met indirect licht, maar algemeen was die versiering niet. En do straatdecor at ie beperkte zich lot ecnige be langrijke wegen, waar het rijverkeer geen toegang had, zooals Old en New Bondstrect, die met dikke breede slingers van groen en geel, in het midden van dc straat opge nomen in een kroonvorrnig piècc de milieu, dat met elect rische gloei bolletjes was ver licht, feestelijk cn voornaam voor den dag kwamen. Hier cn daar op kruispunten hin gen reusachtige sneeuwwitte klokken mei klepels van een gedeeltelijk roodc kleur sinds Donderdag kan ieder Londcnaar we ten waar de klepel hangt, zelfs zonder dat lui de klok heeft hooren luiden. Feestelijke stemming? Ja, jawel, natuur lijk, maartoch op geen stukken na de stemming die een oningewijd vreemdeling had verwacht. Wat zouden de Amsterdam mers op zoo'n avond losgebarsten zijn, wat zou zelfs een „stijve stad" als Utrecht bij zulke gelegenheid gepresteerd hebben. En wie meende in de avondbladen natuur lijk overloopend van dc grootc gebeurte nis van den dag uitsluitsel te krijgen over openbare feestelijkheden aan dc straat muziek, dans, vuurwerk of zooiets, vergiste zich, vergiste zich blijkbaar in de mentaliteit van het Londensche volk de bladen vermeldden aan bezienswaardighe den niets anders dan theaters en cinema's. Wie totaal onkundig van de geschiedenis in London's straten wandelde, zou zich af vragen of cle stad een winkelweek op énor me schaal of iets dergelijks had opgezet De winkels - waren vol. vooral de grootere magazijnen, de banketbakkers cn, natuur lijk. de ectgclegenhcden! Malaise? „Er is geen malaise" zei ons een ober kei lner in een van de grootste en nieuwste Lyon's in goed Hollandsch de man bleek van origine een landgenoot. Wij keken ongeloovig. „Welnee, meneer, ik zal u zeggen dat wij in deze zaak plus onze zaal beneden, van af vanmorgen acht tot morgenochtend acht dc do*rtigdjuizon d bezoekers halen". De énorme, stampvolle zalen aanziende, plus de files aan dc deuren, namen wij grif aan dat hier geen al tc groote over drijving in het spel was. Bovendien, de ge rechten cn dranken in deze eetgelegenheid zijn gansch niet duur. De bovenverdiepingen van it immense blok vormen het gloednieuwe Cumberland- hotel, dat eveneens buitengewoon goedkoop is, en dat van af het vorig jaar, toen het gesticht is, nog geen enkele k a m e r on verhuurd heeft gehad. Een zeldzaam feit. Ook in onze eetzaal trof bij alle ontstel lende drukte de beheerschte, liaast puritein sche kalmte van het publiek. De épateercn- de gebaren van den zwaar gelokten „Steh geiger" waren eigenlijk de ecnige cn wij zouden nog zeggen „kou\vc"-drukte. Dit moet natuurlijk samenhangen met den flegmatieken landaard. Er zit iets sym pathieks in, maar het bleef ons toch wat al te koel. En denk niet dat dit gevolg is van ccn geringere popolariteit van het bruidspaar. Rogeerendc vorsten kunnen nauwelijks even populair zijn! In de avond bladen staat iedere lach van dc elegante Prinses Marina en iedere geste van den Duke of Kent „absurdley young, absurdly boyish" nauwkeurig cn geestdriftig geno teerd. Een van dc Londensche bladen, dat een verslag heeft van de plechtigheid :n de kerk, oijna even beeldend als ccn ro manverhaal of een film, vermeldt zelfs .le gedragingen van dc „litllc Piincess Marga ret Rose" tot die van de grijze Koningin Nee, aan populariteit mankeert het dit jon ge bruidspaar niet en men is vooral ver rukt over het feit. dat het hier absoluut een huwelijk uit liefde betreft. Als er maar een tiende waar is van do lieftalligheden en deugden die aan do Prinses worden toegeschreven haar hctoovcrendc, am berkleurige oogen, haar liefde voor muziek, theater, kunst, haar spaarzaam gebruik van poeder in Parijs, terwijl liet. in Londen hcclcmaal achterwege blijft! dan is nóg die genegenheid volmaakt verklaarbaar. En tvnisch F.ngclscli wat o.m. van Prins George verteld wordt: „Dances very well; decidedly democratie." Het viel ons op, ook op een toer por autobus door Londen, dat wij zoo weinig agenten van politie op straat zagen. Ze wa ren dan ook in de ochtenduren langs dc afgezette routers met lhin twaalfduizenden op de been geweest! In do bioscoop theater-; worth's avonds het met applaus begroete journaal van :1c trouwplechtigheid al gedraaid. l)at wil zeg gen: van dc kerkelijke plechtigheid zag men niets, dc film had zich blijkbaar moe ten benerken tot straat report age en de mist had dc fotografie aardig dwars gezeten, terwijl van dc vorstelijke nersoncn alleen derijtuigen te zien waren waarin zij moesten zitten. Zelfs liet aardige moment dal van af dc treden van do Westminsler- cnlrée prinses Marina kushanden naar de massa had geworpen, was filmisch niet vereeuwigdl'n de bladen zullen toch niet?Nee, dat is ondenkbaar. Betalingen wanneer het plebis= ciet ten gunste van Duitschland uitvalt Rome, 3 Dcc. (Reuter). Officieel wordt medegedeeld: Dc commissie van drie heeft Maandagmorgen tc Rome haar laatste zit ting gehouden, die werd bijgewoond door den Franschen en don Duitschcn ambassa deur. Dc president constateerde namens de commissie, dat tusschcn dc Fransche cn dc Duitschc regeering in alle kwesties overeen stemming kon worden bereikt die de com missie had tc onderzoeken. Dc overeen komst werd namens dc Fransche cn dc Duitschc rcgccring door de beide ambassa deurs en de vvederzijdschc vertegenwoordi gers onderteekend. De commissie van drie zal Dinsdag te Geneve bijeen komen om het rapport samen tc stellen, dat den op 5 Dcc. bijeengeroepen Volkcnbondsraad zal worden voorgelegd. Bij liet sluiten van dc werkzaamheden te Rome dankte baron Aloisie namens dc commissie dc Fransche cn Duitschc verte genwoordigers en deskundigen en in liet bij zonder de financicele subcommissie van den Volkenbond voor de daadwerkelijke mede werking. Rome, 3 Dec. (V.D.). Naar verluidt is bij de Saaronderhandelingen overeengeko men, dat voor de Saarmijnen 900 millioen francs zullen worden betaald en zekere steenkoolleveranties zullen worden verricht, wanneer het plebisciet ten gunste van Duitschland uitvalt. Naar inzake de regeling van de Saai kwestie nader wordt medegedeeld, krijgt Frankrijk behalve de 900 millioen francs belastingvrije exploitatie der Wandtmijnen voor den tijd van 5 jaar. Dc exploitatie mag niet uitgaan boven een bepaalde hoe veelheid gewonnen steenkool. Er zijn maat regelen genomen om le verb in deren, dat dc contante betaling der 900 millioen francs een verslechtering van dc dcviezenpósitic Kerstinzameling uitgaande van de Vereeniging De Ned. Dagbladpers Alle couranten in Nederland hebben een aanval op de beurs van hun lezers geopend. Moeten wij al weer offeren, zult ge zéggen? Ja, maar Dc Nodcrlandschc regeering heeft twee millioen gulden beschikbaar gesteld voor een extra Kcrstgave voor dc wcikloozen in Nederland. Dc Nederlandschc Dagbladpers vraagt nu voor dc behoeftigen nict-w erkloozen cn die zijn er immers ook zoo velen in ons land een offer van u, opdat ook zij met Kerst mis ccn uitkeering zullen krijgen. Met volle instemming cn medewerking van de Regeering is deze oproep voorbereid; dc burgemeesters in Nederland zijn op dc hoogte gebracht en aan hen zullen straks de binnengekomen gelden worden overge maakt. Zij zullen dan naar eigen inzicht aan de behoeftigen in hunne gemeenten ccn extra uitkeering kunnen doen, wanneer iedere lezer ccn gift, groot of klein, aan zijn krant zal toezenden. Maakt met Kerstmis duizenden blijde gezichten cn Uw Kerstmis zal er des tc gelukkiger door zijn. Vergeet voor een oogenblik al wat verdeelt en scheidt cn steunt met uw gave, groot of klein, dezen algciiiccnen op roep. Zendt ons Uw riks, gireer ons ccn pop, Want op die daad, daar rust zegen op. Directie: \MERSFOORTgCH DAGBLAD Postgiro -17910 0000000000000E0 van Duitschland met zich mede zal bren gen. Verder is ovcrccngcKonien, dat dc ga ranties, gelijk die in het Raadsbesluit van -4 Juni voor dc stemgerechtigden zijn be paald. op over het algemeen gelijke voor - waarden ook zullen worden uitgebreid tot dc niet stemgerechtigden. Voor personen, die zich later in het Saargebied hebben gevestigd zijn overgangsmaatregelen be paald. Omtrent dc regeling der Saai kwestie kan in aansluiting op het reeds gemelde wor den medegedeeld, dat de uitbreiding «lei garantiebcpalingcn voor nict-stomgerechtig- den gelden zal voor zoo ver deze op den dag van het pleblisciet drie jaar in liet Saargebied ingezetenen waren. Bovendien is bcpadld, dat. bewoners van het Saarge bied voor den lijd van een jaar uit het Saargebied kunnen emigreeren. Deze bepa ling is echter in geen enkel opzicht van invloed op de Duitschc wetgeving inzake het Duitschc. onderdaanschap. Dc overeengekomen bepalingen zullen op 5 December ann den Volkcnbondsraad wor den voorgelegd. Aloisi naar Genèvc vertrokken De voorzitter \an cle commissie van drie voor Saarproblcmcn, baron Aloisi, is heden naar Genèvc vertrokken. Dc commissie van drie zal Dinsdag hare werkzaamheden to Genèvc hervatten en liet rapport aan den Volkenbond uitwerken. De Duitsche des kundigen zijn heden naar Berlijn vertrok- kcn. DEFENSIEVE FRANSCH—ENGELSCHE LUCHTOVEREENKOMST BEPLEIT Tegen het werpen van bommen Londend, 3 December. (Reuter.) In de Sunday Times stelt Scrutator voor een de fensieve luchtvaartovereenkomst te sluiten tusschcn Engeland en Frankrijk, waarbij Duitschland cn andere landen zich kun nen aansluiten en welke liet werpen \an bommen boven deze landen verbiedt. De geheelc lucht in Noord-West cn Mid den-Europa zou op clcze wijze neutraal worden, aldus Scrutator, cn cle overeen komst zou in den loop cler tijden interna tionaal kunnen worden. Nieuw gemotoriseerd lucht afweergeschut S t o c k h o 1 m, 2 December. (Y.D.) De gioote Zweedsche wapenfabriek Bofors bij Kaïisborg heeft een nieuw geschut voor luchtafweer vervaardigd en reeds gedemon streerd voor den Zweedschen generalen staf. Hel is een automatisch kanon van 40 m.M., dat gemiddeld 135 schoten per mi nuut kan lossen. Met dit kanon zou het mogelijk zijn vliegtuigen op 7500 M. met vrij grootc zekerheid te raken. De kanon nen kunnen verplaatst worden met een snelheid van 60 K.M. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. De pers vraagt zich af waarin Duitschlands goede wil zal blijken Parijs, 3 Dec. (V.D.). liet. onderhoud tusschcn den Franschen minister van bui tenlandsehc zaken en den Duitsche gcvol- machtigde in ontwapeningszaken, von Rib- bentrop, wordt door dc Parijschc bladen uitvoerig besproken. De Paris Soil* wil Duilschlandè goeden wil afmeten aan cle Duitsche houding in do kwestie van het. Oostelijke pact. Do Temps vraagt of hot. onderhoud een uit gangspunt zou kunnen zijn voor werkelijke Duitsch-Franschc onderhandelingen. Men zal met betrekking lot dc houding van Ber lijn over enkele dagen zonder twijfel belet zijn ingelicht. Wanneer zij kans op succes willen hebben kunnen onderhandelingen .slechts langs den normalen diplomatieke» weg worden opgenomen. Het blad legt in het bijzonder den nadruk op de overeen stemming der Fransche en Engclschc- po litici betreffende alle essenticelc problemen, hetgeen gebleken is uit dc redevoeringen van Baldwin en Laval en vraagt dan ot Duitschland misschien eer, manoeuvre in den zin heeft. Toch is dc houding van een clccl van de Duitschc pers opmerkelijk. "Voor Frankrijk komt het er oj) aan cle noodzakelijke voorzicht ighcidsmaat regelen tc nemen, opdat dc geest der verzoening niet tot een geest van tweedracht ontaarde. liet Journal des Débats blijft een afwij zende houding handhaven. Het vreest", dat Laval door von Ribbetitrop te ontvangen le ver is uitgeloopcn. Aan I)e Courant en Het Nieuws van den Dag wordt d.d. 2 Dec. uit Berlijn gemeld: Vandaag is het in de Apostel Pauluskcrk tc Berlijn tijdens dc preek van een predi kant der belijdende synode tot een onver kwikkelijk incident gekomen. Ecnige» tijd geleden was dc bekende pre dikant van dc Apostel Pauluskcrk von Ra- bcnau, die tot de belijdende synode behoort, op grond van de verordeningen van lijks- bisschop Müller uit zijn ambt ontzet cn met verlof gezonden. De leiding werd daarop door het consitoric der kerk aan ds. Roller- berg toevertrouwd. Nadat dc rijksbisschop verleden week de verschillende onwettige verordeningen, die hij had uitgevaardigd weer had ingetrokken, droeg ds. Rotterbcrg dc leiding verder over aan ds. Rabcnau. Hedenmorgen zou ds. Kubc den ochtend dienst in dc Apostel Pauluskerk leiden. Ilij beperkte zich tot cle liturgie en had aan ds. Rabenau de predikatie overgelaten. De dienst was derhalve zelfs volgens de veror deningen van rijksbisschop Muller volko men rechtmatig. Toch bezette de Duitsch- Christclijke predikant Peter voor het begin van den dienst het altaar, nadat hij van te voren dc deur van dc sacristie gesloten had. Van het altaar af verstoorde hij daarop on onderbroken. gesteund door ongeveer 40 Duitsche Christenen, die hem omringden, den dienst. De Duitsch-Christclijke organist hielp daarbij mee door gedurende de preek voortdurend het orgel tc bespelen. Het zou voor de aanhangers van ds. Rabenau zeer gemakkelijk geweest zijn de rustve.rstoor- ders uit dc kerk te verwijderen, daar zij in aantal sterk domineerden. Zij lieten dit even wel na, uit eerbied voor de plaats waar zij zich bevonden. Nadat ds. Rabenau twee uur lang tcvcr- geeft gepoogd had aan het woord te komen, verliet liij met zijn gemeente, die uit vele honderden aanhangers bestond, dc kerk en was hij genoodzaakt zijn advent-godsdienst- oefeningen in dc open lucht tc houden. Het is gebleken, dat deze verstoring van den dienst door ds. Peters slechts een onder deel van de Duitsch-Chi istelijkc maatrege len is. De Duitsche Christenen zouden door een rondschrijven het parool uitgegeven heb ben de godsdienstoefeningen van de belij dende kerk op ieder mogelijke wijze te ver storen en een zoodanig tumult tc veroorza ken, dat de politic de bijeenkomsten zou moeten verbieden. PAUL BONCOUR OVER DEN TWEEJARIGEN DIENSTTIJD In het blad Oeuvre schrijft oud-minister Paul Boncour: Wanneer, de ontwapenings conferentie geen resultaat oplevert, wan neer er geen algemeen ontwapenings- arcoord tot stand komt. zal nog voor het einde der huidige pavlementsperiode de verlenging van den alqemecncn dienst plicht tot twee jaar een h»>t .vmvUw DIT BLAD HEELT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Betrouwbare Onderneming WAGENS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTE-POLITIE. PASSAGIERS VERZEKERD Naar buiten 6 cent p. K.M. STANDPLAATS STATIONSPLEIN (Rechterzijde Hotel Monopole) Hoofdkantoor KAMP 41. BINNENLAND Een mooi succes der Amsterdamse! 10 houding der Parijsche iiolitie. (Tweede Blad. ]>ag. 2). Belangrijk rapport over werkgelegenheid voor de jeugd. (Tweede Blad, png. 1.) Een Nedcrlandsrh crcdiet \an I milliard Francs aan Bclgiè. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Hel hegin is crl (De Kerstinzameling van de Ned. Dagbladpers). (Eerste Blad, pag. 2). Dc wederverkoop van gaspenningen. (Eerste Blad, pag. 2). Huldiging van don lieer Sehoondcrwoerd hij dc N V. Dorlas. (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door liet K. N. M. I. Meest matige Zuidelijke wind, A c r w achting: Zuid-Westelijke tot nevelig tot zwaar bewolkt, aanvankc- lijk kans op regen, iets kouder. Hoogste barometerstand: 765.5 te Zurich. Laagste barometerstand: 742.0 tc Valentia. De diepe depressie in hel. Noorden is vrij- vvijl verdwenen, maar hij Ierland heeft, zich ccn nieuwe kern gevormd die zich vooral Zuid-Ooslvvaarts uitbreidt. In geheel Scandinavië en in Schotland stijgt, de barometer nog. De vorst op IJs land verdween, maar die in Noord-Scandi- navid handhaaft zich nog en op de Britschc eilanden is dc temperatuur gedaald. In de Golf van Biscayc cn in het Kanaal stormt het uit het Zuid-Zuid-Westen cn valt regen. Schotland en Ierland hebben regen bij stormachtige Noord-Oostelijke winden. Op hot vasteland komt alleen in Zuid- Duitschland cn Noord-Scaiidinavié krach tige wind voor. In Duitschland valt overal regen, in Noord-Scandinavic sneeuw, aan dc Noorscho kust regen. Ofschoon ook hier tc lande hij krimpendon wind ecnige kans op regen is, kan een Zuid-Oostwaarts trek ken van de depressie in verhand met. hooge- druk-ont wikkeling in Scandinavië weer Oostelijke» wind met eenigc afkoeling brengen. Wij verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen f 6.en f 8.per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Ook KOUSEN, SOKJES, ONDERBLOUSES, oi een lijn stelletje ZIJDEN TRICOT word gaarne aanvaard als geschenk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1