4000 DE ËEMLANDEU SCHERPE WOORDEN TE GENEVE Het daghet te Genève LAVAL ALS BEMIDDELAAR Licht op L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 11 December 1934 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 140 CONFLICT SPITST ZICH TOE PIANO'S IN HUUR Tel. 1788 Een resolutie van Eden aanvaard JEFTITSJ DREIGT EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI WEERVERWACHTING 4 uur 15 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per - weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD" PRIK npR inVFRTFUTIFM van 1-4 rcgtli I 1.05 met Inbegrip van «en bewijsnummer "Cn eIke regel mc„ f 0.25. Llefdadighelda-ödvertentiïn TOOt d. helft m den pn]s. Kleine Advertentitn „KEITJES" bij voorultbetnllng 1—5 regel, 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra i 0.05 TITOELESCGE Voortgaande behandelde spr. in bijzon derheden een reeks beschuldigingen en het Hongaarschc anlwoord daarop, teneinde te bewijzen, dat de Hongaarsche regeering meestal niet is ingegaan op dc haar gestel de vragen. Spr. behandelde de kwestie van Janka Puszta, de wapenlevering, of dc fi- ïianciecle steun voor dc terroristen, dc kwes tie der paspoorten e.d. Ondanks het Zuid- Slavische accoord van 27 Juli j.l. was het terrorisme actief gebleven. Of wel Hongarije beeft zijn verplichtingen niet nagekomen, dan wel waren dc voorbereidingen reeds te .ver ontwikkeld om nog te kunnen worden tegengegaan door een overeenkomst. Met nadruk verweerde Titoelescoe zich vervol gens tegen het verwijt in het Hongaarschc memorandum, dat het hier een propaganda- manoeuvre betrof der Ivleinc Entente. Hon garije had beter gedaan, wanneer het de mis grepen van zijn bestuur vrijmoedig had toe gegeven en toezegging had gedaan betref fende bestraffing der schuldigen. „Vergeet niet, dat morgen moeilijk kan zijn, wat van daag nog gemakkelijk is," aldus riep spr. den raad toe. Aan het einde van zijn rede gekomen werd de toon van Titoelescoe milder. Hij Melde geen concrete eischen, doch verlang de slechts zeer in het algemeen, dat Zuid- Slavië de het land toekomende genoegdoe ning zou krijgen. Men wilde zelfs de woor den van Hongarije vergeten en, wanneer de ze genoegdoening verkregen was, weer met bet land samenwerken. Redevoering van Benesj Dc Tsjcrho-Slowaaksche minister van bui- tenlandsche zaken, Benesj, behandelde al lereerst dc verwijten, die van Hongaarschc en Poolschc zijde tegen Tsjccho-Slowakijc gericht waren. Uitvoerig zette hij uiteen, dat zijn land zich iegens dc Ockrainsche emigranten correct had gedragen en voor dc daden van terreur uit deze klingen geen xerantwoordelijkheid droeg. Spr. haalde met nadruk het woord van Lavai aan, dat wie een grenspaal verzet een verstoorder van den vrede is. Jeftitsj aan het woord Als derde spreker nam dc Zuid-Slavische minister van buitenlandschc zaken, Jeftitsj, het woord. Hij verklaarde, dat dc verdedi ging van de Hongaarschc delegatie alle be wijzen cn argumenten mist. Óp dc in het Zuid-Slavicclm argument aangevoerde i'eiteii namen, data, getuigenverklaringen etc. b"eft de Hóngaarsche regeeriug niets ander* weten te antwoorden dan een eenvoudige Ontkenning zonder het geringste tegen bewijs Titoelescoe houdt een agres sieve rede tegen Hon garije Genève, 10 Dec. (R.). Even voor vier uur hedenmiddag kwam de Raad na een korte geheime zitting, waarin men zich slechts had bezig gehouden met de rangorde der sprekers, bijeen voor een nieuwe zitting inzake het Zuid-SlavischHongaarschc con flict. Nadat de voorzitter den leden het Fran- sche voorstel inzake het sluiten van een overeenkomst ter onderdrukking van het in ternationale terrorisme in het kort had uit eengezet, werd de behandeling hiervan even uitgesteld. Het woord was daarna aan den Roemeenschcn minister van buitcnlandsche zaken, Titoelescoe. Rede van Titoelescoe Titoelescoe zette uiteen, dat door de aanklacht van ZuicLSIavië de eer van Hongarije geen oogenblik wordt benadeeld. Wanneer Hongarije vrij* willig zijn medewerking had aange* boden bij dc opheldering van den aanslag, dan zou dank zij dc gema* tigdheid van ZuicLSIavië deze kwes* tic betrekkelijk gemakkelijk hebben kunnen worden geregeld. In plaats daarvan echter heeft Hongarije een* voudig alles geloochend cn wel op de meest prikkelende wijze. Tegelij* kertijd heeft de Hongaarschc regee* ring getracht dc kwestie uit te bui* ten voor haar nationaal cgoisine. BENESJ In plaats daarvan heeft de Hongaarsche re geering eenige politieke toespelingen ge maakt, die zeer weinig op hun plaats waren. Spr. mist alle feitelijke opgaven inzake effectieve maatregelen door de Hongaarsche overheid genomen tegenover de Kroatische emigranten. Gedurende een tijdperk van 5 jaren heeft de Hongaarsche regeering ondanks alle wonschen cn eischen van dc Zuid-Slavische regeering nooit een der terroristen gearres teerd, uitgewezen of veroordeeld. Voortgaande sprak Jeftitsj over dc drie terroristen, die na de ontbinding van het kamp van Janka Puszta Hongaarseh gebied hebben verlaten en later betrokken bleken to zijn bij den koningsmoord. Hier mangelt het de Hongaarschc uiteenzettingen aan den noodigen ernst. Wanneer liet Hongaarschc memorandum beweert, dat, geenerlci voor bereidingen van den aanslag te Marseille op Hongaarseh gebied hebben plaats ge vonden, dan is dit weerlegd door dc ver klaringen der in Frankrijk gearresteerde misdadigers. Drie der directe deelnemers aan den aanslag, de eenigen, die zich in handen der Fransche justitie bevinden, zijn vanuit Hongarije op reis gegaan. In liet vervolg van zijn rede keerde Jef titsj zicli met enkele zinnen die een verhul den aanval bevatten, tot Italië. De vertegen woordiger van Italië heeft verklaard, dat dc raad met afschuw heeft vernomen, dat in België een doodvonnis was uitgesproken legen koning Alexander. liet is juist, dat dit \onnis in enkele verzamelplaatsen der Zuid-Slavische emigranten is voorgelezen, maar op onmiddellijk bevel van Ante. Pawe- litsj, den leider der terroristische organisa tie, Ocstasje. Hierbij geeft Pawelitsj ook last liet uitgesproken doodvonnis te voltrekken, maar niet alleen tegen den koning, maar ook tegen de leden der regecring van Bel grado. Spr. moest hieraan toevoegen, dat het doodvonnis tegen de leden der Zuid-Slavi sche regecring nog niet is voltrokken en dat de. chef der terroristische organisatie, die met dc uitvoering heiast is zich „buiten het bereik der justitie bevindt". Jeftitsj besloot zijn redevoering niet te constatceren, dat hij dc beschuldigingen zij ner regeering inzake cle verantwoordelijk heid van dc Hongaarschc overheid moest handhaven, vooral daar liet Hongaarschc memorandum geen enkel der tc berde ge brachte feiten heeft kunnen ontzenuwen. De Zuid-Slavische regecring heeft getracht al les te vermijden, wat de debatten zou kun nen uitbreiden en ze op politiek terrein zou hebben kunnen brengen. Zij eischt echter desondanks de vcroor- deeling der handelingen, waaraan cle Hon gaarschc overheidspersonen zich hebben schuldig gemaakt. Zij beschouwt deze ver oordeeling als onontbeerlijk om dc recht vaardige verontwaardiging te kalmecren, die zich heeft meester gemaakt van het Zuid- Slavisclie volk op grond van zekere bijzon der ernstige aspecten van de misdaad van Marseille. De Zuid-Slavische regeering heeft zelf haar plicht tot handhaving van den vrede vervuld cn venvèfcht, dat dc raad thans ook zijn plicht zal doen. Een verloochening van de gerechtigheid in een kwestie van dezen ernst zou dc Zuid-Slavische regeering een bedreiging van den vrede lijken. Nadat na de redevoering van Jeftitsj nog een kort debat had plaats gevonden tus- schcn dc vertegenwoordigers van Polen en Tsjecho-Slowakije was het woord aan den Ilongaarschcn gedelegeerde, Tibor von Eek- hardt. Rede van den Hongaarschen vertegenwoordiger Deze spreker bepaalde zich tot een korte afwijzing van eenige der esscntieelc beschul digingen, die deels vroeger, deels in cle zit ting van lieden jegens Hongarije waren ge uit. Overigens zag spr. er van af nogmaals de vele en netelige problemen op te werpen en uit te spreken, die het onderwerp vormen van dit ernstige conflict. Spr. legde er den nadruk op, dat hij deze beperking van zijn verdediging slechts in het belang van den vrede op zich neemt. Voorts gaf hij uiting aan den vredes- cn verzoeningswil van Hon garije. Juist daarom echter geloofde hij tc moeten wijzen op de nog steeds voortduren de uitwijzingen van Hongaarsche staatsbur gers uit Zuid-Slavie. Onafhankelijk van liet ontworpen accoord is Hongarije bereid met zijn naburen te on derhandelen over de afsluiting van bepaalde politicovcrccnkomsten, die in de toekomst zullen verhinderen, dat politieke vluchtelin gen zich vestigen. Hongarije volgt hier gaar ne het voorbeeld, dal in dit opzicht door den vertegenwoordiger van Argentinië gegeven is. Eden rapporteur Na dc rede \an den Hongaarschen verte genwoordiger onderbrak de voorzitter de zit ting van den Volkenbondsraad om daarna den Engelschen gedelegeerde Lord Eden \oor tc dragen als rapporteur voor 't .Toego- slavisch-Hongaarsch conflict en hem te ver zoeken zijn bemoeiingen daarheen te rich ten, dat hij zoo spoedig mogelijk een verge lijk tot stand kan brengen en den raad een rapport voorleggen. Tegelijkertijd stelde dc voorzitter voor, tc half elf een naclitzilting bijeen tc roepen. Nadat alle leden van den raad zich met korte verklaringen met deze voorstellen ac coord hadden verklaard, zeide Eden, dat hij bereid was, deze opdracht te aanvaarden. Laval zeide, dat hij van den rapporteur verwachtte, dat deze door zijn voorstellen het Joegoslavische volk-genoegdoening zou verschaffen. Dc zitting werd daarna ge schorst tot den avond. Naar verluidt is het voorstel tot het houden van een nachtzilting uitgegaan van Laval, die een snelle beslis sing door den raad noodzakelijk zou achten. De zitting van heden heeft den indruk achtergelaten, dat dc Hongaarsche delegatie zich zeer gereserveerd betoond heeft om een vergelijk mogelijk te maken en dat ook do vertegenwoordigers der Kleine Entente een gematigder toon hebben doen hooren. Over het algemeen overweegt dc opvatting, dat het wellicht mogelijk z.al zijn, nog vannacht de behandeling Tan het conflict voor den raad len einde te voeren. Wij verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen f 6.en 1 8.per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. Binnen- en buitenland 6 ct. por K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers, wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 212. Genéve, 11 December. Dc nachtzitting van den Volkenbonds» raad ving omstreeks half 12 aan. Het woord was aan Eden, die rapport uit* bracht, cn er aan herinnerde, dat dc Volkenbond geen gerechtshof is, maar slechts dient om partijen in een conflict tot elkaar tc brengen. Vervolgens las hij een resolutie voor, waarin allereerst deelneming wordt betuigd aan Frankrijk cn Joc» go*S!avic. Voorts wordt in de reso* lntie tot uitdrukking gebracht, dat bepaalde Hongaarsche ambtenaren door nalatigheid, verantwoordelijk» heid op zich hebben genomen ten aanzien van handelingen, die in ver» band staan met den aanslag te Mar* seille. en dat de Hongaarsche regee» ring de plicht heeft, de schuldigen te bestratfen. Dc Raad is overtuigd van den goeden wil der Hongaarsche re» geering, cn verzoekt haar mededee* ling tc willen doen van de maatrege» len, die genomen zullen worden te* gen dc ambtenaren, die schuldig zul* len worden bevonden. Verder zal worden besloten een commis sie samen te stellen, waarin vertegenwoor digd zijn België. Engeland. Frankrijk, Chili. Spanje. Hongarije, Bocmcnië, Zwitserland. Busland en Polen, voor de bestudeering van het initiatief van Frankrijk en anderen t.a.v. dc uitwerking van een ontwerp voor een internationale conventie voor de be strijding van terrorisme. De resolutie werd mot algcmcene stem men aanvaard; ook dc Hongaarsche Minis ter van buitenlandschc zaken verklaarde zich er mee tc kunnen vereenigen. Laval sprak nog een woord van dank aan de regeering van Jocgo Slavic en ook Eden had woorden van erkentelijkheid in ontvangt te nemen, van Aioisi. Hierna werd de zitting gesloten. Fransche \oorstelten Ier bestrij ding van terroristische aanslagen Gene v o, 10 Doe. Hedenmorgen heb ben weer verschillende besprekingen plaats gevonden. Eden had een onderhoud met Aioisi cn dc Hongaren cn later met. Laval. Laval heelt zich daarop met de ministers van buitcnlandsche zaken der Kleine En tente in verbinding gesteld, terwijl later een bespreking tusschen Aioisi en Laval plaats vond. Hot ging daarbij steeds weer om dc formule waardoor dc Raad het Hon gaarseh-Joego Slavisch conflict zou kunnen bijleggen. Deze formule is tot 1103 toe echter niet aangenomen. Naar verluidt zou* den vooral de eischen der Jocgo* Slaven verder gaan. Jeftitsj zou Laval zelfs met uittrc* ding van zijn land uit den Volken* bond hebben gedreigd indien Joego* Slavië niet de geëischte genoegdoe* ning kreeö. De Kleine Entente zou gisteren zelfs over verbreking der di* plomatieke betrekkingen met Honga* rije hebben gesproken. Anderzijds wordt verklaard, dat Honga rije zeer tegemoetkomend is, doch niet kan spreken over kwesties, die (1e eer van het land raken of een principieel stand punt tegen het revisie-denkbeeld zouden botcckencn. Voornamelijk weigert Honga rije iets tc doen. waardoor de toepassing der revisieartikelen in het Volkenbonds- verdrag onmogelijk zou worden. De voorstellen van den Franschen mi nister van buitenlandschc zaken, Laval, in zake oen internationale overeenkomst ter bestrijding van terroristische aanslagen, zijn den voorzitter van den Yolkenbonds- raad met oen kort schrijven van Laval overhandigd. Dc Fransche voorstellen beginnen met dc zinsnede: liet to sluiten accoord heeft het uitslui tende dool do onderdrukking te regelen van misdadige handelingen, die gericht zijn tegen personen of goederen en een terro ristische handeling met politieke doelein den tc vervolgen. Als daden, die daarbij in het oog worden gevat, worden clo volgende genoemd: 1. Een aanslag op het leven of dc vrij heid van een staatshoofd, van de loden cener regeering, van parlementsleden, over heidspersonen, en rechters of op politieke personen om politieke redenen. 2. Aanslagen on openbare gebouwen, spoorwegen, schepen, vliiegtuigen cn an dere verkeersmiddelen. 3. dc vorming van groepen met het doel dergelijke daden te begaan. i. het bezit van wapenen, munitie, ont plofbare middelen of brandverwèkkende middelen met het doel dergelijke handelin gen te plegen. Dc staten, die het «accoord zullen sluiten nemen de verplichting op zicli alle hande lingen xan dezen aard tc onderdrukken, zoowel de poging daartoe als ook de mede plichtigheid, zelfs wanneer deze daden ge richt zijn tegen een anderen staat. Tegelij kertijd neemt men de verplichting op zich de commissie van onderzoek van een ande ren staat hij de vervolging van dergelijke misdaden ongehinderd hare werkzaamhe den te laten uitoefenen. Voor bijzonderhe den wordt voorgesteld aan te sluiten bij dc overeenkomst inzake de onderdrukking der valschmuntcrij. Ofschoon de onderdrukking van deze da den aan de afzonderlijke staten blijft over gelaten zal toch een permanent internatio naal strafgcrechtshof van zes leden worden ingesteld, dat slechts dan bijeen zal komen, wanneer het een misdaad zal moeten be handelen. die onder zijn bevoegdheid valt. Dit gerechtshof zou een vonnis moeten uit spreken over beklaagden, die naar andere landen zouden zijn gevlucht. Een staat zou waarschijnlijk een schuldige liever aan dit internationale gerechtshof uitleveren dan aan een anderen staat. Het internationale gerechtshof 7.011 voorts optreden, wanneer dc staat, op welks gebied de misdaad be gaan is, het in een speciaal geval beter acht er van af te zien dc aanklacht bij ccn eigen gerechtshof in tc dienen. In de overeenkomst zouden verder ook bepalingen worden opgenomen, waardoor de echtheid van passen cn andere legimita- ticpapieren verzekerd wordt. In een verde re paragraaf worden dan de staten ver plicht elkander wederkcerig alle inlichtin gen te verstrekken betreffende eventuecle voorbereiding van dergelijke misdaden, wanneer het vermoeden bestaat, dat derge lijke handelingen in andere landen zouden kunnen worden gepleegd. Eveneens moeten de staten elkander v.ederkeerig inlichten over de eventuecle \ervalsching van pas sen. Voorts zouden alle leden \an den Volken bond worden opeero?v i con clausule op tc nemen in hun uitleveringsverdragen, waar door de moord wordt uitgezonderd van de politieke (laden, die geen aanleiding geven toi iiitlcxcring. DIT BLAD HEEFT EES DAGELIJKSCBë GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten tyfp 6 ct per K.M. Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BUITENLAND In een nachtzitting van den Volkenbonds raad werd het conflict tusschen Ilongariie cn Jocgo-Slaviö opgelost. (Eerste Blad, pag. 1). Dc uitreiking der Nobelprijzen; die voor den vrede worden toegekend aan Hender son cn Norman Angoll. (Tweede Blad, pag. 1). Rudolf Hess over de Duilsch-Franschc verzoening. (Tweede Blad, pag. 1). BINNENLAND „Opruiing tot dienstweigering" Open brief van jhr. Nico van Suchtclen aan den Minister van Justitie. (Tweede Blad, pag. 2). De burgemeester van Lemstcrland bij een auto-ongeluk gedood. (Tweede Blad, pag. 2). Mr. P. J. Reijmcr burgemeester van Roer mond. (Tweede Blad, pag. 2). Ncderlandsche troepen naar het Saargc- bied. (Tweede B'.lad, pag. 2 cn Eerste Blad, pag. STADSNIEUWS De werkloosheid neemt nog steeds toe. (Eerste Blad, pag. 3). Het werk voor de wcrkloozen in het afge- loopcn jaar. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt: Verwachting 1 Zwakke tot matige, tijdelijk wel licht toenemende ZuidAVestelijke tot Zuid-Oostelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand: 7G5.9 tc Riga. Laagste barometerstand: 725.3 tc Reykja vik. De toestand blijft bcheerscht door dc groote depressie bij IJsland, die iets af nam, maar weer versterking uit het Zuid westen kreeg. De secundaire depressie, die gisteren over Frankrijk lag, trok met veel regen over het Oosten van ons land. Thans nadert een nieuwe daling in de Golf van Biscaye. Dc hooge drukking in het Oosten nam weer iets af. Dc vorst is geheel uit Scandinavië veydxvenen cn in Polen afge nomen. Elders is over het. algemeen dc tem peratuur gedaald. Aan dc Scholscho kust stormt het uit Zuid-Zuid-West. Bij het Kanaal waait het stormachtig uit Zuid, aan de Noorsche kust krachtig uit Zuid. Op het vasteland is het kalm weer met veel betrokken lucht en mist. Yoorloopig is toenemende wind met vrij zacht weer te wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 TRICOTAGE-AFDELING Goedkope Aanbiedingen ONDERJURKEN, DIRECTOIRES, CAMISOLES.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1