4000 DE EEMLANDEU Piantenkw. „Horse Weide" L. J. LUVOX ZOON r Woensdag 12December 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 141 DE VOLKENBOND BLIJFT WAAKZAAM NIEUWE ZITTING OP 11 JANUARI HOTELBRAND TE LANSING „REDDING VAN DEN EUROPEESCHEN VREDE" FATALE BIOSCOOPBRAND Succes Tuin EENZAAM? Als ge U zoo voelt, zal cel. prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg en plantenlevering weet U KRUISKAMP 10.6 AMERSFOORT VERDWIJNT JEFTITSJ VAN HET TOONEEL? Tel. 1788 Tel. 1788 SAITO VEROORZAAKT OPWINDING ANTI-POOLSCHE ACTIE IN TSJECHO-SLOWAKIJE 4 uur 15 min. EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI 41 'e weerverwachting AMERSFOORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per Weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Blcucfclaad franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DDI IC flFR AflVFRTFNTIFN van 1-4 regels f 1.05 met inbegnp van een bewijsnummer rtllJO UC0 flUVCniCHIIcri e|kefegeI mccr f025 Llefdadigheids-advertentte:i voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra i 0.05 In verband, met de volksstem ming in het Saargebicd Geneve, 11 Doc. (Y.D.) De Yolkonbonds- jaad heeft hedenmiddag zijn slotzitting ge houden. Na cenigc besluiten betreffende de internationale troepen voor het Saargebicd pielde Bcnesj voor tot algemecnc verrassing de eerstvolgende zitting van den raad met Jict oog op de op 13 Januari to houden volksstemming in het Saargebicd niet, zoo als eerst bepaald was op 21 Januari, maar reeds op 11 Januari te doen plaats vinden. Het \oorstcl wcrcl met algemeene stemmen aangenomen. De VolkcnbomUraacl heelt daarmede als zijn mccning doen kennen, dat het noodzakelijk is den raad in zitting hijeen te hebben tijdens het Saarplcbisciet, teneinde zoo noodig snelle besluiten te kunnen nemen. In het besluit, dat de raad aannam in- rake de internationale troepen voor het Saargebicd wordt dank uitgesproken aan dc regeeringen van Engeland, Italië, Neder land en Zweden voor hun deelneming aan dc samenstelling dezer troepen. Den betrok ken leden van den Volkenbond wordt ver zocht alle vcrgemakkclijkingcn voor het vervoer der troepen en hun verzorging te verleenen. De internationale troepen zullen Ier beschikking worden gesteld van dc Saarrcgccring, die dc volledige verantwoor delijkheid behoudt voor het in stand hou den van dc orde. Dc rcgceringscommissie wordt verzocht den internationalen (roepen alle facilitei ten betreffende onderkomen etc. te ver schaffen. De transportkosten zullen voor zoo aer zij niet gedekt worden door dc afzon derlijke staten uit het voor de verkiezing bestemde fonds worden betaald. De Saarrc- geering is aansprakelijk voor alle verlie zen en schade, die de internationale troe pen zouden klmncn lijden. De regeerings- cornmissie heeft het recht dc noodige wet gevende maatregelen te nemen, om dc in ternationale troepen en hun leden tc bevrij den van iedere verantwoordelijkheid voor (•«•u handeling, die gedaan mocht worden in uitvoering van gegeven opdrachten. Voor aanvaarding van de resolutie verze kerde Massigli, namens Frankrijk, dat dit land' den troepen vrij vervoer door Frank rijk zou toestaan. Dc gedelegeerden van Nederland en Zwe den, clic aan dc raadstafel liadden plaats ge nomen, verklaarden, dat zij gaarne gevolg hadden gegeven aan den oproep van den raad. Daarop werd dc resolutie met alge meene stemmen aangenomen, waarmede dc buitengewone raadszitting geëindigd was. Liet resultaat van Genève Belgrado. Dc a\ ondbladen bespre ken thans het resultaat van dc debatten tc Genève. Zij constatccrcn daarbij, dat liet Zuid-Slavische volk een eervolle genoegdoe ning heeft gekregen. In politieke kringen wordt er dc nadruk op gelegd, dat het be sluit van den Volkcnbondsraad een ver gaande ontspanning heeft gegeven en met verlichting is ontvangen. Met tevredenheid wordt gewezen op de houding van Frank rijk en in het bijzonder op de houding van Laval, die zeer beslist het Zuid-Slavische standpunt had gesteund en er voor gezorgd had, dat dc raad ten slotte een besluit nam, dat Belgrado en zijn vrienden tevreden moest stellen. Men heeft echter den indruk, dat dc te vredenheid der openbare meening niet zoo groot is. Wel geeft men toe. dat het be sluit van Genève liet maximum vormt, wat in Genève te bereiken viel. doch tegenover dc hooggespannen verwachtingen van hot Zuid-Slavische volk noemt men het resul taat toch poover. Zelfs wordt hier en danr beweerd, dat dc regeering den verkeerden weg gekozen heeft door zich tot den Vol kenbond te wenden. Voldoening in de Hongaar- scho pers Boedapest. Dc Ilongaarschc pers begroet met voldoening dc te Genève gevon den oplossing van liet Ilongaarsch—Joego- Slavisch conflict, vooral omdat het dooi den oprechten vredeswil van dc leden van den Volkenbondsraad en niet het minst dank zij de bezonnen houding van Hon garije gelukt is, dit ernstig gevaar voor den vrede uit den weg tc ruimen. Hongarije was bereid, in het belang van den vrede ook offers tc bréngen. De Magyar Ilirlap schrijft, dat do over eenstemming tc Genève twee belangrijke re sultaten heeft, ton eerste is het oorlogs gevaar in het Donaugebied uit den weg ge ruimd, terwijl" anderzijds Jict resultaat is bereikt op een wijze, die de eer en het prestige van Hongarije onaangetast laat. Tal van dooden te betreuren Lansing (Michigan), 11 Dcc. (V.D.) Door onbekende oorzaak is in den nacht op hedcji in een hotel hier ter stede een brand uitgebroken, die zich met razende snelheid uitbreidde cn het gchcele gebouw dat midden in het zakenkwartier gelegen was, in de ascli legde. Ilct aantal dooden, dat hierbij gevallen is, wordt geschat op minstens zes. Eenigcn hunner konden nog niet geïdentificeerd worden. Ongeveer 30 personen werden met min of meer ernstige brandwonden naar het ziekenhuis overge bracht. Het aantal licht gewonden is zeer groot. Tijdens don brand speelden zich af grijselijke paniekscencs af. Ondanks dc hcerschénde felle koude sprongen cenigc gasten van hot hotel uit dc ramen in dc Voorbijstroomcnde Grand Biver. Men is or Met in geslaagd hen te hergen, zoodat zij jarnmerlijk verdronken. Het aantal dooden, dat bij don hotelbrand alhier gevallen is, is gestegen tot elf. Daar nog verscheidene personen vermist worden, zoekt men nog onder dc rockende puinon. Men vreest, dat in totaal niet minder dan twintig personen het leven hebben verloren. Onder dc dooden en vermisten bevinden zich ook cenigc afgevaardigden van hot parlement van den staat Michigan. Naar langzamerhand blijkt is dc hotelbrand in Lansing (Michigan) ge; worden tot een ontzaglijke catastro* phe. Naar de politie verklaard heeft, worden nog ongeveer 50 pet. van dc in het hotel logccrendc gasten ver; mist. In totaal bevonden zich ten tijde van het uitbreken van het vuur -00 personen in het hotel, zoodat bij benadering nog 100 personen worden vermist. Tot dusverre heeft men slechts acht van de geborgen lijken kunnen identifieecren. Vijf hunner bicken leden te zijn van het parle* ment van Michigan. Van de vijf an; dere lijken, die geborgen zijn, konden de namen nog niet worden vastgc* steld. De onderzoekingen worden ernstig bemoeilijkt door het feit, dat het gastenboek van het hotel ver; brand is. De Fransche minister van builcnlandschc zaken Laval moet na regeling der Jocgo- SlavischIlongaarschc kwestie tot den I-Ion- gaarschen minister van buitcnlandsche za ken Von Kanya gezegd hebben: „Het moet u thans op grond van den steun, dien wij Joego-Slavië verleend hebben, duidelijk zijn, dat de vriendschap van Frankrijk iels hechts ir. Wanneer gij dat verkiest, zult gij deze vriendschap mot hetzelfde recht cn in dezelfde mate verwerven." De Fransche pers beschouwt het resultaat van Genève als een versterking van do jio- litieke positie van Frankrijk, als een goede inleiding voor het FranschItaliaansclie contact cn als een versterking voor den Vol kenbond. Dc Petit Parisian schrijft, dat Hongarije zich heeft vastgelegd op een onmogelijk verdedigingssysteem, doch dat dc Ilongaar schc vertegenwoordigers tenslotte een tege moetkomende houding hebben getoond. liet resultaat is geen vaag document, zooals zoo dikwijls aan het einde Aan dergelijke be raadslagingen, doch een duidelijk stuk. Joego-Slavie heeft met steun \an Frankrijk en dc Kleine Entente over liet gchcele front gezegcv ierd. Ook de Echo de Paris slaat op het stand punt, dat de Kleine Entente tevreden kan zjjn cn dat Hongarije aan aanvalskracht heeft ingeboet. Het 'bericht uit Genève, dat in het J.ocgo- SlaviscliIlongaarschc conflict overeen stemming is bereikt, is ook in de Londcn- sche pers met groote voldoening ontvangen. De Times schrijft, dal het bemoedigend is, dat dc vertegenwoordigers van Frankrijk en Italië, nadat zij in het begin zoo beslist voor Joego-Slavië en Hongarije partij had den gekozen, tenslotte toch uitsluitend naar een bevredigende oplossing hebben gezocht. De News Chronicle spreekt van <le red ding van den Europceschen vrede door den Volkenbond en van een schitterende recht vaardiging van de. methoden van collectie-.c veiligheid. Acht dooden, Hen zwaargewonden Madrid, 10 Dec. (V.D.) In dc projectie kamer van een bioscoop in dc nabijheid van Tcrucl is gedurende een voorstelling plotseling brand uitgebroken in het film materiaal, dat daar bewaard werd. Hel vuur greep zeer snel om zich been. Onder de ongeveer 139 bezoekers ontstond een paniek met het noodlottige gevolg, dat acht mcnschen werden gedood en tien ernstig ge n ond IN DEN m CHRYSANTHEMUM INDICUM Wanneer in het najaar de vorst een ein de gemaakt heeft aan de bloei der Dahlia s merken we pas recht welke belangrijke plaats de Chrysanthemum indicum in neemt onder de snijbloemen. Immers deze snijbloem vormt de schakel tusschen de bloei van Dahlia's en van in bloei getrok ken tulpen en seringen. Deze Chrysanthe mums kunnen ook heel goéd door liefheb bers worden gekweekt. Reeds nu begin nen we te stekken, aan den voel der plan ten ontwikkelen zich nu de kort gedrongen grondscheuten, welke wc als stek gebrui ken. We snijden deze af lot in den grond zoodat ze een langte hegbem van 6 tot 8 cM. Van deze stekken plaatsen we een zevental in een gewone geraniumpot welke we vullen met bladaarde vermengd met wat schcrpzand. De aarde wordt stevig aangedrukt. Nadat we elke pot voorzien hebben van een eliquet waarop naam of bloemkleur is aangegeven, plaatsen we de potten in een gesloten bak, dicht bij het glas. Gedurende den winter moet deze bak liefst geheel vórstvrij worden gehouden. In het voorjaar omstreeks Maart plaatsen we de stekken elk afzonderlijk in een slek- potje. Ais grondmcngsel gebruiken we nu 1 deel bladaarde, 1 deel graszodenaarde en een weinig scherp zand. Weer worden ze in de bak ingegraven cn zoodra ze zijn aangeworteld worden nu de koppen inge- ncpen om verlakte planten te krijgen. Zoodra het potje geheel met wortels is ge vuld worden ze overgezet in een Geranium- pot. Aan het grondmcngsel wordt nu een deel mestaarde toegevoegd. Ook worden de scheuten weer ingenepen om ze le doen vertakken. We plaatsen dc pollen weer in een bak welke echter steeds mccr wordt gelucht opdat de planten krachtig op groeien. Na eenigen lijd blijkt ook deze pot te klein cn worden ze overgeplaatst in een pot van 18 tot 22 c.M. Als grondmengsel nemen we nu 1 deel graszodenaarde, 1 deel mestaarde en een Weinig scherp zand. Steeds worden de planten vast opgepot. Intusschen is het Mei geworden en nu komen de planten nietj meer onder glas maar worden buiten, ongeveer halverwege de hoogte van den pot ingegraven. We gie ten vooral geregeld en zbodra de scheuten langer wórden moeten'deze aan stokjes worden opgebonden. Na de eerste helft van Juni rnogen de scheuten niet meer worden ingenepen daar ze anders te laat bloeien. Worden de scheuten langer, dan ontstaan in de oksels der bladeren zijscheutjes, welke bij de grootbloemige soorten vroeg tijdig worden weggebroken. In deze laatste potten worden de planten ook flink bijge- mest. Eenmaal per week geven we dan verdunde koemest waaraan gedurende den eersten tijd nog een weinig Chilisalpeter kan worden toegevoegd. Tegen dat nachtvor sten gaan dreigen plaatsen we de potten in koude kas of serre, of in de kamer voor hel raam waar ze nu zullen bloeien. De felle veroordeeling van Hongarije te Genève bleef uit Belgrado, 11 Dcc. (V.D.) In sommige politieke klingen tc Belgrado leeft dc ver wachting, dat dc Joego-Slavische minister van. buitenlandsclio zaken Jcflitsj zal af treden, aangezien hij er niet in is geslaagd voor het forum van den volkenbond een scherpe internationale veroordceling van Hongarije door dc mogendheden tc berei ken. Dc actie voor Jcftitsj aftreden staat onder leiding van oud minister president dr. Srskitsj, den oud-minisier van buiten- lanclsche zaken Marinkowitsj cn verschillen de anderen. OPPERBEVELHEBBER DERLNTER- NATIONALE SAARTROEFEN Londen, 11 Dec. fY.D.) Ingevolge liet besluit Yun den Volkcnbondsraad dat een Britsch officier het bevel zou voeren o\cr dc internationale Saartrocpcn heeft het departement van oorlog generaal majoor G E S Blind in die functie benoemd.- Binnen> en buitenland ti ct. per K.M, Vraagt prijs van onze 6 A 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. Bezetting van Noord'Chinu? Peking, 11 Dcc. (V.D.) De Japanschc ambassadeur m Washington, Saito, heeft een vertegenwoordiger van -het blad, de Evening Bulletin, in Philadelphia, ccn in terview toegestaan, waarin hij verklaarde, dat Japan bereid was het bestuur van Noord-China op zich tc nemen, wanneer liet dit ter handhaving van den vrede in Oost- Azië noodzakelijk achtte. Deze houding zou zich ook bij een eventueel protest of ccn actie van andere mogendheden niet wijzi gen. SAITO Deze7. Japanschc verklaring trekt hier de grootste aandacht. Dc ongerustheid met betrekking lot dc toekomstige Japanschc plannen die don laatstcn tijd reeds minder sterk geworden was, is daardoor opnieuw opgeleefd. Deze verklaring van Sailo bemoeilijkt bovendien dc laatste pogingen van de rc- gecring van Nanking op dc vijfde plenaire vergadering van dc centrale executieve der Kwomintang, die "Maandag*geopend is, om een overeenstemming te krijgen van ge heel China betreffende een tégenover Japan verzoeningsgezinder politiek. In regeerings- kringen verklaart men, dat het feit, dat Saito juist op dit oogenblik zijn verklarin gen heeft afgelegd, een weloverwogen ma noeuvre vormt teneinde, ook een in buitcn- landsch politiek opzicht effectieve overeen stemming van het gchcele Chinccschc rijk te verhinderen. Dc eerste consequentie zal zijn, dat Noord China zijn tegenstand tegen de plannen der Centrale regeering inzake het verplaatsen van de hoofdstad der provincie Ilopei van Tientsin naar Paotingfoe zal versterken. Verder kan verwacht worden, dat tegen stand zal ontslaan tegen liet scheppen van zelfstandige groote gemeenten in Peking en Tientsin en legen de reorganisatie van de gedemilitariseerde zone van Lustung cn dc uitbreiding van de/e zone door vrijwillig verleggen van dó Chinceschc garnizoenen var. de Xankau-pas naar Tientsin. Het is nog niet te overzien boe groot de uitwerking zal zijn van do verklaring van Saito op dc houding van Zuid-China. Verschillende Poolschc bladen, o.a. de of ficieele Gazeta Polska, maken melding van nieuwe anti-Poolscbc gebeurtenissen in Tsjecbo-Slowakijc. Tc Tcscbon zou een hoofdonderwijzer arme Poolsche moeders van kinderen, die den leerplichtigen leef tijd nog niet bereikt hadden, zich schrif telijk hebben laten verplichten om als te genprestatie voor een slcnnuitl-nering ter gelegenheid van het Kerstfeest hun kinde ren hij het bereiken van den leerplichtigen leeftijd naar dc Tsjechische school te zullen laten gaan. Onder hot opschrift „Ken onpartijdige rechtbank" meldt do Gazeta Polska uit Makrisch-Ostrau, dat een leerling van het Poolse! i gymnasium, Trombala, wegens overtreding van de wet tot bescherming der republiek tot ccn maand zware kerker straf en 300 kronen boete is veroordeeld. Dc president van dc rechtbank was hekend om zijn anti-Poolsche gezindheid en dc heide bijzitters waren Oekrainsclic emigranten uit Poolsch-Oost-Galicic. LAAG GEEOORTECIJFER IN ENGELAND Londen, 11 Dcc. (V. D.) Het geboorte cijfer in Engeland en Wales toont voor het jaar 1933 een laagterecord van 380.113, of l i l geboorten per 1000 inwoners. Dit is 1.9 heneden den vorigen laagst en stancl van 1932. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHë GECONTROLEERDE OPJAAG VAN Naar buiten 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BUITENLAND Ontzettende hotelbrand in Lansing (U.S.A.) (Eerste Blad, pag. 1.) Geen Fransche cn Engelscho betalingen aan dc Ver. Staten. (Eerste Blad, pag. 2), BINNENLAND Minister Merchant: dc spcllingvrcde wint veld. (Tweede Blad, pag. 2). Protcstvcrgadering te Den Haag inzake de verlaging der loonen van liet spoorwegper soneel. (Tweede Blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede blad, pag. 2). Overleden Arnold Spoel. (Tweede blad, pag. 1). Dc Kerslvlucht van dc Snip cn dc meteo rologische omstandigheden. (Tweede Blad, pag. 1.) Uitvinding van een luchtvcrliitter voor vliegtuigmotoren- (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Dc gemeentcbegrooting over 1933. Eerste .blad, pag. 3), Dc verhouding NutVolksuniversiteit. (Eerste blad, pag. 3). Medegedeeld door lief Kon. Nedcrl. (j Met. Instituut tc Dc Bilt. I) Verwachting: Matige tot krachtige, l V tijdelijk afnemende Zuid-Oostelijke tot y u Zuid-Westelijke wind, zwaar bewolkt l met tijdelijke opklaringen, aanvankc- lijk nog kans op regen, weinig veran- doring m temperatuur. Hoogste barometerstand: 763.3 te Riga. Laagste barometerstand: 725.8 tc Vest- manor. Terwijl de lioofddepressic afnam, heeft zich een diepe secundaire over het Kanaal gevormd, die zich nog in onze lichting uit breidt. De lioogc drukking in het Oosten begint zich weer iets te herstellen. Aan de Noorschc kust stormt het uit Zuid-West: over de Britsche eilanden -en onze omgeving waait liet krachtig tot stormachtig uit Zuid of Zuid-Oost, in de Golf van Biscaye uit West. Ten gevolge van den Zuid-Óostclijken wind is op het vaste land de bewolking wit afgenomen en daalde in Duitschland plaatselijk hij mist de temperatuur tol. onder lietvries punt. Ook in Polen nam de vorst iets toe. Zware regen viel om het Kanaal cn. in Ierland en op de Britsche eilanden valt nog bijna overal regen. uorloopig is nog on gestadig weer met tijdelijke opklaring te wachten. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 TRICOTAGE-AFDELING Goedkope Aanbiedingen ONDERJURKEN, DIRECTOIRES, CAMISOLES.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1