4000 DE EEMLANDEU Licht op L. J. LÜYGX ZOON ABONNEMENTSPRIJS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Donderdag 13December 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 142 GOERING SPREEKT VOOR DE DIPLOMATEN DE BESTRIJDING VAN HET COMMUNISME HONGARIJE'S VERHOUDING TOT ZUID-SLAVIE DE STRIJD IN DEN GRAN CHACO Frankrijks vriendschap met de sovjet-unie INSTORTINGSONGELUK TE LIVERPOOL DE VLOOTBESPREKINGEN Tel. 1788 Tel. 1788 TRAGISCH GEHEIM DER GALAPAGOSEILANDEN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Twee vliegtuigen tegelijk op Indië-tocht WEERVERWACHTING 4 uur 15 min. AMERSFOORTSCfi DAGBLAD Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 pet 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* elke regel meer f 0.25Llcfdadighelds-advertcntien voor de helft van den prijs. Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra i 0.05 Het z.g. testament van Ernst noemt hij een plompe en gemeene vervalsching Berlijn, 11 Dc. (V.D.) Dc mnister-pre- sident Goering heeft vanavond het woord gevoerd ter tweede ontvangst van het diplo matieke corps door dc afdeeling buitcnland- sclie politiek der N.S.D.A.P. De bijeenkomst vond plaats in hotel Adlon. Met is dc taak der Duitschc rcgccring, aldus Goering, het communisme te bestrij den in den vorm, zooals het in Du'tschland voorkomt. Zij moet zich ook voorbehouden in volledige vrijheid dc middelen toe te passen, welke zij juist acht en daarbij kan zij geen rekening houden met buitenland- sclic adviezen. Vervolgens gaf Goering een overzicht van de historische ontwikkeling van het Marxisme en het communisme. Dc Duitschc arbeider is even braaf, fatsoenlijk, flink en eerlijk als ieder ander mensch. liet volk zal steeds de houding weerspiege len, welke zijn leiding uitstraalt. IIet communisme had nog slechts een enkelen vijand: dc nationaal-socialistisclio beweging. Toen brak 30 Januari 1033 aan. Toen dien dag dc nationaal-socialistisclio beweging dc macht overnam, had voor liet communisme liet beslissende uur geslagen en dc rijksdagbrand moest liet „fanaal" zijn voor een blocdigcn opstand in geheel Duitschland. Ik wil niet nogmaals, aldus Goering, den ongchoorden laster bestrijden, vvelko naar aanleiding van deze gebcurlen's tegen de nationaal-socialistisclio regeering en mij persoonlijk is rondgestrooid. Daartoe bestaat geen aanleiding, nadat het hoogste Duitschc gerechtshof do gebeurtenissen, verband hou dende met den brand in den rijksdag, nauw keurig heeft onderzocht en zijn beslissing heeft genomen. Doch laat mij li'er één ding zeggen: De even gemeene als plompe ver valsching van het z.g testament van den vrocgcreji groepsleider Ernst stelt alles, wat tot nu loc heeft plaats gevonden, in de schaduw. Dergelijke vuiligheid wil ik niet behandelen. Wij waren vast besloten, nadat wij dc macht hadden overgenomen, het communis me zoo te treffen, dat het zich door onzen slag in Duitschland nooit weer zou kunnen hei stellen. Dat was sedert jaren één der be langrijkste programmapunten. Nadat Goering nog gesproken had over de instelling van conccntrat'ekampcn, gaf hij als zijn mecning Ie kennen, dat dc dag niet ver meer is, waarop liet in Duitschland niet meer noodig zal zijn dc tegenstanders van het nationaal-socialisme met politiemcllio- des te bestrijden. Dc nationaal socialistische regecring heeft evenwel, aldus besloot Goering, niet alleen Duitschland het leven gered: wanneer Duitschland hot communosme in zijn uiter lijk en innerlijk bestrijdt, verzekert hot te gelijkertijd het beslaan van dc gehccle ge civiliseerde wereld. Dit feit rechtvaardigt het foil, dat Du'tschland voortaan in dc sa menleving der volken weer dc plaats zal in nemen, welke hot overeenkomstig zijn groot te cn prestatie in dc wereld toekomt. liet vraagstuk van de samenwerking der Donaumogendheden Parijs, 11 Dec. (V. D.) Voor zijn vertrek uit Gcnève heelt Laval een vertegenwoor diger van de pers een onderhoud toege staan, waarin hij zcide, dat hij als verte genwoordiger van Frankrijk uiting had ge geven aan de trouw, die Frankrijk is ver schuldigd aan zijn vrienden en had mede gewerkt aan het noodzakelijke werk van de verzoening der volkeren. Boedapest, 12 Dcc. (V.D.) De in nauw contact met cle regecring staande bladen werpen na dc formeele bijlegging van hel Hungaarsch-Zuid-Slavische conflict de principieele vraag op van een practische samenwerking der Donau-mogendheden. De llongaarschc regeering heeft in het belang van den Europceschen vrede en van een 'opbouwende samenwerking groote offer vaardigheid getoond. De overeenstemming in het Donaugcbicd is echter niet alleen van Hongarije afhankelijk. De van haat vervulde atmosfeer in cle naburige landen van Hongarije moet thans verdwijnen. Wanneer de golven van den hartstocht gaan liggen, zal men weer aan de groote problemen van den opbouw in het Donau gcbicd kunnen beginnen. In de bladen wordt er voorts op gewezen, dat dc gehcele actie van Genève hoofdzakelijk door de Piaogsche regeering „afgestemd" was op bet bereiken van speciale politieke doelein den, teneinde door een moreele veroordec- ling van cle Hongaarsche politiek een ein de te maken aan het Europeosche revisio nisme. Dc pogingen van de Kleine Enten te, om zuiver politieke tendenties in cle be sprekingen te brengen en het conflict voor eigen doeleinden te exploilecren, zijn mis lukt. Joego-Slaviërs te Toulon gear resteerd. Parijs, 12 Dec. (V. D.) De politie heeft te Toulon de Zuid-Slavische onderdanen Mirko Clock en Stoelocnovvitsj gearresteerd, toen zij op het punt stonden naar Parijs tc vertrekken. In hun koffers vond men tal van krantenknipsels over den moordaan slag te Marseille. Kort na hun arrestatie geraakte de cantine, waarin de beide Zuid- Slaviërs tot dusverre gewoond hadden en die beheerd werd door een landsman, in brand. De politie vermoedt, dat het vuur met opzet is aangestoken, teneinde bestaande documenten te vernietigen. Tijdens hun verhoor ontkenden de gearresteerden, dat zij op eenigerlei wijze betrokken zouden zijn geweest hij den aanslag en verklaarden zij niet tot een terroristengroep te behoo- ren. Zij werden echter in arrest gehouden. MINGER ZWITSERSCH BONDS PRESIDENT Bern, 13 Dcc. (V.D.) De vereenigde bondsvergadering heeft hedenmorgen met 139 van dc 164 uitgebrachte geldige stem men den tegen woordigen vice-president, bondsraad Rudolf Minger, tot hondspresi dent gekozen. R. Minger is lid van dc hop pen-, handwerkers- en middenstandspart ij. Hij werd in 1S81 geboren en was van 1918 tot 1921 lid van den nationalen raad. In 1927 werd hij lid van den bondsraad, in welke functie hij de leiding had van het departement van oorlog. Tot vice-president werd gekozen bondsraad dr. A. Meijer, lei der van het departement van financiën, die li4 democratische narüi R u e n os Aires, 12 Dec. (V.D.) De Fu- raguaansche troepen hebben gisteren op nieuw de terugtrekkende Boliviaansche troepenmacht aangevallen cn wel op twee fronten, teneinde door een vernietiging van het Boliviaansche front een einde aan den strijd Ie maken. Men hoopt dit tc bereiken, zoodra men de operatiebasis van het Boli viaansche veldleger. Villa Monies, heeft be zet. De Paraguaanschc opperbevelhebber, generaal José Estigarribia. heeft zijn rech tervleugel doen oprukken naar het Fort 27 November, welks val volgens berichten uit Asuncion elk oógenblik kan worden ver wacht, waardoor, evenals door de overwin ningen in het Noorden, de rechtervleugel van het Paraguaanschc leger een omtrek kende beweging naar het Noord-Ooslen in de richting van Villa Montos kan maken, dat reeds bedreigd wordt door dc bedrei ging van Foi t cl Orbigny door den linker vleugel van het Paraguaansche front. Ge neraal Estigarribia heeft het Paraguaan sche ministerie van oorlog medegedeeld, dat na den val van Picuiba, drie dagen ge leden, dc Boliviaansche troepen in de bor gen zijn gevlucht cn dat. dc oprukkende Paraguaanschc troepen drie duizend doo- den hebben gevonden. Boliviaansche berichten uit La Paz spre ken tegen, dat dc Paraguanen bij Picuiba een overwinning zouden hebben behaald. Ondanks de reusachtige concentratie van Paraguaansche troepen zijn deze er niet in geslaagd verwarring te brengen in dc rijen der Bolivianen, die zich in goede orde cn doelbewust hadden teruggetrokken op hun nieuwe strategische stellingen. Riga, 12 Doe. De gezanten van Frankrijk en van de sovjetunie te Riga hebben den Letlandschcn minister van buitenlandschc zaken een afschrift doen toekomen van het op 5 December tc Genève gesloten Franscli- Russische pact. Het betreft het protocol, waarin wordt vastgelegd, dat de ondortce- kenende mogendheden geen bilaterale ver dragen mogen sluiten met derden, zonder van tevoren overleg met elkaar le hebben gepleegd. liet afschrift van liet protocol van Genève is ook te Talinn en Kofno door dc diploma tieke vertegenwoordigers der beide onder- teckenaars aan dc regecring aldaar over handigd. Parijs, 12 Doe. Dc Journée Industriclle beweert te hebben vernomen, dat de dooi den minister van handel Marchandcau Ie Moskou voorbereide Fransch-Russische eco nomische onderhandelingen dc komende week te Parijs zullen worden voortgezet. De volkscommissaris voor economische za ken Roscnholz zal op uilnoodiging van Marchandcau aan deze onderhandelingen deelnemen en persoonlijk do overeenkomst, die een uitbreiding van den Fransch-Rus- sischcn economist-hen goedcrenruil is, on- derlockencn. Marchandcau bevestigde op de terugreis in een onderhoud met een Fransch persver tegenwoordiger op hot Schlesischo Bahnhof le Berlijn, dat de onderhandelingen dc ko mende dagen te Parijs zullen worden voort gezet. Alle moeilijkheden zijn uit den weg geruimd, zelfs dc lastige cred iet kwestie. Het Ie Moskou onder!eckendc economische pro tocol zal, na Ier kennis van dc regecring le zjjn gebracht, gepubliceerd worden. Liverpool, 12 Dec. (V. D.) To Liver pool heeft Woensdagavond een ontzettend instort ingsongpluk plaats geluid. In dc, op dc eerste verdieping van dc St. Clemens- school gelegen, feestzaal werd een concert gegeven. Ongeveer 400 personen, voor 1 ioI overgroote dccf kinderen, bevonden zich in deze zaal. Door nog niet opgehelderde oorzaak is plotseling de vloer ingezakt met liet gevolg, dat alle aanwezigen ongeveer 12 nieter vielen. Ongeveer 300 personen werden in ijlings ontboden zieken- cn vrachtauto's naar de ziekenhuizen overge bracht. Voor liet gebouw speelden zich hartverscheurende tooncclen af. Tal van moeders probceren wanhopig tot het ge bouw door te dringen. Politic cn brandweer rijn bezig dc slachtoffers tc bergen. Later werd gemeld: Gelukkig is gebleken, dat het ongeluk niet zóó ernstig, is geweest als oorspronkelijk werd gedacht. Dc meeste kinderen worden slechts licht gewond. Na dat hun de eerste hulp was verleend, kon den zij huiswaarts keeren. Slechts betrek kelijk weinig personen hebben ernstige ver wondingen opgcloopen. Liverpool, 13 Dec. (Reuter). Bij de instorting zijn omstreeks 180 personen ge wond, meest kindoren. A an slechts drie is do toestand ernstig. Londen, 13 Dec. (Reuter). Omtrent do instorting wordt nader gemeld, dat de ramp plaats vond tijdens een Kerstconcert, dat werd bijgewoond door ongeveer 500 ouders cm schoolkinderen. Tijdens dc uitvoering ging plotseling het licht uit en onder luid gekraak stortte een deel van de vloer in. Honderden mannen, vrouwen cn kinderen stortten S M. diep naar beneden in den kolder. Politie, brand weer, liulpbrigadcs en vrijwillige helpers waren in korten tijd ter plaatse. Vele ge wonden werden in ziekenhuis- en in snel gerequircerdc particuliere auto's, taxi's, trams en vrachtauto's naar de verschillen de ziekenhuizen overgebracht. Volgens een mcdcdoeling van zes zieken huizen werden 211 personen verbonden; daarvan moesten in het geheel 36 personen, w.o. een aantal kinderen, ter verpleging worden opgenomen. Velschillende hunner bevinden zich in levensgevaar. Als een groot geluk kan beschouwd worden, dat liet grootste deel van den vloer in één stuk naar beneden stortte: daardoor werd liet werk van dc helpers, die de vensters insloe gen, om in den kelder le komen, veel ver gemakkelijkt. Groote tegenwoordigheid van geest toon de de concierge van de school, die onmid dellijk na het ongeluk naar den kelder liep cn alle gaskranen afsloot, waardoor een groote ramp werd voorkomen, aangezien door de instorting verscheidene gasbuizen braken. Londen 12 Dcc. (V.D.) Het kabinet heeft zich heden bezig gehouden mot dc kwestie der vloot besprekingen. Er werd be sloten deze voorloopig 1c verdagen. Dit be sluit is nog niet definitief, aangezien men nog de wenschen der Japanners in dit op zicht wil hooren. Waarschijnlijk zullen, naar verluidt, van Japanschc zijde geen moeilijkheden wor den gemaakt, al zou ook admiraal Yama- moto persoonlijk een voortzetting der be sprekingen verkiezen. Inlusschen zou ech ter een verdaging der besprekingen reeds door de Kerstdagen cn Nieuwjaar noodza kelijk worden. Dc Amerikaansclic delega tie zal waarschijnlijk Zaterdag naar de Ver. Staten vertrekken. Tevoren zal tus- schen de Brrtsche en Amerikaansclic dele gatie nog een bijeenkomst gehouden wor den. Het is ook niet uitgesloten, dat dc Japansche delegatie uil Lond?n vertrekt. Ofschoon door verschillende gedelegeerden verklaard wordt, dal men waarschijnlijk in het voorjaar van 1935 weer bijeen zal komen, wordt in kringen van (Je Amcii- kaansclic delegatie er dc nadruk op gelegd, dat men eerst dan weer besprekingen her vatten zal, wanneer er iels tc hespreken valt. Londen, 12 Dcc. (Reuter). Dc vloolbc- sprekingen zullen waarschijnlijk binnen kort worden verdaagd voor vrij langen tijd in verhand met dc Kerstvacantie. Naar ver luidt, zouden de Japanners met de opzeg ging van het verdrag van Washington wil len wrachten tot 30 December. Zij hebben nieuwe instructies aan Tokio gevraagd, wat betreft de houding, die zij thans moeten aannemen. Binnen- en buitenland 6 cl. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. De mysterieuse dood van Dr. Ritter Guayaquil, 12 Dcc. Naar dc mecning van den onderzoeker Martin Yocgcli, die in September de Galapagos-cilanden be zocht, kan dc dood van dr. Ritter niet door vleeschvergiftiging veroorzaakt zijn, aange zien dr. Ritter vegetariër was. Voor zoover men uit den inhoud der gevonden brieven, die in het Zwccdsch, Duitsch cn Engclsch zijn geschreven, een inzicht in het tragisch gehc-im van liet Cliai lcs-ciland kan krijgen, schijnt zich tusschcn Lorenz cn Philipsou een hevige strijd om barones Wagner tc hebben afgespeeld, die met knuppels cn slccncn is gevoerd. Overwinnaar in dezen strijd moet Philipson zijn geweest, die daar na met de barones het, Charlcs-ciland heeft verlaten. Lorenz en Nu'ggrud zijn waar schijnlijk later naar het eiland Marchena gezeild, waar zij door gebrek aan water omkwamen. De matrozen, die liet lijk van Lorenz cn Xuggrud vonden, hebben den laalstcn brief, dien Lorenz kort voor /ïjn dood schreef, na den terugkeer op het schip verloren. Los Angeles. 12 Dec. Omtrent zijn ervaringen op do Calapagos-eüanden meldt kapitein Iloncnck, dat hij in de Tagusbaai hoe, jrciit Svaak onbeschadigd heef!, gevon den, waarmee in Juni 1933 de Amerikaan se hc onderzoeker William Robinson niet zijn vrouw hun huwelijksreis maakten. Aanvankelijk had men vermoed, dat mis schien barones Wagner cn haar begeleider do Svaak hadden gebruikt, toen zij in Juli j.l. van dc Galapagos-eilanden verdwenen. Robinson had de Svaak echter in de Tagus baai achtergelaten, toen een Aniei ikaunsch oorlogsschip hem voor een blindedarm- operatic naar een ziekenhuis in Canada had gebracht. lit San Diego in California wordt ge meld, dat dc bij het lijk op het Marchena- eiland gevonden veertien brieven, ncstenid voor Amerikaansclic en buitenlandschc adressen, gisteren zijn overhandigd aan de postautoriteiten te SansDiego, die voor ver dere verzending zullen zorgen. De 36 brie ven, die de eilandbewoners van de buiten wereld ontvingen, zijn ter beschikking ge steld van de douane-autoriteiten, teneinde Ie worden doorgezonden naar den Duit- schen consul tc Los Angeles. DIT BLAD HEEFT EEN UAGLLIJKSCHÊ GECONTROLEERDE OPI.A AG I 'AN EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. %/*S Kantoor N%r" Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN Riga, 12 Dcc (V.D.). Terwijl Zaterdag reeds drie schooljongens bij een ijstochtjc in dc nabijheid van Riga door het ijs waren gezakt en verdronken, wordt thans een der gelijk ongeluk gemeld uit Midden-Koerland. Daar verdronken drie jonge arbeiders, die zich deels per rijwiel, deels per schaats over het ijs van een meer naar hun werk hadden hegeven. Den volgenden morgen werd vast gesteld, dat zij vermist werden, waarna men op zoek ging cn hun lijken ontdekte. Zij wa ren op een dunne plaats door het ijs gezakt cn verdronken. DE TROEPEN VOOR HET SAAR- GEBIED S t o c k li o l m, 12 December. (Reuter). Dc bladen meenten le welen, dat de Zwccd- sche troepen voor het Saargebicd zullen worden samengesteld uit korporaals en re servisten, die zich daartoe aanmelden, cn die op het oogenblik zonder werk zijn Het hevel wordt gevoerd door oen kolonel cn tien officieren van den acticvcn dienst. Engclschc Saartrocpcn te Calais aangekomen Calais, 12 December. (Reuter), liet eer ste Engclschc detachement, voor liet .Saar gebicd, is hier vanmiddag omstreeks 14 uur gearriveerd onder bevel van een kolonel. Een volledig detachement wordt Dinsdag verwacht met 400 ton materiaal. Wegens veel passagiers moest ook de Leeuwerik starten Amsterdam, 13 Dcc. Hedenochtend om 6.31 uur is het K.L.M.-vliegtuig de Havik van Schiphol naar Indie vertrokken. Aan boord bevinden zich 4 passagiers. Aange zien het aanbod van passagiers cn vracht grooter was dan dc Havik alleen zou kun nen vervoeren, heeft men besloten een extra toestel in tc lasschen. Hiervoor was aange wezen de Leeuwerik, welke 4 minuten na het eerste toestel is gestart. De Leeuwerik zal niet verder gaan dan Cairo, waar de Havik een passagier cn dc vracht zal kun nen overnemen. Aan boord van de Leeuwerik bevinden zich eveneens vier passagiers, waarvan één bestemd voor Rome, twee voor Cairo cn één voor Calcutta. Deze laatste heeft dus een „overstapje", om in tramterm le spreken. BUITENLAND Instortingsongcluk te Liverpool. (Eerste Blad, pag. 1). Ilongarije's verhouding tot ZuidSlavië. (Eerste Blad, pag. 1) Frankrijks vriendschap met dc sovjet unie. (Eerste Blad, pag. 3). Opzegging van liet vlootvcrdrag door Japan. (Eerste Blad, pag. 1) BINNENLAND Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1.) De belastingdruk cn de gemeenten. (Tweede Blad, pag. 2.) Bezuiniging bij de A.K.U. (Tweede Blad, pag. 2.) Proeftochten van dc Snip (Derde Blad, pag. T). Het-verkeersfonds nader bezien. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Waar dc weggebruikers op moeten letten. (Eerste Blad, pag. 2.) Een goede avond voor het. Plaatselijk Crisis-comité. (Eerste Blad, pag. 2.) De Provinciale begrooting. (Eerste Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het K. N. M. I. tc Dc Bilt. fj Verwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid-Oostclijkc wind, tijdelijk opklarend, aanvankelijk wei- Ij nig of geen regen cn iets kouder. I-Ioogslc barometerstand 763.5 tc Ilclsing- fors. Laagste barometerstand 731.2 tc Vestma- nöïv De depressie bij IJsland nam af. Dc secun daire, die hier gisteren krachtigcn wind cn regen bracht, is tot de Oostzee doorgedron gen cn heeft dc hooge drukking nog iets teruggedrongen, maar nam in beteekenis af. Geen nieuwe daling kondigt zich in h<*t Zuid-Westen aan. In Finland en Polen nam de vorst weer langzaam toe. Scandinavië is tot dicht bij het vriespunt afgekoeld, maar er licerscht nog somber weer. In Oost- Duitschland \alt sneeuw. In Zuid-Duilsch- land en midden-Frankrijk komt veel mist voor. In West-Frankrijk en Engeland is eenigc opklaring; regen viel vooral in Dene marken en liet Zuiden van Noorwegen en Zweden cn in Zuid-Frankrijk, waar Mar seille reeds 2S m.M. meldde. In Schotland waait liet. krachtig uit Zuid, in het Kanaal uit Zuid-West, in het. Oostzeegebied uit. Zuid- Oost. Na ccnige opklaring is afkoeling cn later weer regen te wachten. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 TRICOTAGE-AFDELING Goedkope Aanbiedingen ONDERJURKEN, DIRECTOIRES, CAMISOLES.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1