FINALE UITVERKOOP REUZE KORTINGEN F 4000 DE EEMLANDEü Buitenlandscfa Buitenland Stadsnieuws 'rijkste L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 14 December 1934 Uitgave VALKHQFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 143 Roosevelt's maatregelen tegen oorlogswinst JEFTITSJ TREEDT NIET AF DE NOODLOTTIGE HOTELBRAND VOOR VRIENDSCHAP MET DUITSCHLAND TROEPEN NAAR HET SAARGEBIED Te!» 2.7S8 DE VERDAGING DER VLOOTBESPREKINGEN WEERVERWACHTING Fa. v. d. WATER en v. d. BRINK en Zn. Ervaren voorlichting bij den aankoop van AMT5E6CE &1EUBELEN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI PIANO'S 4 uur 15 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.1Ü. per maand 075. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) l 0.17l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DDI IC I1FR 4IWPRTFNTIFN van 1-1 regels I 1.05 met Inbegrip van een bewi|snummef rhlJA UEH ftmtnltHMFH t|kt rcge| mcer f025 Liefdadlghelds..dv«rtCntiëi. voorde helft van den prl|s. - Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer «tra f 0.05 Flandin boekt een belangrijk succes. De Kamer nesmi de tarwewet aan Vier dagen lang heeft de Fransche Kamei beraadslaagd over de z.g. tarwewet, maar gisteravond eindigden dc discussies met de aanneming daarvan. De. aanvaarding ge schiedde met 387 tegen 175 stemmen, zoodal de meerderheid voor dc regeering zeer aan zienlijk moet worden geacht. Het is overigens een felle strijd geweest, dien de Fransche minister-president., Flan din, heeft moeten voeren, want de amende menten, die binnenstroomden, liepen in de tientallen (het waren cr bijna tweehon derd!); de verschillende, stemmingen, die daarmee verband hielden, vielen voortdu rend uit ten voordeele van Flandin, die af en toe ook het bekende wapen, het stellen der kwestie van vertrouwen, hanteerde. Daar de tarwewet een der belangrijkste on derdeelen vormde van Flandin's economisch program, is liet succes voor hem zeer be moedigend; mén mag spreken zoowel van een politiek succes, omdat de positie van zijn kabinet erdoor wordt verstevigd, als van een economisch welslagen, aangezien de tarwewet een eenheid was, waaraan door dc volksvertegenwoordiging niet mocht worden getornd, aangezien anders het nage streefde doel de gezondmaking van do Fransche tarwemarkt niet zou kunnen worden bereikt. Door de aanneming der wet heeft de door Flandin voorgestane economi sche lëer gezegevierd, dat, wil liet bedrijfs leven in Frankrijk worden gesaneerd, liet volstrekt noodzakelijk is, dat het ingrijpen van den slaat zooveel mogelijk wordt uit geschakeld en de, zij het cenigszbis gccon troleerde, vrijheid van den handel wordt hersteld. Aan Flandin is het, anders gezegd, gelukt de Kamer ervan te doordringen, dai het algemeen welzijn moet worden gesteld boven de belangen van afzonderlijke bevol kingsgroepen. Wel de belangrijkste taak van de tarwe wet is dc markt te ontlasten van dc over schotten, die zich, als uitvloeisel van den goeden oogst der laatste jaren, hebben op gestapeld en die ongeveer twee millioen ton moeten beloopcn. Op grond van de tot dus ver geldende wetgeving was een minimum prijs vastgesteld, die den laatsten tijd 100 francs per dubbelen centenaar bedroeg en die de landbouwcomniissic op 07 francs wenschte te bepalen. In de wet, die thans is aangenomen, is dc minimumprijs echter vastgesteld op den gemiddelden prijs, die bereikt wordt op do Parijschc productenbe.urs in den loop van de eerste zes maanden van liet volgende jaar. Op 1 Juli 1935 zal do marktvrijheid hersteld zijn. Op zijn laatst één maand, na dat de wet, is afgekondigd, die nu naar den senaat gaat, welke vermoedelijk weinig moeilijk heden in den weg zal leggen, zal een permanente, commissie in 't. le\en wor den geroepen, die belast zal worden met het overnemen van het korensurplus. Met de financiering van den aankoop zal slechts een bedrag gemoeid zijn van ander half milliard francs, daar men 4 millioen dubbele centenaars reeds binnen korten tijd wil uitvoeren, denatureeren en als veevoeder gebruiken; de rentebetaling en delging van de anderhalf milliard francs zal tien jaren lang 210 millioen francs vereischcn. een be drag, dat zal worden opgebracht, door ver hooging van de belastingen op dc productie, de. rechten op het gemaal (verwerking tot brood en andere voortbrengselen). De zwaarste lasten krijgen de molenaars en do bakkers te dragen, die onder de tot dusver geldende regeling van de tarwemarkt dooi den hoogen meel- en broodprijs reusachtige winsten hebben gemaakt. De nieuwe regeling zal het duidelijkst tQt de verbeelding van het publiek spreken in den vorm eencr verlaging van den brood prijs met ongeveer tien procent, zoodat Flandin het Fransche volk gelukkig maakt met een Kerstgeschenk, dat het ten zeerste zal waardeeren, temeer daar het steeds iets zeer onredelijks zag in het feit, dat er onge looflijke verschillen bestonden tusschcn den werkelijken koren- en den gewonen brood prijs. Het behoeft geen betoog, dat een der gelijke maatregel, die het volk in zijn ge heel onmiddellijke en tastbare voordeel ei-, bezorgt, niet zal nalaten de populariteit en het gezag van 't ministerie te vergrooten. Critiek uit congresklingen President Roosevelt heeft verscheidene re- gecringspersoncn en leidende figuren uit industrieclc kringen uitgenoödigd tot een bespreking op hot Witte Huis Ier voorberei ding van de verdere wetgevende maatrege len, die het nieuwe congres zullen worden voorgelegd. De plannen, die Roosevelt wenschte tc bespreken, hielden, gelijk reeds t kort gemeld, verband met een voorge nomen wetgeving, die tot strekking heeft in geval van oorlog de mogelijkheid tot het maken van oorlogswinst uit te sluiten en een juisten vorm van mobilisatie dér in dustrie mogelijk te maken. Aanwezig wa ren o.a. de staatssecretarissen Cordell IIull, Henry Wallace, Claude Swanson en miss ranees Perkins, dc coördinator voor de spoorwegen Joseph Eastman, dc chef van den legerstaf generaal Douglas MacArthur, de onder-staatssecretaris van marine Ilenry Roosevelt, dc leider van de in- en uilvoer- bank George Peek, de bekende financier en leider van den oorlogsindustrieraad onder president Wilson, Bernard Baruch, en vele anderen. Belgrado, 12 Dec. Het gerucht, dat de Joego-Slavische minister van buitenland- sche zaken, Jeftitsj, zou aftreden, daar zijn regeering niet tevreden zou zijn met dc op lossing van het Joego-Slavisch-Hongaarsch geschil, wordt in officieele kringen alhier dwaas genoemd. Men acht het belachelijk te veronderstel len, dat Jeftitsj zou aftreden „op het oogen- blik van zijn grootste triomf". Lansing (Michigan), 13 Dcc. (Reuter) Uit dc puinen van liet verbrande hotel zijn thans in het geheel 23 dooden geborgen. Er moeten evenwel nog vele lijken onder de puinhoopen liggen. Men spreekt zelfs van 70. ROOSEVELT In een persconferentie, die aan cleze be spreking vooraf ging, verklaarde president Roosevelt. „De tijd is gekomen om een ein de tc maken aan dc oorlogswinsten". Juist nu diende een dergelijke actie ondernomen te worden, omdat cr geen onmiddellijke kans op een conflict was. Inmiddels wordt in congreskiingen scher pe critiek op cleze nieuwe plannen van president Roosevelt geoefend. De leden van de senaatscommissie van onderzoek naai" den wapenhandel beschouwen Roosevelt's optreden als een poging van het Witte Iluis om de werkzaamheden der commissie te beperken. De voorzitter Gerald Nye, een rc- publikeinsch senator, noemde Roosevelt's plannen al heel ongelukkig, terwijl, de re publikeinsche senator voor Michigan, Ar thur Vandenburg, verklaarde, dat het con gres zijn eigen boontjes wel zou doppen. '.rachlig pleidooi van Snowden L o n d e. n 13 Dec. (V. D.) De Daily Mail publiceert een copyright-artikel van lord Snowden onder den titel „Waarom geen vriendschap met Duitschland?" Snowden schrijft o. a., dat algemeen een nieuwe oor log, die vroeger of later zal uitbreken, als onvermijdelijk wordt beschouwd. Niemand laat zich bedriegen door het démenti, dat op een onvoorzientige uitlating van een cïcr rapporteurs in de Fransche kamer, Archim baud, is gevolgd. De Fransche politiek is o. a. gebaseerd op het Engclsch-Fransche militaire bondgenootschap. In feite gaan alle redeneeringen van de Fransche minis ter van de veronderstelling uit, dat Frank rijk in geval van een oorlog met Duitsch land op den steun van Groot-Britannic kan rekenen. Wanneer het gevaar, dat Groot- Britannië in een oorlog wordt gewikkeld waarbij het geen belang heeft, vermeden zal worden, dan moet de officieele houding der Britsche Vegeering tegenover Duitsch land ingrijpend worden veranderd; zestien jaar lang is Duitschland als onderworpen natie behandeld. Men behoeft zich slechts in te denken in de positie van Duitsch land. De sleutel van den toestand is in handen van Groot-Britannië. Engeland moet Duitschland do vriendenhand reiken, Wanneer Engeland dc ami-Duitsche poli tick, die thans dc Europecsche zaken be heerscht, loslaat, zal cr geen oorlog komen, Zes Engelsclie officieren te Saarbrucken Parijs, 13 Dec. (V.D.) De bevelhebber \an liet. internationale politiclegcr \oor liet Saargebiccl, generaal Brind, is hedenmid dag in Calais aangekomen. IIij werd bege leid door 5 lioogc officieren. Generaal Brind is onmiddellijk naar Parijs doorge reisd. In den loop van den middag is in Calais een tweede Engëlsch stoomschip liinnengeloopen, aan boord waarvan zich 1800 ton uitrustingsmalcriaal voor de Engel sclie Saariroepen bevond. Zes Engelsche officieren aan gekomen Saarbrucken. Hedenmorgen zijn alhier zes Engelsche officieren aangekomen nider leiding van overste Campbell. Zij zul len de technische voorbereidingen leiden voor de aankomst van de Engelsche troc- penconlingenten en in het bijzonder voor de kwartieren zorg dragen. Naar alle waar schijnlijkheid zullen de inlcrnationale troe pen in garnizoen komen Ie liggen in Saar- louis, Neunkirchcn cn Homburg. Er zijn nog geen uitvoerige maatregelen genomen voor de onderbrenging der troepen. De he den aangekomen officieren werden aan het station afgehaald door den chef der Saai* landschc polilie, den Engelschman Hemsley. Zij zijn onmiddellijk vertrokken a oor een rondrit door het Saargebicd. De Italiaansche politietroe- pen voor dc Saar Rome. De 1300 man van het Italiaan sche leger, die als politictroepen naar het Saargebied zullen gaan, bestaan uit een gedeelte van een regiment grenadiers, n.l. (ie regimentsstaf en twee bataillons, en een bulaillon carabinieri. Commandant is ge neraal Prasca. die indertijd als overste reeds deel uitmaakte, van de Italiaansche lroepen die tijdens dc volksstemming in Opper-Sileziü aanwezig waren. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Te!. 1788 Vraagt prijs van onze 6 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Londen, 13 Dcc. (V. D.) Het is thans vrijwel zeker, dat dc Amcrikaansche dele gatie, die deelnam aan de voorbereidende vooltbésprekingen tc Londen, zich terug zül trekken cn Zaterdag a.s. naar Amerika zal tcrugkeeren. Naar verluidt, zouden niette min de Japansche en Britsche delcgalies ook zónder Amerika de besprekingen voortzet ten. Van welingelichte Japansche zijde wordt verklaard, dat twee of drie gedelegeerden, o.w. admiraal Yamanoto, te Londen zullen blijven. Tokio, 13 Dec. (V. D.) Van officieele zijde laat men zich nog niet uit omtrent het Britsche voorstel tot verdaging der Londen- sche vlootbesprekingen, doch het verluidt, dat Japan geen bezwaar tegen voortzetting zal hebben. Men verklaarde, dat Engeland cn Amerika teleurgesteld zullen worden, wanneer zij hopen, dat verdaging der Lon- denschc besprekingen invloed zou hebben op den Japanschen cisch inzake gelijkheid ter zee. Tokio, 13 Dcc. (Reuter). In officieele kringen wordt verklaard, dat Japan geen bezwaar heeft tegen verdaging der vlootbe sprekingen, zoolang dit geen uitstel voor onbepaalden tijd bcteekent. Volgens de bla den zullen op 20 of 22 December stappen worden gedaan \oor de opzegging van het verdrag van Washington. DE STADSDOELEN In ons blad van gisteren stond een voor stel van Gcd. Staten over den verkoop van het gebouw De Sladsdoelen alhier, dat eigendom is van de provincie. Verschil lende lezers vroegen is wéér dat gebouw is. Ter nadere inlichting vermelden wij hier, dat het gebouw „De Stadsdoelen" is gele gen aan den Zuidsingel, en dat daarin tot heden liet Kantongerecht is ondergebracht AMERSFOORTSCHE KUNSTKRING Middeleeuwsche Kerstspelen Woensdag a.s. zullen, uitgaande van den Amersfoortschen Kunstkring, door de too- neelgroep van de Antroposophische Veree- niging in Amicitia eenigc middeleeuwsche Kerstspelen worden opgevoerd, n.l. „Het Paradijsspel" en „Het Spel van Christi ge boorte", beide spelen uit Oberufer bij Pres burg. AMERSFOORTSCHE RADIO-CENTRALE Morgen geeft de Amersfoortsche Radio- Centrale naast de programma's der beide Ilollandsche zenders, die der volgende bui tenlandsche zendstations door: 11.055.35 London Regional. 5.350.50 Dro'"»-Vt.cn. G.508.35 London Regional. S.35—10.20 Brussel Vlaamsch. 10.20—12.20 Weencn. Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting 0 Matige, later wellicht toenemende o jj Zuidelijke tot Zuid-Oostelijke wind, toenemende bewolking, later waar- J schijnlijk regen, iets zachter. Hoogste barometerstand: 757.S tc Ilapa- randa. Laagste barometerstand: 731.0 te Valen- tia. Vooruitzichten: toenemende wind cn regen Nog steeds neemt de hoogc drukking in het Oosten af cn op den Oceaan vormde zich een centrum onder 715 m.M., dat zich snel over de Britsche eilanden cn Golf van Biscave uitbreidt. Onder invloed van de Zuid-Oostelijke winden is de bovenlucht in Duitschland weer droger geworden, maar dc onderste duizend meter bleven vochtig, zoodat veel mist wordt gemeld. In Scandi navië verscheen weer lichte vorst. In Polen is zij verdwenen. Ook Frankrijk heeft nog windstilte cn mist. In het Westen begint het reeds krachtig te waaien en viel gis teren weer veel regen. In Ierland en Enge land regent liet reeds onder invloed van dc nieuwe depressie en zal de wind in den loop van den dag wel tot storm krachtig uit Zuid toenemen. De vooruitzichten zijn voorloopig toenemende wind en regen. Complete Woninginrichting Leusderweg 22-24 Opgericht 1898 Tel. 1534 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" GEDENKT DE KERSTPOTTEN VAN HET LEGER DES HEILS! Maandag staan zij weer in onze stad. Dc bekende Kerstpotten van het Leger des Heils, welke telkenjare op verschillende punten in onze stad worden geplaatst om gelden in te zamelen a oor de Kerstgave aan de armen, welke ieder jaar vóór Kerstmis door het Leger des Heils met een Horst mand met nuttigen inhoud worden bedacht, zullen Maandag weer in onze stad worden geplaatst. Zij zullen komen tc staan bij liet station, op de Varlcensmarkt, op den hoek van de Korte Gracht en dc Langestraat, op het Ju- lianaplein. De pot, welke altijd op het auto park stond, zal dit jaar, dank zij de mede werking van de directie van Hotel De Witte worden geplaatst bij den groolcn Kerstboom welke op het terras van dit hotel, op den hoek van 't Laantje is geplaatst. Wij vestigen gaarne de aandacht van onze lezers op deze Kerstpotten, die niet voor niets geplaatst worden. Inderdaad, er wordt véél gevraagd, maar vergeet niet, dat deze Kerstpotten reeds zéér oude rechten hebben. Moge met de traditie, om voor Kerstmis wat te offeren in de Kerstpotten, ook dit jaar niet worden gebroken! Ook zij helpen vreugde brengen in de somberheid van vele arme gezinnen! HET KANTONGERECHT GAAT VERHUIZEN Zooals bekend, wordt het kantongerecht met ingang van 1 Januari verplaatst van den Zuidsingel naar het gebouw Utrecht- scheweg 90. De civiele zitting van 29 De cember zal echter reeds plaats vinden in het nieuwe gebouw aan den Utrechtsche- weg. NED. ROODE KRUIS Medaille voor 10 jaar trouwen dienst In de gisteren gehouden bestuursvergade ring van de Afdceling Amersfoort van het Nederlandsche Roodo Kruis werd de me daille voor 10 jaar trouwen dienst met eert toepasselijk woord door den voorzitter uit gereikt aan den heer J. P. Dumont, pen ningmeester der Afdeeling Amersfoort. UIT HET POLITIERAPPORT Waarschuwing Op het politiebureau werd aangifte ge daan van het in omloop brengen van een valschen gulden. Men zij dus gewaarschuwd voor een even- tueele verrassing! DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCRB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Naar buiten tyfin 6 ct. per K.M. Kantoor «SST BUITENLAND Dc verdaging der vlootbesprekingen. (Eerste Blad pag. 1). Snowden spoort aan tot samenwerking met Duitschland. (Eerste Elad pag. 1). BINNENLAND Prinses Juliana voorzitster van het Roode Kruis. (Tweede Blad. pag. 1.) Te Alkmaar zijn een moeder en kind overleden door vergiftiging van cyaan- natriumgas. (Tweede Blad, pag. 2.) Zitting der Eerste cn Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2.)' Schietpartij op Katcndrecht. (Tweede Blad. pag. 2.) Marlien Beversluis door dc V.A.R.A. ge schorst. (Tweede Blad, pag. 2.) Prof. Dr. C. G. N. dc Vooys weerlegt de bezwaren tegen de nieuwe spelling. (Tweede Blad pag. 3). STADSNIEUWS Begrafenis notaris F H. Veonstra. (Eerste Blad, pag. 2.) Vloog Gevsendorffer te laag? (Kanton gerecht). (Eerste Blad, pag. 2.) De waarborgsommen van V.I.O.S. en- St, Ansfridus moeten omlaag (Eerste Blad, pag. 2). De bloembollencultuur in woord en beeld. (Eerster Blad, pag. 2). Filmavond van 't Nut. (Eerste Blad, pag. 2.) Dr J. B. v. Amcrongen over Zweig's hoek „Amok" voor de Verceniging van Huisvrou wen. (Eerste Blad, pag. 3.) Ina BourlierBakker spreekt over „Leven en Schoonheid in Soefisme." (Eerste Blad, pag. 3.) De Bouwverordening in de afcleelingen. (Eerste Blad, pag. 3.) Bechstein - BlüTHNER IBACH enz. Vraagt prijslijsten van nieuwe en gebruikte instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 TRICOTAGE-AFDELING Goedkope Aanbiedingen ONDERJURKEN, DIRECTOIRES, CAMISOLES. MARKTBERICHT 14 December Appelen 10—15. Peren ƒ4S per II.L hocndcreieren 3.604.50; eendeneieren ƒ2.50—3.per 100 stuks; liooiboter ƒ1.75 per K.G.; kippen GO90 cent; tamme konij nen ƒ0.902.50 per stuk; jonge tam.ne een den 4060 ct.; fazanten 6080 ct.; tamme duiven 1525 cent per paar; biggen ƒ7—11 per stuk; geiten ƒ6.50; kalkoenen 22.50. Aangevoerd waren onpw^r 12 tip pelen, 5 ILL. peren, 750.000 stuks hoender- eieren, 1800 stuks eendeneieren, 20 KG. hooiboter; 235 biggen. ARMI.WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1