DE SNIP VAN SCHIPHOL VERTROKKEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 J.05 met inbegrip van een bewijsnummer Zaterdag 15December 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 144 Glorieuse aanvang van de Kerstvlucht naar onze bezittingen in de West Terwijl de regen ge stadig neerviel, raakte te 12.30 de P.H.A.I S. los van Hollandschen bodem, om koers te zetten naar hef Westen DE SNIP VORDERT INDRUKKEN VAN SCHIPHOL AMERSFOORTSCH DAGBLAD weck Cmet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»* T~YTCj^ H"A Tk./4"T A TWTT"^T~^ "|~*V 1 elke regel meer f 0.25. Llefdadighclds-advcrtcntiën voorde Binnenland franco per po.it per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 8 IJ I r\ fl I J T /I-A helft van den prijs. Kleine Advertentlen „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 Schiphol, 14 Dcc. Het ccne luchtvaartcvcnement in Nc* dcrland volgt op het andere. Nauwelijks is de „Uiver" terug van haar fantastische recorcLreis, nauwelijks zijn de huldigingen en festiviteiten, waarvan Parmentier en de zijnen het middelpunt was ren, voorbij, of de „Snip" staat weer in het centrum van de bes langstelling. De „Snip" staat klaar voor zijn \erre vlucht over landen en rivie» ren, over bergen cn zeeën, naar onze koloniën, welker naam nog niet hecht en onverbrekelijk met de luchtvaart is verbonden. De „Snip" zal binnen enkele uren den sprong naar de West wagen. Onze auto snelt door den donkeren nacht (Ie Amstcrdamsche luchthaven tegemoet; auto's, bussen en fietsen, zij alle schijnen vanavond slechts één doel ie hebben: de werkende lichten van Schiphol. Schiphol en het vertrek van den blauwen K.L.M.-vo- gcl met zijn koene bemanning: Hondong, Van Balkorn, Stolk cn Van der Molen. Uren "voor liet vertrek, dat 20 minuten na mid dernacht zal plaats hebben, is het al druk op Schiphol. De verkeerspolitie heeft, in sa menwerking mot don Burgemeoster van Haarlemmermeer de vereischtc maatrege len getroffen. De belangstellenden kunnen de „Snip" gadeslaan op een afstand van cehige tientallen meters, achter een hok, dat voor het restaurant is aangebracht. Aan de andere zijde van dit hek is slechts plaats voor autoriteiten, bemanning en ge- noodigden. Op Schiphol wordt het verkeer geregeld door de politie van Haarlemmer meer en door ruim 20 manschappen van cle Amstcrdamsche politie. Tegen tien uur wordt het in het Scliiphol- restaurant drukker. Ook de hal is ingericht voor de ontvangst van de gasten, die den Kcrstvliegcrs een goede reis cn behouden aankomst toe willen roepen. Vele K.L.M.- vliegers met hun familie, leden van Aero- clubs, enkele militaire vliegers en een groot aantal luchtvaartenthousiasten zijn weer op de Amstcrdamsche luchthaven biiccn, even als een aantal oud West-Indisch gasten. Op het groote hord in dc hal, waar de ver trektijden cn aankomsten van de vliegtui gen staan aangegeven, is bovenaan, heel nuchter weg, vermeld, dat de „Snip", de IS, te nul uur twintig naar cle West zal ver trekken. Het woord Batavia anders wor den hier de Indië-vluchtcn aangekondigd is vervangen door „West-Indië". Buiten het stationsgebouw is het nog stil. Dc koude, wind houdt het publiek nog van het terrein, vanwaar wc over cenigcn tijd den start voor dezen stoutmoedigen vlucht zullen gadeslaan. De Snip staat nog in de groote loods cn de laatste voorbereidselen worden getroffen voor liet uur van vertrek, dat nader en nader komt. In de cabine Wij hebben nog een kijkje genomen in de cabine. Deze cabine ziet er heel anders uit dan wij die van dc verkeersvliegtuigen gewend zijn. Er zijn vier extra benzine tanks ingebouwd en een extra oliereservoir. Als gevolg hiervan kan de „Snip" 1700 K.M. langer achtereen vliegen dan in ge wone omstandigheden het e-e\al zou zijn. Dc machine is voorts uitgerust met extra zware motoren, dit met het oog op de start. Ook zijn verstelbare luchtschroeven aange bracht. De radio-installatie is naar achteren verplaatst. Voel ruimte en comfort blijven cl* voor de vliegers niet over en van slanen zal wel niet voel komen. Op den flank van dc machine, die niet meer in Holland terug zal komen, lezen we „HollandWest Indië" Op het terrein zijn bij de afscheiding, waarachter het publiek staat, dc machtige legerschijnwerpers opgesteld, die zoo direct den koenen vogel in een zee van licht zal doen baden, voor zij in liet nachtelijke duis ter haar weg naar iu?t Zuiden zal zoeken. Verder staan daar opgesteld de auto's met film- en geluidopneminginstallaties. In het restaurant en in dc hal wordt het steeds voller. Er heerscht hier een eelitc sfeer, die wij kennen van vroegere groote gebeurtenissen hij de K.L.M. Aanwezig zijn o.a. de hoeren W. B. Cham bers, directeur van hel Bureau v. Handels- inlichtingen cn Secretaris van dc. cst- Indische Kamer: Jules Erl. Gerzon, voor zitter der afdceling Amsterdam van hol Algemeen Nederlandsch erbond, C. K. Kesler, secretaris: Mr. J. W. te Winkel, penningmeester en cle leden M. Gohlcnbcrg en J. 6a jen laan. -voorla W. B. Minkman,, oud-hoofdagent van den Koninklijk Wcst- Indischen Maildienst, vertegenwoordigend de commissie NederlandCuracao 1031 1931. Wij hooren, dat ook Minister De Wilde verwacht wordt, evenals dc directeur der P.T.T.; Ir. Danime. Te omstreeks half twaalf wordt medege deeld, dat nog poststukken met dc „Snip" medegegeven kunnen worden. De machine startklaar Om kwart voor twaalf staat dc machine startklaar op het platform; de enorme jupi- terlampcn zetten het toestel in feilen schijn terwijl dc regen kletterend op dc vleugels valt. Hon derden cn nog eens honderden staan nu langs dc hekken in gespannen verwach ting, cn ook op liet platform der genoo- digden is het druk, zoodat men zich ter nauwernood 'n weg kan banen. Dc vlie gers ontvangen hun laatste instructies. De weerberichten schijnen verre van gunstig tc zijn, er is een depressie van ernstigen aard op komst, en hier cn daar wordt zelfs gefluis terd, dat dc start wel eens uitgesteld zou moeten worden. Dc voorbercidiingen gaan echter door, de persfotografen storen zich ook niet aan het slechte weer cn voortdurend flitst het mag nesiumlicht op. De spanning stijgt met de minuut. Om twaalf uur wordt dc voor-verwar mingsmachine in werking gesteld; zij blaast warme lucht in dc cylinders, die daardoor op temperatuur worden gebracht. Dan komt onder daverend ges juich dc bemanning naar voren, Hondong en Van Balkom voor* on, daarachter dc marconist Van der Molen cn dc mecanicien Stolk. Een laatste afscheid van familieleden, gejuich en gewuif van het publiek.* Plesman treedt naar voren, kort cn kernachtig als steeds is zijn afscheidswoord: Jullie ziet, hoe iedereen hier met jullie meeleeft. Wij vertrou? wen op jullie cn op dc machine, goede veis en behouden aan* komst. Dc piloten nemen plaats in de cockpit. Van der Molen zit al achter de radio, dc kappen worden van do motoren genomen, startpatronen knallen en eerst aarzelend, weldra vlugger, en vlugger, suizen de schroefbladeren door den donkeren De cembcrnacht. De starttoren geeft het signaal en clan is liet groote moment aangebroken. Langzaam schuift dc machine weg, om naar den rand van het vliegveld tc taxiën. Het is dan 12.27 uur. Heel in de verte draait het toestel. Met daverende motoren en paar* se vlammen schietend uit den uitlaat rent liet nu recht op de toeschouwers aan. Steeds groo* ter wordt- de snelheid. £n om precies half één is de P.H.A.I.S. los van den grond. Liiaj? over de mcnijrte dineren en dende ren (io zware motoren, ui stadie verheft zich het toestel, nagestaard door duizenden, die naar Schiphol waren gekomen om dc Snip en haar wakkere bemanning uitge leide te doen. De Kerstvluclit van dc Snip is aangevan- Bij liet vertrek waren nog aanwezig be halve dc reeds genoemden: generaal Snij ders, Ir. Stephan, Guillonnard, de hotter- damsche stationschef Tolk en voorts nog vele autoriteiten. BIJ DE ILLUSTRATIES Bovenaan links de bemanning van de Snip voor haar toestel. Rechts de gezagvoerder Hondong. In het midden dc Snip in de lucht. De radiodienst van het persbureau Yaz Dias deelt mede het volgende telegram van de Snip te hebben ontvangen: Om 1.10 Gi!zc*Rijcn gepasseerd Om 2.08 is dc Snip 20 K.M. West-NoordsW'est van Luik ge* passccrd. Om 2.12 uur was het toestel 5 K.M. Wcst.-NoordAVest van Hoci. Om 3.15 bevond de Snip zich 20 K.M. ten Oosten van Parijs. Amsterdam, 15 December. Dc radio dienst van het persbureau Vaz Dias heeft gedurende den gchcclcn nacht de telegram men van den marconist van de Snip, Van der Molen, kunnen volgen. Volgens deze be richten vloog dc Snip om 5.35 liur (A.T.) over Boannes cn tc 5.50 uur over Munt el i- mar, in de richting van Marseille. Dc K.L.M. deelt mede dat do Snip heden ochtend om -S.17 uur ie Marseille is geland lot het bijvullen van benzine. Do Snip is om 9.13 uur (A.T.) van Mar seille vertrokken. (Van onzen verslaggever). Het vertrek van ccn vliegtuig van Schiphol, waarmee het een vlucht begint van nationale bc? tc&kenis, is altijd opnieuw een bijzondere en ontroerende plcch* tighcid. Dc belangstelling van duizenden, die ondanks het slech? te weer op Schiphol waren, cn an tienduizenden, die door de radiouitzending op verren af* stand nog getuige konden zijn van het vertrek, ging ook ditmaal weer naar Hondong cn zijn mans nen uit. Rond het vliegtuig was langen tijd voor het vertrek een dichte menigte van afscheidsnemende vrienden cn kennissen, van auto* riteiten cn K L.M.svlicgers. Het luchtvaart-wereldje, dat een aparte kring van bekende gezich? ten vormt, was au grand corns plet aanwezig, geschaard rond de voor het vertrek gereed staan? dc Snip. Hoecis lang voor den sta.rtti.id naderde was het op Schiphol een geweldige drukte. l)e vliegers werden van alle kanten bele gerd met uitgestoken handen van gcluk- vvensclicndc hiclitvaartenlliousiastcn, die weer en wind hadden getrotseerd om hen een vaarwel toe to roepen, liet was er druk, zoodat zelfs Minister dc Wilde slechts met moeite zich ccn doorgang kon banen in hot drukke restaurant naar do verzamelplaats der genoodgden. Daar stond Hondong langen lijd met dc autoriteiten, die door directeur Plesman cn havenmees ter Thomson ontvangen werden, te praten cn daar waren ook de Vrouwen van dc bc- manniing, de hun ontroering niet verbor gen. liet was voor bon dan ook wel een heel bijzonder afscheid cn het is te begrij pen, dat het hen zwaar gevallen is, hun mannen in dc Snip tc zien verdwijnen voor zoo langen tijd. In dc regen voor dc ruiten van hel ver trek, waar dc wecrberichtcndienst gevestigd is, verdrongen talrijke kijkers elkaar, om eon laatste blik tc kunnen slaan op Hon dong, terwijl hij met de weerkundigen de berichten bestudeerde. Ook Van Balkom trok veel belangstel- li n", toen hij in de douaneloods de pa perassen in orde bracht. In den vorm van 'n Kerstpakket werd aan Jan van Balkom ccn fraai geschenk met Kerst tulpen overhandigd, alsmede vele tele grammen van oud- clubgcnooten uit zijn studententijd. Het moet voor Van Balkom wel een groote voldoening geweest zijn, dat het moment gekomen was, waarvoor hij zoo langen tijd aan de voorbereidingen ge werkt liad, hetgeen op zijn nog jeugdigen leeftijd een zeer verantwoordelijke arbeid beteekende. Aan de bemanning werden trouwens nog vele geschenken van familie cn anderen overhandigd. Bijzonder vermelding ver dient daarbij een prachtige verrekijker met oorkonde van het Algemeen Nederlandschc Verbond. Bond de kring van bekende figuren in de luchtvaartwereld verdrongen zich dc belangstellenden, die elkaar dc groote man nen van dc K.L.M. aanwezen, zooals Par mentier en Moll, Virtily, terwijl er ook vele bekende sportvliegers cn militairen de Snip een goede reis Kwamen wenschcn. Daaron der was de Indië-x licgcr Koppen, een der eersten, die naar onze Oost is gevlogen. Wanneer hel gioote oogenblik, waarop dc Snip in liet luchtruim zal opstijgen, is ge naderd, staat er rond do bemanning naast het vliegtuig een dichte menigte, die hen met goede xvenschen, handdrukken cn ge schenken overlaadt. Het gelukt directeur Plesman slechts met de grootste moeite een ruimte vrij tc maken om de talloozc foto grafen gelegenheid tc geven het vertrek Ie vereeuwigen. Er heerscht een enthousiaste stemming onder dc omstanders en ook de bemanning ziet cr zeer opgewekt uil. De ruimte, rond het toestel gemaakt, stelt dc mecano's in staat te beginnen met de voor verwarming van de motoren met de vvarme-lucht-installatie. Dc motoren worden niet een lange slurf verbonden met dc ma chine, die hen op temperatuur zal brengen. Dan nadert het groote moment, de motoren worden ontdaan \an dc hoezen en men slaat hen ccn voor een aan. Dc eerste motor da vert over het terrein, de omstanders wijken verder van het toestel, dat nu geheel vrij komt tc staan in het felle licht dor schijn werpers. Het aanslaan der motoren brengt ccn op gewonden stemming. Een enkele slaat nog even af, maar dan zijn alle drie op gang en doen hun schroeven rondrazen met donde rend geweld. Dat is een ontroerend oogen blik, men voelt dat het nu nog slechts en kele minuten zijn, voor het toestel over dc menigte heen den weg door het luchtruim kiezen zal naar Zuiden, naar onze landgc- nootcn in een verafgelegen werelddeel. Op dergelijke oogenblikcn is men zich be wust van het groote, dat hier verricht wordt, van dc bctcckcnis, voor alle Nederlanders, van het xverk van dc K.L.M. cn haar vlie gers. Veler gedachten gingen daarbij onge twijfeld uit naar dc mannen, die nog zoo kort geleden dc Uiver op een roemrijke vlucht naar Australië voerden, cn naar dc mannen, die met die Uiver oxer enkele da gen* xveer een snelle vlucht zullen maken, dat dc KerstpoSt en de Nicuwjaarsxvenschen voor dc Oost. Ook dachten zeer velen aan het gevaar dat deze tocht van de Snip met zich bren gen moet, daar er ccn zoo langdurige Oceaan-oversteek aan verbonden is. Er zijn dan dc volgende xvcck twee toestellen van de Nederlandschc luchtvaarders op weg in bijzonder bctcekenisvollc vluchten, dc ccn naar dc West, dc ander naar dc Oost. Zoo bracht dan ook dat korte oogenbük voor dc start, waarin de motoren van dc Snip het luchtruim vulden met hun geda ver, ccn groote ontroering onder de duizen den, die zich bewust waren van hun deel als Nederlander in hetgeen hier giue ge beuren. ITet is 12.30 gexvorden cn eindelijk' is de Snip gereed voor liet vertrek. Do bemanning heeft het afscheid nemen beëin digd, dc deuren zijn gesloten en dc vier vliegers hebben hun plaatsen ingenomen. De motoren overstemmen het gejuich van de menigte, wanneer dc startblokken weg gehaald zijn en het toestel langzaam in bc- xveging komt. Het groote gevaarte, waarvan dc afme tingen nog duidelijker spreken, wanneer het op cenigcn afstand gekomen is, tax iet langzaam naar het punt van starten. De duizenden zwaaien, teruggegroet door de piloten vanuit de cockpit en door van dei- Molen cn Stolk door het raam van de cabine. Dc omtrekken van liet toestel vervagen in dc duisternis van het groote vliegveld. De groote afstand doet zelfs het geluid der motoren bijna niet meer vernemen. Tot dan eindelijk het zoeklicht van dc Snip inge schakeld wordt, de motoren weer hun lied in dc ooren der juichende en zxvaaiende toe schouwers daveren en hel toestel over de duizendkoppige menigte heen do lange reis aanvaardt. Het is, ondanks de beklemming van het afscheid, toch ccn feestelijke stemming, die de achterblijvende!! bezielt. Want zij weten dat hier xveer iets grootsch verriciit gaat worden door de mannen van de K.L.M., dat de naam van ons landje, dat op luchtvaart gebied zoo groot is, weer eervol genoemd zal worden. Immers, allen bezielt een vast vertrouwen op dn goede afloop van dit on dernemen en aller verwachting gaat uit naar nen blijde aankomst in dc West. Dat in ieder geval is aller vurige xvenseh, die tot, uiting kwam in een geweldig enthou siasme. toen tie Snip van Schiphol den tocht door het luchtruim begon. Groot als daad en als grondslag voor ver deren arbeid is do vlucht. die dc Snip ver lichten gaal. 1-Iet zal bij hun moeilijk cn gevaarvol xverk voor do bemanning van dc Snip oen groote steun zijn. dat hen zoo duidelijk blijken kon. hoezeer geheel Ne derland met hen meeleeft. (Zie vervolg op pagina 2.).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1