4000 dz&ens DE EEMLANDEU Japan breidt de weermacht uit Nachtelijk incident te Saarbrücken L. J. LUYCX ZOON Maandag 17 December 1934 j Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 145 Engelsch officier lost schoten OPSCHORTING VAN DE VL00TBESPREKINGEN BRITSCHE STAP TE TOKIO WEER EEN POLITIEKE AANSLAG IN RUSLAND MET MAN EN MUIS VERGAAN Tel. 1788 Tel. 1788 COMMUNISTISCHE OPSTAND VERIJDELD SCHEPEN IN NOOD Een oorlog met Rusland op til? EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 WEERVERWACHTING 4 uur 15 min. AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maaDdeo voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao l~*rc9els f LOS met inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f0.25. Llefdadigheids-advcrtentiën voorde helft vao deD prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50- cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra 0.05 Ilel Duitsche front" protesteert bij de plebiscietcommissie Saarbrücken, lo Dcc. (V.D.) Vannacht tegen drié uur is een auto, waarin drie personen zaten op den hoek van Hohcnzollcrn* en Goebcn* strasse ingereden op ecnige perso. nen, die zich op het trottoir bevon* den. Vier personen werden gewond. Tot de gewonden behoort een jon* Je vrouw. Tal van bewoners schoten toe en beletten den chauffeur, een Engelschen politic-officier in burger, zich vóór de aankomst der inmiddels gewaarschuwde politie te verwijde* ren De menigte drong daarbij zooda* nig op, dat de officier, zich bedreigd voelende, zijn pistool trok en een paar schoten loste. Toen hij het der* de schot wilde lossen, werd hem het pistool uit de handen gerukt. De om* standers wierpen zich vervolgens op den Engelschman cn mishandelden hem zoodanig, dat hij in ernstigen toestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Protest van Nietmann Saarbrücken, 16 Dcc. (D.N.B.) Dc plaatsvervangende leider van het Duitsche front, Nietmann, heeft zich hedenmiddag na het hekend worden van het incident niet den Engelschen chauffeur, naar het N e d e r 1 a n d s c h c lid van do Plebisciet- commissie, de Jongh, begeven om tegen het ongedisciplineerde optreden van den En gelschen politieofficier te protestecrcn. Nietmann eischtc krachtige maatregelen tegen den betrokken chauffeur cn doeltref fende maatregelen om herhaling te voor komen. In de vanmiddag gehouden derde massa- hetooging van het Duitsche Front, waar dc plaatsvervangende leider, Nietmann, het woord heeft gevoerd, heeft deze liet nach telijke incident ter sprake gebracht. Nietmann zcide o m Wij willen wijzen op de methoden, welke hij dit ongeluk werden gedemonstreerd cn wij moeten daarop wij zen, omdat wij onze eer moeten verdedigen. Er kan een ongeluk passecrcn, wanneer men iiiet meer hcclemaul nuchter is. Wan neer dan evenwel de betreffende persoon meent de Duitsche volksgcnootcn als wilde dieren over liet hoofd tc kunnen schieten, dan is dat een methode, welke wij nimmer zullen aanvaarden. Wij zeggen niet dat deze man dc methode van zijn natie heeft gevolgd, maar wij weten, dat deze natie een dergelijk optreden niet goedkeurt. Wij willen wensclicn, dat thans onze vermanin gen begrepen zullen worden cn wij hopen, dat men er met het oog op dit voorval voor al zorgen, door selectie van geschikte lie den dergelijke incidenten in dc toekomst onmogelijk tc maken OKicieele mcdcdeeling De president der rcgccringscommissie voor het Saargcbicd, Knox, deelt het vol gende officieel mede: „In den nacht op 13 December 1934 pro beerde een politic-officier met zfin auto in dc Gocbnstrassc tcdraaien. lln reed daarbij, toen hij met den wagen op het trottoir te recht kwam, een daar staande persoon aan. Dit was aanleiding lot een oploop. De me nigte nam tegen dc inzittenden van de auto er waren behalve den politieofficier nog twee personen in den wagen gezeten door nog niet definitief opgehelderde oorzaak een dreigende houding aan, in het bizondcr tegen den politic-officier. ITet kwam tot een handgemeen, waarhij cenigc scholen werden gelost, waarbij een per soon een schampschot aan den huik op liep. Dc politic-officier werd door houwen cn slagen eveneens gewónd cn moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie zal na haar onderzoek haar be vindingen overleggen aan dc bevoogde rechtsinstantie. De politic heeft voor de behande* ling van dit geval dc bizondcrc in* structie gekregen, met alle gestreng* hcid bij- het onderzoek op te treden cn tekortkomingen zonder aanziens des persoons zondbr pardon tc ver* olgen. Totdat de aangelegenheid dcfini* ticf zal zijn opgehelderd, is de poli* tics*ofiicicr geschorst. Na een partij golf, waaraan dc Engelschc minister van buitcnlandschc zaken sir Jonn Simon, dc Japanschc gedelegeerde Matsoc- deira, dc Amerikaansche bijzondere gezant Norman Davis cn dc Amerikaansche vloot- deskundige admiraal Stanley hebben deel genomen, is besloten dc vlootbesprckingen in den loop van deze week te verdagen, zelfs wanneer het antwoord van de Japan schc rcgecring nog niet zou zijn binnenge komen. Keuter meldt uit Tokio: Het Japanschc vloot bouwprogramma voor dc volgende vier jaren voorziet in een ge zamenlijke uitgave van 432 milliocn yen. De eerste plaats neemt in de houw van een vliegtuigmoederschip van 10.000 ton. Daar na volgen twee groote duikbooten, een tor pedoboot cn een tankschip van 10.000 Ion. NIEUWE INCIDENTEN IN OOSTENRIJK Wc enen, 10 Dec. (V.D.). Nabij dc Ti- roolsche Duitsch-Oostcnrijksche grens, niet ver van Linz, werden gisteren een lid van de. Oostcnrijkschc Stormtroepen en een lid van dc Ileimwehr in een gevecht met on bekenden, die vermoedelijk over de Duit sche grens waren gekomen, gedood. Te Linz is liet lijk gevonden van een voormalig-nationaai-socialist, die tot do Ileimwehr was toegetreden. Bij onderzoek bleek, dat do man was doodgeslagen. WAAR IS BARONES WAGNER? Los Angeles, 14 Dcc. (V. D.) Van kapi tein Hancock, die, naar men weet, het zich tot taak licéft gesteld de merkwaardige ge beurtenissen 0]) dc Galapagos-eilanden op te helderen, is thans wederom bericht ont vangen. Ilij deelde daarin mede, dat hij alle eilan den van de. eilandengroep nauwkeurig af zoekt om definitief vast tc stellen, ni de verdwenen barones Wagner en haar bege leider Philippson nog in leven zijn. Reeds heeft hij,tevergeefs dc groote eilanden afge zocht,; Thans is* hij bezig ook een onderzoek in te slcllcn op dckleinereeilanden, die grootend eels onbewoond en voor een deel zelfs volkomen zonder water of plantengroei zijn. VIJF PERSONEN DOODGEVROREN Havanna. 14 Dcc. (V.DV Het eiland Cuba wordttLipns.. (lóor een koudegolf ge teislerd. Er zijn lager temperaturen dan sedert 73 jaren het geval was geregistreerd. ijf mengel)en zijn doodgevroren. 'Aanleiding: de oliecontrole Tokio, 13 Dec. (V. D.) De Biitsclie am bassadeur, Clive, heeft "Vrijdagmiddag een onderhoud gehad met den minister van buitcnlandschc zaken, waarbij hij hem een antwoord verzocht op dc Britsche protesten \an 24 November j.l. betreffende de oliccon- trólo in Mandsjoekwo cn Japan. Naar ver luidt, heeft ITirota geantwoord, dat dc Mandsjocrijsche wet op dc oliecontröle een der noodzakelijke stappen is geweest voor de controle over de Mandsjoerijsche indus trie: Japan heeft daarmee volgens liem niets uit te slaan. Voor dc goede orde heeft Japan de ingebrachte bezwaren echter over gebracht aan Hsinking. Wanneer liet ant woord van Hsinking zal zijn ontvangen, zal de Japansche regeering dit aan Engeland o\ orbrengen. Wal de Japasclie olicwet betreft, verklaar de I-Iirota, dat het ministerie van huiten- landsche zaken cn dat van handel in on derhandeling zijn met dc Erigelsch-Amcri kaansche olicbelangen, waarbij getracht wordt te komen tot een vermindering van de kosten. Voorts hebben ITirota en ambassadeur Clive nog van gedachten gewisseld over dn ontwapening, waarhij Hi rota de noodzak e- lijklieid uiteenzette voor Japan om het vcr- i drag van Washington op tc zeggen en Clive dank zeifle voor dc Engelschc pogingen om tc voorkomen, dat dc besprekingen tc Lon den op hel doode punt hieven slaan. ZAMORRA'S ZOON VOOR DEN RECHTER Twaalf jaar gevangenisstraf geëischt P ar ijs, 13 Dec. (Rculei). I-Iet journal pu bliceert een telegram uit Madrid, waarin wordt gehield, dat dc zoon van den presi dent der republiek, de korporaal Zamorra, onder beschuldiging van insubordinatie gis teren voor den krijgsraad heeft terecht ge staan, waar 12 jaar gevangenisstraf legen hem werd gcüischt. DE TROEPEN VOOR HET SAARCEBIED S a a r hr ückcn, 11 Dcc. (V. D.) De commandant van dc Italiaanschc afdceling der voor het Saargcbicd bestemde politic- troepen, brigade generaal burggraaf Prasca, is met zijn adjudant, majoor Mauri, in Saarbrücken aangekomen. Prasca heeft zijn intrek genomen hij den regecringspresidcnt \nn hel Saai gebied. Een aantal personen gearresteerd Moskou, 17 Dcc. (Reuter). Naar officieel wordt gemeld, is'op hel collectieve boeren bedrijf Krasni Lo'esj in het gebied van Odes- sa een aanslag op de nieuw-gekozen voor- zitter van dc plaatselijke sovjet, Kara, ge plcegd. Onbekende personen losten op Kara, lid der communistische partij, uit een venster een aantal schoten, waarop zij de vlucht namen. Kara werd gewond. Het onderzoek heeft blijkens een nader bericht uitgewezen, dat het hier oen poïitie- kon aanslag tegen een sovjet-ambtenaar be treft. Deze daad kan ingevolge dc wet, die het presidium van liet plenaire comité der so\- jet-unic op 3 December j.l. (nu den moord of Kirof) heeft uitgevaardigd, slechts met den dood worden gestraft. Nader wordt gemeld, dat zes personen zijn gearrestccid, die bekend zouden hebben Kara ie hebben vermoord, omdat hij tegen over dc boeren een hatelijke gezindheid aan den dag legde. Reuter seint uit .Seoel (Korea), dat het Ja panschc s.s. Torna Maroc, dat op S December met een lading naar Formosa was vertrok ken, in een zwaren storm is geraakt en met dc gehcelc bemanning van 29 personen in dc diepte is verdwenen. Ter hoogte van Dairen zijn enkele lijken aangespoeld van opvarenden. Binncfn- en buitenland 6 ct. per K.M, Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrwcg 242. Talrijke hulgaarsche burgers en militairen ingerekend Sofia, 17 Dcc. (Reuter). Te Chaskovo in Zuid-vulgarije heeft dc politic een com munistische samenzwering ontdekt; vijfhon derd personen zijn gearresteerd, van wie 173 soldaten van liet garnizoen. Uit ecnige in beslag genomen documenten blijkt, dat dc communisten een revolutie m Bulgarije voorbereidden. TEGEN DE REGEERING VAN MANDSJOEKWO Hsinking, 17 Dec. (Reuter). Dc gehei me politic van Mandsjoekwo heeft een Chi- neesehc nationalistische verceniging ont bonden, welke tegen do rcgecring van Mandsjoekwo was gericht. Talrijke Mands- jockwosche officieren cn ambtenaren waren lid van deze organisatie. New-Lo.rk, 14 Dcc. (V.D.) Volgens al hier ontvangen radiobei iclitcn is het En gelschc vraehtstoóinschip Usworth in liet Noorden van den Atlantischen Oceaan ten gevolge van het breken van hel roer in een zwaren storm in nood geraakt. Het Cimard- srhip Ascania en het Belgische s.s. Janc Jabot snelden liet in nood zijnde schip on middellijk te hulp cn Irachllcn dc uit der tig koppen bestaande bemanning der l's- vvorlh te redden. Het uitzeilen dor booten werd door don zwaren zeegang buitenge woon bemoeilijkt. Ten slotte gelukte het aan een boot van de Jane Jabot vijf man der bemanning van dc Usworth te redden. Tijdens een tweede reddingspoging sloeg do reddingboot der Janc Jabot om, waar door twee leden der bemanning verdron ken. Twaalf zeelieden verdronken Nader wordt bericht: Toen de reddingsboot opnieuw langszij do Usworth lag, sloeg zij tengevolge van den lioogcn golfslag om; 12 personen, van wie twee van de Jean Jabot, kwamen om hel leven, terwijl 13 man door een reddings boot van dc Ascania werden opgepikt. Bemanning van een Fransch schip omgekomen Het 1300 ton nietende Fransclic stoom schip Sciaffino van dc Société Algérienne do Nagivation pour FAfrique du Nord ver trok Zondagochtend uit Marseille naar Al giers, doch is sedertdien nog steeds niet tc Algiers aangekomen, terwijl liet schip Zon dagavond liet laatst is gezien. Men neemt aan, dat de Sciaffino in den storm, die in dc "Middellandschc Zee heeft gewoed, is vergaan cn dat de 21 leden van de beman ning zijn omgekomen. Een gedeelte van dc lading is aangespoeld, waardoor dit ver moeden wordt bevestigd. Londen, 13 Dcc. (Reuter). Volgens de laatste berichten, die dc Cunard Line van liet stoomschip Ascaria heeft ontvangen, bedraagt het aantal geredden van het stoom schip Usworth elf. Hiervan bevinden zich 9 aan boord van dc Ascania cn 2 aan boord van dc Jean Jabot. Marseille, 15 Dcc. (Reuter). Nog steeds kruisen schepen op dc plaats, waar, naar men vermoedt, het stoomschip Chiappino is vérgaan, doch tot nog toe zonder succes. Behalve dc 21 man bevonden zich twee vrou wen van officieren aan boord. Tokio verklaart geen conflict met de Sovjetunie te willen uitlokken Tokio, 15 Dec. (V. D.) Dc bladen publi- cceren een bericht, volgens hetwelk de Ja panschc minister van oorlog Ilayasji Don derdag dertig leden van het Japansche hoo- gerhuis beeft ontvangen voor een gcdach- tonwisseling over dc taken der Japansche weermacht voor het jaar 1935/'3S. Daarbij werden ook de Russisch-Japanschc betrek kingen besproken. ITavasji legde er den nadruk op, dat de ontworpen besnoeiing der Japansche militaire uitgaven na de uit voering der militaire operaties in Mandsjoc- rijc niet konden worden verwerkelijkt. Veel eer heeft men de militaire uitgaven in ver band met dc bewapeningen van Rusland moeten verhoogen. Het welingelichte dagblad ITotsji meldt, dat de leden van het hoogerhuis den minis ter van oorlog hebben gevraagd of de sov jet-unie van plan was troepen in Mandsjoe- rije te laten oprukken. ITavasji hoeft daar op verklaard, dat hij dit niet geloofde. Rus land vreest daarentegen een opmarsch van Japanschc en Mandsjocrijsche troepen op zijn gebied. Japan is echter niet voorne mens militaire botsingen met sovjet-Rus land uit te lokken. De leden van het hooger huis hadden voorts tot uiting gebracht dat men alle diplomatieke middelen moet toe passen om de betrekkingen tusschen sov jet-Rusland cn Japan te verbéteren en de bewapeningen aan de Mandsjocrijsche grens stop tc zetten. Tokio, 15 Dcc. (V. D.) De Jap.msch Mandsjocrijsche economische conferentie zal thans, naar verwacht wordt, spoedig bij eenkomen als gevolg van het onderhoud tusschen generaal Minami, den pas-aange- steldcn ambassadeur in Mandsjoekwo en leden van het kabinet, waarbij zich bevon den de eerste minister, de minister van bui tcnlandschc zaken en de minister van financiën. Dit onderhoud had gisteren plaats. Minami zette daarbij dc noodzake iijkheid uiteen van het actief doen worden van de vriendschappelijke betrekkingen tus schen Japan cn Mandsjoekwo langs vreed zame wegen, waarbij inj vooral zijn aan dacht vestigde op een nauwere economische samenwerking tusschen dc beide landen. Minami stelde voor een Japansch-Mandsjoe- rijsclie economische conferentie bijeen te roepen voor dc verwerkelijking van de ge meenschappelijkheid der economische be langen van dc twen landen. Alle kabinets leden stemden met de voorstellen van Mina mi in, zoodat men verwachten kan, dat spoedig aan dc uitwerking daarvan zal worden begonnen. Minami vertrekt 19 De vcmbcr voor liet aanvaarden van zijn func tie. Tokio, 15 Dec. Het Japansche kabinet besloot tot. instelling van een commissie ter bevordering van dc exploitatie der natuur lijke hulpbronnen op Formosa, Korea, in Mandsjocrije en op de Zuidzee-cilandcn, die onder Japansch mandaat slaan. Deze hulp bronnen zullen ten dienste staan van de landsverdediging. De commissie staat onder leiding van den minister van koloniën Ivo dama. Dc buitengewone gevolmachtigde van Japan in Mandsjoekwo stelde een nau we economische samenwerking tusschen Japan en Mandsjoekwo voor. Verder besloot bet kabinet tot instelling van luchtvaartdiensten tusschen Japan en dc mandaatseilanden in do Zuidzee. Door deze luchtverbinding zou het meer dan 4200 kilometer lange traject in drie dagen in plaats van per schip in acht dagen kunnen worden afgelegd. Niet spoed zal een vlieg- haven worden aangelegd. Bovendien denkt men deze route later tc kunnen doen aan sluiten op Amerikaansche luchlvaartlijhcn, omtrent welker instelling plannen bestaan. DIT BLAD HEEFT EEN DA CELJJKSCHB GECONTROLEERDE OPMAG VAN Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Naar buiten fa* 6 ct. per K.M. Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" STADSNIEUWS Een boschvijvcr bij Birkhovcn? (Eerste Blad pag. 3) Spoorwegpersoneel in Dc Valk bijeen. (Eerste Blad pag. 3) Kunst in bezit van stadgenooten, geexpo. sccrd in De Pot li. (Eerste Blad pag. 3) Etsen \an Roodcnburg in Concordia. (Eerste Blad pag. 3) SPORTNIEUWS IT.V.C. wint van Rapiditas 3—1. (Tweede Blad, pag. 1). Amsvorde verliest van Banrn met 1—4. (Tweede Blad, pag. 1). Groote zege van A.P.W.C. op E.A.C (Tweede Blad, pag. 2). Amcrsf. Boys verliest van Bodegraven niet 4-2. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K.N.M'.I. De Bilt. Zwakke tot matige Zuid-Westelijke tot Zuidelijke of Zuid-Oostelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt, aanvankc- J lijk weinig of geen regen, iets kou- der. Hoogste barometerstand: 7G5.0 tc Vardö. Laagste barometerstand: 742.5 tc Stornoway. Dc deprpssie over de Britsche eilan den is snel opgevuld en dc lioogc drukking in Noord-Scandinavië nam wat toe, maar er nadert weer een diepe depressie op den Oceaan, zoodat de algemeenc toestand wei nig veranderd is. In Noord-Scandinavië en Finland nam dc vorst tot mataig toe. Het Zuiden heeft nog zacht weer met veel neer slag. In Zuid-Frankrijk houdt liet ongun stige weer met stormachtige» Westelijken wind en veel regen aan. Dc Britsche eilanden hebben opklaring en rustig weer, maar Ierland zal tegen den avond onder invloed van de nieuwe depres sie binnen. In Duitschland cn Noord-Frank rijk is liet weer kalm met veel betrokken lucht en mist in Noord-Duitschland. De sterke drukstijging in onze omgeving zal vermoedelijk opklaren cn afkoeling bren gen; daarna maakt dc nieuwe depressie den toestand onzeker. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 TRICOTAGE-AFDELING Goedkope Aanbiedingen ONDERJURKEN, DIRECTOIRES, CAMISOLES.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1