4000 %/*s (/ocAtm DÉ ÉEMLANDEU BIJ DEN AANVANG VAN 1935 v£ VOORUITZICHTEN VOOR 1935 Belae^riikste L. J. LUYCX ZOON BALAKS-UITVERKOOP Woeir ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per weck (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.17-Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEN 7"^ regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Woensdag 2 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 156 GOEBBELS VOOR DE MICROFOON Perspectief voor 1935 NIEUWJAAR VROOLIJK INGEZET SAARGEBIED WEER BIJ DUITSCHLAND Tel. 1788 PIANO'S IN HUUR KARDINAAL BOURNE f FLANDIN IS VOL GOEDEN MOED TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAX! Nieuws WEERVERWACHTING 4 uur 24 min. AMitRSFOORXSClH DAGBLAD elke regel meer f 0.25Llefdadighclds-adverientien voor ce helft van den prijs, Kleine Advertentiën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatscD f I.—Bewijsnummer extra J 0.05 „Er is in het !and geen oppositie meer, welke dezen naam verdient" rREIBURG, (im Brcisgau), 01 "December (V.D.). Dr. Gocbbels hccR oudejaarsavond ailiier een redevoering gehouden tot liet Duitschc volk. De redevoering werd dooi alle zenders verspreid. De minister legde namens rcgccring cn partij dc belofte al even als in dc afgeloopcn jaren ook in bet volgende jaar bard tc zijn in den .strijd voor de Duitschc levensbelangen en niet te zullen rusten alvorens Duitscliland zich weer die plaats opder dc andere volken zou bobben verworven, waarop bet uit hoofde van zijn karakter, zijn flinkheid cn zijn prestaties aanspraak kan maken. Met trots cn innerlijke genoegdoening, al dus dr. GoebbelSj kunnen wij op dc algc- loopcn twaalf maanden terugzien. Wij zijn onszelf trouw gebleven en daarmede heb ben wij den zegen van den hemel verdiend. Economisch bezien is liet ons in deze re latief zoo korte spanne lijds gelukt de werk loosheid opnieuw op belangrijke wijze terug 1e dringen. Zeer zeker zal niemand dc groole moeilijkheden ontkennen, waarvoor wij kwamen Ie staan bij bet weer op gang brengen van bet economische leven, liet ge brek aan deviezen, en grondstoffen was dik wijls op onaangename wijze merkbaar. Doch ook bier zal dc Duitschc flinkheid en bet Duitschc vernuft er zonder twijfel in slagen-binnen afzienbaren tijd middelen en wegen te vinden om ons óf- den toegang tot dc builcnlandsche markten weer tc ope nen, óf in het binnenland door eigen pro ductie onze economische basis uit te brei den tol de voor ons volk noodzakelijke maat. Onze taak zal zijn den levensstandaard van hot gchoclc volk te verheffen tot een hoogte, wélke van mcnschclijk cn cultureel standpunt bezien, beschouwd kan worden «Is waardig. Gocbbcls Er is aldus Dr. Gocbbcls in het land geen oppositie meer, welke deze naam op eenigcrlei vvjjze verdient. Partij en staat zijn op den besten weg liet met elkander eens te v\ orden. Dc stabiliteit van onze binncnlandseh po litieke toestanden heeft den Euhrcr cn zijn regcering de mogelijkheid gegeven op liet gebied van de Duitschc builcnlandsche po litiek weer actief te worden op dc wijze, welke ons groole verwachtingen helooft .voor dc naaste toekomst. Ten aanzien van de Saarkwcslic is men door een loyale tegemoetkomendheid tus- schen Berlijn en Paiijs gekomen uit de atmosfeer van gevaarlijke oververhitting en teruggekeerd in een normale cn passieloozc beschouwingswijze. De Duitschc cisch dei nationale rechtsgelijkheid wordt meer en meer in dc wereld begrepen cri goedge keurd. Dr. Gocbbcls slclcle vervolgens de vraag, welk doel het Duitscbe volk zich voor het jaar 1935 stelt, llij verklaarde daaromtrent: Onze pogingen moeten er economisch op berekend zijn, de werkloosheid door een concentrischcn aanval opnieuw tc attaquee ren en haar ditmaal op beslissende wijze terug tc slaan. Daarbij moet bet ons lukken in do kwestie van de deviezen en dc grond stoffen te komen tot tastbare resultaten cn merkbare verlichtingen, lland in hand daarmede zal moeten gaan een doelbewuste cn tot in ver verschiet, ingestelde strijd voor dc geleidelijke verheffing van den le vensstandaard voor liet gcheele volk, ge paard gaande met dc definitieve tenuitvoer legging van een zoowel in gedachte als in praclijk bestaande solidariteit van de. *Duil- schc natie, welke voor dc gchccle toekomst onverbrekelijk zal moeten zijn. Ten aanzien van dc binncnlandsche poli tiek aldus Dr. Gocbbcls "willen wij niet. ernst en zakelijkheid trachten den strijd in de kerk le beëindigen en daar mede ook op dit laatste gebied van bin ncnlandsche spanningen dc nog overgeble ven resten van crisissloffcn uit den weg te ruimen. IIcl zal cn moet gelukken den vrede van liet volk op kerkelijk gebied tc verzekeren. Ten aanzien van de buitcnlandschc poli tiek verklaarde Rijksminister Gocbbcls, dat de geheele natie is vervuld van den harts tochten iken wcnsch op 13 Januari liet Duit schc volk aan den Saar aaneengesloten lo- rug tc halen binnen liet Duitschc Rijk. Wij kunnen en zullen daarbij de hoop' niet op geven, dat het ons, wanneer op 13 Januari de laatste territoriale kwestie, welke ons van Frankrijk scheidt, zal zijn opgelost, dan ook zal gelukken met het groote Fransche volk tc geraken tot den werkelijkcn cn per manenten vrede, waarbij beide partijen als rechtsgelijkc naburige naties zullen erken nen, dat in haar vredelievende overeen stemming de kiem ligt van de economische gezondmaking cn van een nieuwe politieke ordening in geheel Europa. Dr. Gocbbcls besloot met zijn zegen wcnsch uit te. spreken voor het volgend jaar voor den Führer van Duitscliland cn diens werk. Vreugdebetoon in NewsYork NEW-VORK, 1 Jan. (V.D.). Het Nieuwe Jaar is te New-York ingehaald met een op gewektheid cn een feeststemming als sedert den aanvang van de depressie niet meer was voorgekomen. Dc hotels cn oorden des vermaaks waren lot in het uiterste hoekje bezet, nergens was meer een plaats te krij gen. Op dc Times Square verdrongen zich tegen middernacht naar schatting 250.000 mcnschcn, die in bedwang werden gehou den door een detachement van 1250 agenten van politie. Toen éindelijk middernacht ge naderd was barstte een gejuich cn een ge toeter met claxons los, dat alle bdschrijving onmogelijk maakt. Duizenden hadden dc claxons van bun auto's gehaald cn met zich mee genomen. Het geloei was waanzinnig cn schrikwekkend. Een groot deel van den nacht werd ten slotte nog feest gevierd, daar een groot aantal gelegenheden vergun ning had gekregen tot 4 uur open tc blij ven. TOKIO. 1 Jan. (Y.D.). liet Nieuwe Jaar is in alle doelen des lands met de gebrui kelijke vroolijkhcid ingehaald, ondanks het feit, dat keizer Hirohito lichtelijk ongesteld was, tengevolge waarvan alle gebruikelijke hof-formalilcitcn werden afgelast. Dc be handelende gcnceshecrcn waren echter van mconing, dat de koude, die de keizer gevat had, niet'van ernstigen aard was, zoodat de openbare feestviering normaal doorgang VOllll. RADIO AAN BOORD MONTREAL, 31 Dcc. (Reuter.) lil Ca nada is een beweging gaande om alle schepen, welke zee kiezen, tc verplichten een radio-installatie aan boord tc hebben. Severing hoopt, dat dit spoedig werkelijkheid zal worden De Külnischc Zeitung publiceert een on derhoud van haar Bcrlijnschen correspon dent met den vrocgeren Pruisische» minis ter van binncnlandsche zaken Severing over zijn houding inzako het Saarvraag- stuk. Severing wees op zijn vroegere po gingen om liet Saargcbicd zonder beper kingen cn in zijn geheel voor het Duitschc moederland tc behouden cn antwoordde op dc vraag, of zijn opvatting door do regcc- ringswisseling in Duitscliland gewijzigd was, beslist ontkennend. Scv Volgens dc Kolnischf. Zeitung zou Seve ring verder verklaard hebben, dat bij in nig hoopte, dat dc dag van de volksstem ming een indrukwekkende meerderheid voor terugkeer van het Saargebied tot Duitscliland zou mogen opleveren. Dc hoop op een tweede volksstemming achtte hij slechts een illusie. Thans moet een beslis sing vóór of tegen Duitscliland worden ge nomen en hij vvenschte vurig, dat deze vóór Duitscliland zou mogen uitvallen. IIij verklaarde: „Dat zeg ik om nicmands wille erv ook niet togen iorr.r. doch alleen in het nclang van 'net la.od, waaraan ik veer tig jaar lang mijn werkzaamheid in het openbare leven heb gewijd." Severing was voorts van rnecning, dat juist thans in de samenwerking tusschen Duitscliland en Frankrijk do sleutel voor den vrede van Europa lag. Wie echter deze samenwerking wenscht, moot ook vvo.n- schen, dat de Saarkwcslic de oplossing krijgt, die zij noodig heeft, opdal zij geen permanente twistappel zal blijven. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vasto standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusdcrweg 242. F Wij verstrekken piano's tc huur I met recht van koop, tegen 1 6.— cn L -■ l 8.— per maand. .Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. LONDEN, 1 Jan. (V.D.). Dc primaat der R.K. kerk in Engeland, kardinaal Bourne, aartsbisschop van Westminster, wiens ern stige ongesteldheid reeds bekend was ge maakt, is in den afgeloopcn nacht in den ouderdom van 73 jaar overleden. De kardinaal, was, zooals bekend, dc laatste dagen ernstig ziek cn op den mid dag van den Oudejaarsdag hebben de ko ning cn dc koningin nog naar zijn-gezond heidstoestand laten informecren. In de kathedraal van Westminster wor den speciale gebeden gezegd, om een spoe dig herstel van den zieken kerkvorst tc vragen. Kardinaal Francis Bourne is sedert 1903 aartsbisschop van Westminster. Ilii werd geboren tc Clanham op 23 Maart 1SG1 cn heeft dus den leeftijd van 73 jaar bereikt. Hij heeft o. a. gestudeerd aan de universi teit van Leuven cn'werd in 13S4 priester gewijd. In 1S95 benoemde Paus Leo XÏII bom tot huis-prelaat cn in 1S97 werd hij gewijd tot bisschop van Soulhvvark, welke, functie bij bekleedde lot zijn benoeming als katho liek aartsbisschop van Westminster, welk hocgc ambt hij bijna 32 jaren heeft bekleed. BECK NIET NAAR PARIJS Tn wc.lingeliehte kringen te Warschau weet men niet, naar Reuter uit Warschau meldt, dat minister Bock, na zijn bezoek aan Kopenhagen, naar Parijs zou gaan. Men rnéent, dat Beek op 3 Januari te War schau terugkomt om den Sen naar Genèvc tc vertrekken. Hij acht het mogelijk, dat grondsla. gen zullen worden gelegd voor een duurzamen vrede Minister-president Flandin heeft in een onderhoud niet een verslaggever van dc Petit Rarisien een verklaring afgelegd over de vooruitzichten voor liet jaar 1935. Flandin gaf uiting aan liet vaste vertrou wen, dat in het komende jaar niet alleen elk oorlogsgevaar zou kunnen worden ver meden, doch zelfs dc grondslagen zouden kunnen worden gelegd xoor een duurzamen vrede. Het Saarplcbisciet, aldus Flandin, vormt, dank zij dc onder leiding van den Volken bond getroffen maatregelen, niet meer zulk een gevaar voor dc Fraiiscb-Duitsclic be trekkingen, als dit voor enkele maanden het geval scheen tc zijn. Wanneer, zooals wij allen hopen, dc juist heid van bet plebisciet, bet aanvaarden van de resultaten ervan en bet in acht ne men van dc opgelegde verplichtingen, van beide zijden verwezenlijkt kunnen worden, Jan zal een belangrijko slap gedaan zijn op den weg ccncr betere verstandhouding tusschen twee groole nabuurlanden, in af wachting van een werkelijke samenwerking in bet belang van den Europccschcn vrede. Dc aanslaande reis van Laval naar Ro me brengt dc Fransch-Italiaansclie liet rek kingen op een plan, waarvan nimmer afge weken bad moeten worden, aangezien do beide groole Latijnsche volken gemeen schappelijke belangen hebben bij liet in standhouden van den vrede. Dc uitnoodigiug van dc Britscbc regce ring. om in liet begin van bet. jaar naar Londen te komen ter bespreking van alle politieke en economische kwesties, waarbij beide landen betrokken zijn, wijst op den wederzijclsclicn wil tot een duurzamen we reldvrede te komen. De internationale vooruitzichten, zoo meende Flandin, zijn sedert ecnigc weken niet meer zoo duister als voorlicn. Wan neer bet oorlogsgevaar verdwijnt, stijgen de kansen op een bloeiperiode cn alleen reeds bet feit, dat dc rcgecringen cn volken hier van overtuigd zijn, beteokenf eer. aanzienlij ke vergrooting van dc veiligheid in liet jaar 1935. Het komende jaar, zoo vervolgde Flandin, zal ook een groot jaar zijn, wat betreft het wegnemen van dc fouten, die in de na-oor- logsclie jaren op economisch gebied ge maakt zijn. Hij noctndc verschillende economische maatregelen, die in voorbereiding zijn cn kondigde onder moei aan, dat vóór (3 Fe bruari aan dc Kamer niet slechts een her vorming van liet rechfiavczen, doch ook van liet recht /.elf zal worden voorgelegd. Na liuldc te hebben gebracht aan iictgeen Doutncrguc bad gedaan, besloot Flandin met te verklaren, dat geheel zijn streven erop gericht is den producent, den ai lei der cn den spaarder volkomen zekerheid tc geven cn dat llij zijn taak niet als voleindigd zal beschouwen, zoolang er nog bevoor rechte wcrkóloozcn cn speculanten zijn. Hoopgevende symptomen De Sunday Times wijdt een artikel aan de toestand in het buitenland in liet af geloopcn jaar en verklaart, dat doze niet zeer gunstig was. Lr waren zelfs oogen- blikken, 'dat ecnige Europecscho landen dichter bij een conflict schenen dan sedert 1911 ooit hei geval is geweest. Het geweld beeft in liet Europeesebe drama een Ié yi'ootc rol gespoeld. In Frankrijk, Duitscli land, Oostenrijk, Nederland, Spanje en dc Vcrecnigclc Stalen zijn dc politieke of in- dustricele conflicten met veel bloedvergie ten gepaard gegaan. Toch zijn er bij liet afsluiten van bet jaar hoopgevende svmp- tomon waar te n-cmen. Dc meeste gebeur- tenisserf hebben een keer ten goede ge nomen. juist op liet oogenblik, dat zij bet kritickst schenen. Volgons dc Observer schijnt het builen eiken twijfel, dat 1935 één der belangrijk ste na-oorlogeche jaren zal zijn n» liet ge bied der ontwapeiiingshesprekingen. De vroegere basis van do Goneefsche ontwape ningsconferentie is vernietigd door de her bewapening van Duitscliland. Dc vroegere basis van de overeenstemming op \lootge- bied is tenietgedaan door de onzegging yan bet vlcotvcrdrag var. Washington door Japan. Het. is duidelijk, dat Japan bet grootste gevaar vormt. De Volkenbond, aldus liet lvlad. kan den wereldvrede niet organiseeren. De vrede kan slechts bereikt, worden door overeen stemming tusschen dc landen onderling. Het uitgangsuur. 4 voor deze overeenstem ming dient te zijn een nauwere aaneen sluiting van Engeland cn Amerika. Lebrun ontvangt diplomaten De. president dor Fransche republiek beeft reeds Zaterdag iu tegenwoordigheid Flandin van den minister van buitenlandsclic zaken, I.aval, liet corps diplomatique ontvangen, dat zijn ïiieuwjaarssgelukwebsclicn aan bood. Lit naam van bet corps diplomatique sprak dc deken, nuntius mgr. Maglione. llij zeidc o.ni.: On/.e rcgecringen weten ovenals de uwe, dal de wereld meer dan ooit zonder innerlijke rust en internationalen vrede is en een zeer ernstige moreéle cn ma- teriecle crisis doormaakt. Zij zijn derhalve vastbesloten alles le doen om in loyale, en broederlijke samenwerking den weg vrij te maken voor overeenkomsten, waarvan de zoo vurig begeerde herleving van de econo mische activiteit en van den goedercnruil afhankelijk is, welke voorwaarden voor bet leven fier wereld zijn. In zijn antwoord zeidc president Lebrun: Nooit was het noodzakelijker op interna tionaal gebied een politiek van toenadering en eendracht na te streven, die de volkeren len goede komt, welke reeds zoo zwaar door een wecrgaloo/e economische crisis getrof fen zijn. Dc wijsheid der rcgecringen en dc weikzaamlieid der aangevangen onderhan delingen ter bijlcgging van internationale conflicten hebben bet mogelijk gemaakt de formules van ontspanning en gererhtigheid le doen gelden. Het hangt af van de staats lieden, waarin dc volkeren liun vertrouwen hebben gesteld, om op dezen vreedzame» weg te blijven en in onvermoeid streven de- oplossing tc zoeken van de ernstige proble men, die z.icli voordoen op politiek cn economisch gebied. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHÊ GECONTROLEERDE OPIA AG I AN EXEMtLAEEN Naar buiten 6 ct. per K.M. Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole c? BIXXhXLAXD Een smokkclcentrale onfdekt. (Tweede Blad pag. 1), .Vechtpartij tc Nijmegen. (Tweede blad, pag. 1). ST AJDSXIEUWS De Nutsspaarbank in 1934. (Eerste Blad, pag. 3). Wederom een inbraak. (Eerste Blad, pag. 3)« Medegedeeld door het Kon. Ncri. Mot. Instituut tc Dc Bilt. Verwachting: Meest zwakke wind uit W. tot N. richtingen, half tol zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, iets kouder. Hoogste barometerstand 77G.4 te La Co- run ba. Laagste barometerstónd 716.6 tc Isafjord. Er is sinds Maandag wel ecnigc verbete ring in dc algemccnc drukvcrdéeling inge treden. Over dc Golf van Biscayc ontwik kelde zich een krachtige, hooge druk. ter wijl ook over Scandinavië, nadat daar ccp depressie passeerde, de barometer weer snel stijgende is. Weliswaar bevindt, zich bij IJs land nog een deprcssictocsland, doch bet, vochtige drukgebied vertoont, geen neiging zich naar onze omgeving uit t3 breiden. Het zal waarschijnlijk N.O.-waarts aftrek ken. Over dc Middcllandschc Zee ligt een vlakke lage druk. Ilct is thans vrijwel over al rustig weer, behalve in Zuid-Frankrijk, waar een zware mist lo Perpignan hangt. In de Rijnvlakte en Midden-Duitschland is bet droog, terwijl 'f aan de Britscbc Oost kust en N.-Duitsdiland nog regenachtig is. Behalve over IJsland cn plaatselijk in Zwe den daalde overal de. temperatuur; toch is zij nog vrijwel over het geheele gebied bo ven baar normale waarde. Er is ten onzent kans op een ruimen van den wind naar X. richtingen, hetgeen waarschijnlijk met ecni gc daling van temperatuur gepaard zal gaan. LANGES7RAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1