Jtyfo 6 Ct" per K M- delen: 4000 DE EEMLANDEU ACCOORD TE ROME BEREIKT L J. LUY0X 81 ZOOI Maandag 7 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 160 PACT VOOR MIDDEN EUROPA Gelukwensch van sir JohnSimon TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Groote betoogingen te Saarbriicken TeS. 17 SS GEVAREN VAN DE ZEE Succesrijke reddingspogingen WEERVER W ACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 39 min. ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per wtl:k (m« gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»- Binnenland franco per post per 3 maanden (3.-. Afzonderllfke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5IÏ DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels 1 1.05 met lobegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadighetds-advertcniito voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo f I.Bewijsnummer extra I 0.05 NieWnmcnging in Oostenrijks sche aangelegenheden in verdrag vastgelegd Reuter meldt aangaande het onderhoud, dat Mussolini en Laval Zaterdag hebben gehad, dat het volgende officieclc commu niqué is uitgegeven. In tegenwoordigheid van den Frans'chen ambassadeur De Chambrun en den Italiaan sehen staatssecretaris Suvich beeft heden morgen Tiet eerste onderhoud tusschen Mus- solipl'en Laval plaats gehad. Het onder houd duurde twee uur. Tezelfdertijd bevonden zich de secretaris generaal van het Fran sche ministerie van buitenlandsche- zaken Lcag.ee en de politie ke directeur voor, Afiikaansche zaken, St. Quentin, in het Palazzo Chigi tor bespre king van de hangende aangelegenheden. Havas zegt in een bespreking der onder handelingen, dat over do besprekingen, voor zoover zij de politieke stabilisatie van Mid den-Europa betreffen, geen mcdedeelingen zullen worden gedaan vóór de belangheb bende stalen. Oostenrijk, Tsiêcho-Slowakijc; Jocgo-Slavië, Hongarije en Duitschland hun toestemming hébben gegeven voor den te Rome genarafeerden tekst. Wel echter zal een offieieele rnededceling worden gepubli ceerd tegen het einde van Laval's bezoek, waarin uiting zal worden gegeven aan de overeenstemming tusschen de Fransche en Italiaansche regeering ten aanzien van de voornaamste punten eener gemeenschappe lijke politiek. Deze overeenstemming zal be rusten op het wedcrzijdsche begrip voor el kanders belangen cn voor liet algcrneonc welzijn van Europa. Reuter deelt ter aanvulling mee, dat men het eens is geworden ten aanzien van een verdrag van Midden Europa en dat de tekst ervan ter lcfennis van de Duitsche regecring is gebracht. Men heeft té doen met een consultatief accóord tusschen Frankrijk en Italië, krachtens hetwelk de heide landen elkaar zullen raadplegen, ingeval inbreuk gemaakt wordt op de onafhankelijkheid van Oostenrijk cn behelst verder de aanbe veling, dat het verdrag van niet-inmenginrr zal worden ondertcekend -door- alle grens landen van Oostenrijk, met inbegrip van Duitschland. Ook beveelt het accoord aan, een dergelijke uitnoodiging te richten tot Polen en Roemenië. liet pact behelst, dat de onderteekenaars zich zullen onthouden van inmenging in elkanders binnenland- sche aangelegenheden, geen initiatief zullen nemen tot welke daad van aggressie ook en in liet geheel geen terroristische activiteit zullen dulden. Tevoren had de Engelsche minister van buitenlandsche zaken, sir John Simon, naar Reuter officieel verneemt, aan den Engel- srhen ambassadeur te Rome opgedraecn aan Mussolini en Laval een persoonlijke boodschap over te brengen, waarin hij hun op zijn vurigst succes toewenscht bii hun onderhandelingen, onder toevoeging, dat de overeenkomst, welke men hoopt te sluiten, een gelukkig voorteeken zal zijn voor een meer uitgebreide Europeesche overeen komst, welke men hoopt te sluiten, een ge lukkig voortcckcn zal zijn \oor een meer uitgebreide Europeesche overeenkomst in een kritiek jaar, dat aldus onder zulke gun stige voortcekenen begonnen zou zijn. Toespraken aan het banket ROME, 5 Jan. (V.D.). Aan het einde van het banket, dat in het Palazzo Venezia gehouden is ter eere van den Franschen minister van buitenlandsche zaken, heb ben Mussolini.cn Laval toasts gewisseld. Mussolini, die het eerst sprak, gaf uiting aan zijn vreugde en die van bet ltaliaan- sche volk, dat na verscheidene tientallen jaren de Fransche minister van buitenland sche zaken kan wórden begroet. De reis van den Franschen minister is een levend teeken voor de Italhansch-Franschc toena dering, waarhij gestreefd wordt naar de be reiking van gemecnsel apnelijke doeleinden die van veelomvattend Europccsch belang zijn. Mussolini besloot rnet den wensch, dat de overeenstemming tusschen de regcerin- gen van Frankrijk en Italië spoedig in alle details verwerkelijkt zal worden en dat daarmede het, eerste samengaan in de po litiek van twee groote mogendheden be reikt zal kunnen worden. Daarna werd het woord genomen door Laval, die zijn dank betuigde voor de woor den van Mussolini, welke, naar hij ver klaarde, een' diepen weerklank in Frankrijk zullen hebben. Na eenige woorden van horinncring aan Barthou zeirie Laval: Eenige dagen geleden heb. ik in den Se naat mijn vertrouwen uitgesproken in een succes der onderhandelingen, die wij thans hebben ingeleid. Overeenstemming tus schen Italió en Frankrijk was noodzake lijk. Wij zijn bezig, die overeenstemming te bezegelen voor het hoogste wel zijn on zer heide landen cn in het belang van den wereld vi ede. Met hartstochtelijke -belangstelling heeft de wereld onze pogingen gevolgd. Allen, die bezield zijn door het ideaal van den vrede, richten thans hun oogen op Rome. Nie mand kan inderdaad den waren zin der actie, die wij \nstbesloten hebben onderno men, verkeerd begrijpen. Ik spreek in naam van Frankrijk, dat geen zelfziiGhlig doel nastreeft. Frankrijk is met recht voor zijn veiligheid bezorgd. Het heeft echter ook het voornemen, zijn deel te aanvaarden in het werk. dat noo- dig is ter verzoening der volken." Laval roemde daarna Mussolini als den leider van ccii groot land, dat hij door zijn gezag zijn rechtmatige plaats in het con vert der volken heeft weten te geven. „Gij hebt de schoonste bladzijde in de geschie denis van liet moderne Italië geschreven; loordat gij uw aanzien in den dienst van Europa stelt, levert ge een onmisbare bij drage voor de handhaving van den vrede. Ofschoon te Gcnèvc kort geleden de geva ren van een conflict uit den weg zii» uimd, blijft de vrede onzeker.. De vrede verlangt allo opmerkzaamheid en zorg." „Zouden wij aldus besloot Laval zijn aangekomen op het tijdstip der geschiede nis van do mcnschhcid, waarop zij met ruwe hand vernielt, wat haar geest heeft ge schapen? Te midden van dc gebouwen van het oude Rome willen wij gezamenlijk den eed afleggen, dat wij de menschhcid niet zullen laten terugvallen in het duister van vroegere eeuwen.'' Het onderhoud van Zondag ROME, 6 Jan. (Reuter). Hedenochtend 10 uur hebben Laval en Mussolini opnieuw een onderhóud gehad in het Vehctiaansch Paleis. Gisteravond was ook de Duitsche gezant von Hasscl op het Paleis' aanwezig en men Mussolini heeft een betrekkelijk langdurig gesprek tusschen Mussolini, von Ilassel, Suvich en Layal opgemerkt. Het onderhoud, dut Laval .hedenochtend niet Mussolini had, duurde drie uur, de Fransche ambassadeur was hierbij tegen woordig. Naar Havas bericht kan men oji het opgcnblik reeds ip eed celen. dat overeen stemming is bereikt inzake 'de ontwerp overeenkomsten tot verzekering van de po litieke en territoriale onafhankelijk van Oostenrijk. Oneenigheid bestaat nog omtrent de vraagstukken, welke betrekking hebben op de Fransche en Italiaansche koloniën. Men is evenwel overtuigd, dat morgen de over eenkomst tot stand zal komen. Reuter meldt in den nacht van Zondag op Maandag uit Rome, dat na het laatste onders houd volledige overeenstemming is bereikt tusschen Laval en Mussolini Zondagavond is ter eerc van Mussolini eon receptie gehouden door den Franschen mbassadeur t«' Rome, de Chambrun. Het nderhoud, dat Mussolini daar met Laval ud, heeft tot na middernacht geduurd. De speciale' Havas correspondent meldt, lat dc overeenstemming is bereikt in de al- gemeone zaken, alsook in die dingen, die Frankrijk en Italië speciaal aangaan. Een fficieel communiqué zal eerst Maandag worden uitgegeven, in verhand met ver schillende dinlpmatiékè stappen, die voor dien nog te doen zijn. Laval mijnwerkers in mijn bedolven BELGRADO, 0 Jan. (V.D.) Tengevolge van een aardverschuiving werd in een erts- mijn te Treptsja in Joego-Slaviö een ploeg arbeiders bedolven. Van vijf hunner kon den tot nog toe dc lijken gehoi'BPxuworden.. Velen werden1 zwaar gewon''" DIT BLAD HEKtT EEN D ACELIJ KSCHÊ GECONTROLEERDE OP1 ^AC, VAN EXEMPLAREN Naar buiten Kantoor tyffcüfy Ka,"P 41 In de kleine stad Shellyville in den Amerikaanschcn staat Tennessee zijn bloedige gevechten ontstaan tusschen dc bevolking en de militaire macht. Aanleiding hiertoe gaf het feit dat een neger ervan beschuldigd vverd zich aan een veertienjarig meisje vergrepen te hebben, waarvan weer het gevolg was dat de menigte gezegden neger trachtte te lynchen. Daar de stedelijke politie er niet in slagen kon de rust te herstellen, integendeel, de woedende menigte erin geslaagd was het gerechtsge» bouw cn de gevangen!', in brand tc steken, werden militairen gerequi rcerd, die van de modernste oorlogsmiddelen gebruik maakten. Onze foto toont het brandende gerechtsgebouw Zonder incidenten verloopcn SAARBRÜCKEN, 6 Jan. (Y.P.) Heden hebben te Saarbriicken dc groote beloo gingen in verband met de volksstemming van Zondag a s. plaats gel-r d-onwel een groote botooglng van het Duitsche Front en een betooging van de anti-fascistische voor standers \an den status-quo. Volgens op gave van het Duitsche Front zou de natio- naal-sócialistische betooging bezocht zijn door niet minder dan 350.000 bezoekers en zouden de treinen in het Saargebied den stroom van meetinggangers niet hebben kunnen verwerken. In de betoöging van het Duitsche Front werd het woord gevoerd door den lands- organisatiolcider Brück, en de bijeenkomst werd besloten met het Saarlied en hel Horst Wcsscllicd. Aan den anderen oever van de Saar werd dc betooging der aanhangers van den sta tus quo gehouden, die eveneens druk be zocht was. Tot incidenten is het den gchéclen dag niet gekomen en de orde kon overal ge handhaafd blijven. Saarvuren voor de stemming Aan den vooravond van de Saarstcm- ming zullen in dc aan hot Saarland gren zende Duitsche grensgebieden groote vuren ontstoken worden, als groet aan de perso nen, die aan de Saar-stemming deel zullen nemen. In den avond van 12 Januari zullen van 7 tot S uur dc klokken der torens van het Duitsche grensgebied haar stemmen over de Saargrenzen doen hooren. Onmiddellijk daarop, precies om 8 uur, zullen op dc bcr gen dc vuren worden ontstoken. Daar de meeste dezer bergen meer dan 500 meter hoog zijn, zal deze vuruketen in het ge heele Saargebied te zien zijn. de malaria-epidemie cp ceylon COLOMBO, 5 Jan. (V.D.) Dc ontstel lende malaria-epidemie op Ceylon breidt zich nog steeds uit. Ongeveer een kwart millióen menschen zijn door de ziekte aan getast. Het aantal dooden bedraagt reeds 3000, onder wie 1000 vrouwen en kinderen. I-Ict personeel In de ziekenhuizen is zóó vermoeid, dat het zijn werk nauwelijks kan blijven doen. i :jngasontploffing in ober- eayern MÜNCHEX. 6 Jan. (V.D.) In den nacht van Zaterdag op Zondag tegen i uur heeft in den Noordelijken vleugel van de mijn Hausham een mijngasontploffing plaats gevonden, waardoor een mijnwerker werd gedood, vier zeer ernstig en.lt min der zwaar wérden gewond. De mijninspec- tie stelt een onderzoek in. De oorzaak van de ontploffing van het gevaarlijke Schlag- wetter is nog onbekend. Er bestaat in de mijn geen verder ontploffingsgevaar meer. herriot is ziek PARIJS, 6 Jan. (Reuter.) De gezond heid.stoestand van -Herriot, minister zonder portefeuille in het tegenwoordige kabinet, is den laatsten tijd slechter geworden. Hij moet aan .een ernstige ingqvvands ^;*kte lijden Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. li GÜ. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pors. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor; Leusderfveg 212. Stoomschip Havanna op een rots gcloopen Uit Jacksonville (Florida) seint Reuter, dat het Stoomschip Havanna, melende 6678 ton, flat den passagiersdienst tusschen Cuba en Florida onderhoudt, niet 177 personen aan boord op 90 km. uit de kust van Florida op een onderzeesche rots. is gcloopen en ern stig beschadigd. Kapitein Petersen heeft in een radiogram hulp gevraagd; hij deelde mede, dat één van de ruimen veel water maakt en dat men reeds begon met de hoo ien uit te zetten. Verscheidene schepen snel den tc hulp en toen de eerste in zicht van hef schip kwamen, waren reeds drie booten met 51 passagiers uitgezet. De bemanning van 120 personen bevond zich nog aan boord van het schip. De drie sloepen werdén door de hooge zee hevig heen en weer geworpen; dé hemel was dicht bewolkt. Volgens dc laatste berichten Dooft het ongeluk Zondag in den vroegen ochtend plaats gehad. Het stoomschip El Oeeano, dal het eerst de Ha vanna bereikte, is erin geslaagd de inzitten den van wer sloepen te pikken. Nog twee sloepen drijven op zeo rond cn men trachi thans ook deze te bereiken. Nader seint Reuter d.d. 7 Jan. uit Jack sonville: Uit de zes reddinghooien, welke de Havan na heeft uitgezet, zijn 51 passagiers en 15 leden van dc bemanning door El Oceano op- genonien. De kupitcitn van de Havanna en de rest van de bemanning bevinden zich nog aan boord van liet schip, dat nog niet in onmiddellijk gevaar verkeert. De kapitein van de Havanna seidc: Weer kalmer, blij ven rustig. Nader wordt gemeld, dat ook een andere stoomboot een aantal opvarenden heeft op genomen; 50 led' cnvan dc bemanning van bet schip zijn thans door ondére scliepen op genomen. liet watervliegtuig, dat El Oceano naar de Havanna hoeft gebracht, ontdekte, lat de sloepen in vier uur lijd ongeveer l'A K.M. van het schip waren afgedreven. Een aanvullend telegram van Renter uit New York behelst: Door passagiers van de Havanna worden twee kinderen vermist. Eén fier passagiers is na de redding tengevolge van een beroer te overleden. Men wil trachten de Havanna, welke een zustcrschin is van het onlangs verbrande s.s. Morro Castle. vlot te trekken Tachtig leden der bemanning zijn aan.boord van het schip teruggekeerd. LMISESTRfiAT 43-51 - TELEFOOfJ ISO Standplaats Stationsplein Hotel „IVIonopole" BUITENLAND Accoord te Rome bereikt. (Fierste Blad, pag. 1), Groote bcloogingen tc Snarbrücken. (Eersto Blad, pag. 1.) BINNENLAND Zéouwsché Oestercultuur met den onder gang bedreigd. (Eerste Blad, pag. 2). Een drama tc Goes. (Eersto Blad, pag. 2.) Slachtoffers van het verkeer. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS De Levensverzekering Mij Ons Belang 25 jaar. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT H.Y.C. wipt van Watergraafsmeer met 2—1. (Tweede Blad pag. 1). Amsvordc klopt Amersf. Boys met 21. (Tweede Blad, pag. 2). A.PAV.C. ontneémt Woerden de punten (2-0). (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Inst. tc De Bilt. V e r w achting: Meest matige O. tot Z.-O. wind, afnemende bewolking, weinig sneeuw, lichte tot matige vorst. De hooge drukking is in Finland tot bo ven 78U m.M. gestegen cn heeft zich tot over O. Duitschland uitgebreid. Van de pressie, die Zaterdag over dc Oostzee lag. is nog een rest over het Z. van ons land te vinden. En nieuwe depressie bij Ysland is weer niet bizondei* diep en clc snecuwbedekking van geheel Scandinavië, Polen cn Oost- Duitschland is gunstig voor het voortduren van de vorstperiode, die thans invalt. In Finland cn Polen komen over een breed front temperaturen voor van meer dan 20° Cl. onder nul cn de matige tot krachtige Oostelijke winden brengen die koude ver der naar het Z. Thans heeft de vorst zich reeds bijna geheel over Duitschland, Oos- tenrijk Zwitserland cn Midden-Frankrijk uitgebreid. Zij is streng in X.O-Zweden, in mdiden-Duitsclilanrl cn Frankiijk nog.Hcht Ook op do Brilschc eilanden is het veel kouder geworden en in Ierland komt reeds vorst. voor. Regen viel vooral in NW.-F rankrijk sneeuw viel thans in W.-Buitschland. cn jns land. Voorloopig is hier een.lichte tot matige vorst te verwachten, die later nog kan toenemen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1