FINALE UITVERKOOP DE EEMLANDEÜ 4000 Brandstichting te Bilthoven BOTSING VAN TRAM EN AUTO vMS Belangrijkste ieiaws L. J. LUYCX ZOON BALANS-UITVERKOOP Vrijdag 11 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: ArnSiemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 164 TWEE PERSONEN GEDOOD Ongeluk bij Huis ter Heide OP WEG NAAR GENEVE AUTO O? TROTTOIR GEREDEN Tel. 1788 tP& Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. PIANO'S Eigenaar van „Centraal" gearresteerd Vier vuurhaarden aangelegd UITSLAG VAN HET SAAR- PLEBISCIET TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI GfrSO*» Kan,p 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 35 min. EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AHE1 TSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 l°°' Amcrsloort 2.IO per maand 0 75. per weck (racï gtal is verzckeriog tcgeo ongelukken' 0. i 7Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afronderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummëf ejjce mccT f 0.25 Llefdadlghelds-advertentlén voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentito „KEITJES* bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 1 0.05 Inwoners van de gemeente Bunschoten het slacht* offer Een ernstig ongeluk, dat het leven van twee slachtoffers heeft geëischt, was het gevolg van een botsing Dondcrdagnomiddag tus* schcn een uit Utrecht komende luxe-auto cn een tram, die van Amersfoort naar Zeist reed. Het ongeluk geschiedde ter plaatse waar de tram den Amersfoort* schcn straatweg oversteekt bij het station Huis ter Heide om langs dat station naar Zeist te gaan. De bewoners in dc omge* ving van bet station werden om ongeveer kwart voor vijf opge schrikt door het geweld van de botsing, waarbij de auto aan de linkerzijde door de tram werd gegrepen en bijna tien meter meegesleurd. Van de vier inzit* tenden, allen inwoners van Bun* schoten, werden er twee op slag gedood, de heeren H. van Twil* lert, kolenhandelaar en G. van Goor, zonder beroep. De chauf* feur, G. Vastcnhow, cn de vierde inzittende, A. dc Graaf, werden licht gewond. In een der huizen naast het station woont een rijksveldwachter, de heer Zwart, die ll)uis was cn onmiddellijk te hulp kwam. Ook dr. Postman, zenuwspecialist, die toevallig in dc nabijheid was. begon al spoedig met de. hulpverleening. na eenigen tijd bijgestaan door dr. Tjeenk Willink Jr., poiiticdokter, en dr. Jansen, heiden uit Zeist. Voor de heide dooden mocht echter geen hulp meer haten. Zij hadden vermoedelijk heiden een scheriel- basisfractuur, alsmede ernstige inwendige kneuzingen, die den dood len gevolge had den. Dc beide gewonde inzittenden, zooals begrijpelijk zeer geschrokken, wisten niet, dat de heide anderen gedood waren, het geen men hen voorloopig ook nog niet mee deelde. Zij werden naar het Algemeen Zie kenhuis te Zeist vervoerd, waarheen ook het stoffelijk overschot der slachtoffers word overgebracht. De politie van Zeist was onmiddellijk na het ongeval gewaarschuwd en zeer snel ter plaatse met twee ziekenauto's. De lieer de Lange, commissaris van politie te Zeist leidde het onderzoek, bijgestaan door den heer Hoorbuis, inspecteur van politie. Na het-eerste medische onderzoek en do ver zorging der gewonden, werden foto's ge maakt van de situatie, voor het onderzoek naar de schuldvraag. Dc weg kwam daar na weer vrij voor het snelverkeer; de ver ongelukte auto werd terzijde gesleept, de tram. die geen ernstige beschadigingen had. kon haar wieg vervolgen naar Zeist en het snelverkeer over den Amersfoort schcn straatweg vond weer doorgang. Het motor rijtuig, dat in botsing was gekomen met zoo noodlottige gevolgen, behoorde tot het zware type van de doorgaande trams van Amersfoort naar Arnhem. Alle inzittenden van do auto waren in woners van Bunschoten: rle chauffeur, de heer Vastenhow, vertelde na eenigen tijd, toen hij van den eersten schrik hersteld Dc totaal vernielde auto was. dat hij regelmatig over den Amers- foortsehen straatweg rijdt en wel tien tot twaalf maal per week Huis ter Heide pas seert. Voorloopig is dit ongeval dan ook nog vrij onverklaarbaar, daar dc tram goed zichtbaar is, de verlichting behoorlijk en do auto onmogelijk met levensgevaarlijke snelheid gereden kan hebben, daar vóór het kruisen van de tramspoor eerst «Ie over weg van de buurlspoor UtrechtZeist ge passeerd moet worden. Auto geheel vernield Dc auto, die totaal vernield is door het ongeval, was 6 A 7 jaar oud, een oud mode! touringcar, waarvan de linnen kap was opgezet. Van den wagen werd de linker zijde geheel opengescheurd en ingedeukt, het linkervoorwiel volkomen vernietigd, zoodat slechts de resten van een velg over bleven. bet linker,spatschmn recht omboog geslagen, terwijl tal van glassplinters in den wagen en er omheen lagen. Bij het wegsloepen naar het hoofdbureau van po litic tc Zeist bleek dat de rem vast stond. Het merkwaardige bij den .afloop van deze tragische hotsing is. dat niet de heide links in do auto gezet enen zijn gedood, maar degenen, die links voor en rechts ach ter zaten. De heer de Graaf, die links-ach Ier zat. kreeg slechts lichte verwondingen; zijn handen waren ontveld, terwijl hij een wond onder het rechteroor'opliep Ook de chauffeur, de heer Vastenhow. was al spoedig van den schrik hersteld Dp heide licht verwonden zijn ha eenige uren in het Zeister Ziekenhuis te hebben doorgebracht, met een auto naar hun woonplaats Bun schoten vervoerd. De vier inzittenden waren in Utrecht ge weest ter hijwoning van een ri\iel proces, waar zij bij betrokken waren. Op den terug weg naar huis overviel hen deze noodlot tige gebeurtenis, die zoowel in Huis Ier Heide als in Bunschoten groole ontstelte nis heeft verwekt Eens Ie meer wijst dit ongeval on de uiterst gevaarlijke situatie te dezer plaatse, waar tram- en wegkruisin- gen voor het verkeer over den Amersfoort- sclien straatweg bijzondere moeilijkheden veroorzaken, die recdé tal van ongelukken ten gevolge hadden. Het Hongaarsch*Joego*Slaviscli geschil zal vermoedelijk met een sisser af* loopen LONDEN, 10 Januari. (V.D.; Sir John Si mon cn Eclcn zijn lieden uit Londen naai Genêve vertrokken om aan de itting van de Yolkenbondsraad deel te nemen. Uit Gcnévc wordt gemeld: De volksstemming in het Saurgebied houdt zoodanig alle aandacht gevangen, dat voor de overige punten, die in dc a.s. zitting van den Volkenbondsraad behan deld zullen worden, sléchts vrij reringe. be langstelling bestaat. Do Ilongaarschc regee ring zal den Volkenbondsraad in verband met het IIongaarsch-Joego<*>lavisch conflict een document doen toekomen, waarin >ij rapport uitbrengt over de door haar geno men maatregelen en het resultaat can het door haar ingestelde onderzoek. Zooals reeds bekend is. erkent Hongarije dat een bepaald aantal Hongaarsche amb tenaren zich aan nalatigheid hebben schul dig gemaakt. Vrij algemeen verwacht men te Genéve. dat het aanvankelijk zoo ernstig uitziende incident gesloten zal worden, doordat de Yolkenbondsraad «le verklaring van Hongarije voor kennisgeving aan za' nemen. Of de Jocgo-Slavische regeëring hiermede genoegen zal nemén, dient te worden afgewacht. SOMBERE STATISTIEK VVEENEN, 10 Jan. (V.D.) Naar bij dc po- lil ic bekend is, hebben verleden jaar te YVcenen 1019 personen zelfmoord gepleegd, van wie bijna f500 maniaen. Meisje gedootl, moeder zwaar gewond ABCOUDE. Donderdagavond waren mej. Hoest en haar heide dochters Marie cn Aal boodschappen doen in het dorp. 'Loon zij den winkel van den kruidenier Burg graaf verlieten, werden twee van hen slacht offer van een ernstige aanrijding. Een groo le vrachtauto van den viachtdienst Amster dam—Tilburg, bestaande Bit tractor met aanhangwagen, kwam van de richting Am sterdam en iced door een samenloop van omstandigheden het daar zeer smalle trot toir op. Het gevolg was, dat mej. Hoest, een reeds bejaarde vrouw, terug \vei*d geduwd tegen de winkeldeur en daarom er af kwam met een ïiaar ernstige kneuzingen. Onge lukkiger was de afloop met niej. Marie Hoest. De/.o knelde tusschen auto, trottoij en huis en lag doodelijk gewond terneer. De groote auto slund direct stil. Alles ge beurde in een minimum van lijd, en verwek te direct groole consternatie. Gegil en ge jammer. aanloop van helpers én belangstel lenden volgde na liet treurige moment. Dr. Van Doorn en dr. Van Gortel waren spoedig ter plaatse en lieten twee brancards aan rukken om de go wonden naar huis te ver voeren. De politie werd gewaarschuwd en deze begon het onderzoek Voor zoover wij vernamen, beweert de chauffeur, dat hij moest uithalen voor een stilstaande auto. De afloop van liet ongeval is zeer tragisch Al vrij spoedig is de 21-jarige mej. Marie Roèst aan haar verwondingen overleden. De auto is door de politie voorloopig aangehouden ter nader onderzoek. 6 ct. per K.EL Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lcusderweg 212. Complete Woninginrichting Leusder weg 22-24 Opgericht 1898. Tel. 153S Ook in het betere genre zijn wij ruim gesorteerd. Onze Ervaring en Vakkennis staan ten uwe dienste. ttmvm DIT BLAO HEEFT EEN DA GEL IJK SCB9 GECONTROLEERDE O Pt A AG VAN EX li \1E LA li EN Bechsteln - BlüTHNER - IBACH enz. Vraagt prijslijsten van nieuwe en gebruikte instrumenten aan. Levering op termijnbetaling. Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. Snel optreden van brandweer voorkwam afbranden van hotel BILTHOVEN, 10 Jan. - Gis* termiddag is Bilthoven opge* schrikt door een brand die zich een oogenblik zeer ernstig liet aanzien. Omstreeks kwart over vier ontdekte een voorbijganger vlammen in het hotcLrestaurant „Centraal", gelegen aan het kruispunt van Snestdijkerstraat* weg cn Nachtegaallaan, dus in het centrum van het dorp. Hij waarschuwde direct politic cn brandweer, die enkele oogenblik* ken later met veel personeel cn materiaal ter piaatse kwam. Toen was dc serre van „Centraal" al in vlammen gehuld. Groole belangstelling Toon om kwat'l over viel- dc brandsireno vier maal Rilde, ten toeken dat er van een zware, uitslaande brand sproke was, zorgde de politic voor een strenge afzetting om do toesnellende nieuwsgierigen op een af stand te honden, waardoor stagnatie van het verkeer op dit reer drukke kruispunt voorkomen kon worden. In een oogenblik stonden tie trottoirs langs Naehtegaallaan en Soestdijkschestraatweg zwart van de toeschouwers. Met enkele slnngen op de waterleiding tastte de brandweer liet vuur, dat in het zeer brandbare hotel-interieur snol .om zich heen greep, krachtig aan, met goede resultalen. Fluim een kwartier nadat de eerste vlam men gesignaleerd waren was het ergste al weer voorbij. Brand op twee eiages Intusschen was ook op de eer* ste etage vuur gesignaleerd, hoe* wel van beperkter omvang. Bijna gelijktijdig werden de vlammen beneden en boven gedoofd, er stegen nog slechts zware rook* wolken op. Dat deze brand, die zich in bet begin zoo ernstig liet aanzien, in de kiem ge smoord kon worden, is voor de vólle hon derd procent aan het snelle ingrijpen van dc brandweer te danken. Ook de politie verdient een woord van lof voor de rustige wijze waarop zij de honderden toeschouwers op een afstand hield en het verkeer regelde. Kwart voor vijf rukte do brandweer auto. die gedurende den brand op den Soestdijkerweg had gestaan, weer in, ter wijl de toeschouwers uiteengingen. Aan het gebouw was van buiten niet meer tn zien dat even te voren het inte rieur op sommige plaatsen in vlammen gehuld was geweest. Zoo snel en radicaal was cr geblusrht. dat er slechts van oen naar omstandigheden beperkte vuur- en waterschade sprake was. Brandstichting bewezen Reeds dadelijk was aan de politie duidelijk dat deze brand moest zijn aangestoken De vond* sten die zij echter deed bij het binnentreden waren sensatio* neel. Onder het buffet in het café stond een biervat. Dit was echter met benzine gevuld en aangestoken. Maar dit was pas het begin. Boven vond men nog drie brand* haarden die met meer of minder succes in verschillende kamers waren aangelegd. Vier brandhaarden In de eerste kamer vond men een geheel met benzine begoten bed, tusschen de de kens lag een elcctrisch broodrooster, waar van liet snoer in het stopcontact was ge stoken. Verder vond men op deze etage een om geworpen opengeschroefdc benzinebus, waaruit de inhoud nog wegvloeide toen de eerste brandweerlieden verschenen. Tenslotte was in een der kamers het vloerkleed met benzine overgoten, terwijl midden hierop een elcctrisch straalkachel tju brandde. De brand is dus zeldzaam goed afgeloo- pon. Niet alleen gelukte het de politie den dader met overtuigende bewijzen te arres- tecren. maar de schade bleef zeer beperkt, Het hotel was matig verzekerd. De res faurateur. die direct bekende, bevindt zich op het politiebureau te Dc Bilt in heechte- nis en zal naar Utrecht worden overge bracht. Bekendmaking over alle radio* zenders op Maandag* avond a.s. SAARBRÜCKEN, 10 Jan. (V. D.) De commissie voor de volksstemming beeft in principe besloten den uilslag van de volks stemming in het Saargebied Maandagavond bij monde van haar voorzitter Rohde over alle zenders ter wereld te laten bekend maken. Naar buiten tyf/t 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopolc" BUIT CM. A XP De aankomst van den Saartrein uit Ne derland. (Eerste Blad, pag, 2.) Voor den vrede in Europa. (Eerste Blad pag. 2). BINNENLAND Drama te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Schouwslachtoffcrs voor het kantonge recht. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing van den heer Dorhout voor dc Ned. Rcisvcrecniging. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing voor de English Association. (Tweede Blad, pag. I.) RIJDT VEILIG! Niet schuins,maar steeds loodrecht Een rijweg oversteken, Nadat ge eerst geducht De straat hebt afgekeken! Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Krachtige tot stormachtige, later afnemende Z. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regen of natte sneeuw, lichte tot matige dooi. Dc plotselinge stijgingen Van het diepe daalgcbied over Schotland en Ierland, ter wijl het hooge drukgebied op het vasteland nog weinig afnam, brengt zware stormen over de Britsche eilanden, welke ook hier te lande stormachtig weer zullen brengen en voor de eerste dagen dc vorstkansen verdrijven. Het gebied van strenge vorst in Midden-Zweden is weggevaagd en door lichte dooi vervangen. Tc Surno steeg de temperatuur 31 gr. C. In Polen nam de vorst wel iets af, maar bleef streng. In Frankrijk is dc vorst in het Zuiden nog toegenomen. Aan dc Noorschc kust viel zware regen, meer dan 20 m.M. liet door dringen van de. depressie in die richting zal de temperatuur tot boven normaal doen stijgen. De drukstijgingen op IJsland en in het Z.W. maken mogelijk, dat weer spoedig ruimende winden en afkoeling volgen. LANGESTRAAT 48-51 - TELEFOON 180 WEDEROM FIRMA DUIM BURGER

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1