SAARGEBIED STEMDE PRO-DUITSCH DE EÊMLANDER MEERDERHEID VAN 90% Dinsdag 15 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 167 Aangenomen kan dus worden, dat de Volkenbond het plebiscietgebied in zijn geheel aan Berlijn zal toewijzen VIJFTIEN JAAR SAARSTATUUT 3 ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 mMndtn v°°' Amersfoort 2.IO. per maand 1 0.75, per weck (met gratis vcreekerlng tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 17910 TELEFOON 1NTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVFRTFNTIFN vaD l—*regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advcrtcntlèn voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentlfin „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer eatra f 0.05 Uit Saarbrücken wordt geseind, dat de ol'ficieele uitslag der volks stemming lieden te S 11. 15 is bekend gemaakt. Voor den status quo werden 46613, voor Frankrijk 2124 en voor Duitschland 477119 geldige stemmen uitgebracht. On geldig waren 2249 stemmen. In totaal varen uitgebracht 528005 stemmen van de 539541 stemgerechtigden. Men ziet uit het bovenstaande, dat de meerderheid voor Duitschland Overweldigend is: n.l. ongeveer negentig procent. 1 Het was half zes hedenochtend, dat de telling was geëindigd en met de controle-telling werd begonnen. Na het voorlezen der cijfers sprak de voorzitter der commissie, Rob de, het volgende: ,,De volksstemming heeft dus haar beslag gekregen. Nadat de com missie haar taak volbracht heeft, zal zij vandaag naar Genève ver trekken."' Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de uitslagen in de verschillende kiesdistricten: waarvan voor: Stemdistrict: rechtigd: stemmen Stal. quo Frankrijk Duitschl. Ongeldig Soarbrück-Stadt 10113 2S6 73761 Saarbrück-Land SS59G «Bischmisheim. 11836 1483 52 12467 M (Brebach) Du dweil er 16999 2129 60 11482 3predrichsthal 10108 697 H 9157 ■terswei ler 5174 582 27 4511 Ilcuswciler 8165 315 23 7702 Kleinblittersdorf 3470 336 42 3006 Ludweilcr 7831 837 127 6687 L'üi Hingen 13S9S 1230 50 12201 Quierschied 8661 292 27 S1 Si Sellcrbaeh 9723 610 28 S938 '(Riegclsberg) Sulzbach 15675 1631 56 13612 .Völklingen 23G18 2208 lüj 20651 Totaal: 13S158 12303 G 47 121631 St. Ingbert: 'Stadt St. Ingbert 15001 1423 54 13085 Asswei lei- 1508 51 2 1135 Da 11 weiier 547 68 0 463 Bebelsheim 100S 38 0 962 Bierbach 727 124 5 1300 Blickweilcr 730 Blieskastel 136S 1G0 3 1370 Bliesmengen- Bolgcn 1228 79 13 1106 ÏSusheim 2872 217 2.511 Hasscl 1399 123 4 1263 Lautskirchcn 1126 47 0 1065 Nicderwürzbach 1764 65 4 1683 Obcrwürzbach 714 24 0 682 Ommersheini 1351 52 1 1276 Órmesheim 956 40 156 90S Reinheim 1182 10 992 Rohrbach 2500 201 3 Rnbenheim S87 15 3 869 Wörschwcilcr 323 53 0 266 iVVolfcrsheim 343 is 0 322 1 Totaal: 37743 29S7 126 33SG7 liet spreekt vanzelf, dat de uitslag van de olksstemming in het Saargebicd onder ver* rcweg de meerderheid der bevolking een oru gekende geestdrift heeft gewekt, nu de tijd, dat het land weer zijn vrijheid herkrijgt en bij het rijk wordt gevoegd, weldra aans breekt. Op de Saars landschc bergen heeft men alom vreugdevu= ren ontstoken en ook de z.g. Hindenburgtos ren, dien onze foto in beeld brengt en die aan de Lotharingsche grens verrijst, werd door de vrijheidsvuren omlaaid Ook aan clc grens bij Zwcibrücken bcrci dde men zich al vroeg voor op de feeste lijkheden; de svmbolcn van het derde rijk werden in afwachting van den ple bisciet uitslag gereed gehouden AUTOCLAXONS IN VATICAANSTAD VATICAANSTAD, 13 Jan. (Beutcr). Volgens een hier gepubliceerde mededec- ling is het onmogelijk gebleken orn het ge bruik van auto-claxons in dc Vaticaanstad te verbieden, zooals te Rome zelf is ge schied. De straten in de Vaticaanstad zijn zoo nauw, aldus wordt opgemerkt, dat er talrijke ongelukken zouden gebeuren, als automobilisten geen signalen zouden ge ven. Het eenige deel van Rome, waar dus een vrij gebruik van autohoorns en claxons mag worden gemaakt, is de Vaticaanstad. STAKENDE POSTBEAMBTEN ONTSLAGEN PARIJS, li Jan. (Reuter). Vijf en twin tig beambten van het stationspostkantoor te Dijon zijn in den afgeloopcn nacht gedu rende lVs uur in proteststaking geweest, aangezien zij nog steeds de extra-vergoe ding, die hun was toegezegd voor het tijdens de Kerstdagen verrichte overwerk, nog niet hadden ontvangen. De minister voor dc posterijen heeft gelast alle stakers geduren de 24 uur te schorsen. Drie hunner werden op staanden voet ontslagen. - waarvan voor: Stemdistrict: Duilschl. Ongeldig rechtigd: .stemmen Stat. quo Frankrijk Saarlouis: Sladt Saarlouis 11413 1120 130 0622 Berus (Bisten) 38S0 101 41 Bottingen 77S2 610 11 0050 Bons 9107 511 49 8702 (Schwalbacli) 004 Dillingen 9469 5i 8347 Fraulautcrn 7786 432 2413 Kcrlingen 2825 23S Si (Ill.ersdorf) Lcbach 3707 161 17 3474 Lisdorf-Ebsdorf 6281 517 71 5o )4 Nalbach 6101 705 1 5387 Ohcresch 26S3 223 71 2312 Hemmcrsdoi f) Rchlingcn 1151 332 3616 Saarwellingen 0416 547 20 5S10 Wadgassen (Dif- 9180 431 G5 8370 ferten) (Schaffh 559 36S1 Wallerfangen 4391. 01 o-"0 7N.I1 7C8 85230 o aa Ottweilcr: Stadt. Neunkirch. 29518 3321 35 25530 Stadt. Ottweilcr 5092 657 1 ;>3.15 Eppelborn 11271 246 23 107S2 I Hingen 12689 968 o'Z 11485 (Uchterfangcn) 901G Scliiffweilcr 10075 782 26 (Stenwcilcr) 8142 Spiesen 9125 70S S Tholey 184 6 4997 Wemmetswcilcr 7128 687 14 6397 Wiebclskichcn 10600 1179 9123 Totaal: 100770 8792 152 90807 Merzig: Stadt Merzig 5710 350 15 5497 Ilaustadt 6171 260 18 6096 llilbringcn 366G 243 17 3324 Merzig-Lancl 3777 17.3 5 3.542 Mettlach 5156 151 11 4903 Totaal: 24813 11S0 66 233G2 St. Wendcl: Stadt St. Wendol 5397 424 9 4861 Alsweilcr 9381 335 11 8856 Nam bom 3038 110 4 2877 St. Wendel-Land 4360 255 4035 Totaal: 22176 1130 27 20629 Homburg: Stadt Homburg 6622 789 9 5G5S Altheiin Gil 110 f) 252) Bóckweiler 391 Breitfurt 1000 Breiischelbach 43G 13 0 124 Finod-Ingwc.iler 1034 Erbach-Reis- kirchen 3505 223 6 3178 Ilöchen 839 21 0 81 i Tügersburg 1179 104 0 1358 Kirkel-Neuhausen 1689 106 0 15G1 Limbach Niederberbach 3056 250 0 2786 Mcdelsheim 893 86 3 782 Nimbach 497 4 0 490 Mittclberbach 4302 222 5 4011 Oberberbach 3586 144 12 3320 Walshcim 715 20 O 671 Nebenheim 751 10 0 739 Totaal: 31436 2111 42 28317 EEN HIS TORISCH OVERZICHT Internationaal regime van tijdclijk.cn aard zal nu weldra een einde nemen OP de vredesconferentie in 1919 na dc beëindiging van den wereldoorlog in Parijs gehouden, heeft men bij het vaststel len van de Frausch-Duilsche grens langdu rig beraadslaagd over het toekomstig lot van liet Saarbckkcn. Het betrof hier oen ge bied, dat door zijn rijkdom aan kolenmij nen en industriecentra uit economisch oogpunt van groot belang was en dat, hoe wel het sinds 1S15 in zijn geheel tot Duitschland (77 van het gebied bij Prui sen en 23 bij Beieren) had behoord, tocli ook historische banden met Frankrijk be zat. Voor dit zoogenaamde Saargebied, dat op een oppervlakte van pl.m. 1900 km.' plrn. 830,000 inwoners telt (een dichtere be volking dan eenige Europecschc staat), is tenslotte in het vredes/erdrag van Versail les een regiem vastgesteld, dat tot dusver eenig in zijn soort is. Krachtens do des betreffende bepalingen van dit verdrag (artt. 4350 met bijlage), tezamen bekend onder den naam van Saarstatuut, heeft Duitschland, teneinde aan Frankrijk de onbelemmerde exploitatie van dc mijnen te verzekeren, afstand gedaan van het be* stuur van liet Saargebied en is dit gebied gedurende 15 jaar bestuurd geworden door een rcgecringscommissie, waarvan de le den telkens voor 1 jaar door den Volken- bondsraad werden benoemd, n.l. een Franschman, een nict-Franschc bewoner van het Saargebied en drie leden, bchoo- rende tot andere landen dan Duitschland en Frankrijk. Het Saarstatuut bevat behalve bepalun gen omtrent dezen vijftienjarigen regee- riDgsvorm nog twee andere regelingen: ten; eerste met betrekking tot de mijnen en ten tweede betreffende hetgeen na afloop der 15 jaren zou moeten geschieden. De Wartburg, dc historische plaats te Saarbrücken, waar do telling heeft 1 plaats gehad van de stemiren, uitge bracht bij het Saarplebiscict Over de mijnen wordt gezegd, dat als compensatie voor de kolenmijnen in Noord- Frankrijk, Duitschland aan Frankrijk moet afstaan den vollcdigcn' eigendom, met uit* sluitend recht lot exploitatie, van de kolen mijnen met bijbehooren, welke in het Saar gebied zijn gelegen. Indien na 15 jaar het Saargebied naar Duitschland zal terugkce- ren, dan zal zoo zegt het Saarstatuut Duitschland de mijnen van Frankrijk moeten terugkoopen. Deze mogelijkheid van terugkeer naar Duitschland wordt in het Saarstatuut na drukkelijk voorzien. Immers voorgeschre ven wordt, dat na 15 jaar dc bevolking van het Saargebied het zelfbeschikkingsrecht zal mogen uitoefenen; zij zal alsdan moe ten te kennen geven, welke van de drie mogelijkheden zij voor de toekomst ver kiest: (a) handhaving van het stelsel als rsailles vastgelegd; (b) vereeniging met Frankrijk; of (c) vereeniging met De nieuwe rcgecringsvorm, die aldus op glemcntcn, het belastingstelsel en dc recht spraak, zooals deze vroeger waren geweest. Slechts werd voor hooger beroep een nieuW gerechtshof ingesteld, bestaande uit 11 bui- tenlandsche rechters. De rcgceringscoui- missie behoefde tegenover dc bevolking geen verantwoording af te leggen, zoodat niet van een constitutioncclcn regeerings- vorm kon worden gesproken; wèl bracht zij iedere 3 maanden een uitvoerig rapport uit aan den Volkcnbondsraad. In de eerste jaren vroeg dc rcgeernigscommissie advies van den leden van gemeenteraden en Kreisraden; aangezien deze regeling echter (Vervolg pag. 2, kol. 1 onderaan) -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1