4000 .s*ÈL, deAms DE EEMLANDEU THANS TIJD VOOR PACIFICATIE L. J. LUYCX ZOON BALANS-UITVERKOOP Woensdag 16 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arntiemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 168 LIQUIDATIE VAN HET SAARREGIME Regeling van den handel Vertrek der Hollanders DE INDRUK IN HET BUITENLAND HET SAARGEBIED BIJ DUITSCHLAND Vandaag Volkenbondsbesluit? Tel. 3L7S8 MYSTERIEUS VLIEGTUIG EXEMPLAREN TAX! TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI 00r>%,. op amdere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 43 min. ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maandtI1 v°°' Amersfoon 2.11). pe, maand 0.75. ptr -weck (mei gralis verzekering legen ongelukkenl 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met lobcgrlp van eeD bewijsnummef e|kc regel meer f0.25. Llcfdadighclds-advertentiën voor dö helft van den prijs. Kleine Advertentlön „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 Dc Fransche ministerpresident I hoopt op een verbetering van dc wedcrzijdsche bes trekkingen PARIJS, 15 Jan. Dc Fransche minister president Flandin verklaarde lieden naar aanleiding van den uilslag van dc volks stemming in het Saargebied: „Frankrijk liceft dc eerbiediging der ver dragen tot grondslag van zijn internationale politiek gemaakt. I Iet kan zich met de hand having dezer verdragen hij de Saarstem- ming slechts geluk wcnschen. Geen Frahscbman zal or aan denken het resul taat der stemming tc bestrijden. Dc Volken bond. die zijn aandeel van handhaving van den vrede en dc organisatie der internatio nale veiligheid met succes heeft volbracht heeft dc taak dc voor do terugkeer van het Saargebied tot Duitsehland voorgeschreven procedure, tot. het einde te volbrengen. Ik hoop heslist, dat dank zij het morccle gezag van Geneve, dank zij liet begrip der Duit- sche regeering voor haar plichten, dank zij ook; de voorbereidingen, die door de Com missie van Drie tc Rome reeds voor dc volksstemming waren getroffen, alle vraag stukken die tusschcn Frankrijk en Duitseh land wrijving zouden kunnen veroorzaken, onder dc leiding van den Volkenbond gc- makkelijk geregeld kunnen worden. De betaling van de Saarmijncn is reeds, zelfs wat de uitvoering liet reft, bestudeerd. Ik voorzie derhalve hij dc kwestie der fi- nancieele regeling, die dc publieke en parti culiere rransebe rechten in het Saargebied betreft, geen grootc moeilijkheden. Handels onderhandelingen zullen onmiddcllnk he- ginnen, zoowel om een overgangsregeling van den goed eren ruil tusschen Frankrijk en hot; Saargebied tc waarborgen alsook om den Fransch-Duitschen goederenruil aan te passen aan de nieuwe situatie, wanneer het Saargebied weer definitief in het Duitsche doaunegebied zal zijn opgenomen. liet moeilijkste probleem, dat van een mogelijke emigratie uit het. Saargebied, is wat Frankrijk betreft door een kabinetscom- missic onder voorzitterschap van Hcrriot zorgvuldig bestudeerd en voorbereid. liet gaat echter in de eerste plaats den Volken bond aan. Deze heeft dc plicht degenen die niet voor Duitsehland gestemd bobben te beschermen tegen alle cvcntueelc reprcssail- les. Flandin Ik blijf overigens ervan overtuigd dat de Duitsche rcgecring vanzelf alle maatregelen zal nemen om de wereld te toonen dat zij dc minderheidsrechten weet te beschermen en daardoor een uittocht uit het Saargcbiod weet te vermijden. Frankrijk kan zijnerzijds zijn grens niet sluiten voor vluchtelingen die zich bedreigd gevoelen. Hel wcnsclit eclilcr zeer dat een dergelijke omstandigheid zicli niet voordoet. Flandin verklaarde tenslotte: „Ik heb reeds gezegd dat de regeling van do Saar- kvvestio van grootc bet eekenis is voor dc verbetering van dc Fransch-Duilschc betrek kingen. Ik ben er zeker van dat de ovcr- groote meerderheid van liet Fransche volk vycnscht, dat deze betrekkingen geleidelijk heter worden om eens tot samenwerking in het belang van den Europeeschen vrede te komen. Dc Fransche publieke opinie, die dikwijls teleurgesteld is, hecht momenteel meer waarde aan daden dan aan woorden. Wanneer wij zoo handelen, dat de liquidatie van het bijzondere Saarregimc in den kortst mogeliiken tijd voltrokken wordt dan heb ben wij het recht van de Duitsche rcgecring een overeenkomstige goede wil en een nauwkeurige eerbiediging der volkenrech ten tc cisehen. die dc grondslag vau een vertrouwenwekkende samenwerking van dc volken vormt. L Hartelijk toegejuicht door de in feeststemming ver* keerende bevolking SAARBRuCKEN, 15 Jan. (V.D.) Dc extra trein met de 3G5 Nederlandschc voor zitters van stcmburcaux in het Saargebied is, hedenmiddag te 13.15 uur van het hoofd station tc Saarbrüeken vertrokken. De Ncderlandsche Spoorwegen liqdden ge zorgd voor een trein bestaande uit tien D.-treinrijtuigen eerste en tweede klasse en twee restauratiewagens. Dc helft van den trein gaat rechtstreeks naar Amsterdam, de.andere helft naar Zwolle. Alle deelne mers waren ondanks het feit, dat zij bijna geen nachtrust genoten hadden, en zeer ver moeiend werk achter den rug hadden in dc beste stemming. Zij verklaarden zich ten zeerste voldaan over de ontvangst die zij in het Saargebied hadden gevonden en dc in drukken die zij hadden opgedaan. Men had alles gedaan om liet hen zoo aangenaam mogelijk te maken. Op het station was dc Nederlandschc ko lonie aanwezig, evenals dc commandant van dc Ncderlandsche marinetroepen in het Saargebied, kapitein de Bruyne met zijn ad judant en andere officieren. Voor bet vertrek van den trein speelden zich opgewekte tooneclcn af, die mede bun aanleiding vonden in de geestdrift van de in feeststemming verkeeronde bevolking, die ook de vertrekkende Hollanders harte lijk toejuichte. liet resultaat was dat er uit den trein teruggewuifd werd en dc mees te Nederlandschc reizigers uit de raampjes bleven wuiven toen de trein hel station reeds verlaten had. Dc extra trein van de Zwitsersche voorzit ters van stcmburcaux is uitgevallen, aange zien de Zwitsers vanmorgen kans zogen met een' op een vroeger tijdstip vertrekkenden gewonen trein naar Zwitserland terug tc keeren. NEGER BESCHULDIGD VAN KANNIBALISME LONDEN, 15 Jan. (Reuter.) Uit Jackson (Missouri) wordt gemeld, dat een neger, die gearresteerd is wegens moord op een echt paar te Cleveland, door den procureur be schuldigd wordt van kannibalisme. De beschuldiging werd uitgesproken na een verhoor, dat den neger was afgenomen in een cel, die bestand is tegen aanvallen yan ccn woedende menigte. In Frankrijk maakt men zich gereed een emigranten* stroom tc ontvangen IJct Fransche blad dc Jour schrijft, dat men den leider van het eenheidsfront bin nen enkele dagen in Toulouse verwacht. Bovendien zijn maatregelen getroffen om ongeveer GOOO emigranten uit het Saargebied op te nemen. Op het station te Toulouse zijn iceds cantincs ingericht, terwijl er voor ge zorgd is, dat dc emigranten zoo spoedig mo gelijk over dc verschillende steden van het departement kunnen worden verdeeld. De Zwitsersche bondsrégeoring heeft in verband met tien uitslag van het Saarplebis- eiet onmiddellijk bevel gegeven tot een ver scherpte grenscontrole. Dc pasjioorten zullen aan een extra onderzoek worden onderwor pen, loncinde tc verhinderen, dat nietgc- wenschté vreemdelingen het land binnen trekken. Toestand vereenvoudigd Uiteraard wijden dc Engclsche bladen zeer veel aandacht aan den uitslag waarbij in bet bijzonder gewezen wordt op dc woor den xan Hitler, dat met de terugkeer van het Saargebied naar Duitsehland geen gc- hicdseisehen meer jegens Frankrijk bestaan on dat thans de tijd is gekomen voor paci ficatie en verzoening. Dc algemeenc opvatting in Bntsclic krin gen mol betrekking tot den uitslag van het Saai-plebisciet is, dat volkomen afgezien van iedere andere overweging de nadrukke lijke aard van de stemmingsuitslag bepaal delijk den toestand beeft vereenvoudigd. Vooral in verband met bet feit, dat ook En gclsche troepen in bet Saargebied dienst deden, is men er zeer tevreden over, dat geen ernstige ongeregeldheden zijn voorge vallen. Wel is men van meening. dat nog eenige onrustige dagen zullen volgen, maar men heeft een groeiend vertrouwen, dat de ze in betrckkelijken vrede en rust zullen verloopen. Er schijnt slechts weinig twijfel te bestaan, dat de beslissing van den Vol kenbondsraad waardoor de Saar weer aan Duitsehland zal worden gehecht, thans niet veel meer is dan een formaliteit. Het voornaamste punt. dat geregeld zal moeten worden zal zijn de duur van het in terregnum, dat noodig is voor overdracht der regeeringszaken. Er zijn verschillende zaken te regelen, die tijd eischen. Zoo zal de douane aan de Westgrenzen van het Saar gebied een wijziging moeten ondergaan, ter wijl ook in plaatscliikc besturen veranderin- GENèVE, 15 Jnn. Dc Gommis* sie van Drie voor de Saar heeft hedenmiddag na een nauwkeurig on* derzock van den door de verkiezing ontstancn toestand als haar mecning uitgesproken, dat het Saargebied vol* gens het resultaat der volksstem* ming weer aan Duitsehland behoort te komen. Naar verluidt is zij voor nemens reeds morgen den Volken* bond om een principieel besluit in dezen zin te verzoeken. Het rapport, dat den Raad moet worden voorgelegd is echter nog niet in détails gereed, zoodat de Commissie van Drie vanavond en misschien ook nog morgen vroeg hij* een komt. Men heeft den indruk, dat het plan bestaat de principicclc kwestie der territoriale xvedcrinliiving van dc Saar onder omstandigheden van eenige daarmee samenhangende dé* tailkwesties te scheiden en zich een bijzondere oplossing voor tc behou* den. Omstreden is daarbij nog de kwestie of het tijdstip van de terug* gave tegelijk met de principiecle be* slissing over de souvereiniteit moet worden vastgesteld. sen moeten worden aangebracht, Het valuta probleem is gedeeltelijk behandeld door de commissie van diie en g&deelteliik door dc Bank voor Internationale Betalingen. De geogrnphischc positie van liet Saargebied is van dien aard, dat bel eo£ (Jecl zal worden van dc gedemilitariseerde zone. Een der laatste dingen, die geschieden zullen voor de overdracht zal zipi het terugtrekken der internationale troepen. De Volkonbóndsraacl zal voor al dc/.c zaken data moeien vaststel len op grond van aanbevelingen, die door de Saarcommissic van Aloisi zullen worden gedaan. In Ilaliaanschc politieke kringen wordt het resultaat van het Saai plebisciet toege juicht, aangezien men van meening is, dat daardoor een volkomen duidelijke toestand is geschapen, zoodat dc beslissingen van den Volkenbond inzake aansluiting van liet gebied bij Duitsehland zeer vergemakkelijkt worden. In een korte redactionccle aanlco- kening schrijft de Piccolo: liet is thans dui delijk, dat de Volkenbond slechts kan be sluiten tot aansluiting van het Saargebied bij Duitsehland. Het resultaat van de stemming heeft in Zuid-Slaviü groote verrassing gewekt, daar men hier niet een zoo groote overwinning van het Duitsche front voor mogelijk had gehouden. De Prawda en de Wremc merken intusschen op, dat Frankrijk aan dc Saar niets gezocht heeft en dus ook niets heeft verloren. Dc strijd werd gevoerd tusschcn twee Duitsche partijen, rosp. tusschcn twee Duitsche wereldbeschouwingen. JAPANS BELANGSTELLING VOOR MANDSJOEKWO IISóëKING, 16 Jan. (V.D.) Tusschcn dc Mandsjocrijsche en Japansche militaire autoriteiten zijn thans onderhandelingen gaande inzake de militariseering van (1c gcheclc Mandsjoerijsche politie. Do afzon derlijke Mandsjoerijsche politie-afdeelingen zullen in één politiecorps wrden samenge vat cn geplaatst worden onder een verte genwoordiger van het. Japansche oppercom mando. Tot. chef is kolonel Nakai aange- Binnen- cn buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderwcg 242. IIELSINGFOnS, lö ,Tnn. (V.D.) In Noord-Scandinavié cn Finland is eenige ma len een mysterieus vliegtuig waargenomen, waarvan men niet weet waar liet heen gaat, noch waar liet vandaan komt. Men is er zoo ongerust over, dat men dc Nooisclic kruiser Olav Tryggvason opgedragen heeft nader spoor van dit vliegtuig tc ontdekken. De machine werd het laatst gezien hoven Utajurvi, het Noordelijkste puntje van Fin land. Luit. Kol. Karikoski van dc Finschc !n< htmaeht. beweert dat er geen vreemd vliegtuig in dezen tijd boven liet land ver wacht werd. Terwijl de boeren bet als een sjiook-vliogtuig beschouwen bobben do mi litaire autoriteiten ccn anderen kijk op bel geval. Ze probecren na (c gaan uit welke motieven deze indringer het land probeert tc verkennen. HET EENHEIDSFRONT TREKT TERUG SAARBRuCKEN, 15 Januari. (Reuter). Hedenmiddag laat heeft een groep natio- naal-socialistcn liet domicilie van dc Saar- landsclie sociaal-democralischo partij, waar zich nog verscheidene tientallen socialisten bevinden, omsingeld. Tot dusverre beeft zich nog geen enkel ernstig incident voorge daan. Tc Saarlouis wordt 't Ilector-huis als het ware geblokkeerd. Nationaal-sooialisti- sche betoogers hebben verscheidene huisbe zoeken gebracht. Op verschillende plaatsen bobben agenten van politie spontaan hun plaats afgestaan aan geüniformeerde nalio naal-socialistcn. Dn Engclsche cn Italiaan- srhc troepen zijn in het centrum Saar- briiokon samengetrokken. Uit Forbach wordt gemeld, dat een dertig- tal emigranten uit het Saargebied over dc grens zijn getrokken, waaronder afgevaar digde Seldtc en verschillende gezinnen van leiders van liet eenheidsfront. VERBANNIiNGEN IN RUSLAND MOSKOU, 15 Januari (V.D.). Na den moord op Kirow beeft opnieuw een zuive ringsactie plaats gevonden, waarbij Kamc- zakc beperking der bewapingen. Al de figuren zijn verbannen. SNEEUWSTORMEN IN DE PYRENEEËN Gemeld wordt, dat geweldige sneeuw stormen in dc Pyreneeën hebben gewoed. Tal van dorpen zouden volkomen geïso leerd zijn. Verscheidene treinen zijn in de sneeuw blijven steken. GRIEKSCHE VLOOTVERSTERKING Het Gricksche ministerie van marine liceft hot wetsvoorstel ingediend om bin nen bet kader van de begrooting van landsverdediging voor 1910 1c doen bouwen \ier toi pedojagers, twee kleinere torpedo jagers, een kruiser, zoomede tal van hulp- schcpcn. TROEPEN GECONSIGNEERD WEENEN, 15 Jan. (Reuter). Uit Linz wordt gemeld, dat de troepen van het gar nizoen cn de aldaar gelegen detachementen van de Heimwchr in hun kazernes gecon signeerd zijn. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 IIoc de Franschcn dc grenzen hebben v ersterkt in verband met den tc verwach ten stroom uitwijkelingen uit het Saargebied DIT BLAD HEEFT EEN DA GEL IJK SCHê GECONTROLEERDE OPMAG I 'AN Naar buiten 7/t/) G ct. per K.M. 'A Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" riT DEN OMTRI K Dr. Pekelharing geïnstalleerd als secrclu- ris van Hilversum. (Tweedo Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Gocdkoopc groenten voor wcrkloozen? (Tweede Blad, pag. 1). Majoor Kolder vertrekt als directeur van het Jongenshuis van het Leger des Ileils. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Spaarbankgids voor 1035. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het N. M. I. tc Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit W. richtingen, nevelig lot lialf bewolkt, weinig of geen neer slag, iels kouder in het N. cn O. Hoogste barometerstand 777.0 tc Lc Ilavie Laagste barometerstand 713.3 tc Janmaycn Het gebied van hoogen luchtdruk neemt nog steeds in omvang cn beteekenis toe cn de depressies blijven op grooten afstand. De minima bewegen zich in Z.O. richting langs dc O.-kust van Grondland. Aan weers zijden van de Dcncinarkenstraat hcerschon zeer groote temperatuurverschillen cn zelfs Jan Mayen meldt temperatuur boven het vriespunt. De sneeuwbedekking reikt juist tot onze grens. De warmte drong door tot over onze O. grens. Dc vorstlijn weck terug lot aan Mid- dcn-DuItschland. Over het Scliwarzwald cn do Alpen waait een koude storm uit het N. met temperaturen van 17 gr. C. op bet Jungfraujoch en de Zugspitzc cn —13 gr. op de Santis. De Feldberg in het Scliwarzwald meldt 40 c.M. sneeuwhoogte. Strenge vorst komt alleen in Lagland voor. Dc vorst nam ech ter toe tot matig in Zwitserland cn Beieren en ook in Zuid-Frankrijk komt wederom lichte vorst voor. In Midden- cn Zuid- Duitschland is blijkens de bovenlichtwaar- nemingen de gcheele atmosfeer beneden vriespunt. Hoewel dit voor het oogenblik nog niet waarschijnlijk is, zal echter ccn inval van koudere luchtmassa's in de eerst volgende dagen niet kunnen uitblijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1