Hl 4000 %f*S DE EEMLANDEa Volkenbondsraad vergadert heden L J. BAlAftS-UlHOKODF Donderdag 17 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a SAARKWESTIE NOG NIET AAN DE ORDE De nieuwe grensregeling Plebiscietbussen thans te Genève Abessynië contra Italië „VREEDZAAM DOCH NIET EERLOOS" Proces tegen Zinowjef begonnen Tel. 178S Tel. 1788 V.S. en de wereldvrede Zal de Senaat toestemmen? FLANDIN EN LAVAL NAAR LONDEN Bezoek vastgesteld op 31 Januari 33e Jaargang No. 169 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI ^oe op andere pagina's Laatste beriehtein Eerste Mad pag. 3 PROCES TE FLEMINGTON WEERVERWACHTING Buitenlandsch weero verzicht 4 uur 44 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 maand" vo°' Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per 1weck (met gratis vercekeriog tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l-*rc9els 105 mct «obcgnp van cco bewusnummet elke regel meer f 0.25 Llcfdadighclds-advertcntlco voor da helft van den prijs. Kleine Advertratlcn „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 ccct* elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ■In Frankrijk neemt men 1 Maart als de datum van de hers ccniging aan GENcVE, 16 Jan. (V. D.) De zitting van den Volkenbondsraad is bepaald op Donderdagmiddag 4 uur. De Saarkwcstie is tot dusverre echter nog niet op de agenda ge* plaatst. ÏBehalve twee onbelangrijke zaken zou een Zwitserschc eisch tot vergoeding van oorlogsschade behandeld worden. Hieruit blijkt wel, dat men er nog geenszins zeker van is, dat de San rk west ie reeds morgen middag rijp zal zijn ter behandeling, zoo dat de mogelijkheid bestaat dat nog ver dere onderhandelingen noodig zullen zijn. Medegedeeld wordt, dat op zijn laatst Vrijdag dc Saarkwestic door den Volken- •bondsraad zal worden behandeld. De raads zitting zal gelijk bepaald was Zaterdag sluiten. Laval heeft tegenover conige journalis ten verklaard, dal hij hoopte nog lieden of uiterlijk morgen met Duitschland tot over eenstemming tc zullen komen. In dat ge- ra! zou de Saarkwestic alsnog op dc agen da van de raadszitting van Donderdagmid dag kunnen worden geplaatst. In ieder ge val hoopte hij, dat dc geheele Saarkwcstie nog voor het einde van deze week door den Raad afgehandeld zal kunnen worden. In welingelichte Volkcnbondskringen wordt verzekerd, dat dc onderhandelingen over liet tijdstip van terugkeer van liet Saargebied goede vorderingen hebben ge- maakt en vrijwel gereed zijn. Naar ver luidt zal dc principiecle kwestie van terug keer van het Saargebied naar Duitschland tegelijk worden geregeld met de vaststel ling van het tijdstip waarop dit geschieden zal. Deze aangelegenheden zouden dus, Wanneer dit waar is, niet gescheiden wor den behandeld. ,Yan Franschc zijcle wordt dc verzekering t Laval gegeven, daf als tijdstip voor herceniging met, Duitschland 1 Maart in aanmerking komt. Er wordt echter aan toegevoegd, dat dan voor dien tijd alle nog hangende kwes ties moeten zijn opgelost. Naar verder verluidt zal Laval, wanneer overeenstemming bereikt wordt, morgen in Volkcnbondsraad geen redevoering uitspre ken, maar zich bepalen tot een korte ver klaring, die tegelijkertijd het antwoord zal vormen op de gisteren doof Ilitler uitge sproken redevoering. Waarom de zitting werd verdaagd YE, 16 Jan. (Reuter). Thans wordt medegedeeld, dat dc reden waarom de Volkenbondsraadzitting verdaagd is, was, dat dc Franschc regeering dc kwes tie van de demilitarisatic van het Saarge bied ter tafel heeft gebracht. .Volgens cle artikelen 42 en li van het verdrag van Versailles moet ieder Duitsch gebied aan den linkeroever van den Rijn gedemilitariseerd worden en mogen daar geen troepen worden gevestigd. Voorts lmndhaven de Franschen hun meening, dai onder demilitarisatie ook valt het op breken van strategische spoorwegen en een verwijderen van alle installaties op dc sta tions. die kunnen dienen lot het laden en lossen van militaire treinen. Onder zekere omstandigheden kunnen ook wegen, brug gen, kanalen enz. beschouwd worden als vai^ strategische waarde. Douaneregeling -jiSAARBRüCKEK 16 JAN. (V. D.) Naar alhier wordt vernomen, heeft de Fransche cflgemecne douane-directie tc Parijs bevel gegeven vana-f 16 Januari 1935 tusscheri het Saargebied cn Frankrijk dc douane- ironc in te richten Het Franschc Saarmijnbcstuur zal eind Februari aan al zijn employe's met toeken ning van een passende gratificatie ontslag verleenen. Dc „Intransigcant" meldt, dat dc directie naar Mctz zal worden overge bracht en dat daar reeds localiteiten zijn gehuurd. Onder dc employe's, die ontslag zullen krijgen, bevinden zich 1100 Franschc onderdanen, <1 naar Frankrijk zullen tcrugkcoren. Een groot aantal buitenlandschc journa listen en vele anderen hadden zich heden tegen den middag op het station te Genève verzameld, om dc aankomst bij tc wonen van den trein niet de stembussen uit het Saargebied. De politic had voor ecu sterke afzetting gezorgd, doch dc trein rolde zon der conige plechtigheid op dc gewone plaats liet station binnen. Het bleek, dat dc bussen in een verzegel den goederenwagon stonden, waarin zij voor? loopig zouden blijven. Dc wagon wordt door detectives bewaakt. Ook dc leden van dc plcbiscictcominissic kwamen met dozen trein mee en een batterij camera's cn film toestellen werd op hen gericht. Desgevraagd verklaarde dc voorzitter der commissie, Rohde, dat de stemming precies soo had plaats gevonden als.hii don Volken bond telegrafisch had medegedeeld: in vol maakte orde en zonder ccnige terreur. GENEVE, 1G Jan. (Reuter). De zitting van den Volkenbondsraad, die hedennamiddag een definitieve beslissing zou nemen om trent het Saargebied, is, om tot nog on bekende reden, uitgesteld. LONDEN, 16 Jan. (Reuter). De Times meldt uit Genève, dat ondanks de pogingen der Britsche delegatie om de behandeling van het Italiaansqh-Abessynisch conflict in den Volkcnbondsraad onnoodig tc maken, liet onmogelijk is gebleken langs particulie ren weg een bevredigende oplossing tc be reiken. Na dc hoopvolle vooruitzichten bij het begin van dc raadszitting, is deze wen ding vrij onvc.'wacnt gekomen. VLIEGTUIGEN ZONDER GERONK Tokio, 16 Jan. (Reuter"). De Japansche pers maakt melding van een uitvinding, waardoor hel geronk van vliegtuigmotoren zoo goed als geheel wordt uitgeschakeld. Volgens do bladen is men voornemens binnenkort dc nieuwe uitvinding door leger vliegtuigen tc laten probeeren. NA HET PLEBISCIET Hedenochtend is volgens Reuter tc Saar- brücken geen enkele separatistische of com munistische krant verschenen. Dc arbeiders weigerden verder voor deze bladen tc wer ken. DE EXPEDITIE-BYRD DUNEDIN, 16 Jan. (Reuter) Dc Jacob Ruppert van dc expeditie Byrd is naar Wal- Vischbaai vprtrokken om proviand voor dc expeditie tc halen. Binnenkort moet de ex peditie via Nieuw-Zceland naar New-York terugkeeren. Hitler over dc resultaten van het Saarplebisciet cn het verdrag van Versailles BERLIJN, 16 Januari. (D.N B.) Pierre IIuss, een correspondent van dc Hearst-pers heeft een interview gehad met Hitler, waarin deze o.m. zcidc: „liet resultaat van het plebisciet in het Saargebied is een vcroordceling achteraf van het vredesverdrag van Versailles en van waarlijk historischcn omvang, want in dit verdrag werd hot gebied van Duitschland losgemaakt met de bewering, dat ei- 150.000 Franschen woonden. Op dc vraag of de sociaal democraten of dc communisten van het Saargebied en an dere niet-nationalisfische Saarlandcrs, die voor Duitschland gestemd hadden, ecniger- lei moeilijkheden tc vreezen zouden hebben van hun vroegcro politieke houding, ant woordde Ilitler o.a.: „Wij vragen nooit wat dc enkeling vroeger was, maar alleen wat hij thans zijn wil. Zoo is liet ons gelukt dc elkaar bestrijdende Duitschc partijen te ont binden en een waarachtige volksgemeen schap op te stellen. Daarin leven voormalige communisten cn aanhangers van het Cen trum thans in genicenschappclijkcu strijd voor den nationaal-söeiolisjiisehcn staal. F.en deel van tl it Rijk, is echter hel Saargebied, en een deel van ons volk woont daar. Ik heb dikwijs verklaard, dat na dc terugkeer van het Saargebied Duitschland geen territoriale cischcn meer zal stellen aan Frankrijk. Ik heb deze verklaring thans voor dc geheele wereld herhaald. Meer kan men van Duitsch land niet verlangen. Ilct is nu aan de, ove rige wereld dc consequenties te trekken uit een zoodanig besluit. Nooit zal ik echter of zal liet nieuwe Duitschland goedkeuring hechten aan een vermindering van dc rech ten van ons volk. Wij willen \recdzaam zijn maar onder geen omstandigheden eerloos! Wij zijn bereid tot een zeer groot offer, maar nooit tot het afstand doen \an onze vrijheid. Wij wijzen ieder onderscheid tusschon mo- reele cn zakelijke rechtsgelijkheid af." LENINGRAD, 10 Jan. (V.D.) Heden be gon tc Leningrad liet procos tegen Zinowjef, Kamend cn zeventien andere- beklaagden, die allen hoogc posities in de partij en in dc rcgeciïng hebben bekleed. Onder hen bevinden zich o.a.Jawdokikof, lid van liet centraal comité cn bovendien voormalig lid an dc Gepeoe in de Kaükasus. Verschillen de beklaagden hadden voor hun royement uit <lc partij hoogc functies in liet leger cn bij de industrie bekleed. De aanklacht zegt, dat alle negentien beklaagden een geheime organisatie hadden geslicht, die in den laatste» tijd een felle anti-sovjetpropaganda zou hebben gevoerd cn schuldig was aan den moord op den communistisclien partij secretaris Kirof. Dc illegale organisatie, die tc Leningrad den moord op Kirof bad uitgevoerd, stond in verband met een politieke groep te Mos kou, het Moskouschc centrum. Dc groepen hadden in wcikclijkheid dc leiding van de geheele anti-sovjet-cam pagnc. Dit de verklaringen der verschillende be klaagden is volgens dc aanklacht gebleken, dat dc groep gebruik maakte van alle mid delen voor den strijd legen regeering en partij. Een aantal beklaagden heeft bekend lid tc zijn geweest van dc illegale partij organisatie liet Moskouschc centrum, terwijl een tweede groep haar lidmaatschap heeft toegegeven van cle illegale strijdorganisatie te Leningrad, een derde groep bekende lid te zijn geweest van dc onder leiding van Nikoiajef staande politieke groep, welker leden op 29 Dcc. overeenkomstig het vonnis van liet gerechtshof te Leningrad ter dood zijn veroordeeld en gefusilleerd. Binnen- en buitenland 6 cl. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 5 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Roosevelt bepleit toetreding van Amerika tot het Permanente Hof voor Internationale Justitie WASHINGTON, 16 Jan. (V.D.) Presi dent Roosevelt heeft met een boodschap, die hij heden gericht heeft lot den senaat inge grepen in dc ralificccring van het protocol Roosevelt inzake toetreding van dc Ver. St. tot het Permanente Hof voor Internationale Justi tie. In deze boodschap noemt Roosevelt de kwestie boven de partijen staande cn wijst hij er op, dat ook cle rcpublikeinschc presi denten voorstanders geweest zijn van het toetreden tot het Permanente Hof voor In ternationale Justitie. Hij hoopt, dat dc se naat zijn toestemming niet waardeloos zal maken door bezwaren, die het toetreden doelloos zouden maken. Dc souvcrciniteit van de Ver. Staten wordt door dezen stap niet benadeeld. Bij den tcgenwoordigen toe stand der internationale betrekkingen heb ben dc Verccnigde Stalen dc gelegenheid weer eens hun invloed lo doen gelden ten gunste van een pacificatie van.de wereld. Ilct Zwcodschc parlement heeft 500 jaar bestaan. Koning Gustaaf (saluccrcndc) las een troonrede voor. Men ziet hem op de foto in gezelschap van zijn klein zoon, prins Gustaaf Adolf, den oudsten zoon van den Zwcedschcn kroonprins, de feestzaal binnentreden. Dinsdag zijn regelingen getroffen voor het bezoek van Fiandin en Laval, dat be paald is op Donderdag 31 Januari a.s.; Vrij dag en Zaterdag daaraanvolgend zullen cle besprekingen worden gevoerd, waarbij het niet zoo zeer het doel is beslissingen te ne men dan wel een breeden grondslag te vin den, waarop het meerendecl der Europee- schc vraagstukken zal kunnen worden be handeld. Het is mogelijk, dat deze bespre king slechts de eerste zal blijken van een reeks, waarin cle Europeesche staatslieden zullen trachten oplossingen van groot be lang tot stand tc brengen. DIT BLAD HEEFT EEN UAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPI.AAG l'AN EXEMFLA HEN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNENLAND Dc Raad voor dc Scheepvaart behandelde het zinken van dc „Brion" in liet Panama- kanaal. (Tweede Blad, pag. 1.) Directeur en commissaris van het Paleis van Volksvlijt gearresteerd. (Tweede Blad, pag. 2). De 70-jarige Jhr. van Citters gehuldigd in dc bestuursvergadering van het Nationaal Crisis-cornité. (Tweede Blad, pag. 1 STADSNIEUWS Een honderdjarige. (Derde Blad, pag. 1). De slechthoorcndcn vragen steun. (Derde Blad, pug. 1). Dc opbrengst van de woldndiglroidsposl- zegels. (Derde Blad, pag. 1). RIJDT VEILIG Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of stapeldol. Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol! FLEMINGTON, 16 Jan. (V.D.) In lift proces tegen Ilauptmann verklaarde giste ren de handschriftkundige John Tyrrel, dat ook hij van mccning was, dat dc losgeld- brieven van de hand van Ilauptmann af komstig zijn. Zijn pogingen, om hij het schrijven dezer brieven zijn handschrift tc verdraaien of wel dit te doen bij het schrij ven van de hem door dc politic gedicteerde stukken, zijn mislukt. Met de He de Franco arriveerde gisteren volgens Reuter te New-York .de detective Ar thur Johnson met vier getuigen voor liet proces tegen Ilauptmann, die onmiddellijk per auto naar Flemington zijn gebracht. Het zijn de zuster en de broers van Isidore Fisch en een verpleegster. Dc procureur-generaal te Flemington heeft medegedeeld, dat hij voornemens is den ge beden levensloop van Isidore Fisch te on derzoeken en met behulp van getuigen te bewijzen, dat deze met de ontvoering van baby Lindbereh in bet crchcel niets heeft te maken. Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Meest matige N. lot. N.O. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, wei nig of geen neerslag, kouder, wel licht lichte vorst des nachts in liet O. Het gebied van hoogen luchtdruk breidde zich sterk naar liet N. uit en verplaatste zijn centrum naar Ierland cn Schotland. Een tweede kern vormt zich in Midden- Zweden. Ook bij IJsland is de luchtdruk nog stijgende. Daarentegen zijn dc barome ters dalende in Ccntraal-Europa en in Frankrijk. Dc veranderingen in dc luchtdrukverdcc- ling zijn gunstig voor de ontwikkeling van winden uit het kwade gebied, waar de vorst wéér toenam. Dc luchtmassa's, die over de Alpen trekken, zijn iets minder koud en hebben minder groote snelheden. Dc oceani sche lucht stroomingen transporteeren nog steeds luchtmassa's van zeer hoogc tempera tuur over IJsland naar de Poolzce. zoodat in het O. van IJsland de hoogste temperaturen van het geheele waarnemingsgebied worden aangetroffen, terwijl het te Marseille 4° vriest. In Lapland werd do vorst minder streng. De vorst lijn verplaatste zich verder naar het O., doch zal spoedig weer naar het, W. teruggaan. Het is te voorzien, dat, N.O, winden wederom koude zullen aanbrengen en terugkeer van de vorst is in dc eerste dagen niet onwaarschijnlijk. LAHGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 199

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1