4000 wetTjcdUUn DE EEMLANDEU LOT DER SAARVLUCHTELINGEN L. J. BALANS-UiTVERKGöP SPANNING IN 'T VERRE OOSTEN Maandag 21 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Ca. - Bureau: Arnhemschepocrtwal 2a 33e Jaargang Ho. 172 MEMORANDUM VAN LAVAL JACHT OP EEN DRONKEN CHAUFFEUR Een rit door vier dorpen FELLE KOUDE IN DE VER. STATEN PARAGUAY RUKT OP BURGEMEESTER DE VLUGT NAAR RUSLAND MIJNONGELUK IN BELGIE Te!. 1788 f 9700 GESTOLEN UIT EEN AUTO STAGNATIE BIJ HET A'DAM- RIJN KANAAL Zl TROEPENBEWEGING, DIE ONRUST WEKT EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVER WACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 51 min. AMERSFOORTSCïi dagblad ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per 1weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7J/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-# Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25. Llefdadlghclds-advr/tentiëa voor d« helft van deD prijs. Kleine Advertcntlön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I.—Bewijsnummer extra f 0.05 Dc Franschc minister wijst op de verantwoordelijkheid van den Volkenbond De l'ransclie minister van buitcnlaiKlsclic zaken, Laval, liecft den secretaris-generaal I van den volkenbond het aangekondigd me morandum der Fransche regeering overhan digd, dat zich bezighoudt met de kwestie van dc Saar-refugiés. Tegelijkertijd heeft hij verzucht, dat dc kwestie onmiddellijk op dc agenda van den raad zal worden geplaatst. Het memorandum merkt op, dat de Fran sche minister-president reeds onmiddellijk na dc volksstemming de maatregelen heeft aangekondigd, die aan de Franschc grens werden genomen om dc Snar-vluchtelingcn op te nemen, die zich bedreigd gevoelden. Tegelijkertijd is de opmerking gemaakt, dat het probleem der emigranten bovenal den vojkenbond aangaat. Op dezen grondslag 1 heeft de Fransche regecring er van den beginne af prijs op gesteld, deze. kwestie op internationalen grondslag te plaatsen. Ter motiveering van dit standpunt wordt er in het memorandum dc nadruk opge legd. dat de volkenbond een dubbele ver antwoordelijkheid jegens deze vluchtelingen Laval 'draagL Dc bond moet hier preventief te Rverk gaan. Dit is reeds het geval geweest hij dc verplichtingen, die. dc Duitsche ic- gecring op 2 Juni en 3 December 1934 op zich heeft genomen. Indien dc juiste me thode woidt gevolgd, kan ook een emigratie vermeden worden, die bij den tegenwoordi ge» stand der arbeidsmarkt moeilijke vraag stukken zou doen ontstaan, maar ook als men voor dc toekomst wil vertrouwen op de hechte verplichtingen der Duitsche regce- ring, blijft ei nog altijd een probleem over. Reeds deu «lag nu dc stemming zijn tul van Saarlanders aan de Fransche grens ver schonen. Dc Franschc rcgcering heeft niet willen wachten, tot do toestand zich ver scherpt en heeft zich derhalve lot den raad gewond, liet memorandum vervolgt dan: Het standnunt van den volkenbond tegen over deze vluchtelingen is geheel anders dan dat tegenover vroegere. De Volkenbond heeft het Saai gebied vijftien jaar lang be stuurd. Een groot deel dergencn, die onder omstandigheden gedwongen zijn tc cmigrec- ren, heeft zich uitgesproken voor dc hand having van het volkenbondsrégime. Dc vol kenbond heeft iegens deze nienschen niet alleen dc algemeen mcnschelijkc verant woordelijkheid, maar ook een onmiddellijke verplichting. Daaruit moeten dc noodzakclijko conse quenties getrokken worden. Allereerst be treft het hier een fiiuuicieele kwestie. De kosten voor het onderhoud der Saar-refugiés moeten worden opgenomen in het budget van den volkenhond. Het betreft echter niet alleen deze kosten, maar ook het onderbren gen der vluchtelingen, een zeer inoeilnk probleem, dat zonder internationale samen werking onoplosbaar is. De volkenbond heeft in dergelijke kwes ties zeer veel ervaring cn een bijzondere organisatie. Dc Fransche regecring heeft het recht, van den volkenbond tc verlan gen, dat hij of op die vroegere organisaties teruggrijpt of nieuwe vormen voorstelt. De Franschc rcgcering zal in dc volgende maanden reeds voor do taak gesteld zijn, verscheidene duizenden Franschc burgers uit het Saargcbicd weer op tc nemen. Desondanks is de Fransche regecring van oordeel, dat liet vervullen van dezen plicht haar nog niet bevrijdt van een geste van menschelijkheid tegenover de Duitsche Saarlanders. Zij heeft haar grenzen piot willen sluiten, er zijn speciale vertrekken beschikbaar gesteld om hen op tc nemen en er is zelfs fioancicelè steun verleend. Dc Franschc regeering kan deze kosten echter niet op zich nemen cn haar deuren niet open-laten voor een emigratie, thflie^ zij niet van tevoren verzekerd is van dc medewerking van den hond. Op deze gron den verzoekt de Franschc regeering den vol- kcnböndsraad het probleem der Snnrland- sche refugiés reeds thans tc behandelen. .Met een vaart van 70 K.M. aan den haal WASSENAAR, 20 Januaii. Zaterdag middag werd de politic alhier gewaar schuwd, dat er zich op den Lcidsclicst raat- weg een dronken autobestuurder bevond. Onmiddellijk is de motorpolitic erop uitge trokken en weldra zag zij inderdaad een tractor met eqn elf meter langen aanhang wagen zigzag over den weg rijden. Een ach tervolging vond plaats, waarhij dc benevel de chauffeur door bleef rijden cn in snelle vaart ging liet \oort langs Voorschoten, Oeg^tgeest, Rijnshuig en Katwijk. Met een snelheid \an 80 K.M. reed de wagen doo** de moeilijke bochten in deze plaats cn op een gegeven moment kantelde dc aanhang wagen, terwijl de tractor, welke losschoot, dóorrecd. Bij dc brug in Katwijk echter moest dc bestuurder stoppen. De bestuurder wilde zich echter niet overgeven. Met den revolver in de hand sommeerde dc Wasse- naarsche politie den man uit de cabine te komen, aan welk verzoek hij niet voldeed. Dc agenten hebben daarop dc deur van dc cabine geforceerd en ondor hevig verzet den dronken chauffeur overgebracht naar hei politiebureau te Katwijk, waar bleek, dat men te doen had met een zekeren B. uit Noorchvijk. Proces-verbaal is opgemaakt en de man is ter ontnuchtering ingesloten. 'e strenge koude in het Noordwesten der rcenigdc Staten duurt met onverminder- dë hevigheid voort. Hier cn daar daalde thermometer zelfs tot 4S graden onder nul. I? den staat Washington moesten de scho len worden gesloten. Hevige sneeuwstormen hebben groole gebieden onder dichte srteeuwniassas' begraven. Uit verscheidene plaatsen worden slachtoffers van bevrie- zmgsdood gemeld. TgKDe koudegolf breidt zich momenteel ver der naar het Oosten uit. Ook uit Nieuw- Engcland wordt sterke sneeuwval gemeld. Ittor dc strenge vorst ligt het grootste deel der Niagara-waterval in ijsbonden gekluis terd. _jUdaho en Montana hebben \ooral felle Lo ideternperaturcn te verduren. ASUNCION, 20 Jan. (V.D.). Zaterdag zijn de Paraguaansche troepen op drie pun ten opgerukt, waarbij zij cr in geslaagd zijn de Boliviaansche stellingen van Santa Fe en Palo Marcado tc bezetten en dc verdedi gingslinie nabij Cnrandaytv te doorbreken Dank zij dit oprukken bevindt dc linker vleugel zich thans nog slechts op 15 mijl van Villa Monies, bet voornaamste doel van liet Paraguaansche offensief terwijl Ir» rechtervleugel zich aan den ingang bevindt van het Boliviaansche departement Santa Cruz. Deze overwinningen vormen een grooto voldoening voor dc nationale trots, die zich gewond voelt door de dreiging van den Vol kenbond het wapenembargo ten gunste van Bolivia op tc heffen. Dc troepen te Santo Fe, aan dc Pa ra pi ti rivier zijn thans doorgedrongen tot wat vol gens de Paraguaansche opvatting de na tuurlijke en historische Westgrens vormt van het omstreden gebied. Reeds tc Moskou aangekomen AMSTERDAM, 20 Januari Naar wij vernemen is de burgemeester van Ainster Burgemeester de Vlugt dam, dr. W. de Vlugt, voor het ondernemen van een studiereis, Donderdag ƒ.1. naar sov jet Rusland vertrokken. Dc burgemeester is inmiddels tc Moskou aangekomen. LUIK, 19 Jan. (V.D.). In de mijn Hom- vent bij Bcyne—Hcusey lieeft een aardver schuiving plaats gehad, waardoor verschei dene mijnwerkers werden bedolven. liet ge lukte den mannen der reddingsbrigade, mot twee. der hcdolvcncn in verbinding tc ko men. Zij deelden mede ongedeerd tc z-jn. maar konden niets zegge» over liet lot van hun kameraden. Nader wordt gemeld: Van de negen mijnwerkers, hebben tliaiv vijf op klopsignalen geantwoord. Men ver wacht, dat zij nog beden bereikt kunnen worden; slechts één hunner is gewond. Dc vier andere mijnwerkers hebben nog geen tcckcncn van leven gegeven. Te half acht zijn de reddings-brigades, lie van drie zijden zijn afgedaald om hul;; Ie brengen cr in geslaagd om twee dei l.c- lolvonen boven te brengén. De mannen had den geen noemenswaard letsel opgeloopen. Dc klopscincn word'm nog door drie mijn werkers beantwoord. Deze hoopt men in den loop van den nacht tc kunnen verlossen. Over bet lol der viei anderen verkeert men volstrekte onzekerheid, liet ongeluk beeft plaats gevonden in een 325 meter c.iepe schacht. MAN DOOR TEAM OVERREDEN VELDHOVEN. 19 Jan Hedenmorgen tc omstreeks II uur is dc 35-jarige slagers knecht P. Ik dooi een goederentrein uit dc lichting Eindhoven gegrepen. Ernstig ge woud on in zorgwekkenden toestand is hij opgenomen cn naar liet ziekenhuis ver voerd. De man, die bijziende is, had de rails wil Ion oversteken doch den afstand, die hom van den naderenden trein scheidde niet juist geschat. Binnen- cn buitenland 6 cl. per K.M Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 i 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 2*2. Dc daders gingen met dc auto, die later is teruggevonden, cr vandoor ■Op den Goudschcnslngcl tc Rotterdam heeft de vertegenwoordiger K. E. J. uit Voorburg zijn auto even onbeheerd laten staan, om in een restaurant tc gaan eten. In den wagen lagen twee tasschc», cén met kwitanties cn andere papieren cn één met ruim 9700. Het geld van dc firma B. tc Soetermeer. Toen dc vertegenwoordiger terugkwam, was dc auto een vijf persoon s-Dodge verdwenen. Van den diefstal werd dadelijk aangifte gedaan en het signalement van dc auto werd verspreid. Drie kwartier later maakte een bewoner van dc Hugo de Grootstraat cr een agent op attent, dat in die straat gedurende ge- ruimen tijd oen auto onbeheerd had ge staan, met werkenden motor. De agent stel de een onderzoek in cn toen bleek dit de gestolen auto te zijn. De kwitanties lagen door den wagen verspreid. Ook lagen er hier en daar nog een paar guldens cn rijks daalders, maar dc lasch met geld was ver dwenen. (N.R.Ct.) De zijtak JutphaasWijk bij Duurstede wordt voorloo= pig niet gegraven Naar dc Msb. verneemt, verviel Zondag de gunning voor liet bestek der nieuw te bouwen sluis bij ijk bij Duurstede, belioo- rendo lui den zijtak Jutphaas—YVljk hij Duurstede van het Amsterdam—Rijnkanaal. Dit werk was reeds langen tijd aanbe steed. doch tót nu toe was bet niet gegund en bet zal voorloopig ook niet gegund wor den. Daarmede is een ernstige stagnatie geko men in den aanleg van liet Amsterdam— Rijnkanaal. Bij de bevoegde waterstaalsinslanlie beeft bet blad inlichtingen over deze vertraging gevraagd. Men kon niets anders mede.dcclcn. dan dat dc uitvoering van liet werk voorloopig zal worden uitgesteld. Alle consequenties, die daaraan vast zitten, als bijv. liet defini tief te komen vervallen van dezen zijtak, hield men voor ..onzeker". Ook onitient de reden van deze vertraging kon men niets naders mededeelcn. LMUESTRAAT 43-51 TELEFOON 190 Ernstige moeilijkheden zijn ge* rezen aan de grens van China cn Mandsjoekwo Naar Reuter uit Pciping seint, doen sinds enkele dagen geruchten de. ronde omtrent aanstaande militaire operaties door het Ja- panschc Kwantocng-lcgcr aan dc Cliinccsch- Mandsjoerijschc grens. Volgens berichten uit Hsinking heeft het Japanschc opperbevel een actie in de lucht en ie land aangekondigd tegen de in het Westen der provincie Jchol staande troepen van generaal Soeng-Tsje-Jocan. Het zou dc bedoeling zijn deze troepen tot achter den Grootcn Muur terug te dringen. De Japan sclie militaire autoriteiten gaan hierbij van de meening uit, dat generaal Socng ondanks herhaalde waarschuwingen het Westelijk doel van Jchol wederrechtelijk heeft bezet. Zijn troepen zouden een ongeregeld karak ter dragen cn oen beletsel zijn voor een ordelijke regeering der provincie. Deze berichten hébben in Chineesche krin gen grootc ongerustheid verwekt, omdat men aanneemt, dat een dergelijke Japan- sche stap het voorspel tot een verder op- l.ieden tegen do provincie Tsjahar zou kun nen ziiu Dc Chineesche autoriteiten leggen er den nadruk op. dat 111 het grensgebied van Tsjahar cn Jchol volkomen rust heerscht. Dc Chineesche pers heeft reeds uil Dolo- nor de aankomst van Japanschc troepen- versterkingen cn vliegtuigen op vracht auto's gemeld. Sterke troeponafdcnlingcn en veel oorlogsmateriaal zouden naar Dolonor onderweg zijn. Dc vcrlPgeiiNVóordiger van het Japanschc leger te Pciping heeft verklaard, dat een legërcomniissie ter controle zich naar dc grens van Jchol en Tsjahar zal begeven. China beeft beloofd een grensgebied, Talanf genaamd, vóór 31 Dcc. j.l. te ontruimen. Met blijkt nu, dat een Cliinccsch generaal deze streek nog bezet houdt. Hij is 111 bot sing gekomen met dc Japanschc troepen fapan is vastbesloten hieraan oen eind tc maken, koste wat het wil. Mandsjoekwo? sclie legcrautorilcitcn zullen dc commissie vergezellen. Naar Reuter voorts uit Pciping meldt, hebben bovengeschetste gebeurtenissen Za terdagmorgen onderwerp van beraadslaging uitgemaakt lusschen den gouverneur Soeng van deze provincie en den Chinecschen minister van oorlog. Tegelijkertijd heeft de Chino'ésche onder-minister van buitcnland- sclie zaken tc Sjanghai een verklaring af gelegd, volgens welke de Chineesche regec ring den toestand in het Oostelijk deel der provincie Tsjahar zeer gespannen acht. Volgens te Pciping verspreide geruchten hebben bandieten Woensdag de Chineesche militie hij Tsjangliang. een plaatsje ten O. van Kocjoean, aangevallen. De bandieten werden 11a een kort gevecht door dc troepen teruggedreven. Men vermoedt thans, dat dc „bandieten' Mandsjoerijschc troepen waren ••li dat de Japanschc maatregelen met dit incident verband houden. Volgens betrouwbare andere berichten is Ic gespannen toestand aan de Chincesch- Mandsjocrijschc grens veroorzaakt door dc wekenlange aanwezigheid van versterkte Mandsjoerijschc afdeelingen aan en bij den autoweg KalganDolonor ten O. cn ton N. van Kocjoean. Daarbij komt. dat Japan blijkbaar vermoedelijk om strategische redenen aanspraak maakt op bet lot de provincie Tsjahar hehoorende district Kocjoean mol de motiveering, dat dit ge biedsdeel in werkelijkheid lot de bij den staal ingelijfde provincie. Je.bcl behoort. Officieele Japanschc autoriteiten in Noord- China geven loc, dal er in Jchol Japanschc en Mandsjoerijschc troepen worden samen getrokken. Men motiveert dezen maatregel met do noodzakelijkheid de controle op zich tc nemen over het betwiste gebied van Kocjoean. Er weid daarbij op gewezen, dat deze kwestie van zuiver plaatselijke bctcc- kenis is cn dat het niet in dc bedoeling ligt een anvnl te doen op dc Chineesche provincie Tsjahar. De jongste Chineesche berichten melden, dut zich in dc nabijheid van Tatant. br K.M. Ion O. van Kocjoean, meer dan 2000 man Mandsjoei ijsche troepen bevinden onder be vel van Tsjang-Hai-pcng. den bekenden vroc- geren cavaleriegenéraal van Tsjang-I-Isoe- Liang, benevens cenigc duizenden mannen Jananscho troepen. Dc gouverneur van Tsjahar, Soeng, heeft Zaterdagavond een bezoek gebracht aan den pas benoemden Japanschen militairen attaché, luitenant-generaal Takahasji, om van hem opheldering Ie verlangen o\cr de troepenbewegingen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBë GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 6 ct- Per K.M. Kantoor N&r Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNENLAND .Vreemde arbeidskrachten in ons land. (Derde blad, pag. 2). STADSNIEUWS Ons Belang krijgt 2 clcclrischc klokken ten geschenke. (Derde Blad, pag. 1). Prachtige gift voor het Crisis-Comité. (Derde Blad, pag. 1). SPORT Hollandsch ijshockey-elftal verliest tc Davos. (Tweede Blad, pag. 2). II.Y.C. wint van Oostcrpark met 51. (Tweede Blad, pag. 1)» A.P.W.C. klopt Sopla met 3—0. (Tweede Blad. png. 1). Quick verliest van E.A.C. met 3»—2. (Tweede Blad. pag. 1). Een magere dag voor de A.M.H.C. (Tweede Blad, pag. 3), Korfbalvcreen. Amersfoort door O.T.O, verslagen. (Tweede Blad, pag. 1). Hoogste barometerstand 7S3.0 te Ya- lcntia. Laagste barometerstand 749.1 tc Var- du. Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt: Verwachting: Meest matige N. tot W. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen neerslag, wei nig verandering in temperatuur. liet lioogc drukgebied blijft zijn kern bo ven de Britschc eilanden handhaven, terwijl een tweede kern zich over Centraal-Europa bevindt. Over Scandinavië trekken voortdurend zware daalgcbicdcn, die daar (vooral giste ren) ruw weer veroorzaken. Over IJsland daald de barometer even eens weer. Rustig is het weer in de kern van de hooge drukking. Hier en daar komt wat nevel voor. in Oost Duitschland valt hij zwakken wind eenigc sneeuw. Over het al gemeen zijn dc temperaturen weer geste gen. Vooral in Scandinavië zijn zij boven normaal. Vol'st van beteckenis komt alleen in Ccn- traal-Europa voor (mftchen had 17° C.) RIJDT VEILIG! De rijweg vrij! U7a.v dit maar waar, Dan liep een ieder op 'I trottoirI

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1